:

Vem är firmatecknare i enskild firma?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är firmatecknare i enskild firma?
  2. Vem kan vara firmatecknare?
  3. Hur blir man firmatecknare?
  4. Vad innebär att vara firmatecknare?
  5. Måste man ha firmatecknare?
  6. Vilket ansvar har en firmatecknare?
  7. Måste firmatecknare sitta i styrelsen?
  8. Måste alla firmatecknare skriva under?
  9. Måste den som skriver under vara firmatecknare?

Vem är firmatecknare i enskild firma?

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

En firmatecknare, en eller flera fysiska personer, företräder företaget och har befogenheter att i företagets namn företa rättshandlingar som till exempel att skriva under avtal. Man skiljer mellan enskild och kollektiv firmateckning. Vid en enskild firmateckning kan firmatecknare var för sig underteckna handlingar för företagets räkning. Kollektiv firmateckning betyder att minst två personer måste skriva under för att det ska vara giltigt. När företaget valt firmatecknare ska detta registreras hos Bolagsverket. I ett aktiebolag väljer styrelsen firmatecknare. Aktiebolagets vd har rätt att underteckna handlingar som rör den löpande förvaltningen. I en enskild firma är det den som driver verksamheten, den enskilde näringsidkaren, som är företagets firmatecknare. I en ekonomisk förening är det vanligt att utse två firmatecknare, ofta ordföranden och kassören, alltså kollektiv firmateckning. Det är viktigt att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för att försäkra sig om att avtal och andra handlingar ska vara giltiga. En firmatecknare kan delegera ansvaret genom en fullmakt till en annan person.

Vem kan vara firmatecknare?

Det är en person som får befogenhet att företräda ett företag genom en särskild fullmakt. Det innebär att den externa firmatecknaren kan fatta beslut och ingå avtal på företagets vägnar, men endast inom de ramar som anges i fullmakten.

Extern firmateckning är vanligt i situationer där företaget vill ge någon utanför företaget, såsom en revisor eller advokat, möjlighet att teckna för företaget i specifika fall.

Denna lösning kan vara särskilt användbart för företag som behöver en extra beslutsfattare vid specifika händelser eller för att delegera vissa uppgifter, men det är viktigt att förstå deras ansvarsområden och begränsningar samt hur man korrekt registrerar dem hos Bolagsverket.

En viktig skillnad mellan externa och interna firmatecknare är att interna firmatecknare vanligtvis är anställda eller företagsledare, medan externa firmatecknare inte nödvändigtvis är det.

Interna firmatecknare har oftast en bredare befogenhet att fatta beslut och ingå avtal för företaget, medan externa firmatecknare har en mer begränsad roll och agerar inom ramen för en specifik fullmakt.

Hur blir man firmatecknare?

Firmateckningsrätt är en rätt att representera ett aktiebolag vid avtalsskrivning, men även att representera bolaget inför exempelvis myndigheter eller domstolar.

Bolagets styrelse har alltid rätt att teckna firman: Även bolagets VD har rätt att teckna firman, men VD:ns rätt begränsas som utgångspunkt till de åtgärder som anses tillhöra den löpande förvaltningen i bolaget - det är VD:ns roll att sköta den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer som styrelsen bestämt.

Särskild firmatecknare: Därtill kan styrelsen besluta om att utse ytterligare firmatecknare, så kallad särskild firmatecknare, vilket kan innebära att VD:ns rätt att teckna bolagets firma utvidgas, eller att någon annan än styrelsen eller VD:n utses till firmatecknare. Styrelsen kan fastställa begränsningar för den särskilda firmatecknaren och ett bemyndigande från styrelsen kan när som helst återkallas. Den särskilda firmatecknaren har dock samma behörighet som styrelsen att binda bolaget om inte annat anges. Notera att särskilda firmatecknare måste registreras hos Bolagsverket.

Vad innebär att vara firmatecknare?

Ett företag bildas genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll.

Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte

Måste man ha firmatecknare?

En fråga som liknar firmateckning, men rent juridiskt är annorlunda är behörighet på banken, dvs vem som har rätt att göra utbetalningar från företaget. Precis som när det gäller firmateckning kan man antingen låta en person ta allt ansvar, eller kräva att flera personer ger sitt godkännande till en transaktion. Det är vanligt att man sätter upp dualitet, dvs att två personer är involverade i alla utbetalningar, t ex att ekonomichefen kan lägga upp en betalning och VD godkänner, eller tvärtom. Har man en extern redovisningsbyrå är det vanligt att den bara kan lägga upp betalningar, men att godkännandet måste göras av en person på företaget. Själva godkännandet av behörigheterna kräver dock alltid full firmateckning och ofta kräver banken att firmatecknarna infinner sig personligen på bankkontoret, åtminstone första gången.

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man tecknar firman i förening, så innebär det inte att man automatiskt har dualitet på banken. Det är lätt att glömma, speciellt när man går från att vara ett litet startup till att ta in stora belopp från investerare. Man kanske ändrar firmateckningen då men glömmer bort bankbehörigheten. Jag känner till flera fall där bolag tagit in tvåsiffriga miljonbelopp och sedan upptäckt att en enda person, i ett fall en redovisningskonsult utanför bolaget, i ett annat fall en anställd ekonomiassistent med skulder hos Kronofogden, haft full tillgång till banken utan dualitet. Det är inte acceptabelt och som styrelseledamot har du skyldighet att kolla upp detta. För att vara helt säker bör du be att själv få se pappren från banken, eller prata med kontaktpersonen på banken och inte bara lyssna på vad VD eller ekonomichefen säger.

Vilket ansvar har en firmatecknare?

En fråga som liknar firmateckning, men rent juridiskt är annorlunda är behörighet på banken, dvs vem som har rätt att göra utbetalningar från företaget. Precis som när det gäller firmateckning kan man antingen låta en person ta allt ansvar, eller kräva att flera personer ger sitt godkännande till en transaktion. Det är vanligt att man sätter upp dualitet, dvs att två personer är involverade i alla utbetalningar, t ex att ekonomichefen kan lägga upp en betalning och VD godkänner, eller tvärtom. Har man en extern redovisningsbyrå är det vanligt att den bara kan lägga upp betalningar, men att godkännandet måste göras av en person på företaget. Själva godkännandet av behörigheterna kräver dock alltid full firmateckning och ofta kräver banken att firmatecknarna infinner sig personligen på bankkontoret, åtminstone första gången.

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man tecknar firman i förening, så innebär det inte att man automatiskt har dualitet på banken. Det är lätt att glömma, speciellt när man går från att vara ett litet startup till att ta in stora belopp från investerare. Man kanske ändrar firmateckningen då men glömmer bort bankbehörigheten. Jag känner till flera fall där bolag tagit in tvåsiffriga miljonbelopp och sedan upptäckt att en enda person, i ett fall en redovisningskonsult utanför bolaget, i ett annat fall en anställd ekonomiassistent med skulder hos Kronofogden, haft full tillgång till banken utan dualitet. Det är inte acceptabelt och som styrelseledamot har du skyldighet att kolla upp detta. För att vara helt säker bör du be att själv få se pappren från banken, eller prata med kontaktpersonen på banken och inte bara lyssna på vad VD eller ekonomichefen säger.

Måste firmatecknare sitta i styrelsen?

En fråga som liknar firmateckning, men rent juridiskt är annorlunda är behörighet på banken, dvs vem som har rätt att göra utbetalningar från företaget. Precis som när det gäller firmateckning kan man antingen låta en person ta allt ansvar, eller kräva att flera personer ger sitt godkännande till en transaktion. Det är vanligt att man sätter upp dualitet, dvs att två personer är involverade i alla utbetalningar, t ex att ekonomichefen kan lägga upp en betalning och VD godkänner, eller tvärtom. Har man en extern redovisningsbyrå är det vanligt att den bara kan lägga upp betalningar, men att godkännandet måste göras av en person på företaget. Själva godkännandet av behörigheterna kräver dock alltid full firmateckning och ofta kräver banken att firmatecknarna infinner sig personligen på bankkontoret, åtminstone första gången.

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man tecknar firman i förening, så innebär det inte att man automatiskt har dualitet på banken. Det är lätt att glömma, speciellt när man går från att vara ett litet startup till att ta in stora belopp från investerare. Man kanske ändrar firmateckningen då men glömmer bort bankbehörigheten. Jag känner till flera fall där bolag tagit in tvåsiffriga miljonbelopp och sedan upptäckt att en enda person, i ett fall en redovisningskonsult utanför bolaget, i ett annat fall en anställd ekonomiassistent med skulder hos Kronofogden, haft full tillgång till banken utan dualitet. Det är inte acceptabelt och som styrelseledamot har du skyldighet att kolla upp detta. För att vara helt säker bör du be att själv få se pappren från banken, eller prata med kontaktpersonen på banken och inte bara lyssna på vad VD eller ekonomichefen säger.

Måste alla firmatecknare skriva under?

Hej Lotta,

Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande. Vem som är behörig att ingå avtal för en parts räkning är därmed främst en avtalsrättslig fråga.

Måste den som skriver under vara firmatecknare?

Så fort du har valt en firmatecknare måste du registrera det hos Bolagsverket. Detsamma gäller om företaget har valt en ny firmatecknare eller vill lägga till ytterligare en firmatecknare. I ett aktiebolag är det styrelsen som bestämmer hur modellen för firmateckning i bolaget. En vanligt förekommande firmateckning är att två ledamöter tillsammans kan skriva under i bolaget.

Du behöver inte ange något mer än vem eller vilka som ska teckna firman, som t ex begränsade belopp för någon med fullmakt.