:

Vad gäller vid dödsfall om man är gift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid dödsfall om man är gift?
 2. Vilka bilagor till bouppteckning?
 3. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 4. Hur fördelas arv efter makar utan barn?
 5. Vad innebär giftorätt mellan makar?
 6. Vem ärver först gifta makar och särkullbarn?
 7. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 8. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 9. Hur fördelas giftorättsgods vid dödsfall?
 10. Hur mycket ärver makar?
 11. Vem ärver äkta makar?
 12. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 13. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 14. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 15. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Vad gäller vid dödsfall om man är gift?

I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

Vilka bilagor till bouppteckning?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Eftersom du och din man är gifta med varandra har ni enligt reglerna i Äktenskapsbalken giftorätt i varandras egendom. Giftorätten aktualiseras i princip endast om erat äktenskap upplöses pga. skilsmässa eller dödsfall. Det innebär att så länge du och din man förblir gifta med varandra så tillhör dina pengar dig och din mans pengar din man. Med andra ord har din man ingen rätt att kräva att han ska ha kvar hälften av dina pengar så länge ni är gifta. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 1 kap. 3§.

  Hur fördelas arv efter makar utan barn?

  Är ni gifta och ingen av er har några bröstarvingar, vare sig gemensamma bröstarvingar eller särkullbarn, är huvudregeln att ni ärver varandra och att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. 

  När den efterlevande maken senare avlider fördelas arvet mellan era respektive arvingar enligt den legala arvsordningen. Utgångspunkten vid den fördelningen är att hälften av vad den sist avlidne maken efterlämnar ärvs av den först avlidne makens arvingar. Den andra hälften ärvs av den sist avlidne makens arvingar.

  Något som måste uppmärksammas i denna situation är att rätten till efterarv för arvingarna till den först avlidne maken endast gäller för de två första arvsklasserna. Detta innebär konkret att mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder inte har någon rätt till efterarv. 

  Har ni endast gemensamma barn är huvudregeln att den efterlevande maken ärver all den avlidnes makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, det vill säga på samma sätt som om ni inte hade några barn. Barnen har inte rätt att få ut något arv i samband med att den första föräldern avlider, de måste vänta till dess att ni båda har avlidit innan de får ut något arv.

  När den efterlevande maken sedan avlider fördelas arvet mellan era barn som har rätt till lika stora delar av arvet. Har ett barn avlidit träder det barnets bröstarvingar in i stället och övertar det avlidna barnets rätt till arv. Har det avlidna barnet inte några bröstarvingar fördelas arvet mellan era övriga barn. 

  Vad innebär giftorätt mellan makar?

  En makes framtida rätt i den andre makens egendom.

  Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken ska varje make råda över sin egendom och svara för sina skulder. Det innebär att en makes äganderätt inte påverkas av äktenskap eller registrerat partnerskap. Däremot har makarna en ömsesidig rätt att dela varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning.

  Vem ärver först gifta makar och särkullbarn?

  Ärv­da­bal­ken är lagen som styr över arvs­frå­gor. Sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der går bort. Ge­men­sam­ma barn ärver också, men de får arvet först när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

  De ge­men­sam­ma bar­nens andel går till den ef­ter­le­van­de maken och sedan när båda ma­kar­na gått bort får ge­men­sam­ma barn sitt arv.

  Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte ef­tersom arvet direkt går till sär­kull­bar­nen. Om man vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva måste man skriva ett tes­ta­men­te.

  Sär­kull­barn har rätt till lika mycket arv som ge­men­sam­ma barn. Det går inte att göra barn arv­lö­sa och alla barn har rätt till minst sin lag­lott.

  Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att ge mera arv till vissa barn och endast lag­lott till andra barn.

  Om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te och har fyra barn har de alla rätt till ¼ var. Det har ingen be­ty­del­se om det är ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

  Nedan hittar du tre ex­em­pel på hur arvet för­de­las när det gäller sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Ja, vad är lösöre egentligen? Hur vet man hur mycket man har i lösöre hemma och varför måste man ange lösörets värde? Vi reder ut alla frågetecken kring förhållandet lösöre – försäkring.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Hur fördelas giftorättsgods vid dödsfall?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Hur mycket ärver makar?

  Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

  Vem ärver äkta makar?

  När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

  I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

  Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

  För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som inte är gemensamma) finns det särskilda regler. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när en förälder går bort. En förälder kan begränsa storleken på arvet genom att fördela egendom i ett testamente men särkullbarnet har alltid rätt till minst halva sin arvslott, det vill säga sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

  I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

  Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.