:

Måste båda föräldrarna vara med när barn gör pass?

Innehållsförteckning:

 1. Måste båda föräldrarna vara med när barn gör pass?
 2. Hur bokar jag pass till mitt barn?
 3. Måste båda föräldrarna hämta ut pass?
 4. Vem kan bevittna namnteckning pass?
 5. Kan man göra pass utan vårdnadshavare?
 6. Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?
 7. Måste båda vårdnadshavarna skriva under?
 8. Kan jag boka tid för pass åt någon annan?
 9. Kan min mamma hämta ut mitt pass?
 10. Kan min sambo hämta ut mitt pass?
 11. Kan familjemedlem bevittna namnteckning?
 12. Får barn bevittna namnteckning?
 13. Hur ser ett Föräldramedgivande ut?
 14. Vad händer om man inte har Föräldramedgivande?
 15. Kan man få Föräldramedgivande gratis?

Måste båda föräldrarna vara med när barn gör pass?

Följande krävs för att ansöka om pass för barn under 18 år:

En avgift tas ut i samband med ansökan.

Hur bokar jag pass till mitt barn?

Följande krävs för att ansöka om pass för barn under 18 år:

En avgift tas ut i samband med ansökan.

Måste båda föräldrarna hämta ut pass?

Läs noga igenom informationen nedan. Boka tid för att ansökan om pass, barnet måste komma personligen med minst en vårdnadshavare till ambassaden då biometri tas. Ta med de blanketter som anges nedan. Alla måste boka tid för att hämta ut pass,information finns längst ner på sidan. En förälder kan hämta ut barnets pass, förälderns pass/ID ska då uppvisas på ambassaden. Dagen för ditt besök kommer du få ett mail med instruktioner inför ditt besök hos oss.

Information och nya regler från 1 Januari 2023

Vem kan bevittna namnteckning pass?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Kan man göra pass utan vårdnadshavare?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Kan man skriva ett eget Föräldramedgivande?

Ett föräldramedgivande är sammanställd information i ett intyg  som innehåller uppgifter om minderårig, föräldrar, medföljande resenär och information om destinationen. Intyget visar att föräldrar ger minderårig tillåtelse att resa. Det är du som lämnar uppgifterna. Kontrollera därför noga att du lämnar rätt uppgifter. Utrikesgruppen sammanställer endast information till ett intyg.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret i beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen och resan.

Måste båda vårdnadshavarna skriva under?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan jag boka tid för pass åt någon annan?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Du hämtar passet eller det nationella id-kortet på passexpeditionen under dess öppettider. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Kan min mamma hämta ut mitt pass?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Kan min sambo hämta ut mitt pass?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Du hämtar passet eller det nationella id-kortet på passexpeditionen under dess öppettider. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Kan familjemedlem bevittna namnteckning?

Jag undrar vad det generellt finns för regler kring att bevittna en namnteckning? Jag har hört att det inte får vara nära släktingar - alltså att man ska undvika nära släkt med samma efternamn. Eller är detta bara i särskilda fall?

Hej, Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, vilken du finner https://lagen.nu/1946:805. Som vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas, den som är under femton år och inte heller någon som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Detta gäller med ett undantag, och det är bevittning av testamente. Enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637, så får inte heller testatorns make, syskon eller den som står i rätt upp eller nedstigande släktskap bevittna ett testamente. Det är således enbart vid upprättande av testamente som nära släktingar inte får bevittna en namnteckning. Med vänliga hälsningar

Får barn bevittna namnteckning?

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Er­kän­nan­de av fa­der­skap
 • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

Det är också van­ligt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­ti­ve rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­digt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­ligt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

Hur ser ett Föräldramedgivande ut?

Hej Bettan,

I de fall du ska resa själv med ett minderårigt barn kan det krävas intyg på att den andre föräldern/vårdnadshavaren godkänner resan. Om en annan släkting eller person reser med barnet kan det krävas intyg på båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande.

Vad händer om man inte har Föräldramedgivande?

Hej Bettan,

I de fall du ska resa själv med ett minderårigt barn kan det krävas intyg på att den andre föräldern/vårdnadshavaren godkänner resan. Om en annan släkting eller person reser med barnet kan det krävas intyg på båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande.

Kan man få Föräldramedgivande gratis?

Information om föräldramedgivande

För att kunna skaffa en föräldramedgivande blankett måste du betala en avgift. Det finns alltså inget föräldramedgivande online via Utrikesgruppen som är gratis. Samtliga regler som gäller för minderåriga som reser utomlands och föräldramedgivandet finns till för att bland annat minimera riskerna med att barn förs bort i andra länder.