:

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?
 2. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 3. Vem skriver äktenskapsförord?
 4. Måste en jurist skriva äktenskapsförord?
 5. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 6. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 7. När gäller inte äktenskapsförord?
 8. Vem får huset när man skiljer sig?
 9. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?
 10. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 11. Vem äger huset vid dödsfall?
 12. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 13. Vad händer om den ena inte vill sälja huset?
 14. Vad delas inte vid skilsmässa?
 15. Hur många ångrar sin skilsmässa?

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord?

Den enda fasta kostnaden för ett äktenskapsförord är registreringsavgiften om 275 kronor. Därutöver finns det inte några avgifter som du måste betala. Vad som kan tillkomma är kostnaden för att anlita en familjerättsjurist som upprättar äktenskapsförordet eller kostnaden för en dokumentmall om du skriver ditt äktenskapsförord med hjälp av en mall.  

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera vem som ska ta över lån eller andra skulder. Ett äktenskapsförord kan endast omfatta tillgångar och hur dessa ska klassificeras, det vill säga om egendomen ska vara enskild egendom eller...

Nej, det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord ange vem som ska ha vilken egendom vid en eventuell bodelning. En sådan överenskommelse måste göras i form av ett bodelningsavtal och ett sådant kan upprättas först om makarna har skiljt sig eller någon av dem har...

Nej, ett äktenskapsförord mellan två sambor är inte gällande, i vart fall inte så länge de är sambor. Vill sambor reglera vad som sker vid en bodelning måste de skriva ett samboavtal. Däremot är det fullt möjligt för två sambor som avser att gifta sig att skriva ett...

Ja, ett äktenskapsförord kan vara ogiltigt trots att det har registrerats. Att ett äktenskapsförord har registrerats innebär endast att makarna har undertecknat äktenskapsförordet och att det är daterat. Makarnas överenskommelse i äktenskapsförordet kan emellertid...

Ja, det är fullt möjligt att i ett äktenskapsförord göra egendom som finns i utlandet till enskild egendom. Utgångspunkten är att all makarnas egendom, oavsett var den befinner sig, omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Därmed är det även möjligt att i...

Ett äktenskapsförord börjar att gälla när det har registrerats. Ett äktenskapsförord som ingås under äktenskapet börjar att gälla den dag som det har registrerats i Äktenskapsregistret. Har äktenskapsförordet ingåtts före äktenskapet börjar det att gälla på dagen för...

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att texten tydligt ska peka ut den egendom som genom äktenskapsförordet ska göras enskild. I de fall inte all egendom ska vara enskild får det inte råda några tvivel om vilka tillgångar som ska undantas från bodelning. Nedan följer ett par exempel på uppgifter att ta med avseende viss typ av egendom.

I de fall makarna är villiga att dela lika på nettovärdet av all egendom vid en skilsmässa eller efter ett dödsfall behövs inget äktenskapsförord. Många gånger är det dock så att någon av eller båda makarna vill säkerställa att viss egendom, exempelvis aktier i ett familjeföretag eller en släktgård, inte ska behöva delas om äktenskapet upphör. Äktenskapsförord är då det enda juridiska instrument som, med bindande verkan för makarna, kan användas för att skydda egendomen.

Vem skriver äktenskapsförord?

Hej, jag ska snart gifta mig och har betydligt mer pengar än min blivande fru. Vi har därför pratat om att vi ska skriva ett äktenskapsförord där vissa av mina bankkonton och fonder och en sommarstuga ska hållas utanför en skilsmässa. Kan jag själv skriva vårt äktenskapsförord? /Robert

Måste en jurist skriva äktenskapsförord?

Om ni skil­jer er utan ett äk­ten­skaps­för­ord ska all er egen­dom delas lika. Oav­sett vem som köpt prylen eller sparat peng­ar­na. Det be­ty­der att ni aldrig har ett eget spa­ran­de ef­tersom den andre har rätt till hälf­ten.

Värdet av ett eget fö­re­tag ska ingå i skils­mäs­san och kan det leda till att din exmake blir de­lä­ga­re eller att du måste sälja fö­re­ta­get om du inte kan köpa ut din make.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte ert äk­ten­skap, men är en trygg­het och går snabbt att skriva själv eller till­sam­mans med en jurist. 

Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa. För att skiljas måste man få en dom om äktenskapsskillnad från en domstol. Efter domen skickar tingsrätten ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket, som registrerar den. Efter skilsmässan har båda personerna bland annat rätt att gifta om sig. Att ansöka om äktenskapsskillnad kostar 900 kr.

Är makarna överens om att skiljas och de även är överens om hur vårdnaden av eventuella barn ska gå till kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten på den ort där någon av makarna bor. Ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in skriftligen och skrivas under av båda makarna. Om makarna inte är överens om att de vill skilja sig kan den make som vill skilja sig stämma den andra. Stämningsansökan ska bland annat innehålla en begäran om äktenskapsskillnad och underskrift från den som ansöker. 

När gäller inte ett äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • När gäller inte äktenskapsförord?

  Vi är gifta sedan lite mer än två år och ska skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle egentligen ha skrivit ett äktenskapsförord redan när vi gifte oss men det blev aldrig av. Så vi är lite oroliga för att det är för sent att skriva ett äktenskapsförord. Vi skulle vilja att äktenskapsförordet gällde från när vi gifte oss. Är det möjligt att göra, det vill säga när börjar ett äktenskapsförord att gälla? Kan det gälla från när vi gifte oss även om vi skriver det idag? /Marie

  Hej Marie. Ett äktenskapsförord börjar att gälla den dag som det registreras i Äktenskapsregistret, vilket administreras av Skatteverket. Ett äktenskapsförord måste således skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. Så länge ett äktenskapsförord ligger i byrålådan utan att ha registrerats är det inte giltigt.  

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs. Denna rätt att bo kvar kallas för kvarsittningsrätt och gäller även för sambor. En förutsättning för kvarsittningsrätt är att det avser den gemensamma bostaden, d.v.s. att bostaden rent faktiskt har varit avsedd att användas av båda makarna. Vem som får kvarsittningsrätt påverkas inte av ägarförhållandena till bostaden. Det innebär att en make som inte äger bostaden ändå kan vara den som får rätt att ensam bo kvar.

  Det som avgör vem som får kvarsittningsrätt är vem av makarna som har störst behov av bostaden. En vanlig omständighet som kan föranleda att den ena maken få kvarsittningsrätt är att denna maken ska ha de gemensamma barnen boende hos sig. Om det inte finns några gemensamma barn kan ekonomi, hälsoskäl, eller behov i övrigt avgöra vem som får kvarsittningsrätt. Bedömningen som görs är en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Ska skilja mig och har en stor summa pengar sparat på ett vanligt sparkonto. Kan man flytta över och gömma pengar på ett så kallat E-sparkonto. Har fått till mig att ingen får röra pengar som sitter på ett sådant konto. Inte ens kronofogden.

  Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp vid en bodelning om de skiljer sig. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.

  När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet en gång ska upphöra. Trots det händer det alla förr eller senare, antingen vid skilsmässa eller vid dödsfall. Och i båda de här fallen kan mycket gräl och förtvivlan undvikas om man har skrivit ett äktenskapsförord.

  En bodelning kan bli aktuell om makarna skiljer sig eller om någon av dem avlider. Skiljer makarna sig sker bodelningen mellan makarna och avlider någon av makarna sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

  Vem äger huset vid dödsfall?

  Juridik vid dödsfall

  Om min sambo går bort, hur blir det med huset vi äger 50 50 Hans barn ska ju ha ut laglotten men vad händer med resten av huset? Ska de betala om det behöver repareras eller hjälpa till med fasta kostnader?

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Bodelning kan göras under pågående skilsmässa eller efter en skilsmässa. Inför en snart kommande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och skrivas under av makarna. En bodelning behövs inte om inget så kallat giftorättsgods finns då makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller möbler, köksutrustning och liknande från den andra maken.

  Bodelning kan göras under ett pågående äktenskap, för att ändra vem av makarna som som äger vad, om makarna är överens om det. Detta kan göras för att t.ex. trygga den ena maken om den andra maken ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken kan bli skuldsatt för företagets räkning.

  Genom ett bodelningsavtal kommer man överens om hur bodelningen ska sluta och vem som tar över vilka tillgångar/skulder. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente. Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. Är makarna överens har man såklart möjlighet att välja att även egendom som är makes enskilda ska tas med i bodelningen.

  Innan bodelningen får var och en i rimlig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra mer personliga föremål, trots att dessa saker är giftorättsgods. Hit räknas till exempel fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår däremot i bodelningen trots att de kan anses vara personliga tillhörigheter. Likaså saker som t.ex. kapitalplaceringar. Man kan innan bodelningen göra en bouppteckning där man reder ut vilka saker som är giftorättsgods och inte men det behövs i allmänhet bara när makarnas samlade saker och skulder (boet) är omfattande och komplicerat.

  Görs bodelningen med anledning av en skilsmässa ska ägodelar som är giftorättsgods och som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen, inte ingå i bodelningen.

  Vardera make har rätt att från värdet av sina ägodelar/tillgångar göra ett avdrag för värdet av sina skulder. Detta gäller endast skulder som hänför till giftorättsgods (t.ex. ett bolån som står på den ena maken, om huset är giftorättsgods). Detta gäller alltså inte skulder som hänför sig till saker som är enskild egendom (t.ex. billån om bilen har gjorts till enskild egendom i ett äktenskapsförord).

  Man får inte göra avdrag för skulder för ett belopp som är större än värdet av tillgångar maken har. Maken kan alltså inte gå in i bodelningen med ett minusbelopp, utan som minst noll kr.

  Vad händer om den ena inte vill sälja huset?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt med tvångsförsäljning om ena parten i ett samägande motsätter sig en försäljning av den samägda egendomen.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  – Om man känner en tvekan tycker jag rent generellt att man ska lyssna på den signalen, för den kan säga mig något. Har jag gjort allt jag kan? Bli kvar i det en stund, men gå inte tillbaka utan att någon ändring skett. Det handlar om förändring och acceptans, och att reda ut vad som legat bakom, säger Charlotte Sander, parterapeut till Nyhetsbyrån Siren.

  * Drygt 30.500 mål om äktenskapsskillnad registrerades som avgjorda vid landets tingsrätter i fjol. De inkom antingen via en gemensam ansökan, eller en stämning från ena parten. 3350 av dessa mål avskrevs.* Ett äktenskapsmål registreras som avskrivet om det återkallas aktivt under den sex månader långa betänketiden, eller inte bekräftas innan denna periods utgång. * Betänketid infaller som regel alltid om ett barn under 16 år är hemmaboende hos makarna, samt i de fall när endast en av parterna vill skilja sig.Källa: Domstolsverket.