:

Kan man ha svenskt och brittiskt medborgarskap?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha svenskt och brittiskt medborgarskap?
 2. Kan brittiska medborgare jobba i Sverige?
 3. Kan man bli brittisk medborgare?
 4. Hur många britter bor i Sverige?
 5. Hur länge kan en brittisk medborgare stanna i Sverige?
 6. Får man ha två medborgarskap i Sverige?
 7. Vad krävs för att få flytta till Sverige?
 8. Hur länge får en brittisk medborgare vara i Sverige?
 9. Kan alla bli medborgare i Sverige?
 10. Vilka invandrare finns det mest av i Sverige?
 11. Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?
 12. Hur länge ska man bo i Sverige för medborgarskap?
 13. Vilka länder tillåter dubbelt medborgarskap?
 14. Vad gäller för brittiska medborgare i Sverige efter Brexit?
 15. Hur länge måste man bo i Sverige för att få svenskt medborgarskap?

Kan man ha svenskt och brittiskt medborgarskap?

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte bestämmelserna om uppehållsrätt för dig som är brittisk medborgare och för dina familjemedlemmar. Din rätt att vistas i Sverige regleras istället av utträdesavtalets bestämmelser om skydd för särskilt berörda medborgare.

Bestämmelserna i utträdesavtalet ger dig som är brittisk medborgare och dina familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige om ni uppfyller följande krav:

Kan brittiska medborgare jobba i Sverige?

 • Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (pdf 509 kB)

I lagrådsremissen föreslås att regeringen ska få meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som är brittisk medborgare och för familjemedlemmar till en sådan utlänning. Det föreslås också att regeringen ska få meddela föreskrifter om att ansökningar om arbetstillstånd ska få bifallas efter inresan i Sverige för denna grupp. Bemyndigandena möjliggör bl.a. föreskrifter som innebär att de brittiska medborgare och familjemedlemmar som vill fortsätta att bo och arbeta i Sverige efter Förenade kungarikets utträde ur EU ska få beviljas uppehålls- och arbetstillstånd även om de redan befinner sig i Sverige. Därutöver föreslås en anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, som tydliggör att bl.a. brittiska medborgare får rätt att tillgodoräkna sig tid som de har varit lagligen bosatta i Sverige med uppehållsrätt vid en ansökan om ställning som varaktigt bosatt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2019.

Kan man bli brittisk medborgare?

Ja, det är möjligt sedan 1 juli 2001.

Den brittiska regeringen har inte uppgett att de kommer begränsa den möjligheten.

Hur många britter bor i Sverige?

I slutet av 2019 bestod ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda.1 Av alla utrikes födda kom 11,4 procent från Finland, Norge, Danmark eller Island. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet. De senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet för utrikes födda i Sverige 2017. År 2019 var 9 procent av den utrikesfödda befolkningen från Syrien och 5,6 procent från Finland.2

Statistiska centralbyrån redovisar även statistik om så kallad utländsk bakgrund, vilket syftar på personer som är utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar. Andelen medborgare med utländsk bakgrund är 25,5 procent av hela Sveriges befolkning. 2019 fanns det drygt 2,6 miljoner personer med utländsk bakgrund.3 64 206 personer blev nya svenska medborgare 2019, en marginell ökning från året innan. Individer med utländsk bakgrund utgjorde nästan hela den befolkningsökning som skedde 2019. Antalet individer som sökt och beviljats svenskt medborgarskap från Storbritannien ökade markant under 2019, men den största gruppen som fick svenskt medborgarskap var syriska medborgare.4

Hur länge kan en brittisk medborgare stanna i Sverige?

Om du inte var brittisk medborgare före den 31 december 2020 och inte har några rättigheter inom ramen för utträdesavtalet, måste du uppfylla specifika krav för att arbeta eller studera i Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Du måste också klara relevanta kontroller, inklusive brittiska brottslighetskontroller. Du kan fortsätta att besöka Storbritannien i upp till 6 månader utan att ansöka om visum och kan delta i ett brett utbud av aktiviteter, inklusive turism, besöka familj och vänner, korttidsstudier och affärsrelaterade aktiviteter, till exempel evenemang och konferenser. Den fullständiga listan över tillåtna aktiviteter för besökare finns på GOV.UK.

Irländska medborgares status fortsätter att skyddas som en del av Common Travel Area-arrangemang. Därför behöver irländska medborgare inte tillåtelse att komma till Storbritannien (förutom under ett mycket begränsat antal omständigheter) och är därför inte berättigade att ansöka enligt det nya poängbaserade immigrationssystemet (points-based immigration system).

Om du var bosatt i Storbritannien senast den 31 december 2020 ska du och din familj ansöka om EU Settlement Scheme för att fortsätta bo i Storbritannien efter den 30 juni 2021. Tidsfristen för ansökan är den 30 juni 2021.

Får man ha två medborgarskap i Sverige?

Det är föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap ett barn får vid födseln i Sverige – och i de andra nordiska länderna.

Om ditt barn har en svensk förälder och är fött efter den 1 april 2015 blir barnet automatiskt svensk medborgare oavsett var i världen det föds.

Om ditt barn är fött före den 1 april 2015 i ett annat land än Sverige och barnet har en svensk pappa och en utländsk mamma och föräldrarna inte är gifta med varandra blir barnet inte automatiskt svensk medborgare. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Vad krävs för att få flytta till Sverige?

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du ska flytta till Sverige.

Ska du till Sverige för att arbeta eller studera, eller planerar du en pensionärstillvaro i Sverige? Innan du ger dig iväg är det några saker som är bra att få gjort.

Hur länge får en brittisk medborgare vara i Sverige?

Mera termer som Migrationsverket använder på sin webbplats och förklaringar till dessa hittar du på sidan migri.fi/sv/ordlista. 

Om du anländer till Finland innan övergångsperioden löper ut, det vill säga senast på torsdagen den 31 december 2020, och fortsätter din vistelse i Finland efter att övergångsperioden löpt ut, ska du ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. Om du anländer till Finland för första gången först efter att övergångsperioden löpt ut, det vill säga den 1 januari 2021 eller senare, kan du inte längre ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet. I detta fall ska du ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra personer som kommer från utanför EU. Anvisningar för att ansöka om uppehållstillstånd hittar du på sidan migri.fi/uppehållstillstånd.

Kan alla bli medborgare i Sverige?

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

Du kan lämna in din ansökan om att behålla svenskt medborgarskap på ambassaden eller något av konsulaten. Ansökan översänds sedan till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Vilka invandrare finns det mest av i Sverige?

 • Invandring senaste året
 • Invandring över tid
 • Könsfördelning
 • Födelseland
 • Invandring till län och kommuner
 • Ålder vid invandringen
 • Källor
 • Relaterat innehåll

Invandring är en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land som registreras i folkbokföringen. Även personer som fötts i Sverige och återvänder efter att ha bott en tid i ett annat land inkluderas i statistiken. Se mer om begreppet invandring längre ner på sidan.

I våra statistiknyheter kan du läsa mer om invandringens utveckling. 

I våra statistiknyheter kan du läsa mer om invandringens utveckling. 

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under senare år har krig och konflikter i världen haft en större påverkan på invandringen till Sverige. Invandringen var som högst år 2016 då 163 000 personer invandrade till Sverige.

Hur länge ska man bo i Sverige för att få medborgarskap?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur länge ska man bo i Sverige för medborgarskap?

Det finns två villkor för att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige:

För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn. När Skatteverket har folkbokfört dig och din familj får ni ett brev hemskickat med era personnummer.

Vilka länder tillåter dubbelt medborgarskap?

 • Utländska medborgare senaste året
 • Utländska medborgare över tid
 • Medborgarskapsland
 • Personer som fått svenskt medborgarskap
 • Medborgarskap i län och kommuner
 • Källor
 • Relaterat innehåll

Statistiken över utländska medborgare i Sverige bygger på folkbokföringen. Det går att ha dubbelt medborgarskap om det andra landets lagstiftning tillåter det. I vår statistik räknar vi dock bara det svenska medborgarskapet om en person har både svenskt och utländskt medborgarskap.

Under 2000-talets första 20 år nära på för fördubblades antalet utländska medborgare i Sverige. Från 480 000 år 2000 till 940 000 utländska medborgare år 2019. Ökningen förklaras främst av invandring under perioden. Antalet utländska medborgare i Sverige minskar med utvandring och genom att utländska medborgare beviljas svenskt medborgarskap.

Vad gäller för brittiska medborgare i Sverige efter Brexit?

Från och med den 1 januari 2021 gäller inte bestämmelserna om uppehållsrätt för dig som är brittisk medborgare och för dina familjemedlemmar. Din rätt att vistas i Sverige regleras istället av utträdesavtalets bestämmelser om skydd för särskilt berörda medborgare.

Bestämmelserna i utträdesavtalet ger dig som är brittisk medborgare och dina familjemedlemmar rätt att vistas i Sverige om ni uppfyller följande krav:

Hur länge måste man bo i Sverige för att få svenskt medborgarskap?

Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap.

Svenskt medborgarskap i dag