:

Är det sociala avgifter på styrelsearvode?

Innehållsförteckning:

 1. Är det sociala avgifter på styrelsearvode?
 2. Är det sociala avgifter på arvode?
 3. Är styrelsearvode skattefritt?
 4. Är det arbetsgivaravgift på styrelsearvode?
 5. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 6. Får man betalt för att sitta i en styrelse?
 7. När behöver man inte betala sociala avgifter?
 8. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 9. Vad ingår i styrelsearvode?
 10. Är styrelsearvode lön?
 11. Får man betalt som styrelseledamot?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?
 13. Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?
 14. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 15. Hur mycket är sociala avgifter 2023?

Är det sociala avgifter på styrelsearvode?

En advokatverksamhet bör i normalfallet med skatterättslig verkan kunna bedrivas i bolagsform även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser. Av uppgifterna i ansökan framgår heller inte annat än att Y uppfyller kriterierna för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL och att bolaget generellt får anses som rätt skattesubjekt för ersättning som erhålls för A:s uppdrag som advokat.

Vad särskilt gäller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag regleras dock i lag att uppdraget endast kan utföras av fysisk person. Av bland annat detta skäl har i praxis fastslagits en presumtion för att inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten som utfört uppdraget. Endast under särskilda förutsättningar kan presumtionen frångås.

Är det sociala avgifter på arvode?

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.

Är styrelsearvode skattefritt?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Är det arbetsgivaravgift på styrelsearvode?

Att fakturera styrelsearvoden från eget bolag har under många år varit möjligt, fram tills Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i en uppmärksammad dom år 2017, återigen gjorde detta, i det närmaste omöjligt.

I nämnda dom uttalade HFD att uppdrag som styrelseledamot är av särskilt personlig art, vilket följer av att det i Aktiebolagslagen föreskrivs att styrelseuppdrag endast kan innehas av en fysisk person. Därmed uttalade HFD att beskattning endast ska ske i inkomstslaget tjänst. Enbart om styrelseuppdraget är tillfälligt och särskilt avgränsat, d v s att uppdraget avser en punktinsats av ett så kallat styrelseproffs, finns enligt HFD möjlighet att beskatta det som näringsverksamhet. HFD:s slutsats har bekräftats i senare domar från samma instans, nu senast i februari 2021, då det kom en ny dom, återigen från HFD där det bekräftades att regeln även är applicerbar på enskilda näringsverksamheter. Det finns därmed ingen möjlighet att beskatta styrelsearvoden i inkomstslaget näringsverksamhet, annat än enligt undantaget som avser tillfälliga och avgränsade uppdrag.

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

Reglerna kring styrelsearvodet beslutas årligen av föreningsstämman och punkten ska finnas på dagordningen varje år. Föreningens storlek, ekonomiska förutsättningar, verksamhetens omfattning och vad om är på gång (till exempel stambyte) är faktorer som påverkar styrelsens arbetsbelastning, ansvar och engagemang. Därför blir summan unik, baserat på varje förenings förutsättningar och situation.

Många föreningar kopplar det fasta styrelsearvodet till ett index, oftast inkomstbasbeloppet. Fördelen med indexreglering är att summan justeras automatiskt varje år i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Frågan om indexbaserat arvode måste lyftas på stämman varje år.

Får man betalt för att sitta i en styrelse?

En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

När behöver man inte betala sociala avgifter?

Arbetsgivaravgifter är precis som det låter, en avgift som arbetsgivaren betalar för den anställda och som även går under benämningen sociala avgifter. Själva avgiften används till det grundläggande sociala försäkringsskyddet som bland annat omfattar ålderspension, sjukvård och social omsorg. Arbetsgivaravgifter ska betalas in till Skatteverket. En full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön som betalas ut. Man behöver inte betala in arbetsgivaravgifter utan anställda, mer än för sig själv.

Avgiften måste betalas för varje enskild person som arbetar, oavsett om man har en arbetsgivare eller om man är sin egen arbetsgivare, frågan är bara vem som betalar och hur den betalas. Vi har tagit fram tre exempelscenarios här nedan för att du enkelt ska förstå hur det fungerar med betalning av egenavgifter i just din situation:

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

Styrelsens arvode i en bostadsrättsförening

En intressant fråga som brukar diskuteras, särskilt inom styrelsen, är hur stort arvodet bör vara. Hur stort brukar det vara?

Vad ingår i styrelsearvode?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Är styrelsearvode lön?

Arvode till styrelsemedlemmar debiteras antingen konto 6410 Styrelsearvoden som inte är lön eller konto 7240 Styrelsearvoden (BAS 2023) beroende på om utbetalningen görs till ett företag eller privatperson. Avdragen skatt krediteras konto 2710 Personalskatt (personalskatt).

Får man betalt som styrelseledamot?

Att fördela styrelsens arvode i en bostadsrättsförening 

Vi har fått några frågor kring styrelsearvodet som vi ska försöka reda ut, i detta lite längre avsnitt.

Hur mycket får man tjäna utan att betala sociala avgifter?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett antal undantag från denna regel.

Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?

Har föreningen anställda ska de betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt för de anställda. Detta gäller även när föreningen betalar medlemmar för arbete som de utfört, t.ex. arvode till styrelseledamöter. Skatteverket har tagit fram en broschyr om arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skyldighet att göra skatteavdrag. Denna broschyr finns på Skatteverkets hemsida.

Den som anställer eller anlitar en person som har A-skattesedel (löntagare) är i regel skyldig att göra avdrag för preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Skyldighet att göra skatteavdrag gäller oavsett om den som anlitas är en juridisk- eller fysisk person. Skyldigheten att betala arbetsgivaravgift gäller endast för fysiska personer.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Har du undrat vad sociala avgifter är? Och vad det är för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter? Det ska jag hjälpa till att reda ut.

Vad är det för skillnad mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Hur mycket är sociala avgifter 2023?

Till och med år 2022 hade anställda som vid årets ingång fyllt 65 år nedsättning av arbetsgivaravgiften. Denna åldersgräns höjs från och med år 2023 till 66 år.

För anställda som vid årets ingång fyllt 66 år (för år 2023 födda 1956 eller tidigare) är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Även premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligtvis under pågående anställning. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 66 år 15,81 procent.