:

Vart ligger stödområde 1 3?

Innehållsförteckning:

 1. Vart ligger stödområde 1 3?
 2. Vad händer med stödrätter 2023?
 3. Hur mycket får man i Kompensationsstöd?
 4. Hur mycket bidrag kan man få per hektar?
 5. Vilka är stödområde 1 2 3?
 6. Vilka kommuner ingår i stödområden?
 7. Vilka bidrag får bönder?
 8. Får man skörda träda 2023?
 9. Vad är Förgröningsstöd?
 10. Hur mycket kostar det att arrendera mark?
 11. Vem får mest bidrag?
 12. Hur mycket bidrag kan man få i månaden?
 13. Hur får man 1000 kr för bil?
 14. Vad menas med stödområde?
 15. Vilka kommuner finns i Sverige?

Vart ligger stödområde 1 3?

Denna förordning har upphävts genom F 29.12.2022/1379, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014), lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) och 7 § 1 och 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1357/2014:

Vad händer med stödrätter 2023?

Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor kallas grundvillkor från år 2023.

De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med tidigare tvärvillkor. Men det finns en del nya villkor och en del av dem är sådana som redan finns i svensk lagstiftning. Vissa av de tidigare tvärvillkoren tas bort.

I år får du i vissa fall större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan, eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren, för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark.

Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev. Då får du möjlighet att ändra i ansökan eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du kan ändra i din ansökan fram till den 15 juni men i vissa fall kan du ändra fram till den 31 augusti. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Den övre gränsen för hur många hektar som du kan få stöd för höjs från 90 till 200 hektar.

Det blir krav på minst gymnasieexamen (behöver inte vara inom lantbruk) eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort. Exempelvis har kravet på utbildning utöver gymnasiekompetens tagits bort. Det nya kravet är minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Startstödet ingår inte i SAM-ansökan, utan söks på annat sätt.

Hur mycket får man i Kompensationsstöd?

Omräkningsfaktorn för får och getter höjs från 0,15 till 0,20. Det innebär att en get av honkön eller tacka nu är 0,20 djurenheter.

För att få kompensations­stöd måste du ha din mark i ett område där du kan få stöd. Ett sådant område kallas stödområde. Vi har delat in Sverige i stödområden, som ska återspegla de olika odlingsförhållandena som finns.

Hur mycket pengar du får i kompensationsstöd beror på

 • i vilket stödområde du har din mark
 • vilken typ av jordbruk som du har.

Hur mycket bidrag kan man få per hektar?

Kemera-stödet är en bra sporre för skogsägaren att kontrollera situationen i den egna skogen. Har rensning av plantbeståndet eller annan vård av ungskogen utförts i tid? Om inte, så är det dags att sätta igång.

Det är i skogsägarens intresse att genomföra nödvändiga skogsvårdsarbeten i tid, i enlighet med skogens behov, oavsett om det är fråga om vård av plantbeståndet, gallring eller förnyelseavverkning.

Vilka är stödområde 1 2 3?

SFS nr: 1999:1382 Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL Utfärdad: 1999-12-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1323 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Genom denna förordning fastställs var i landet vissa regionala företagsstöd får lämnas. Förordning (2015:431).

Vilka kommuner ingår i stödområden?

Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner.

Vilka bidrag får bönder?

2021 betalade Sverige drygt 52 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka 16 miljarder i EU-bidrag. Det gav en svensk nettoavgift på 36 miljarder kronor. Tillgången till den inre marknaden uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år.  Läs mer.

FEM FRÅGOR OCH SVAR OM SVERIGES EU-AVGIFT

Får man skörda träda 2023?

jul 24, 2022 kategori Animalieproduktion

EU-kommissionen har beslutat att skjuta fram kraven på 4 procent träda till år 2024. Därmed gäller de tillfälliga reglerna från i år, om tillåtelse att odla på träda och fokusareal, även 2023. Det förändrade regelverket kom till efter Rysslands invasion av Ukraina och för att öka livsmedelsproduktionen i världen. I år kom reglerna relativt sent men till nästa år räknar politikerna med att det ger cirka 1,5 miljoner hektar mer än normalt i produktion inom EU. Nu ska varje medlemsstat godkänna förslaget. I år kom de nya reglerna sent, till och med efter det att SAM-ansökan på Jordbruksverket hade öppnat och de nya reglerna blev enligt nedan. Till 2023 kommer reglerna antagligen vara klart före SAM-ansökan och om det blir några praktiska förändringar mot i år är i dagsläget oklart.

Vad är Förgröningsstöd?

Ett förtydligande från EU-kommissionen angående förgröningsstöden har kommit. En del av den åkermark som klassades som permanent gräsmark i år kan klassas som åkermark nästa år.

När förgröningsstödet infördes i år så blev det viktigt att slå fast vilken mark som är vanlig åkermark och vilken mark som haft gräs eller annat örtartat foder så länge att den klassas som permanent gräsmark. Gränsdragningen påverkar vilka villkor som gäller för lantbrukarens förgröningsstöd. Efter diskussioner har EU-kommissionen nu förtydligat gränsdragningen. Förtydligandet innebär att en del av den åkermark som klassats som permanent gräsmark i år kommer att klassas om till åkermark igen inför SAM-ansökan 2016.

Hur mycket kostar det att arrendera mark?

Flera faktorer påverkar prissättningen, dels en variation i priset på själva jordbruksmarken men i sammanhang gällande småskalig odling med liten yta så skiljer sig priset mer beroende av vad som ingår i arrendet gällande byggnader, infrastruktur, vatten, geografiskt läge etc. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var 1815 kr per hektar och år, källa. Enligt Jordbruksverkets siffror var arrendepriserna högst i Götalands södra slättbygder där en hektar åker i snitt kostade 4 231 kronor. I norra Sverige var motsvarande pris 374 kronor. Källa. För att det ska bli tydligt är det en bra ide att skriva in i avtalet vad arrendekostnaden baseras på. Till exempel vad jordbruksmarken kostar / hektar och vad byggnaderna kostar osv.  

Olika typer av jordägare har också olika prissättningsmodeller. På kommunal mark kan det finns ett politiskt beslut (tex. Göteborg) kring prissättning på jordbruksarrenden medan det i andra kommuner (tex. Södertälje) prissätts enligt anbudsförfarande (arrendatorn lägger ett anbud). Därför är det viktigt att jämföra med andra jordbruksarrenden med liknande förutsättningar och förhandla tills båda parter är nöjda.  

Vem får mest bidrag?

Litauen, Polen och Slovenien finns också med både på bottenlistan bland de som tar emot asylsökande och på topplistan när det gäller att tjäna på EU-medlemskapet. Rolf Fredriksson, utrikesreporter med EU som specialområde, säger att baltstaterna inte så ofta nämns i debatten om flyktingfrågan men att de egentligen tagit emot färre antal än till exempel Ungern och Tjeckien som ofta blir omnämnda.

– Dels finns lite kunskap och historia i baltländerna av att ta emot flyktingar men det beror också på att länderna är relativt okända för många asylsökande. Sverige och Tyskland har starkare ekonomi och många har också släktingar här som redan fått asyl.

Sverige är det land som tog emot allra flest asylsökande – i förhållande till befolkningsstorlek – förra året. Totalt beviljades 34.470 asylansökningar visar en sammanställning från Eurostat. Samtidigt ligger Sverige näst högst på listan när det gäller EU-avgiften.

Hur mycket bidrag kan man få i månaden?

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt om den behöver göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension

Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. Du som inte har rätt till någon allmän pension kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 6 719 kronor per månad (2023) för dig som är ensamstående och 5 404 kronor per månad (2023) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå.  Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 500 kronor i månaden för ogifta och 3 750 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. 

Hur får man 1000 kr för bil?

Finansminister Mikael Damberg är kritisk till att partierna inte vill stödja kompensationsåtgärden och talar om ett svek.

– Man tappar hakan. Det här bränslesveket drabbar alla som pressas av de höga priserna, säger Mikael Damberg i en skriftlig kommentar. 

I åtgärdspaketet finns också förslag på att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Nu har riksdagen begärt klartecken från EU-kommission och de övriga EU-länderna för att kunna gå under den lägsta tillåtna nivån, ett beslut som kan dröja.

Vad menas med stödområde?

Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner.

Vilka kommuner finns i Sverige?

Före 1863 var det kyrksocknarna som tog hand om de lokala frågorna, såväl världsliga som andliga. 1843 infördes en sockennämnd vid sidan om kyrkorådet för att handha fattigvårdsfrågor och hälsovård.

Kommuner i dagens mening infördes genom 1862 års kommunalförordningar, som delade upp kyrksocknens uppgifter mellan de nya borgerliga och kyrkliga kommunerna. Därefter fanns det flera olika kommunformer i Sverige: städer, köpingar, kyrkliga kommuner och landskommuner. En särskild form var municipalsamhället.

De kyrkliga kommunerna existerade som kommunala myndigheter mellan 1863 och 1999-12-31, då de som en följd av relationsförändringen kyrka-stat upphörde.

Sveriges Kommuner och Regioner och SCB kategoriserar kommuner enligt följande:[2]

 • Storstäder (4 kommuner år 2012) är kommun med folkmängd över 200 000. Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun uppfyller villkoret 2012.