:

Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?
 2. Har ekonomisk förening ekonomiskt ansvar?
 3. Vem har ansvar i en ideell förening?
 4. Måste en ekonomisk förening ha en vd?
 5. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 6. Måste en ekonomisk förening ha en revisor?
 7. Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?
 8. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?
 9. Vad får styrelsen inte besluta om?
 10. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?
 11. Vad händer om en ideell förening går med vinst?
 12. Kan en ekonomisk förening ha anställda?
 13. Vem bestämmer i en förening?
 14. Vem äger en ekonomisk förening?
 15. Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?

Medlemmar Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Minst tre medlemmar krävs. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

I stadgarna kan det öppna medlemskapet begränsas. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Har ekonomisk förening ekonomiskt ansvar?

Bestämmelser om ekonomiska föreningar finns i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL). Läs mer om ekonomiska föreningar i Vägledningen Bilda en ekonomisk förening.

Vem har ansvar i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom associationsrätten (föreningsrätten) finns det olika former som omfattas av lagstiftning. Exempelvis handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar. Det som är speciellt med ideella föreningar är att det inte finns någon speciell lagstiftning som reglerar de olika situationer som kan uppstå.

Måste en ekonomisk förening ha en vd?

 • likvidation (17 kap. EFL)
 • förenklad avveckling (18 kap. 1 § EFL)
 • konkurs (18 kap. 10 § EFL)
 • fusion (16 kap. EFL).

Om föreningen inte anmält någon ändring till Bolagsverket de senaste tio åren och har upphört med sin verksamhet kan den också tas bort från Bolagsverkets register. Föreningen anses upplöst när den tagits bort från Bolagsverkets register (18 kap. 8 § EFL).

Syftet med en likvidation är att avveckla föreningens verksamhet och förbereda dess upplösning. En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångs­likvidation. Föreningens egendom avyttras och omvandlas till pengar i den mån det behövs för att betala föreningens skulder. Därefter ska föreningens kvarvarande tillgångar skiftas ut till medlemmarna. Skiftet kan göras med pengar eller med sakegendom. Om sakegendom skiftas ut anses skiftet skatte­mässigt ha gjorts med till­gång­arnas marknads­värde (61 kap. 2 § IL). Det innebär att den utdelande föreningen kan komma att uttagsbeskattas. Det vanliga vid likvidationer är att medlen i föreningen skiftas ut antingen successivt under likvida­tionen, eller i samband med att likvidationen avslutas. När likvidatorn har lagt fram slut­redo­vis­ningen är föreningen upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta så att det registreras i föreningsregistret.

Läs mer om likvidation av ekonomiska föreningar under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

Bestämmelserna om hur medlemmarna ska beskattas vid en likvida­tion är generellt utformade och gäller när man likviderar både svenska och utländska föreningar.

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Måste en ekonomisk förening ha en revisor?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Ekonomisk granskning Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Har styrelsen kontroll över att dessa regler följs av kommittéer och utskott? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen.

Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?

Medlemmar Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Minst tre medlemmar krävs. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

I stadgarna kan det öppna medlemskapet begränsas. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

Vad får styrelsen inte besluta om?

Hej och tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gränsdragningen mellan vad för beslut styrelsen kan besluta om och vad som kräver ett stämmobeslut är inte alltid helt lätt att avgöra. Styrelsen får inte besluta i alla frågor. Styrelsen främsta uppgift är att ansvara för fastighetens angelägenheter och sköta den löpande förvaltningen av föreningen så som redovisning, underhåll och reperation av fastighet, upphandling av tjänster osv. I övrigt får man leta i föreningens stadgar som kan innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.

Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Vad händer om en ideell förening går med vinst?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Kan en ekonomisk förening ha anställda?

Det krävs minst tre medlemmar i föreningen. Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och har rätt att vara med och besluta om grundläggande regler som ska gälla för föreningen. Medlemsinsatsen kan vara från 1 krona och uppåt. 

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens namn och verksamhet. Stadgarna innehåller också regler om föreningsstämman, när den ska hållas och vilka ärenden som ska tas upp på stämman. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

Varje år ska ni hålla en föreningsstämma där medlemmarna fattar beslut om föreningen. Varje medlem har en röst. Föreningen kan göra undantag i stadgarna som begränsar vem som får rösta, till exempel att medlemmar måste ha betalat sina avgifter till föreningen för att få rösta. På stämman utser medlemmarna också styrelse

Vem bestämmer i en förening?

I en bostadsrättsförening råder demokrati. En gång varje år hålls en föreningsstämma där de boende väljer styrelse och revisor. Varje medlem har en röst och rätt att lämna in motioner till stämman. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Här skall bl a beslutas om fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas. Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av föreningens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med. Budgeten presenteras och fastställs. En ny styrelse väljs. Varje medlem kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman.

Vem äger en ekonomisk förening?

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 Lästips!  Så startar du en ekonomisk eller ideell förening

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Lagen om ekonomiska föreningar innehåller bestämmelser om vad en värde­över­föring är och vilka former av värde­över­föringar från en ekonomisk förening som är tillåtna (12 kap. 1 § EFL).

Värdeöverföringar från föreningen får enligt 12 kap. 2 § EFL bara göras i form av

 • vinstutdelning
 • gottgörelse
 • minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna
 • gåva.