:

Vad händer om man blir utvisad från Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man blir utvisad från Sverige?
 2. Hur länge får man vara utanför Sverige med uppehållstillstånd?
 3. Hur länge får en utlänning stanna i Sverige?
 4. Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?
 5. Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?
 6. Hur många utvisas från Sverige pga brott?
 7. Vad händer om visum går ut?
 8. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 9. Hur länge får man vara i Sverige utan visa?
 10. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 11. Kan man utvisas utan pass?
 12. Vilka länder kan man inte utvisa till?
 13. Kan man bli utvisad om man är född i Sverige?
 14. Kan man förlänga sitt visum i Sverige?
 15. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 16. How long does it take to get a UT card in Sweden?
 17. How do I extend a residence permit in Sweden?
 18. Can I visit the Swedish embassy in Islamabad?
 19. Where can I get a UT card?
 20. How long does it take to get a UT card in Sweden?
 21. How do I extend a residence permit in Sweden?
 22. Can I visit the Swedish embassy in Islamabad?
 23. Where can I get a UT card?

Vad händer om man blir utvisad från Sverige?

Åklagaren brukar överväga att begära utvisning i brottsutredningar som rör allvarlig eller upprepad brottslighet som kan leda till fängelse och som har begåtts av en person som inte är svensk medborgare. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att domstolen ska besluta om utvisning?

 • En grundförutsättning för att domstolen ska besluta om utvisning är att det straff som domstolen dömer ut för själva brottet är ett svårare straff än böter.
 • Dessutom krävs det att domstolen anser att det finns risk för att personen i fråga gör sig skyldig till nya brott i landet eller att det brott som personen nu har gjort sig skyldig till är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar i landet.

Domstolen ska göra en konkret bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen kan exempelvis ta sikte på om personen i fråga tidigare har gjort sig skyldig till brott i Sverige eller utomlands. Det räcker inte med ett påstående från åklagarens sida om att det är på det sättet utan det måste framgå av exempelvis registerutdrag, tidigare domar eller liknande för att domstolen ska kunna utgå ifrån att personen i fråga har gjort sig skyldig till brott tidigare och att det därmed också finns en risk för att personen i framtiden kommer att göra sig skyldig till nya brott. Domstolen kan komma fram till att det finns risk för fortsatt brottslighet trots att personen inte är dömd sedan tidigare vare sig i Sverige eller utomlands. Ett sådant exempel kan vara då en person vistas olovligt i Sverige och saknar ordnad försörjning och dessutom kort tid efter det att personen kom till landet har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Några rättsfall från Högsta domstolen som berör frågan om risk för fortsatt brottslighet är NJA 1990 s 293, NJA 2006 s 375 och NJA 2007 s 533.

Hur länge får man vara utanför Sverige med uppehållstillstånd?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Hur länge får en utlänning stanna i Sverige?

Det finns många olika sätt att komma till Sverige, exempelvis uppehållstillstånd på grund av anknytning, asylskäl, arbetstillstånd m.m. En annan variant är besöksvisum, vilket ofta blir aktuellt för familjemedlemmar som vill hälsa på sin familj som är bosatt i Sverige. Den här artikeln är till för dig som önskar veta mer om besöksvisum och vad som krävs för att du ska erhålla det.

Besöksvisum blir inte aktuellt för alla utländska medborgare. Inom EU har vi fri rörlighet, vilket gör att EU-medborgare inte behöver ansöka om ett besöksvisum när de vill komma till Sverige.

Kan man bli utvisad om man är gift med en svensk?

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt, efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för medborgarskapsfrågor.

Svensk medborgare kan man bli genom:

Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?

Här kan du hitta vanligt förekommande frågor och svar om asyl. Under varje område finns frågor och kortare svar samt länkar till längre svar på FARR:s hemsida eller till andra organisationer.

Observera: Vissa regler har ändrats sedan 20 juli 2021, t.ex. rörande möjligheten till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening. FAQ:n kommer att uppdateras!

Hur många utvisas från Sverige pga brott?

I dag är situationen en annan. Förra året tog ett enigt socialutskott i riksdagen initiativ till ett tillkännagivande om att regeringen borde ta fram en skärpning av regelverket för utvisning på grund av brott. Samtliga partier, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna, ställer sig i dag bakom en ordning som samtliga utom SD var emot för bara några år sedan.

Detta nyväckta intresse är svårt att förstå utan att väga in ett antal omtalade brottmål. Mest uppmärksammat, och kritiserat, blev Göta hovrätts dom i juli i år där en man dömdes för åtminstone 100 (!) våldtäkter mot sin mycket unga styvdotter. Fängelsestraffets längd blev tolv år. Det innebär att målet är ett av få fall i Sverige där maximistraffet för ett brott, i detta fall grov våldtäkt mot barn med upp till tio år i straffskalan, överskridits på grund av ett stort antal gärningar.

Hovrätten menade dock att skälen för att utvisa mannen inte räckte, och upphävde därför tingsrättens utvisningsbeslut. Mannen hade då bott i Sverige i över ett decennium men var inte svensk medborgare.

Domen i Göta hovrätt, där ett mycket grovt brott inte lett till utvisning, är inte unik. Den senaste utförliga statistiken om utländska medborgares brottslighet kommer från Brottsförebyggande rådet och är från 2014. Den visar att andelen domar som resulterar i utvisning har sjunkit rejält från 2000-talets början. Myndigheten drar själv slutsatsen att det för både allvarligare och mindre allvarliga brott har skett en kraftig minskning i andelen utvisade.

När Smedjan sammanställer utdrag ur registret med lagföringar i Sverige för perioden 2014 till 2019 visar det sig att trenden håller i sig. Samma år som Rojas diskuterade förslaget om fler utvisningar, 2004, var antalet utvisningar 50 procent fler än de är i dag. Det året dömdes över 1 000 personer till utvisning.

Domstolarna har alltså blivit betydligt mer restriktiva med utvisning som åtgärd.

Vad händer om visum går ut?

Ett visum är ett dokument som utfärdas av ett främmande land och som ger dig tillstånd till inresa och vistelse i det landet.  Det är ditt eget ansvar att kontrollera om du behöver visum eller inte för dina resor.  Gå till delen om Visum på vår webbplats för att se vilka visumkrav som gäller för just ditt resmål.   

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

För att få arbetstillstånd måste du ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in dokument som visar att din lön har varit uppfylld under alla perioder som du har haft tillstånd för arbete i Sverige. Du ska även ange försäkringsbolag och försäkringsnummer.

Hur länge får man vara i Sverige utan visa?

Visering till Sverige söks vid en svensk ambassad eller konsulat i det land sökanden är bosatt. Där Sverige inte har någon ambassad eller konsulat kan ett annat Schengenland företräda Sverige och efter prövad ansökan utfärda viseringen för Sveriges räkning. På vissa orter företräds Sverige av ett annat Schengenland även om det finns en svensk ambassad på plats.

Svenska ambassader och generalkonsulat är självständiga beslutsmyndigheter för viseringar. Ibland måste dock ansökan skickas hem till Migrationsverket för slutgiltigt beslut. Beslut om viseringsansökan ska fattas inom 15 kalenderdagar från det att ansökan lämnats in. I vissa fall får handläggningstiden vara längre. Ett avslag på en viseringsansökan kan överklagas. Överklagande lämnas in på den ambassad som fattat beslutet.

Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make/maka, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Kan man utvisas utan pass?

Ett beslut om att en utländsk medborgare måste lämna landet.

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Vilka länder kan man inte utvisa till?

Enligt svensk lag får gränspolisen hålla en dömd person i förvar efter avtjänat straff, i fall de tror att en utvisning kommer att gå att genomföra och de misstänker att personen kan fortsätta begå brott på fri fot.

Det finns heller ingen bortre gräns på hur lång förvarstiden kan vara, men går det över två månader, måste det finnas särskilda skäl.

Kan man bli utvisad om man är född i Sverige?

Myndighetsjuridik

Vad kan riskera att en person som ej har medborgarskap/uppehållstillstånd begärs att återvända till sitt hemland trots att man har barn som är födda i Sverige? Vilka förutsättningar/sammanhang kan få en och riskera att bli utvisad? 

Kan man förlänga sitt visum i Sverige?

Visering till Sverige söks vid en svensk ambassad eller konsulat i det land sökanden är bosatt. Där Sverige inte har någon ambassad eller konsulat kan ett annat Schengenland företräda Sverige och efter prövad ansökan utfärda viseringen för Sveriges räkning. På vissa orter företräds Sverige av ett annat Schengenland även om det finns en svensk ambassad på plats.

Svenska ambassader och generalkonsulat är självständiga beslutsmyndigheter för viseringar. Ibland måste dock ansökan skickas hem till Migrationsverket för slutgiltigt beslut. Beslut om viseringsansökan ska fattas inom 15 kalenderdagar från det att ansökan lämnats in. I vissa fall får handläggningstiden vara längre. Ett avslag på en viseringsansökan kan överklagas. Överklagande lämnas in på den ambassad som fattat beslutet.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

How long does it take to get a UT card in Sweden?

The general rule is that the residence permit must be granted and the UT-card picked up before entering Sweden. It can take up to four weeks, from the time you have received your decision, for the card to be made and sent to the Embassy. To know when the Embassy has received the UT-card please see contact information.

How do I extend a residence permit in Sweden?

If you wish to extend a permit in Sweden or if you need a new residence permit card then you need to visit the Swedish Migration Agency to have your photograph and fingerprints taken if you did not do so when asked to present your passport. This also applies to people applying for protection in Sweden who do not have a permit here already.

Can I visit the Swedish embassy in Islamabad?

If your stay in Sweden will be more than 90 days you need to apply for a visitor’s residence permit. The Embassy of Sweden in Islamabad is currently unable to receive external visitors. The migration section is therefore unable to handle cases that require a visit to the embassy. The Swedish embassy in Khartoum, Sudan remains closed to visitors.

Where can I get a UT card?

Our e-mail address is [email protected] Residence permit cards (UT-cards) may be retrieved at the Embassy on appointments that have been scheduled in advance. To book an appointment, please contact [email protected].

How long does it take to get a UT card in Sweden?

 • The general rule is that the residence permit must be granted and the UT-card picked up before entering Sweden. It can take up to four weeks, from the time you have received your decision, for the card to be made and sent to the Embassy. To know when the Embassy has received the UT-card please see contact information.

How do I extend a residence permit in Sweden?

 • If you wish to extend a permit in Sweden or if you need a new residence permit card then you need to visit the Swedish Migration Agency to have your photograph and fingerprints taken if you did not do so when asked to present your passport. This also applies to people applying for protection in Sweden who do not have a permit here already.

Can I visit the Swedish embassy in Islamabad?

 • If your stay in Sweden will be more than 90 days you need to apply for a visitor’s residence permit. The Embassy of Sweden in Islamabad is currently unable to receive external visitors. The migration section is therefore unable to handle cases that require a visit to the embassy. The Swedish embassy in Khartoum, Sudan remains closed to visitors.

Where can I get a UT card?

 • Our e-mail address is visa[email protected] Residence permit cards (UT-cards) may be retrieved at the Embassy on appointments that have been scheduled in advance. To book an appointment, please contact visa[email protected].