:

Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?
 2. Var går gränsen för gåvoskatt?
 3. Måste gåvobrev bostadsrätt bevittnas?
 4. Hur undviker man gåvoskatt?
 5. Hur deklarerar man gåva av bostadsrätt?
 6. Kan man ge bort en bostadsrätt?
 7. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 8. Vilka gåvor är skattefria?
 9. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 10. Måste banken ha gåvobrev?
 11. Får man ge bort hur mycket pengar som helst?
 12. Vem betalar gåvoskatten?
 13. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 14. Hur länge kan man behålla bostadsrätt utan att bor där?
 15. Måste jag skatta på en gåva?

Vad gäller vid gåva av bostadsrätt?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Var går gränsen för gåvoskatt?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Måste gåvobrev bostadsrätt bevittnas?

Om du vill skänka fast egen­dom som gåva, såsom en fas­tig­het, måste du upp­rät­ta ett skrift­ligt gå­vobrev. I det här fallet är det fråga om ett lagstad­gat krav.

Om det där­e­mot gäller lös egen­dom, måste du inte upp­rät­ta ett gå­vobrev enligt lag, men det kan ändå vara mycket prak­tiskt och är oftast att re­kom­men­de­ra.

Det finns inga lagstad­ga­de form­krav för gåva av lös egen­dom, men föl­jan­de saker är vik­ti­ga att ha med för att gå­vobre­vet över­hu­vud­ta­get ska kunna klas­sas som ett gå­vobrev.

 • Skriv vem det är som skän­ker gåvan och vem det är som tar emot gåvan. Skriv namn och per­son­num­mer i gå­vobre­vet.
 • Be­skriv gåvan på ett nog­grant sätt. Det und­vi­ker miss­för­stånd.
 • Om gåvan är en­skild egen­dom be­ty­der det att den inte om­fat­tas av en fram­ti­da bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Om du till ex­em­pel ger något som är en­skild egen­dom till ditt barn, in­ne­bär det att barnet inte be­hö­ver dela med sig av gåvan till sitt ex vid se­pa­ra­tion.

  Egen­do­men är alltså enbart mot­ta­ga­rens egen, vilket kan ge trygg­het. Genom att i gå­vobre­vet ge ut­tryck för att egen­do­men ska vara en­skild, kan du alltså för­säk­ra dig om att det du ger bort stan­nar inom fa­mil­jen.

  Hur undviker man gåvoskatt?

  Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

  Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

  Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

  Hur deklarerar man gåva av bostadsrätt?

  Det finns ingen gåvoskatt längre, men om din bostadsrätt har ökat i värde sedan du köpte den och du får någon form av ersättning, kan det få skattekonsekvenser.

  Vi tar ett exempel:

  Kan man ge bort en bostadsrätt?

  Gåvor är i regel något som är en privat angelägenhet; men när det gäller att ge bort en bostadsrätt som gåva finns det särskilda bestämmelser som gäller. Detta på grund av att du som äger en bostadsrätt inte till fullo äger bostaden, utan du har snarare enligt lag nyttjanderätt till bostaden; äganderätten tillkommer nämligen bostadsrättsföreningen.

  Men ja, det går att ge bort en bostadsrätt som gåva, bara man gör det rätt och alla krav uppfylls.

  Hur stor gåva får man ge skattefritt?

  Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

  Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

  Vilka gåvor är skattefria?

  Det finns många regler kring hur företag ska hantera gåvor till anställda. Huvudregeln är att alla gåvor som en anställd får av sin arbetsgivare är skattepliktig, men det finns undantag.

  För att minimera risken för felhantering avseende gåvor till anställda är det viktigt med bra processer och policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom verksamheten. Våra specialister ger er svar på frågor om regelverket och kan utbilda medarbetare, chefer och befattningshavare på ert företag samt ta fram förslag på policydokument.

  Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

  Måste banken ha gåvobrev?

  Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Krav för gåvor

  Får man ge bort hur mycket pengar som helst?

  19 december, 2016

  Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

  Vem betalar gåvoskatten?

  I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

  Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

  För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

  Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

  Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

  Hur länge kan man behålla bostadsrätt utan att bor där?

  När du behöver ta banklån för att finansiera dina bostadsköp finns det risk att problem uppstår. Om du vill äga flera bostäder måste banken avgöra om din ekonomi räcker till – du måste ha råd att betala samtliga räntekostnader, driftskostnader och hyresavgifter för bostäderna. Om banken däremot beviljar ditt lån, eller om du har råd att betala bostäderna kontant, är det fritt fram att äga hur många bostadsrätter, villor, tomter och sommarstugor som helst. Eftersom det är lagligt att äga flera bostäder är det också tillåtet att äga en bostadsrätt du inte är folkbokförd på. Du kan trots allt bara vara folkbokförd på en enda adress.

  Måste jag skatta på en gåva?

  19 december, 2016

  Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.