:

Vad är ekonomisk brottslighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ekonomisk brottslighet?
 2. Vad är straffet för ekonomisk brottslighet?
 3. Vad räknas som skattefusk?
 4. När kan man dömas för bokföringsbrott?
 5. Vem utreder bidragsbrott?
 6. Hur mycket kan man få för penningtvätt?
 7. Vad krävs för bidragsbrott?
 8. Var går gränsen för bedrägeri?
 9. Var går gränsen för ringa skattebrott?
 10. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 11. Vad krävs för att dömas för ett brott?
 12. Vart går gränsen för grovt bokföringsbrott?
 13. När kan man dömas för bidragsbrott?
 14. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 15. Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

Vad är ekonomisk brottslighet?

Skatteverket har ett uppdrag att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet (6 § förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket). Skatteverket har dessutom en skyldighet att anmäla skattebrott och vissa andra brott. Om det finns anledning att anta att det förekommer eller har förekommit ekonomisk brottslighet kan det finnas skäl för Skatteverket att ansöka om konkurs. Inom Skatteverket finns en brottsbekämpande verksamhet som ska medverka i brottsutredningar och bedriva underrättelsearbete rörande vissa brott (6 § andra stycket förordningen [2017:154] med instruktion för Skatteverket och lagen [1997:1024] om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet).

Vad är straffet för ekonomisk brottslighet?

I exempelvis ett fall hade mannen dömts för sju bokföringsbrott och sex fall av försvårande av skattekontroll, kvinnan för sex fall av liknande brottslighet. Ingen av dem fick fängelse. Mannen fick dock villkorlig dom av hovrätten och 75 timmars samhällstjänst. Kvinnan dömdes för försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 150 dagsböter. Kvinnan hade använt falska underlag i bokföringen. Domstolen väger olika faktorer när de anför omständigheter som talar emot fängelse. Gällande kvinnan i detta fall så berörde det ”kvinnans hälsa, bolagens verksamhet, att hon tidigare är ostraffad och ingen risk för nya brott”. Omständigheter som talar emot fängelse kommer att beröras bredare i artikeln.

Ett annat exempel på ett fall med bokföringsbrott där det inte dömdes till fängelse gäller en man boendes i Falkenberg. Enligt domen hade han mellan 2011 och 2013 inte bokfört sin affärsverksamhet. Omsättningen av verksamheten hade under de tre åren uppgått till drygt 680 000 kronor. Mannen erkände att han hade gjort sig skyldig till brottet men menar att det hade gjorts av oaktsamhet. Mannen, som är i 45-årsåldern, dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar.

Liknande domar ges i skattebrott av normalgraden. Antalet fall av fängelse inom bokföringsbrott av normalgraden och skattebrott av normalgraden, utgör en betydande minoritet. I denna artikel ska vi redogöra för brottstyperna och grövre former av dem samt allmänt om straffmätning i domstolen.

Den första åtgärden i påföljdsbestämningsprocessen blir att utröna vilken straffskala som är tillämplig. Utgångspunkten är då självklart den straffskala som anges i den aktuella straffbestämmelsen eller, vid flerbrottslighet, de olika brottens straffskalor. Sedan den tillämpliga straffskalan har bestämts ska rätten övergå till att inom ramen för denna straffskala bestämma brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska de regler som finns i 29 kap 1-3 § BrB tillämpas. Vid bedömningen av straffvärdet enligt 29 kap 1 § BrB ska det beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Enligt 29 kap 2 § BrB ska särskilda försvårande omständigheter beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Dessa räknas upp som 8 punkter i paragrafen. På samma sätt ska vissa förmildrande omständigheter, uppräknade i 29 kap 3 § BrB beaktas vid bedömningen av straffvärdet.

Vad räknas som skattefusk?

S.k. social engineering. Gärnings­personen tar kontakt med en person och förmår hen att begå eller låta bli att begå en handling genom att utnyttja en förtroende­relation, i syfte att ge ekonomisk vinning till gärnings­personen.

Gärningspersonen inleder en kärleks­relation eller liknande relation med en person, genom fysisk kontakt eller via internet, i syfte att vilseleda hen till handling som innebär ekonomisk vinning för gärnings­personen, exempelvis att genom olika förevändningar förmå personen att låna ut eller skänka pengar till gärnings­personen.

När kan man dömas för bokföringsbrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Vem utreder bidragsbrott?

Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in de uppgifter som behövs för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut, och det är brottsligt att medvetet lämna uppgifter som är fel. Det är också brottsligt att inte anmäla om uppgifterna ändras under den period som man får ersättning.

Hur mycket kan man få för penningtvätt?

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Vad krävs för bidragsbrott?

Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in de uppgifter som behövs för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut, och det är brottsligt att medvetet lämna uppgifter som är fel. Det är också brottsligt att inte anmäla om uppgifterna ändras under den period som man får ersättning.

Var går gränsen för bedrägeri?

Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något, eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Det medför att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir lurad.

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering. Det är också bedrägeri när en gärningsperson kopierar uppgifter från någons kontokort (skimning) för att kunna ta ut pengar från dennes bankkonto eller handla saker på kredit.

Var går gränsen för ringa skattebrott?

Generellt om ekonomisk brottslighet (ekobrott)

Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är brott av ekonomisk art inom ramen för ett företag eller annan näringsverksamhet. De två vanligaste typerna är bokföringsbrott och skattebrott. På senare år har också penningtvättsbrott blivit allt vanligare.  Ekonomiska brott upptäcks ofta av skatteverket, konkursförvaltare, revisorer eller aktörer som granskar ett företags bokföring och affärer. Ekonomisk brottslighet skiljer sig från övrig brottslighet på så vis att huvudfrågan vanligtvis inte är vem som har begått brottet, utan i stället om den misstänktes agerande faktiskt är att betrakta som brottsligt.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

This website contain information relating to real estate investments in Sweden and Finland This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations. No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB (publ)'s investment network nor complete an investment.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, THE “UNITED STATES”), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, HONG KONG, SWITZERLAND, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Vad krävs för att dömas för ett brott?

Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § Brottsbalken, “BrB”. För att man ska dömas för brottet rån krävs att en stöld har genomförs med våld på person eller med hot som brottsoffret uppfattar som trängande fara. Det kan även vara tal om en stöld där personen blir påkommen och använder våld för att förhindra brottsoffret att ta tillbaka det stulna, s.k. motvärn. Med stöld avses att man olovligen tar något som tillhör annan med uppsåtet att tillägna sig.

Vart går gränsen för grovt bokföringsbrott?

Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § Brottsbalken, “BrB”. För att man ska dömas för brottet rån krävs att en stöld har genomförs med våld på person eller med hot som brottsoffret uppfattar som trängande fara. Det kan även vara tal om en stöld där personen blir påkommen och använder våld för att förhindra brottsoffret att ta tillbaka det stulna, s.k. motvärn. Med stöld avses att man olovligen tar något som tillhör annan med uppsåtet att tillägna sig.

När kan man dömas för bidragsbrott?

Om du för egen eller någon annans vinnings skull lurar någon att utföra en handling som hen förlorar pengar på, kan du dömas för bedrägeri. Detsamma gäller om du för vinnings skull lurar någon så att hen inte agerar när hen borde ha agerat och därmed förlorar pengar.

Ett vanligt exempel på bedrägerier är att någon lägger ut en annons på Blocket om att man vill sälja en sak och då lurar en kund att betala i förskott fast man aldrig hade för avsikt att skicka varan. Ett annat exempel är att lura Skatteverket att utbetala ROT-bidrag för byggarbeten som inte utförts. Ett tredje exempel är att en person beställer varor av en säljare, utan avsikt eller förmåga att betala för varan när den levererats.

Bidragsbrott är ett bedrägeribrott som riktar sig mot kommuner, arbetslöshetskassor och de statliga myndigheter som betalar ut bidrag av olika slag. Brottet begås genom att en person lämnar oriktiga uppgifter eller inte meddelar ändrade förhållanden till den utbetalande myndigheten, kommunen eller a-kassan med följd att det uppstår en fara för att felaktiga ersättningar ska betalas ut eller utbetalas med för högt belopp.

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Ansöka och anmäla om de flesta ersättningar, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd och föräldrapenning.

Se vad som hänt i ditt ärende, till exempel att vi tagit emot din anmälan, fått ditt läkarintyg eller att du har fått ett beslut.

Se när pengarna kommer och hur mycket du får. För vissa ersättningar kan du både se den kommande utbetalningen och preliminära framtida utbetalningar.

Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Däremot råder avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen, exempelvis en uttagsgräns.