:

Vem är skyldig att anmäla brott?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är skyldig att anmäla brott?
 2. Vad innebär anmälningsskyldighet?
 3. Är det brottsligt att inte anmäla brott?
 4. Hur länge efter kan man anmäla ett brott?
 5. Har man anmälningsplikt?
 6. Är jag skyldig att anmäla?
 7. Vad händer om man bryter mot anmälningsplikt?
 8. Vad händer om man inte anmäler brott?
 9. När är det försent att anmäla ett brott?
 10. Kan man anmäla i efterhand?
 11. Hur fungerar anmälningsplikten?
 12. När behöver man inte anmäla?
 13. Måste polisanmäla brott?
 14. Hur långt tillbaka kan man anmäla skada?
 15. Hur långt i efterhand kan man polisanmäla?

Vem är skyldig att anmäla brott?

Övrigt/annat

Hej! Hur lång tid är någon som bevittnar eller bevittnat ett brott oskyldigt när hen (vittnet) undanhållit en anmälan? Min fråga är med andra ord hur lång tid vittne A är oskyldigt (undanhållning av brott) om vittnet ser ett brott som sker nu.

Vad innebär anmälningsskyldighet?

Socialtjänstlagen (14 kap. 1 c §) säger att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla till socialtjänsten. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, hot, kränkningar eller försummelse. Barn som far illa av eget beteende såsom missbruk, kriminalitet eller självdestruktivt beteende omfattas också.

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast göra en orosanmälan vid misstanke. Bland dessa ingår myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (till exempel förskola och skola), andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänst, kriminalvård, polisen och säkerhetspolisen. Anmälningsplikten omfattar också yrkesutövare inom enskilda verksamheter, till exempel friskolor och privata vårdcentraler, men inte ideella organisationer som BRIS eller Rädda barnen.

Anmälningsplikten är personlig, vilket innebär att den som får information som föranleder en misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, har ett personligt ansvar att anmälan görs. Anmälningsskyldigheten är absolut, vilket innebär att situationen inte får bli föremål för ett överväganden av den anmälningsskyldige själv. Om uppgifterna är svåra att bedöma eller bestyrka ska en anmälan ändå göras och det är upp till socialtjänsten att utreda ärendet. Den som låter bli att anmäla oro, trots att den har skyldighet att göra så, kan göra sig skyldig till tjänstefel.

Är det brottsligt att inte anmäla brott?

AKUT! Ring 112 direkt om du är utsatt för fara, hot eller i ett nödläge. På den här sidan kan du läsa om vad som händer när ett brott polisanmäls – från brott till dom i fyra steg: 1. Före polisanmälan, 2. Polisanmälan, 3. Förundersökning, 4. Rättegång.

Att bli utsatt för brott kan vara en jobbig upplevelse. Ibland kan det ta lite tid innan du förstår att du blivit utsatt för något olagligt. Det är bra att prata med en vuxen som du litar på. Personen kan ge stöd, men blir också vittne om du går vidare med polisanmälan. Mår du dåligt och behöver någon att prata med finns flera organisationer du kan vända dig till.

Hur länge efter kan man anmäla ett brott?

Använd komplettering av anmälan när du redan gjort en brottsanmälan och behöver skicka in fler uppgifter eller ändra något i din anmälan. Du kan till exempel komplettera med fler föremål, förtydliga din beskrivning av vad som hänt och lägga till vittnen för händelsen. Ärendenummer  - som skickas till dig via post eller digital myndighetsbrevlåda - behöver uppges vid komplettering.

Dessa anmälningar och kompletteringar går att göra på polisen.se:

Anmäl borttappat föremål eller djur + komplettera anmälan

 • Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar).
 • Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar).

Har man anmälningsplikt?

Ordlista

Heter också anmälningsskyldighet. Enligt Socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa. Ett exempel är barnmisshandel.

Är jag skyldig att anmäla?

Övrigt/annat

Om man (teoretiskt) känner till att någon (myndig) våldtagits, har man skyldighet enligt lag att agera, anmälningsplikt?

Vad händer om man bryter mot anmälningsplikt?

Ordlista

Heter också anmälningsskyldighet. Enligt Socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa. Ett exempel är barnmisshandel.

Vad händer om man inte anmäler brott?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör anmälningsplikt för brott regleras i 23 kap. 6 § Brottsbalken (BrB).

När är det försent att anmäla ett brott?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över en förändring av preskriptionstiden för grovt våld och övergrepp mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Kan man anmäla i efterhand?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att upprätta en polisanmäla är aldrig för sent, även om förutsättningarna för att polisen kan gå vidare med denna kan variera utifrån när brottet begicks. Avgörande för om ett brott av polis och åklagare kommer bedömas som möjligt att utreda vidare beror dels på när i tiden brottet begicks, dels vilken typ av brott det rör sig om.

Hur fungerar anmälningsplikten?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Kontakta den kommun det gäller för att gå vidare. Länkar till alla kommuner hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner

Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt. I anmälan beskriver du vilket barn det handlar om, dina iakttagelser och din oro för barnet. Konkret och detaljerat information som beskriver orsaken till oron underlättar för socialtjänsten.

Observera att en anmälan om oro för barn inte ska skickas till Socialstyrelsen utan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

När behöver man inte anmäla?

Du behöver inte anmäla en viltolycka med små djur som hare, räv, mink och iller. Du behöver inte heller märka ut olycksplatsen.

Du är däremot skyldig att både märka ut olycksplatsen och ringa till polisen och anmäla viltolyckan om du har kört på något av följande djur:

Måste polisanmäla brott?

 • Du kan ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om du blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du i stället ringa larmnumret 112. Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation.
 • Tala om vad du heter, vad du har för personnummer, vad som har hänt och när det hände. Försök berätta så detaljerat som möjligt om vad du minns från händelsen. Polisen vill ha dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig under utredningen av brottet.
 • Om du vill ha skadestånd kan du nämna det för polisen redan när du polisanmäler. Du kan också meddela beloppet senare. För att veta hur mycket du kan begära i skadestånd och vad du kan få skadestånd för, kontakta Brottsoffermyndighetens servicetelefon på 090–70 82 00.
 • Hur långt tillbaka kan man anmäla skada?

  Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

  Vad är problemet?

  Hur långt i efterhand kan man polisanmäla?

  Använd komplettering av anmälan när du redan gjort en brottsanmälan och behöver skicka in fler uppgifter eller ändra något i din anmälan. Du kan till exempel komplettera med fler föremål, förtydliga din beskrivning av vad som hänt och lägga till vittnen för händelsen. Ärendenummer  - som skickas till dig via post eller digital myndighetsbrevlåda - behöver uppges vid komplettering.

  Dessa anmälningar och kompletteringar går att göra på polisen.se:

  Anmäl borttappat föremål eller djur + komplettera anmälan

  • Du som har en digital brevlåda får din kopia på polisanmälan skickad dit (tidigast efter 48 timmar).
  • Har du inte en digital brevlåda skickas kopian till din folkbokföringsadress (tar normalt 10 arbetsdagar).