:

Vem skriver ut dödsfallsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vem skriver ut dödsfallsintyg?
 2. Vem får intyga att en person är avliden?
 3. Får at läkare skriva dödsbevis?
 4. Hur får jag ut ett dödsfallsintyg?
 5. Kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg?
 6. Måste man ha dödsfallsintyg?
 7. Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?
 8. Kan vem som helst beställa dödsfallsintyg?
 9. Hur lång tid tar det att få dödsbevis?
 10. Måste man beställa dödsfallsintyg?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?
 13. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 14. Måste man göra bouppteckning vid dödsfall?
 15. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Vem skriver ut dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar datum när en person avled samt vilka personer som är efterlevande till avliden person. Make/maka samt eventuella barn visas i intyget. Om barnen inte längre lever visas information om barnbarn om sådana finns i livet.

Du som är efterlevande kan beställa dödsfallsintyg genom att ringa Skatteverket på 0771-567 567 och säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare.

Vem får intyga att en person är avliden?

När en person dör måste dödsfallet fastställas och dödsorsaksintyg samt dödsbevis skrivas.

Det är en läkare som ska fastställa ett dödsfall. En sjuksköterska kan göra den kliniska undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd eller om kroppen uppvisar uppenbara tecken på död. Läkaren som fastställer dödsfallet måste då ha tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.

Får at läkare skriva dödsbevis?

När en person dör måste dödsfallet fastställas och dödsorsaksintyg samt dödsbevis skrivas.

Det är en läkare som ska fastställa ett dödsfall. En sjuksköterska kan göra den kliniska undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd eller om kroppen uppvisar uppenbara tecken på död. Läkaren som fastställer dödsfallet måste då ha tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.

Hur får jag ut ett dödsfallsintyg?

Du kan antingen lämna uppgifter via Ineras intygstjänst eller genom att skicka en en ifylld blankett via post.

Socialstyrelsen tillhandahåller inte längre blankett för dödsbevis på vår webbplats. Vi hänvisar till de elektroniska tjänsterna för utfärdandet av dödsbevis. Blanketten går också att beställa från [email protected].

Kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg?

Ett döds­fall­sin­tyg visar när en person avled och vilka ef­ter­le­van­de släk­ting­ar som finns. Det kallas för döds­fall­sin­tyg med släktut­drag och du be­stäl­ler det från Skat­te­ver­ket. 

Ett döds­fal­lis­n­tyg visar vem som får sköta döds­bo­ets eko­no­mis­ka ären­den och kon­tak­ta bank, för­säk­rings­bo­lag, myn­dig­het och andra vik­ti­ga in­stan­ser. In­ty­get är en del i att iden­ti­fi­e­ra sig i upp­gif­ter som kommer med att ta hand om döds­bo­et.

Du be­hö­ver också ett döds­fall­sin­tyg och släktut­drag om du ska göra boupp­teck­ning. 

För att ett döds­fall­sin­tyg ska kunna ut­fär­das måste döds­fal­let vara re­gi­stre­rat. 

När en person av­li­der ska läkare som fast­ställt döds­fal­let skicka ett döds­be­vis till Skat­te­ver­ket. Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar sedan döds­fal­let. Från att ett döds­be­vis kommer till myn­dig­he­ten tar det un­ge­fär en dag eller så till att det re­gi­stre­rats. 

Skat­te­ver­ket med­de­lar sedan au­to­ma­tiskt döds­fal­let till andra myn­dig­he­ter och många pri­va­ta fö­re­tag, banker och för­säk­rings­bo­lag som är an­slut­na till Skat­te­ver­kets system.

Måste man ha dödsfallsintyg?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vad sägs upp automatiskt vid dödsfall?

Ett dödsfall kommer oftast överrumplande och det är inte lätt att då tänka klart på vilka avtal och tjänster som behöver sägas upp efter den avlidne. Här är några av de vanligaste avtalen man bör kontrollera:

Skatteverket meddelas dödsfallet genom dödsbeviset från läkare/sjukhus. Genom folkbokföringen meddelas dödsfallet övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Kan vem som helst beställa dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Du behöver ofta dödsfallsintyg med släktutredning i samband med bouppteckning. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Hur lång tid tar det att få dödsbevis?

Varje år inträffar ca 90 000 dödsfall i Sverige, varav ca 5 000 är »onaturliga«, dvs till följd av yttre påverkan [1]. Det åligger läkare att konstatera dödsfall och att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg [2]. Hur konstaterandet av dödsfall ska gå till och vilka dödsfall som ska anmälas till polis framgår av en rad författningar [2-6]. Trots detta uppstår ofta fel vid läkares dödsfallshandläggning, t ex att onaturliga dödsfall inte anmäls till polis och att dödsbevis och dödsorsaksintyg ifylls felaktigt (se originalstudie i detta nummer).  

Kritik har framkommit mot den bristande kvaliteten i Dödsorsaksregistret, bl a har möjligheten uppmärksammats att minskningen av antalet självmord och narkotikarelaterade dödsfall snarare beror på kvalitetsbrister i statistiken än en reell minskning. »Vanvård eller till och med brott« befarades 2012 döljas bakom de ca 5 000 dödsfall årligen som saknar »meningsfull diagnos« [7].

Måste man beställa dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

När någon avlider så kan du som efterlevande registrera dig hos Efterlevanderegistret för att på så sätt alltid vara säker på att den avlidnes kontakter, meddelanden, brev samt annan viktig information når dig. Det finns många organisationer som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden!

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

När någon avlider så kan du som efterlevande registrera dig hos Efterlevanderegistret för att på så sätt alltid vara säker på att den avlidnes kontakter, meddelanden, brev samt annan viktig information når dig. Det finns många organisationer som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden!

Vad händer med hemförsäkring vid dödsfall?

Här får du veta hur du gör med försäkringarna i ett dödsbo, till exempel vilka intyg du kan behöva lämna in och när du kan säga upp försäkringarna.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Måste man göra bouppteckning vid dödsfall?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har ställt tre stycken följdfrågor och jag kommer svara på dessa i den ordning du har ställt dem. De två första går ihop lite så de kommer jag svara på tillsamman.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Vid ett dödsfall måste man inom 3 månader skapa en redovisning av den avlidnes tillgångar, skulder och kostnad som kallas för bouppteckning. När den är klar måste den lämnas till Skatteverket inom en månad.

Vem får upprätta en bouppteckning?