:

När ska man lämna K10 första gången?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man lämna K10 första gången?
 2. Kan man ta aktieutdelning första året?
 3. Hur fyller man i K10 utan utdelning?
 4. Vad händer om man inte fyller i K10?
 5. Kan man lämna in K10 i efterhand?
 6. Måste man lämna K10 varje är?
 7. Kan man ta utdelning när som helst?
 8. När ska man äga aktie för att få utdelning?
 9. Måste man lämna K12 varje år?
 10. Måste jag lämna K10?
 11. Vad händer med K10 vid försäljning?
 12. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 13. Är utdelning skattefritt?
 14. Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?
 15. Kan man ta utdelning varje månad?

När ska man lämna K10 första gången?

Du har lämnat K10 i samband med din privata deklaration tidigare år och det har inte skett några förändringar i ägarstrukturen för de bolag du lämnat in K10 för.

Ok, det var inte något av de enkla fallen. Då behöver man gräva lite djupare i regelverket.

Kan man ta aktieutdelning första året?

Reglerna gäller för inkomståret 2022. Beloppen och procentsatserna ändras varje år. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Hur fyller man i K10 utan utdelning?

K10-bilagan ska innehålla uppgifter som används för att beräkna skatt på utdelningar som gjorts under året som gått samt för att beräkna vilket utrymme som finns för att göra utdelningar till lägre beskattning för framtida utdelningar (så kallat lågbeskattat utdelningsutrymme).

Som företagare kan man välja att använda en av två typer av regler för beräkning av skatten: utdelning alternativ 1 - förenklingsregeln eller utdelning alternativ 2 - huvudregeln. Grundprincipen är att alternativ 1 bör ur ett skatteperspektiv väljas om du inte gjort några större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Alternativ 2 bör istället väljas om du gjort större löneutbetalningar från företaget, till dig själv och/eller eventuella anställda. Observera att om man är delägare i flera företag kan bara alternativ 1 användas för ett av dessa företag och alternativ 2 ska användas för de andra.

Bilagan ska fyllas i även om ingen utdelning gjorts. För varje år som du fyller i och lämnar in bilagan räknas det lågbeskattade utdelningsutrymmet upp och blir större och kan användas för att göra utdelningar från företaget till dig själv till en lägre skattesats.

Vad händer om man inte fyller i K10?

The regulations that regulate how dividends and capital gains (profits from share sales) are taxed at owners of closely held companies are called the 3:12 rules.

The regulations that regulate how dividends and capital gains (profits from share sales) are taxed at owners of closely held companies are called the 3:12 rules. The purpose of the rules is to determine whether the dividend or capital gain should be taxed as income from capital or services. The division between them is declared in the owners’ K10 appendix. The purpose of the K10 form is to calculate the so-called limit amount, which is the maximum amount that a partner can withdraw in the form of dividends or capital gains in the income category capital.

Kan man lämna in K10 i efterhand?

Sista dagen att lämna in K10-blanketten 2022 (i år) är 2 maj 2023

Enligt Skatteverkets rekommendation bör du alltid deklarera K10, oavsett utdelning.

Det är viktigt för att utdelningens gränsbelopp sparas från år till år.

Handläggningstiden av din privata inkomstdeklaration (INK1) kan bli fördröjd om alla bilagor inte inkluderas.

Har man glömt att lämna in K10 eller gjort fel går det att uppdatera/lämna in blanketten i efterhand till Skatteverket.

Måste man lämna K10 varje är?

Du har lämnat K10 i samband med din privata deklaration tidigare år och det har inte skett några förändringar i ägarstrukturen för de bolag du lämnat in K10 för.

Ok, det var inte något av de enkla fallen. Då behöver man gräva lite djupare i regelverket.

Kan man ta utdelning när som helst?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

När ska man äga aktie för att få utdelning?

Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

Måste man lämna K12 varje år?

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ditt gränsbelopp. Endast utdelning under ditt gränsbelopp blir beskattat till 20 %. Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig det högsta gränsbeloppet.

Måste jag lämna K10?

Hej,

Jag avvecklade mitt AB redan 2020. Förra året lämnade jag k10 blankett där jag fyllde i både sparad utdelningsutrymme samt avyttring av aktier.

Vad händer med K10 vid försäljning?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

Är utdelning skattefritt?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Kan man köpa en aktie dagen innan utdelning?

Som inledningsvis nämndes är den så kallade X-dagen den tidigaste dagen på vilken du kan sälja dina aktier och fortfarande ha rätt till utdelning för dem. X-dagen är också den dag från och med vilken aktierna köps exklusive rätt till utdelning – därav benämningen X-dag.

För att bättre förstå hur detta fungerar och varför just X-dagen är den dag som gäller, behöver man se till hela processen som leder fram till en aktieutdelning. En process som delas upp i följande steg:

Kan man ta utdelning varje månad?

Fråga: Jag undrar hur mycket utdelning jag kan ta ut ur mitt företag enligt fåmansföretagsreglerna?

Svar från juristen: Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30–58 procent i skatt.