:

Hur mycket kostar en rättegång?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar en rättegång?
 2. Vem betalar för en rättegång?
 3. Hur lång tid har man på sig att betala rättegångskostnader?
 4. Kan man få betala rättegångskostnader?
 5. Kan inte betala rättegångskostnaderna?
 6. Vem ska betala kostnaderna för en process?
 7. Vad ingår i en rättegång?
 8. Vad händer om man förlorar rättegång?
 9. Vem betalar ut rättshjälp?
 10. Måste man betala advokat själv?
 11. Kan man få skadestånd utan rättegång?
 12. Vad händer om man undviker rättegång?
 13. Hur ska rättegångskostnader fördelas?
 14. Kan man bli dömd utan rättegång?
 15. Hur mycket får man tjäna för att få rättshjälp?

Hur mycket kostar en rättegång?

Tvister är dyra att driva och dyrare att förlorare. Rättegångskostnaderna är därför en viktig sak att ta i beaktande till innan man bestämmer sig för att gå vidare till domstol. En advokat kan hjälpa dig med detta.

Nedan följer ett sammandrag av de finansieringsmöjligheter som finns som enskild om man bestämmer sig för att driva ett mål i domstol.

Vem betalar för en rättegång?

Vanligtvis är inte kostnaderna det första man som förälder tänker på när det kommer till en vårdnadstvist, men det är ändå en realitet som måste tas med.

Ett gift par som skiljer sig behåller ändå gemensam vårdnad om eventuella barn. En vårdnadstvist uppkommer då en av föräldrarna till ett barn inte längre önskar att vårdnaden av barnet är gemensam. Föräldern lämnar då in en ansökan om stämning mot den andra föräldern till tingsrätten och ärendet prövas i domstol. Innan detta sker har dock föräldrarna oftast fått möjlighet att reda ut situationen hos familjerätten hos kommunen, genom samarbetssamtal. Om dessa samtal är fruktlösa står föräldrarna inför en vårdnadstvist, en konflikt som innehåller mycket känslor och kan ta lång tid.

Hur lång tid har man på sig att betala rättegångskostnader?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångskostnader regleras i Rättegångsbalken, RB.

Kan man få betala rättegångskostnader?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångskostnader regleras i Rättegångsbalken, RB.

Kan inte betala rättegångskostnaderna?

Rättegångskostnad är sådan kostnad som uppkommit under rättegång.

Kostnadernas fördelning mellan parterna regleras i 18 kap. RB.

Vem ska betala kostnaderna för en process?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett tvistemål tas upp i domstol finns det olika regler för vem som ska betala rättegångskostnaderna då målet är avgjort. Huvudregeln är att den "förlorande" parten måste betala "vinnarens" rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Se mer om detta nedan. Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende på om det rör sig om så kallade "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 400 kr i år.

Vad ingår i en rättegång?

I juridisk mening är rättegång hela processen från det att en person misstänks för brott till dess att dom i målet meddelas eller ärendet skrivs av (avslutas) av annan anledning. I dagligt tal används begreppet rättegång för det som i domstol kallas för huvudförhandling. På denna sida beskrivs i korthet hur hela brottmålsprocessen går till.  

Vad händer om man förlorar rättegång?

Det finns olika kostnader som kan förknippas med att ta en tvist till domstol.

Du behöver alltid betala en ansökningsavgift för att kunna lämna din tvist till domstol. Hur stor ansökningsavgiften är beror på hur mycket pengar du och motparten tvistar om. För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), är ansökningsavgiften 900 kronor. Dessa mål kallas för förenklade tvistemål eller småmål.

Vem betalar ut rättshjälp?

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller annan jurist (ett ombud). För att kunna betala kostnaderna för ombudet ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Det ingår normalt också rättsskydd i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för ombudet.

Om du inte har en försäkring eller den inte gäller kan du ibland ha rätt till ekonomisk hjälp från staten, det kallas för rättshjälp. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa de som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Att få rättshjälp innebär inte att staten betalar alla dina kostnader för ombudet utan grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna (en så kallad rättshjälpsavgift).

Regler om rättshjälp finns främst i rättshjälpslagen (1996:1619, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattshjalpslag-19961619_sfs-1996-1619) och rättshjälpsförordningen (1997:404, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattshjalpsforordning-1997404_sfs-1997-404).

Måste man betala advokat själv?

Beroende på typ av ärende debiteras olika arvoden. Advokater i allmänhet tar olika mycket betalt för sina tjänster så det finns ingen universell prislista. En advokats arvode måste dock alltid vara skäligt.

Fyrtorn värdesätter transparens och tydlighet i fråga om finansiering och kostnader för arbetet som utförs. Du som klient ska känna att du har full förståelse för kostnaderna när ärendet inleds varför fakturerings- och debiteringsrutiner alltid gås igenom när du tar kontakt med byrån och innan arbetet inleds.

Här nedan följer den information som kan behövas inledningsvis.

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott utser domstolen en offentlig försvarare åt dig. Du har rätt att önska en specifik advokat som i bästa fall har möjlighet att åta sig uppdraget. En offentlig försvarare är vad som i vardagligt tal kallas försvarsadvokat. Vid mindre allvarliga brott kan du få en offentlig försvarare om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.

Staten betalar kostnaden för din offentliga försvarare som då vanligen får 1755 kr per timme. Om du frikänns från brottet behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av kostnaderna.

Du som är misstänkt för brott har alltid rätt att biträdas av en advokat som du själv utser, en s.k. privat försvarare, men om advokaten inte är förordnad som offentlig förvarare är det du själv som betalar kostnaden. Fyrtorn debiterar mellan 1800 kr och 3500 kr per timme för privata försvararuppdrag.

Kan man få skadestånd utan rättegång?

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Anspråket lämnas till den som har hand om förundersökningen. Det är förundersökningsledaren som beslutar om ersättning ska betalas ut. Fyll i blanketten "Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål ".

Ersättningsbesked med anledning av förhör i brottmål (pdf, 274 kB)

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft till följd av brottet. Kvittona kan behövas om du vill begära skadestånd, eller om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag, polisen och Brottsoffermyndigheten.

Vad händer om man undviker rättegång?

I juridisk mening är rättegång hela processen från det att en person misstänks för brott till dess att dom i målet meddelas eller ärendet skrivs av (avslutas) av annan anledning. I dagligt tal används begreppet rättegång för det som i domstol kallas för huvudförhandling. På denna sida beskrivs i korthet hur hela brottmålsprocessen går till.  

Hur ska rättegångskostnader fördelas?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör betalning av rättegångskostnader i ett tvistemål, vilket i huvudsak regleras i 18 kap. rättegångsbalken, RB.

Kan man bli dömd utan rättegång?

Ibland beslutar åklagaren att lägga ner en förundersökning.Då blir det inget åtal, och ingen rättegång.

När åklagaren lägger ner förundersökningen kan det bero på att bevisen inte räcker till.

Om det kommer fram nya bevis kan förundersökningen tas upp igen.Du kan läsa mer om det under Så här klagar du på åklagarens beslut.

Hur mycket får man tjäna för att få rättshjälp?

Om du har en vanlig hemförsäkring eller en företagsförsäkring ingår det nästan alltid ett rättsskydd som kan täcka delar av advokatens arvode. Försäkringsbolaget kan också betala motpartens rättegångskostnader om du förlorat en tvist och därför blivit skyldig att ersätta dessa. Ofta står försäkringsbolaget för 80% av kostnaderna och du för resterande 20%