:

Är det moms på varor från Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på varor från Norge?
 2. Är det tull mellan Norge och Sverige?
 3. Hur stor är Importmomsen?
 4. Måste man betala Importmoms?
 5. Är Norge med i EU moms?
 6. Måste jag betala tull på varor från Norge?
 7. Hur mycket moms betalar man i Norge?
 8. Vad kostar tullen till Norge?
 9. Vad händer om man inte betalar Importmoms?
 10. Kan man få tillbaka Importmoms?
 11. Hur fakturerar man till Norge?
 12. Hur bokför jag inköp från Norge?
 13. När ska man betala moms i Norge?
 14. Vad måste man deklarera i tullen Norge?
 15. När ska Importmoms redovisas?

Är det moms på varor från Norge?

I Norge heter mervärdeskatten Merverdiavgift och förkortas MVA eller mva. Moms tillkommer på all försäljning av varor och tjänster, om de inte uttryckligen undantas från moms. Undantagna är bl.a. sjukvård, bank-och försäkringstjänster, utbildningstjänster, ett brett utbud av kulturella tjänster samt försäljning och uthyrning av fastigheter. Företag som endast har sådan försäljning skall inte registreras i momsregistret.

Skattesatser för moms Den normala mervärdesskattesatsen i Norge är 25 %. För livsmedel är momsen 15 %. För persontransporter, boendetjänster som hotell och camping, samt kommersiell leasing av fritids egendom är skattesatsen 8 %.

Är det tull mellan Norge och Sverige?

Då Norge inte tillhör EU, behöver du betala tull när du passerar tullen i Norge. Läs igenom vilka tullregler som gäller när du importerar från eller exporterar till Norge eller använd sökrutan för att ta reda på vad slutpriset för din frakt kommer att bli.

Beräkna ditt fraktpris

Hur stor är Importmomsen?

Beskattningsunderlaget utgörs av det tullvärde för varan som fastställs av Tullverket vid importen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter utom mervärdesskatt. Tillägg ska inte göras om tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde (7 kap. 8 § första stycket).

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya bestämmelser om beskattningsunderlag vid så kallad centraliserad klarering. Om en tulldeklaration för en import av varor till Sverige ges in i ett annat EU-land med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering uppkommer och fastställs tullskulden i det andra EU-landet i stället för i Sverige. Skattskyldighet för mervärdesskatt för importen uppkommer dock i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 6 e och d ML). I dessa fall utgörs beskattningsunderlaget av det tullvärde för varan som fastställs av det andra EU-landets tullmyndighet med tillägg av tull och andra avgifter som tas ut av det andra EU-landets tullmyndighet eller Tullverket med anledning av införseln. Tillägg ska inte göras om tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde (7 kap. 8 § andra stycket ML).

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget (7 kap. 8 § tredje stycket).

Måste man betala Importmoms?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Är Norge med i EU moms?

Norge ingår i EU:s inre marknad där fri rörlighet ska råda för varor, tjänster, personer och kapital. Detta trots att Norge inte är EU-medlem. Landet har istället ett handelsavtal med EU. Men vilka skillnader är det för ett svenskt företag att handla med Norge jämfört med ett EU-land? Det reder vi ut här.

Den inre marknaden omfattar utöver EU:s 27 medlemsländer även Norge, Island och Liechtenstein. De tre länderna har ett handelsavtal (EES) med EU, som innebär att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, med vissa undantag, även omfattar dem trots att de inte är EU-medlemmar.

Måste jag betala tull på varor från Norge?

Norge inte är med i EU men tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där det ska råda fri rörlighet för varor, människor och pengar. Det handelsavtal som Norge har med EU kallas för EES-avtalet och omfattar alla EU-medlemsländer samt Island och Liechtenstein. Avtalet har gjort att det har blivit betydligt enklare för svenska och norska företag att samarbeta.

Hur mycket moms betalar man i Norge?

Tidigare har utländska säljares omsättning av varor till norska privatpersoner varit undantagen från moms i Norge om varuvärdet understigit 350 NOK (varor av mindre värde). Sedan den 1 april 2020 har dock undantaget avskaffats, vilket innebär att moms ska betalas i Norge oavsett varuvärde. Särskilda regler infördes dessutom redan den 1 januari 2020 för leveranser av livsmedel och punktskattepliktiga varor, vilka inte kommer att beröras närmare här.

Försäljare och förmedlande marknadsplatser som saknar etablering i Norge, men som tillhandahåller elektroniska tjänster till norska konsumenter, har sedan tidigare kunnat använda det s k VOES-systemet (”VAT On Electronic Services”) istället för att rapportera försäljningen i en traditionell momsdeklaration. Detta är en förenkling som syftar till att förenkla skatteuppbörden när den skattskyldige är en utländsk person. 

Vad kostar tullen till Norge?

Om ni har en entreprenadmaskin eller annan stor utrustning i verksamheten i Sverige som ska med på uppdrag i Norge, ska importmoms till Norge beräknas och redovisas utifrån maskinens värde. Om importören är momsregistrerad i Norge kan momsen deklareras i den norska verksamheten, i annat fall betalas momsen när ni korsar gränsen till Norge.

Kontakta norska tullen Länk till annan webbplats. för att få reda på vad som gäller för den maskin du önskar föra över gränsen. +47 22 86 03 12

Skatteetaten kan svara på frågor om importmoms Länk till annan webbplats., ring 800 80 000 från Norge eller +47 22 07 70 00 från Sverige.

Vad händer om man inte betalar Importmoms?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Kan man få tillbaka Importmoms?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Hur fakturerar man till Norge?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur bokför jag inköp från Norge?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

När ska man betala moms i Norge?

Distansförsäljning är en försäljning till konsumenter som typiskt sett sker via postorder eller e-handel, där en vara transporteras från en säljare i ett EU-land till en konsument i ett annat EU-land. Varje EU-land har idag en så kallad omsättningströskel (minst 35 000 Euro och högst 100 000 Euro) för distansförsäljning. När ett bolags distansförsäljning till ett visst EU-land överstiger omsättningströskeln blir bolaget skattskyldigt för moms i det landet. Då måste bolaget momsregistrera sig och debitera det aktuella landets moms på försäljningarna.

Den 1 januari 2021 ändras reglerna med anledning av EU:s så kallade e-handelspaket. Istället för att varje EU-land har en egen omsättningströskel införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 Euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Det ska observeras att omsättningströskeln avser det totala försäljningsbeloppet till andra EU-länder och inte längre försäljning per EU-land. De flesta bolag som har distansförsäljning kommer alltså automatiskt att passera omsättningströskeln den 1 januari 2021. Den som har passerat omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar.

I dag finns Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop), i vilken försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder kan deklareras. För att underlätta redovisningen av utländsk moms på distansförsäljningar kommer MOSS utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop), i vilken även distansförsäljning av varor samt vissa tjänster kan deklareras. Ett bolag som har distansförsäljningar måste antingen redovisa all distansförsäljning i OSS eller momsregistrera sig i alla EU-länder dit det har distansförsäljning. E-tjänsten OSS beräknas öppna för registrering den 1 oktober 2020.

Vad måste man deklarera i tullen Norge?

Norge ingår i EU:s inre marknad där fri rörlighet ska råda för varor, tjänster, personer och kapital. Detta trots att Norge inte är EU-medlem. Landet har istället ett handelsavtal med EU. Men vilka skillnader är det för ett svenskt företag att handla med Norge jämfört med ett EU-land? Det reder vi ut här.

Den inre marknaden omfattar utöver EU:s 27 medlemsländer även Norge, Island och Liechtenstein. De tre länderna har ett handelsavtal (EES) med EU, som innebär att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, med vissa undantag, även omfattar dem trots att de inte är EU-medlemmar.

När ska Importmoms redovisas?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.