:

Vad händer om inget testamente finns?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om inget testamente finns?
 2. Hur fördelas arv utan testamente?
 3. Hur ärver man utan testamente?
 4. Har barn alltid rätt att ärva?
 5. Får man testamentera bort allt om man inte har barn?
 6. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 7. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 8. Kan man ta bort barn från arv?
 9. Kan man ge bort allt innan man dör?
 10. Kan man göra någon helt arvlös?
 11. Får man ta ut pengar från avlidens konto?
 12. Kan man låta barn ärva olika mycket?
 13. Kan jag ge bort allt jag äger innan jag dör?
 14. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 15. Kan ett dödsbo ha BankID?

Vad händer om inget testamente finns?

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel. Enligt huvudregeln i lag delas arvingar in i olika klasser. Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Bröstarvingar ska få sin arvslott, och minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket är det arv bröstarvingen har rätt till enligt lag.

Är man gift och endast har gemensamma barn med sin partner ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Hur fördelas arv utan testamente?

Det är gängse känt att om vi får ett barn så ärver han eller hon av oss i första hand. Däremot är det inte lika känt vem som ärver om vi inte har några barn.

Bröstarvingar, eller barn till din avlidne, har alltid rätt att ärva sin laglott. Det går av det skälet inte att testementera bort den delen av kvarlåtenskapen som utgör bröstarvingens laglott och laglotten är alltid hälften av arvslotten. Om ett testamente ändå är utformat på ett sådant sätt att det kränker laglotten kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Det finns emellertid inte några sådana skyddsregler för de andra arvingar som kan bli aktuella om det saknas bröstarvingar. Därför kan en arvlåtare som saknar barn välja att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem han eller hon än vill. Men, om det i ett sådant fall inte finns något testamente, då träder ärvdabalkens regler in och tydliggör vem som ska ta arvet.

Hur ärver man utan testamente?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Har barn alltid rätt att ärva?

Hej, jag har tre barn och är numera ensamstående. Två pojkar i ett första förhållande och en flicka i mitt andra förhållande som nu är över.

Min fråga är: kan jag göra så att mina pojkar får vars 100 000 kr mer i arv från mig än min dotter?

Det är så att min dotter kommer att ärva mycket från sin pappa samtidigt som jag vill kompensera mina pojkar som hjälper mig ekonomiskt med mitt sommarhus. Jag räknar med att min kvarlåtenskap kommer att vara ca 1 500 000 kronor när jag går bort.

Får man testamentera bort allt om man inte har barn?

Trygga min framtid

Min fråga gäller testamente och hur mycket man kan testamentera bort. Jag och min fru tänker köper en bostadsrättslägenhet som vi betalar i lika delar. Vi är gifta och undrar hur vi kan skriver ett testamente där vi får enskilt så mycket som möjligt. Vi har särkullebarn.

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätten och rätten till arv. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga att du vill veta om du kan bli arvlös och inte få något alls vid din mammas död.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Juridik vid dödsfall

Hej! Undrar om/när jag kan få ut hela min laglott som bör vara 50% av arvet efter min mors bortgång för 9 år sedan? Vi är 3 st särkullsbarn som ärvde henne vid hennes död fick vi barn ut 25% av arvet det fanns testamente mellan min styvfar och min mor. Min bror har efter detta avlidit undrar drf vad som händer med hand del av återstoden av arvet? Han hade inga barn föräldrar lr fru. Måste jag vänta på efterarv lr kan jag kräva dom återstående 25% av min mors efterlämnande arv? 

Kan man ta bort barn från arv?

Juridik vid dödsfall

Det är något fel på lagen att föräldrar kan göra vad de vill med sina pengar så länge de är i livet. Kan de göra slut på allt så det inte finns något arv till mig eller är det brottsligt och göra så mot sitt barn?

Kan man ge bort allt innan man dör?

01 / 08 / 17Aktuellt Coelis jurist

En fråga som då och då dyker upp i mina möten med kunder är detta med laglotten och förälderns rätt att förfoga över sina tillgångar. Kan man ge bort egendom som man vill och till vem man vill utan några begränsningar när man har egna barn? Svaret på frågan är både ja och nej beroende på när i tiden egendom ges bort, till vem egendom ges bort och om gåvan är förenad med vissa villkor.

Kan man göra någon helt arvlös?

Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner.

För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer. 

Får man ta ut pengar från avlidens konto?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Kan man låta barn ärva olika mycket?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Kan jag ge bort allt jag äger innan jag dör?

01 / 08 / 17Aktuellt Coelis jurist

En fråga som då och då dyker upp i mina möten med kunder är detta med laglotten och förälderns rätt att förfoga över sina tillgångar. Kan man ge bort egendom som man vill och till vem man vill utan några begränsningar när man har egna barn? Svaret på frågan är både ja och nej beroende på när i tiden egendom ges bort, till vem egendom ges bort och om gåvan är förenad med vissa villkor.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Har en nära anhörig nyligen gått bort har du troligtvis hört om dödsbo. Efter ett dödsfall måste du som har mist en make, maka, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett dödsbo är, vem som tar hand om dödsboet, vilka som tillhör dödsboet och mycket mer.

När en person dör så övergår det personens tillgångar och skulder till dödsboet. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör när själva arvskiftet är klart. Det innebär att man först och främst ska dela upp eventuella tillgångar mellan arvingar och testamentstagare till den avlidne. Med andra ord kan man säga att dödsboet sköter den här fördelningen.

Kan ett dödsbo ha BankID?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.