:

När är det grovt bokföringsbrott?

Innehållsförteckning:

 1. När är det grovt bokföringsbrott?
 2. Vad är gränsen för grovt skattebrott?
 3. Vad är straffet för grovt bokföringsbrott?
 4. Vad händer om man gör fel i bokföringen?
 5. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska företag?
 6. Hur mycket böter för skattefusk?
 7. Vad avgör om ett brott är grovt?
 8. Vad gör man om bokföring inte stämmer?
 9. Vad gör man om man råkat göra en felaktig bokföring?
 10. Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?
 11. Hur gör Skatteverket kontroller?
 12. Hur mycket kan man få böter?
 13. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 14. Vad räknas som grovt inbrott?
 15. Hur mycket är 30 dagsböter?

När är det grovt bokföringsbrott?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Vad är gränsen för grovt skattebrott?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om skattebrott är det skattebrottslagen som utgör grunden för bedömningarna, se https://lagen.nu/1971:69.

Vad är straffet för grovt bokföringsbrott?

I exempelvis ett fall hade mannen dömts för sju bokföringsbrott och sex fall av försvårande av skattekontroll, kvinnan för sex fall av liknande brottslighet. Ingen av dem fick fängelse. Mannen fick dock villkorlig dom av hovrätten och 75 timmars samhällstjänst. Kvinnan dömdes för försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 150 dagsböter. Kvinnan hade använt falska underlag i bokföringen. Domstolen väger olika faktorer när de anför omständigheter som talar emot fängelse. Gällande kvinnan i detta fall så berörde det ”kvinnans hälsa, bolagens verksamhet, att hon tidigare är ostraffad och ingen risk för nya brott”. Omständigheter som talar emot fängelse kommer att beröras bredare i artikeln.

Ett annat exempel på ett fall med bokföringsbrott där det inte dömdes till fängelse gäller en man boendes i Falkenberg. Enligt domen hade han mellan 2011 och 2013 inte bokfört sin affärsverksamhet. Omsättningen av verksamheten hade under de tre åren uppgått till drygt 680 000 kronor. Mannen erkände att han hade gjort sig skyldig till brottet men menar att det hade gjorts av oaktsamhet. Mannen, som är i 45-årsåldern, dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar.

Liknande domar ges i skattebrott av normalgraden. Antalet fall av fängelse inom bokföringsbrott av normalgraden och skattebrott av normalgraden, utgör en betydande minoritet. I denna artikel ska vi redogöra för brottstyperna och grövre former av dem samt allmänt om straffmätning i domstolen.

Den första åtgärden i påföljdsbestämningsprocessen blir att utröna vilken straffskala som är tillämplig. Utgångspunkten är då självklart den straffskala som anges i den aktuella straffbestämmelsen eller, vid flerbrottslighet, de olika brottens straffskalor. Sedan den tillämpliga straffskalan har bestämts ska rätten övergå till att inom ramen för denna straffskala bestämma brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska de regler som finns i 29 kap 1-3 § BrB tillämpas. Vid bedömningen av straffvärdet enligt 29 kap 1 § BrB ska det beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Enligt 29 kap 2 § BrB ska särskilda försvårande omständigheter beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Dessa räknas upp som 8 punkter i paragrafen. På samma sätt ska vissa förmildrande omständigheter, uppräknade i 29 kap 3 § BrB beaktas vid bedömningen av straffvärdet.

Vad händer om man gör fel i bokföringen?

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 • Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
 • Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska företag?

  Du kan göra en självrättelse upp till sex år bakåt i tiden. Under 2023 kan du alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2017.

  Om du under inkomståren 2012 – 2016 kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott bör du rätta även dessa år. Det kan du göra genom att skicka ett brev till Skatteverket. Under rubriken ”Upplysningar om äldre år” informerar du om tillgångar och inkomster under inkomståren 2012-2016. Då undviker du en eventuell anmälan om grovt skattebrott, där preskriptionstiden är 10 år.

  På Rättslig vägledning finns mer information om rättelse på eget initiativ.

  Om du gör en rättelse efter att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt, eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgift som du lämnat, finns det grund för att ta ut skattetillägg eller i vissa fall göra en brottsanmälan.

  Exempel på situationer där det är för sent att själv rätta uppgifterna för att slippa skattetillägg:

  • Skatteverket har ställt en fråga till dig där vi begärt mer upplysningar om den oriktiga uppgiften
  • Skatteverket har startat en revision

  Hur mycket böter för skattefusk?

  Mannen har i den inkomstdeklaration han lämnade år 2016 angett felaktiga och för låga uppgifter om sin inkomst. Enligt stämningsansökan är den inrapporterade inkomsten 236 600 kronor för låg. De undanhållna inkomsterna ska handla om att det företag där mannen har en roll som styrelseledamot har betalat hans bostad.

  Mannen, som är  i 50-års åldern, ska även i privat ägo behållit varor som kommit som ersättning för varor som företaget returnerat till säljare. Mannen har erkänt den delen av åtalet.

  Vad avgör om ett brott är grovt?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Enligt 9 kap 1 § BrB kan den som vilseleder en annan person, på ett sätt som innebär skada för denne men vinning för gärningsmannen, dömas för bedrägeri. Detta brott kan ge max två år i fängelse. Det finns även en möjlighet att dömas för ringa alternativt grovt bedrägeri vilket ger lägre respektive högre straff. En gärningsman som döms för grovt bedrägeri ska dömas till lägst sex månader och högst sex år i fängelse.

  Vad gör man om bokföring inte stämmer?

  Fel i bokföringen är ingen katastrof, särskilt om du rättar i ett tidigt skede. Så här gör du när du rättar en bokföringspost i företagets bokföring.

  Fel i bokföringen är vanliga, de flesta som bokför själva råkar ut för det. Minst skada för dig blir det om du stämmer av bokföringen varje månad, vilket jag skriver mer om här. Felaktigheter kan bero på att du har missat en hyra, telefonräkning, elräkning eller någon annan kostnad som skulle ha varit bokförd. Du kan också ha bokfört ett felaktigt belopp, kanske att du har bokfört 1 873 kronor istället för det rätta beloppet 1 837. Kanske har du bokfört på fel konto. Ett annat vanligt fel är att du ser att det har dragits ett belopp på banken, men du saknar underlag. Små fel smyger sig lätt in, och blir inte stora om du hittar dem i tid.

  Vad gör man om man råkat göra en felaktig bokföring?

  Det viktigaste för att undvika straff och böter är att siffrorna från RR och BR lämnas in i tid (förenklat årsbokslut). Har du bokfört för sent, alltså för långt efter att affärshändelsen inträffade, kan det innebära bokföringsbrott.

  “Huvudregeln är att bokföring av kontanta in- och utbetalningar ska ske senast påföljande arbetsdag och att övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Inom ramen för god redovisningssed ges möjligheter att bokföra senare än vad huvudregeln säger.”

  Du har minst 50 dagar på dig att bokföra en affärshändelse (ej kontant) efter att den månad som transaktionen ägde rum inträffade. 

  Har du bokfört för sent (medvetet åsidosätter bokföringsskyldigheten) i ett litet företag blir det vanligtvis aktuellt med ringa bokföringsbrott och dagsböter. Det beror på hur omfattande din verksamhet är. Praxis är att man inte döms till fängelse för denna typ av brott även om det teoretiskt kan ge upp till 6 månader. 

  Är det grovt bokföringsbrott kan man få fängelse i 2 år.

  MEN har du gjort fel men rättar dig själv döms man sällan för brott. Så även om du inte passar in på kriterierna för att få bokföra 2018 nu strax innan deklarationen i maj så är risken liten att du döms för brott om du faktisk ser till att bokföringen blir gjord och redovisad. 

  Hur ofta blir man granskad av Skatteverket?

  info

  Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

  Hur gör Skatteverket kontroller?

  Normalt ställs frågorna skriftligt till företaget i en förfrågan. Ett beslut om revision och begäran att lämna in handlingar meddelas också skriftligen. Efter att Skatteverket har fått svar på sina frågor eller genomfört sin revision, meddelas ett förslag till beslut (även kallat övervägande). Företaget har möjlighet att svara på detta övervägande innan ett beslut fattas.

  Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet.

  Det är viktigt att svara rätt från början då det kan vara avgörande för utfallet. Ett otydligt svar som ger Skatteverket en felaktig bild kan komma att läggas till grund för ett beslut till nackdel för företaget. Redan från första skriftväxlingen kan det vara bra att inte bara svara på Skatteverkets frågor utan även argumentera för att företagets skattemässiga hantering är korrekt.

  Hur mycket kan man få böter?

  Hur straffvärt ett brott är uttrycks som ett antal dagsböter eller ett antal dagar, månader eller år i fängelse. Om det så kallade straffmätningsvärdet motsvarar ett bötesstraff, det vill säga om det understiger allmänna fängelseminimum om 14 dagars fängelse, ska böter dömas ut. Böter kan aldrig ersättas av en villkorlig dom eller en skyddstillsyn.

  Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag tror det är Skatteförfarandelagen (2011:1244) 66 kap. 27§ som du eftersöker. I den står att Skatteverket får ompröva ett tidigare beslut om skatt till nackdel för den som beslutet gäller (efterbeskattning), om

  Vad räknas som grovt inbrott?

  Stöld regleras i brottsbalkens 8 kapitel. Lite förenklat kan sägas att den som tar annans egendom utan lov med syftet att göra egendomen till sin egen kan dömas för stöld.

  Några exempel på stölder är sådana som sker genom att gärningsmannen tar varor från en butik utan att betala eller när någon tar något från en annan persons ficka. Tidigare räknades när man tog egendom genom inbrott i bostad som stöld men efter 2021 bedöms det ofta som ett eget brott kallat inbrottsstöld. För inbrottsstöld kan man dömas till lägst ett års fängelse och högst sex år.

  Det finns en mängd olika förfaranden som är att bedöma som stöld. Men det finns också en mängd förfaranden som inte klassificeras som stöld utan som i stället utgör andra typer av brott, exempelvis egenmäktigt förfarande eller bedrägeri. Om du är misstänkt för stöld är det viktigt att du kommer i kontakt med en försvarsadvokat så fort som möjligt så att du får möjlighet att överlägga om ärendet.

  Hur mycket är 30 dagsböter?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Min tolkning av din fråga är att du vill veta hur mycket en dagsbot motsvarar i pengar och hur man räknar ut detta. Beloppet för en dagsbot är inte fastställt i lag, utan det beror på situationen och i slutändan är det domstolen som avgör det faktiska beloppet. Det finns dock riktlinjer för hur man ska räkna ut en dagsbot och med hjälp av dessa ska jag besvara din fråga så gott jag kan.