:

Hur mycket skatt betalar man i Portugal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man i Portugal?
 2. Har Sverige skatteavtal med Portugal?
 3. Vilket land har lägst skatt i Europa?
 4. Hur undviker jag dubbelbeskattning?
 5. Varför flyttar svenskar till Portugal?
 6. Vad är momsen i Portugal?
 7. Är Portugal skattefritt?
 8. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 9. Har Sverige högst skatt i Europa?
 10. Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?
 11. Måste man betala skatt i två länder?
 12. Är det dyrt att bo i Portugal?
 13. Vad kostar det att köpa hus i Portugal?
 14. Hur länge får man bo i Portugal?
 15. Är Portugal billigare än Sverige?

Hur mycket skatt betalar man i Portugal?

I Sverige beskattas pension i princip som vilken inkomst som helst. Väljer du istället att flytta till Portugal och ansöka om att bli beskattad som ”non-habitual resident” beskattas dina pensionsuttag med totalt 25%.

Så mycket skatt betalar du på dina pensioner om du är bosatt i Portugal och uppfyller alla regler:

Har Sverige skatteavtal med Portugal?

För den som redan bosatt sig i Portugal och som inte anses skattemässigt kvarbosatt i Sverige, det vill säga en person som är begränsat skattskyldig i Sverige, blir de mest märkbara skillnaderna att svensk SINK-skatt tas ut på pension som utbetalas från Sverige. Det oavsett om det är allmän pension, tjänstepension eller privat pension. 

Även beskattning av utdelning från svenskt bolag påverkas då uttaget av kupongskatt i Sverige inte begränsas till de 10 % som i många fall gällt enligt skatteavtalet. Utan skatteavtal får kupongskattelagens bestämmelse fullt genomslag. Utdelning från svenskt bolag till individ bosatt i Portugal kommer således att beskattas med 30 %. Är det fråga om utdelning på onoterad aktie skulle en bosatt person i Sverige enbart debiteras 25 % skatt, och därför framstår det som klart att Sverige inte får ta ut mer än 25 % kupongskatt då annat får anses diskriminerande i ljuset av EU-rätten. 

Vilket land har lägst skatt i Europa?

EU deltar inte direkt i skatteuppbörd och bestämmer inte heller över skattesatserna. Hur mycket skatt medborgarna ska betala beslutar varje land själv, liksom vad skattepengarna ska gå till.

EU övervakar dock de nationella skattereglerna på några områden, i synnerhet när de har koppling till EU:s företags- och konsumentpolitik. Skälet är att man vill

 • bidra till den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital i EU (på den inre marknaden)
 • se till att företagen i ett land inte får orättvisa fördelar i förhållande till konkurrenterna i andra länder
 • säkerställa att konsumenter, arbetstagare eller företag från andra EU-länder inte diskrimineras.
 • Sammanfattning av EU:s skattelagstiftning

Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Mer än 300 000 svenskar kommer dubbelbeskattas på sitt pensionssparande under 2016. Totalt rör det sig om cirka 885 miljoner kronor som riskerar beskattning helt i onödan. Detta enligt en DN-artikel som hänvisar till uppgifter från Skatteverket.

Tidigare, fram till och med 2014, kunde du som privatperson sätta undan upp till 12 000 kronor varje år i ett pensionssparande tex i en pensionsförsäkring eller IPS (individuellt pensionssparande). Beloppet kunde du sedan göra avdrag för i din deklaration. På så vis fick du en skattelättnad för att sen i framtiden, när du plockar ut pengarna, beskattas med pensionsinkomst.

Varför flyttar svenskar till Portugal?

Inom EU råder så kallad fri rörlighet. Det betyder att du som är svensk medborgare relativt enkelt kan flytta till Portugal, eftersom båda länderna hör till EU:s medlemsländer. Ditt svenska pass ger dig rätt att stanna i tre månader, utan visum. För att stanna längre eller flytta till Portugal permanent behöver du kontakta de portugisiska myndigheterna för att registrera dig.

Du behöver inte ge upp ditt svenska medborgarskap för att du flyttar till Portugal. Ska du bo i landet ett år eller mer behöver du anmäla din flytt till svenska Skatteverket. Du registreras då som utflyttad, men kan ha kvar ditt svenska medborgarskap och ditt personnummer. I vissa fall kan du behöva fortsätta deklarera inkomst i Sverige.

För att kunna starta ditt nya liv i Portugal behöver du ett så kallat skatteidentifikationsnummer. Först när du har ett sådant kan du skaffa försäkringar, bankkonto, internet och telefonabonnemang. På portugisiska kallas numret Número de Identificación Fiscal – NIF-nummer. Har du köpt en bostad genom oss hjälper vi dig att ansöka om ditt NIF-nummer innan du får tillträde till bostaden.

Vad är momsen i Portugal?

Du kan inte få igen momsen på: Hotell, Representation, Bilhyra, Kollektivtrafik (bara 25% av momsen), Bensin (men 50% av betald moms på diesel/LPG/naturgas/biogas och för vissa typer av fordon 100%, Tobak, Reseutlägg inkl. vägavgifter). När man arrangerar en konferens kan man dock få igen 50% av momsen för boende, mat etc, men om man bara deltar kan man bara begära tillbaka 25% av momsen.

Är Portugal skattefritt?

De förmånliga skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla vid årsskiftet. Carnegies skattejurist Sara Zad redogör för effekterna.

Publicerad 29 november 2021

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

Har Sverige högst skatt i Europa?

I Sverige är skillnaden i marginalskatten mellan genomsnittsinkomsttagare och inkomsttagare med en tredjedel högre inkomst högst i världen: 15,2 procent.

Marginal skattebörda tabell.

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt— ningsavtal mellan Sverige, Danmark. Finland. Island och Norge. Avtalet och ett till avtalet fogat protokoll har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet och protokollet avses bli tillämpliga på inkomst som förvärvas efter utgången av det är då avtalet och protokollet träder i kraft samt på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering andra kalenderåret efter ikraftträdandct eller senare. Avtalet och protokollet ersätter gällande internordiska dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögen- het.

ha et fast driftssted i denne stat for enhver virksomhet som denne person påtar seg for foretagendet. Dette gjclder dog ikke hvis virk- somheten er begrenset til å omfatte aktiviteter nevnt i punkt 4 og som. hvis de uteves gjennom ct fast for- retningssted. ikke ville ha gjort dette faste forret- ningssted til et fast driftssted etter bestemmelsene i nevntc punkt.

6. Et foretagende skal ikke anses for å ha fast driftssted i en kontraherende stat bare av den grunn at det driver forretningsvirksomhet i denne stat gjennom en megler. kommisjonaer eller annen uavhengig mellom- mann. såfremt disse perso- ner opptrer innenfor rammen av sin ordinzere forretnings- virksomhet.

7. Den omstendighet at et selskap hjemmchOrende i en kontraherende stat kontrol- lerer. eller blir kontrollert av. et selskap hjemmehprende i en annen kontraherende stat. eller som utöver forretnings- virksomhet i en annen kon- traherende stat (enten gjen- nom ct fast driftssted eller på armen måte). medforer ikke i seg selv at noen av disse sels- kaper skal anses å utgjtöre et fast driftssted for det annet.

a) et foretagende i en kon- traherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen af. kontrollen af eller kapita- len i et foretagende i en an- den kontraherende stat. eller

7. Milloin liiketuloon si- sältyy tulolajeja. joita käsi- tellään erikseen tämän sopi- muksen muissa artikloissa. tämän artiklan määräykset eivät vaikuta sanottujen ar- tiklojen määräyksiin.

skudd bestär helt eller delvis av inntekt som skriver seg fra denne annen stat.

helt eller delvis utgörs av in- komst som uppkommit iden- na andra stat.

al dansk. finsk. islandsk. norsk eller svensk skib kun beskattes i den kontrahe- rende stat. hvis nationalitet skibet har; ved anvendelsen af denne bestemmelse side- stilles trdenlandsk skib. som befragtes på såkaldt bare— boat-basis af et foretagende i en kontraherende stat. med dansk. finsk. islandsk. norsk eller svensk skib:

b) luftfartoj i international trafik kun beskattes i den kontraherende stat. hvori den. som oppebrerer arbejds- indkomsten. er hjemmeho— rende:

c) fiske-. stelfangst- eller hvalfangstfartdi ktm be- skattes i den kontraherende stat. hvori den. som er- hverver arbejdsindkomsten. er hjemmehorende. også i til- faelde. hvor vederlaget for ar- bejdet erltegges i form af en vis part eller andel af over- sktrddet af fiskeri—. sacl- fangst- eller hvalfangstvirk- somheden.

a) danskt. finskt. is- ländskt. norskt eller svenskt skepp endast i den avtalsslu— tande stat vars nationalitet skeppet har: vid tillämpning- en av denna bestämmelse lik- ställs utländskt skepp. som befraktas på så kallad bare- boat basis av ett företag i en avtalsslutande stat. med danskt. finskt. isländskt. norskt respektive svenskt skepp:

b) luftfartyg i internatio- nell trafrk endast i den av- talsslutande stat där den som förvi'trvar arbetsinkomsten har hemvist:

c) fiske—. sälfängst— eller valfångstfartyg endast i den avtalsslutande stat där den som förvärvar arbetsinkoms- ten har hemvist. även då in- komsten för arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske-. säl- fångst- eller valfångstverk- samheten.

a) danskt. finskt. is— ländskt. norskt eller svenskt skepp endast i den avtalsslu- tande stat vars nationalitet skeppet har: vid tillämpning- en av denna bestämmelse lik- ställs utländskt skepp. som befraktas på så kallad bare- boat basis av ett företag i en avtalsslutande stat. med danskt. finskt. isländskt. norskt respektive svenskt skepp:

bl luftfartyg i internatio- nell trafik endast i den av- talsslutande stat där den som fört-':'irvar arbetsinkomsten har hemvist:

c) fiske-. sälfångst- eller valfångstfartyg endast i den avtalsslutande stat där den som förvi'trvar arbetsinkoms- ten har hemvist. även då in- komsten för arbetet utgår i form av viss lott eller andel av vinsten av fiske—. sälv fångst- eller valfångstverkv samheten.

Måste man betala skatt i två länder?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Är det dyrt att bo i Portugal?

Att fördjupa sig i Portugals fastighetsmarknad avslöjar en skattkammare av möjligheter för både smarta investerare och bostadsköpare. Med sin rika historia, mångsidiga landskap och avundsvärda klimat, erbjuder denna charmiga europeiska nation en mängd fastigheter i bästa läge för att passa olika smaker och plånböcker. I den här guiden kommer vi att utforska nio toppdestinationer i Portugal där du kan hitta den perfekta fastighetsinvesteringen eller drömbostaden samtidigt som du njuter av en kostnadseffektiv livsstil.

Lockelsen på Portugals fastighetsmarknad sträcker sig bortom dess fantastiska landskap och rika kulturarv; levnadskostnaderna spelar också en betydande roll för att locka köpare. Jämfört med andra europeiska länder erbjuder Portugal en mer prisvärd livsstil utan att kompromissa med kvaliteten, vilket gör det till ett idealiskt val för dem som söker både värde och komfort. Denna lockande kombination gör att investerare och bostadsköpare kan skörda fördelarna av att äga fastigheter i detta fängslande land samtidigt som de åtnjuter lägre levnadskostnader än många grannländer.

Vad kostar det att köpa hus i Portugal?

We are proud to provide our readers from around the world with independent, honest and unbiased news for free – both online and in print. Our dedicated team supports the local community, foreign residents and visitors of all nationalities through our newspaper, website, social media and our newsletter.

We appreciate that not everyone can afford to pay for our services but if you are able to, we ask you to support The Portugal News by making a contribution – no matter how small.

Hur länge får man bo i Portugal?

När du läser min blogg så är det mina erfarenheter och upplevelser och det kan vara annorlunda för någon annan. Plus att saker och ting kan förändras, lagar, regler, rutiner och mycket annat. Så kolla gärna upp för din egen del och ta inte fasta på det jag skriver till 100%.

Denna bloggen är personlig, jag är inte ensam att flytta, vi är två men jag sticker iväg först. Sen kommer min andra halva lite senare. Därför skriver jag ofta i ”jag-form” i texterna. Jag heter Kristina och är född och uppvuxen i Skåne där jag bott i hela mitt liv. Ska jag vara ärlig så är jag inte helt bekväm att dela med mej av allt för personliga grejor offentligt. Utan vill hålla mej ganska privat, så långt det är möjligt för att bloggen ska bli intressant och bra för dej som läsare.

Det är ingen svår fråga att besvara och det finns många anledningar. Klimatet är fantastiskt, varmt och behagligt året runt och eftersom det ligger utmed Atlanten så är det lite svalare än tex. i Turkiet. Att slippa regn och rusk och framförallt snö och minusgrader är för oss helt fantastiskt. Vi gillar inte alls höstrusk och snö men vi älskar sommar och värme. Så för oss är Portugals klimat helt perfekt. Speciellt för mej, jag lider av värk och klimatet i Portugal är jämt och bra för mej. I Sverige är det inget jämt klimat, det varierar mycket och jag mår hemskt dåligt då. Så som du förstår är det den största anledningen att vi flyttar till Portugal.

Något vi fann svårt var att hitta ett vettigt sätt att frakta ner vårt bohag till Portugal. Det var både dyrt och vi fick även höra att det fanns mycket oseriösa aktörer i flyttbranschen. Dock vet vi inte om detta stämmer då vi hade tur att hitta ett företag som fraktar bohag till ett riktigt bra pris. Vi tror det är ungefär halva priset för denna flyttfirman och de har riktigt brarecensioner så vi ska skriva mer om detta i ett separat inlägg.

Just flyttfirman är viktig, de fraktar ens personliga tillhörigheter, möbler och allt annat som man äger, hela ens liv och allt man äger och har ska fraktas. Då är det viktigt att allt fungerar och det gör det med den flyttfirman vi har hittat. Som dessutom är väldigt billig, det finns alltså en hel del pengar att spara på detta. Denna flyttfirman sköter flytt av bohag i hela Europa och även utanför Europa. Så ska du flytta till Portugal, Spanien, Frankrike eller något annat land så kan du anlita dom också. Vill du ha kontakt med flyttfirman så hör av dej så förmedlar vi kontakten. Kontakta oss här.

Är Portugal billigare än Sverige?

Svensk offentlig sektor är omfattande och syftar till att erbjuda Sveriges invånare en trygg, effektiv och välfungerande välfärd. Offentlig sektor erbjuder en mängd tjänster, bland annat inom hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsende och äldreomsorg. De verksamheter inom stat, kommuner och regioner som till största del finansieras med hjälp av offentliga medel (skattepengar) samt kontrolleras av det offentliga ingår i offentlig sektor. 

Vill du ha nyheter direkt i din inkorg som berör offentlig sektor? Tendiums nyhetssvep bevakar marknaden och samlar de viktigaste nyheterna inom offentlig sektor, digitalisering, upphandling och AI varje vecka.

Offentlig upphandling omsätter årligen drygt 800 miljarder kronor. Offentlig sektor köper alltså in varor och tjänster för en enorm summa pengar varje år. Med tanke på den omfattande marknaden och att offentlig upphandling finansieras av skattepengar, är det inte konstigt att offentlig sektor är skyldig att följa detaljerade regler vid inköpsprocessen. Reglerna för offentlig upphandling finns bland annat i lagen om offentlig upphandling, men det finns fler lagar än så, och beroende på vad den offentliga sektorn köper in kommer olika lagar att bli aktuella.