:

Vad är Chapter 11 förfarande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Chapter 11 förfarande?
 2. Vad innebär SAS Chapter 11?
 3. Hur fungerar Chapter 11?
 4. Vad är en konkursskydd?
 5. Hur kan SAS ansöka om Chapter 11?
 6. Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?
 7. Hur mycket pengar har SAS förlorat?
 8. Hur mycket pengar förlorar SAS?
 9. Vad är Chapter 11 ansökan?
 10. Vem betalar lön under rekonstruktion?
 11. Vad händer med mina aktier vid en rekonstruktion?
 12. Kan man fortfarande åka med SAS?
 13. Vad händer med SAS poäng?
 14. Hur länge kan ett företag vara i rekonstruktion?
 15. Får man anställa under rekonstruktion?

Vad är Chapter 11 förfarande?

företagsrekonstruktion, konkursskydd – i USA: skydd för konkurshotat företag mot fordringsägare under begränsad tid. – Företaget ska under den tiden rekonstrueras eller avvecklas i ordnade former. Benämningen chapter 11 syftar på det kapitel i den amerikanska konkurs­lagen där detta regleras. (”The company went into chapter 11.”) Mot­svarar närmast den svenska lagen om före­tags­rekon­struk­tion. – Läs mer på de ameri­kanska dom­stol­ar­nas webb­sidor (länk).

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 17 november 2018]

Vad innebär SAS Chapter 11?

SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-ansökan och SAS kommer att fortsätta att tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt. Schemalagda flygavgångar kommer dock att påverkas av strejken som inletts av SAS Scandinavias pilotföreningar. Bolaget förväntas uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt. SAS hade likvida medel om 7,8 miljarder SEK per den 30 juni 2022. Strejken har en negativ effekt på Bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig. Bolaget är i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende ytterligare s.k. debtor-in-possession-finansiering (”DIP-finansiering”) om uppemot 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) för att stödja verksamheten under domstolsprocessen. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

SAS och vissa av dess dotterbolag lämnade idag in frivilliga ansökningar (Eng. petitions) enligt chapter 11 under U.S. Bankruptcy Code vid den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA. Syftet med ansökan är att accelerera SAS transformation genom att implementera viktiga delar av SAS FORWARD. Dessa åtgärder är i linje med SAS kommunikation den 31 maj 2022 om att SAS FORWARD involverar komplexa flerpartsförhandlingar och att Bolaget kan komma att använda ett eller flera rekonstruktionsförfaranden utformade för att underlätta hanteringen av Bolagets finansiella svårigheter och hjälpa till att accelerera genomförandet av SAS FORWARD.

Hur fungerar Chapter 11?

Skatteverket anser att ett förfarande enligt Chapter 7 kan jämställas med likvidation. Avyttring av ett värdepapper anses ha skett när ansökan enligt Chapter 7 lämnas in till domstol. En förlust blir avdragsgill först när den är definitiv.

Skatteverket anser inte att ett förfarande enligt Chapter 11 kan jämställas med konkurs eller likvidation eftersom det syftar till att rekonstruera företaget. Rekonstruktionen kan gå till på olika sätt och den kan även misslyckas helt eller delvis. Om rekonstruktionsplanen innebär ett beslut om likvidation anses bolaget ha trätt i likvidation vid det tillfället. Medför rekonstruktionsplanen att andelar och fordringar byts ut mot andra andelar och fordringar anses en avyttring ha skett vid bytet. Om rekonstruktionsplanen medför att andelarna dras in eller på annat sätt upphör att existera utan att detta sker i samband med byte mot nya andelar jämställs det med likvidation.

Vad är en konkursskydd?

Nu ska SAS sträva efter att komma överens med viktiga intressenter och rekonstruera bolagets skulder och dessutom ta in nytt kapital.

Under måndagen meddelade SAS-piloterna att de kommer att gå ut i strejk, sedan SAS-ledningen och de skandinaviska pilotfacken inte lyckats nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal. Strejken drabbar runt 30 000 resenärer dagligen, enligt SAS.

Någon direkt koppling till strejken har beslutet inte men gårdagens besked har däremot accelererat processen, enligt Anko van der Werff.

Hur kan SAS ansöka om Chapter 11?

SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar påverkas inte av chapter 11-ansökan och SAS kommer att fortsätta att tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt. Schemalagda flygavgångar kommer dock att påverkas av strejken som inletts av SAS Scandinavias pilotföreningar. Bolaget förväntas uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt. SAS hade likvida medel om 7,8 miljarder SEK per den 30 juni 2022. Strejken har en negativ effekt på Bolagets likviditet och finansiella ställning och denna effekt kan komma att bli väsentlig om strejken blir långvarig. Bolaget är i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende ytterligare s.k. debtor-in-possession-finansiering (”DIP-finansiering”) om uppemot 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) för att stödja verksamheten under domstolsprocessen. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

SAS och vissa av dess dotterbolag lämnade idag in frivilliga ansökningar (Eng. petitions) enligt chapter 11 under U.S. Bankruptcy Code vid den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA. Syftet med ansökan är att accelerera SAS transformation genom att implementera viktiga delar av SAS FORWARD. Dessa åtgärder är i linje med SAS kommunikation den 31 maj 2022 om att SAS FORWARD involverar komplexa flerpartsförhandlingar och att Bolaget kan komma att använda ett eller flera rekonstruktionsförfaranden utformade för att underlätta hanteringen av Bolagets finansiella svårigheter och hjälpa till att accelerera genomförandet av SAS FORWARD.

Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?

En företagsrekonstruktion är ett strukturerat förfarande för företag som har drabbats av tillfälligaekonomiska svårigheter, men som bedöms ha god överlevnadsförmåga på sikt. Syftet är att företag ska kunna rekonstrueras under överseende av en rekonstruktör, innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

En företagsrekonstruktion beviljas och avslutas alltid av domstol. Den som vill träda i rekonstruktion behöver därför vända sig med en skriftlig ansökan till tingsrätten i den domkrets där företaget har sitt säte.

Företaget står för både rekonstruktörens arvode och tingsrättens avgifter. Hur mycket det kostar att genomföra en företagsrekonstruktion beror på verksamhetens storlek och art samt hur mycket hjälp företaget behöver från rekonstruktören utöver de åtagande som ingår i det formella uppdraget. Rekonstruktörens ersättning kan på begäran prövas av rätten, vilket innebär att gäldenärsföretag i princip är skyddat mot överarvodering.

Hur mycket pengar har SAS förlorat?

SAS resultat för perioden november till mars landade på minus 4 miljarder kronor medan omsättningen blev 13,5 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från flygbolaget på onsdagsmorgonen.

SAS släpper varje månad finansiella uppdateringar som en del i den rekonstruktionsprocess som pågår i USA. Informationen innehåller bland annat likvida medel, tillgångar, skulder, intäkter och resultat för den föregående månaden.

Hur mycket pengar förlorar SAS?

Premium

Från den 1 juni 2023: SAS säljer fler flygstolar, men förlorar lika mycket pengar. Och tiger om elefanten i rummet – EU-domstolens underkända statsstöd på 11 miljarder kronor. Av: Leif Holmkvist.

Vad är Chapter 11 ansökan?

“SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol”, skriver flygbolaget.

SAS uppger även “långt gångna diskussioner” pågår med ett flertal potentiella långivare (se mer om detta längre ner i artikeln).

Vem betalar lön under rekonstruktion?

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt – men har en livskraftig verksamhet i grunden.

Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som ändå kan överleva på sikt. Det är oftast näringsidkaren som ansöker om företagsrekonstruktion, och det är domstolen som beslutar. Under den begränsade tid som företagsrekonstruktionen pågår får företaget möjlighet ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

Vad händer med mina aktier vid en rekonstruktion?

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Kan man fortfarande åka med SAS?

Helt otroligt pinsamt, både att SAS hyr in detta bolag och att någon har totalt dementerat detta från SAS sida bara för en kort tid sedan.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Vad händer med SAS poäng?

UPPDATERING 19e juli 2022: SAS-strejken är numera avslutad och fokus kommer nu hamna på att strukturera om bolaget till att bli konkurrenskraftigt framåt. Min take på det hela är framåt detsamma: Eurobonus är en av de mest värdefulla tillgångarna och kommer således att framåt också existera. En analytiker gjorde i dagarna bedömningen att SAS skulle tvingas sälja Eurobonus om de inte kom överens med piloterna, vilket de gjorde. Den analytikerns bedömning är korrekt i att Eurobonus faktiskt är en av de absolut mest värdefulla tillgångarna i bolaget. 

Kommer SAS att gå i konkurs? Vad kommer hända med Eurobonus då? Det är några av de vanligaste frågorna som jag får nu. Kombinationen av strejk och att SAS har ansökt om konkursskydd i USA, en s.k. ”chapter 11” skapar oro.

Hur länge kan ett företag vara i rekonstruktion?

Om du ansöker om rekonstruktion för ditt eget företag ska tingsrätten genast pröva ansökan.

Om du som borgenär ansöker om att ett annat företag ska rekonstrueras får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om företaget, även kallad gäldenären, går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas du och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.

Får man anställa under rekonstruktion?

För att kunna bli beviljad en företagsrekonstruktion gör företaget en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten utser då en rekonstruktör som undersöker möjligheterna att driva verksamheten vidare. Rekonstruktören ska inledningsvis gå igenom bolagets bokföring och upprätta en förteckning över bolagets tillgångar och skulder.  

Det sker en utredning om förutsättningarna för att skriva ner skulderna. Inledningsvis ska rekonstruktören kalla alla kända fordringsägare till ett borgenärssammanträde i tingsrätten inom tre veckor från det att ansökningen ingavs till tingsrätten. Vid sammanträdet beslutas om företagsrekonstruktionen ska fortsätta, och gör den det så fryses skulderna. Borgenärerna går alltså med på att vänta med att kräva in sina fordringar från företaget under den tiden som företagsrekonstruktionen pågår, vilket initialt är tre månader.  Företagsrekonstruktionen kan förlängas i upptill ett år och under den tiden så kan inga ärenden tas till Kronofogden och företaget kan inte sättas i konkurs. Rekonstruktören fungerar under den tiden som rådgivare i företaget, som drivs vidare av styrelse och ledning. Rekonstruktören ska också se till att gamla skulder inte betalas och att nya inköp görs kontant. Rekonstruktören upprättar normalt även ett förslag till ett s.k. offentligt ackord där företagets samlade fordringar skrivs ned och ett procentuellt belopp (minst 25 %) ska betalas.