:

Vad krävs för att kalla sig revisor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att kalla sig revisor?
 2. Vad är ett revisorsintyg?
 3. Får man kalla sig revisor?
 4. Hur mycket får en revisor i lön?
 5. Är det lätt att få jobb som revisor?
 6. Kan man bli revisor utan utbildning?
 7. Hur mycket kostar en revisor i timmen?
 8. Vad är ingångslönen för en revisor?
 9. Vad tjänar en nyexaminerad revisor?
 10. Vad får en revisor i lön?
 11. Hur mycket kostar det att anställa en revisor?
 12. Hur mycket tjänar en revisor i timmen?
 13. Vad kostar en revisor för ett litet företag?
 14. Vad kostar revisor per timme?

Vad krävs för att kalla sig revisor?

Revisionskrav på större företag ställer krav och uppmanar dem att ha mer kontroller och högre kvalitet i deras redovisning. Det bidrar även till att bygga förtroende mellan företaget och marknaden med intressenter såsom kunder, leverantörer, banker och aktieägare vilket på sikt skapar förutsättningar för goda affärer. Även myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket har stora krav på företagets bokföring.

Vad är ett revisorsintyg?

Vi kan hjälpa dig när du startar transportverksamhet, ansöker om omställningsstöd, eller när din organisation söker ett bidrag. En auktoriserad revisor utfärdar ett revisorsintyg i samtliga fall.

Transportstyrelsen – prövning av ekonomiska resurser

Får man kalla sig revisor?

Till skillnad för advokattiteln är titeln revisor inte skyddad vilket innebär att vem som helst kan bruka den. En del revisorer är dock auktoriserade eller godkända revisorer. Sedan 2013 kan man endast få titeln "Auktoriserad revisor" men revisorer som blev godkända revisorer innan 2013 kan förlänga sin titel och fortsatt verka som godkänd revisor. 

Vem behöver då en auktoriserad eller godkänd revisor? Det korta svaret är att företag med revisorsplikt ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Alltså är det enbart föreningar och mindre bolag som klarar sig med en revisor som saknar någon av titlarna. Men kom ihåg att det enbart gäller revisionen, för att sköta redovisning och löpande bokföring räcker det med en redovisningskonsult. Längre ner i artikeln kan du läsa om vilka företag som har revisorsplikt. 

För att få kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor behövs ett godkännande från Revisorinspektionen. Titlarna är skyddade och fungerar som  kvalitetsstämplar för yrkesgruppen och ger den revisorn med auktoriseringen möjlighet att bland annat revidera aktiebolag och större bolag. De två titlarna har liknande befogenheter när det gäller vilka uppdrag man får ta sig an men för säkerhets skull bör du ta reda på vilken revisor du behöver. I stort kan man säga att skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorers behörighet att revidera skiljer sig något vid revision av större finansiella bolag. Då kan det ställas krav på en auktoriserad revisor, men annars räcker en godkänd revisor långt.

Hur mycket får en revisor i lön?

En Junior revisor i Sverige tjänar i snitt 41 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Junior revisor arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Är det lätt att få jobb som revisor?

Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 46 700 kr. För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 32 000 kr. För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 65 000 kr.

Kan man bli revisor utan utbildning?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Enligt svensk lag måste alla aktiebolag ha en revisor. Sedan 2010 är lagkravet på att mindre aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag måste ha en revisor borttaget i Sverige. Anledningen var att man ville införa en bättre anpassning till de europeiska reglerna.

Kostnaden för en revisor är något som alla större aktiebolag är nödgade att räkna med årsbudgeten. En revision kan ses som en försäkring för att den information som bolaget uppger om de ekonomiska förhållandena i årsredovisningen verkligen stämmer överens med de reella förhållandena i företaget. Revisionen är alltså en granskning av ditt företag och en sådan ska utföras av en oberoende part, i det här fallet en revisor. 

En revision kan även ses som en kvalitetssäkring som gör det enklare för dig och ditt företag att bygga externa relationer med allt från kunder och leverantörer till investerare. Utöver det kan myndigheter som Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket begära granskning av ditt företag för att kontrollera att bokföringen är uppställd och genomförd enligt bokföringslagen. 

För en nybliven företagare kan det vara svårt att veta vad en revisor gör mer konkret. Alla arbetsuppgifter handlar så klart om revision men de är även tätt knutna till bokföring. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en revisor är att gå igenom och granska ditt bolags bokföring och kontrollera eventuella brister och fel. Det gäller oavsett om du själv har gjort bokföringen eller har överlåtit arbetet till en redovisningskonsult.

Den revisor som du har anlitat börjar med att gå igenom ditt företags bokföring och sammanställer sedan granskningen av bolagets ekonomi i en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen konstaterar den anlitade revisorn huruvida bokföringen är korrekt, om den är tillförlitlig och utförd på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i bokföringslagen samt följer den praxis som gäller för den bransch som ditt företag verkar i. 

Revisorn kontrollerar även att bokföringen för ditt bolag är uppställd enligt det som kallas för god redovisningssed. Enkelt uttryckt innebär det att bokföringen är utförd i enlighet med alla gällande redovisningslagar och det allmänt accepterade tillvägagångssättet. Definitionen och utvecklingen av god redovisningssed bestäms och drivs av Bokföringsnämnden, och god redovisningssed är något som alla företagare enligt lag måste visa på.

Vad är ingångslönen för en revisor?

Medellönen för en Revisor är 41 200 kr brutto per månad (494 400 kr per år) vilket är 5 400 kr (+15%) högre än den nationella medellönen i Sverige.En Revisor kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 30 500 kr. De högsta lönerna kan överstiga 55 000 kr.

+7% 

Vad tjänar en nyexaminerad revisor?

Medellönen för en Revisor är 41 200 kr brutto per månad (494 400 kr per år) vilket är 5 400 kr (+15%) högre än den nationella medellönen i Sverige.En Revisor kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 30 500 kr. De högsta lönerna kan överstiga 55 000 kr.

+7% 

Vad får en revisor i lön?

Ekonomerna toppade Akavias lönestatistik år 2021 med en medianlön på 50 040 kronor och en övre kvartil på 65 000 kronor. Jurister och it-akademiker, för vilka den undre kvartilen på 42 910 kronor faktiskt slår ekonomernas 41 000 kronor, ligger dock inte långt efter.   

– Ekonomer och jurister är de som ligger bäst till lönemässigt förutom it-akademiker, konstaterar Nina Forssblad, professionsanalytiker med särskilt ansvar för ekonomer och personalvetare på Akavia.

Hur mycket kostar det att anställa en revisor?

Låt oss börja i rätt ände och klargöra när du måste anlita en revisor och inte. Förutom det faktum att ditt företag är skyldigt att rapportera skatter och avgifter till Skatteverket, samt hålla sin löpande bokföring och årsredovisning i ordning, är det också nödvändigt att få dessa uppgifter granskade. Att ta in en revisor är nämligen obligatoriskt för vissa företag enligt lag.

Kravet på att ha en revisor varierar beroende på bolagets storlek och vilken juridisk form verksamheten bedrivs under. I regel är enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar undantagna från revisionsplikten. Men vad avgör när det krävs en revisor?

Ja, så vad kostar en revisor nu då och vad styr den slutgiltiga prislappen? När du jämför priser på revisorer, är det lätt att bara fokusera på priset utan att tänka på vad som ingår eller vad dina verkliga behov är. Det är därför viktigt att välja en revisor som har kunskap om ditt företag och som kan ge dig värdefull rådgivning.

Revisorer på stora revisionsbyråer brukar ha högre overheadkostnader än revisorer på mindre byråer, vilket kan öka priset. Enpersonsbyråer och mindre byråer brukar erbjuda färre tjänster än större byråer, vilket kan innebära att du behöver använda olika leverantörer för exempelvis frågor gällande delägarskap, skatt eller internationella frågor.

Det bästa alternativet, skulle vi på Revideco säga är att välja en revisor på en mellanstor byrå som kan erbjuda de tjänster ditt företag behöver just nu, men som också är flexibla att anpassa sig efter dina framtida behov om de skulle ändras. Låt oss gå igenom vilka faktorer som brukar påverka priset.

Hur mycket tjänar en revisor i timmen?

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora möjligheter till arbete för Revisorer. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det är stora jobbmöjligheter för Revisorer.

Vad kostar en revisor för ett litet företag?

Först och främst behöver man veta när ens företag behöver en redovisningskonsult och när det behöver en revisor. Mer om det finns att läsa här. Sammanfattningsvis behöver företag generellt sett endast en revisor när de uppfyller följande de två senaste räkenskapsåren.

 • Fler än tre anställda
 • Över 3 miljoner i nettoomsättning
 • Över 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Om du inte uppfyller två av dessa kraven rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningskonsult istället för att få hjälp med ditt företags ekonomi. Anledningen är att en revisor oftast är dyrare än en redovisningskonsult, samt att en revisor inte alltid ställer upp och gör bokföring. Oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor så kan vi hjälpa dig.

Vad kostar revisor per timme?

Först och främst behöver man veta när ens företag behöver en redovisningskonsult och när det behöver en revisor. Mer om det finns att läsa här. Sammanfattningsvis behöver företag generellt sett endast en revisor när de uppfyller följande de två senaste räkenskapsåren.

 • Fler än tre anställda
 • Över 3 miljoner i nettoomsättning
 • Över 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Om du inte uppfyller två av dessa kraven rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningskonsult istället för att få hjälp med ditt företags ekonomi. Anledningen är att en revisor oftast är dyrare än en redovisningskonsult, samt att en revisor inte alltid ställer upp och gör bokföring. Oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor så kan vi hjälpa dig.