:

När preskriberas en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. När preskriberas en faktura?
 2. Hur lång tid är preskriptionstid?
 3. Vilka skulder kan preskriberas?
 4. När gäller inte preskriptionstid?
 5. Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?
 6. Hur länge får man vänta att fakturera?
 7. Hur gammal kan en faktura vara?
 8. När börjar preskriptionstiden räknas?
 9. Vad händer med en skuld efter 10 år?
 10. Hur räknar man preskriptionstid?
 11. Hur länge får man fakturera privatperson?
 12. Hur lång tid efter utfört arbete kan man skicka en faktura?
 13. Kan man fakturera retroaktivt?
 14. Hur lång tid har en hantverkare på sig att fakturera?
 15. Kan en Bestriden faktura gå till Kronofogden?

När preskriberas en faktura?

Huvudprincipen är att elföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av avgöranden i domstol och beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för konsumenter är tre år och räknas från det att du tog emot betalningskravet.

Använd vår mall för att informera företaget om att deras krav är preskriberat.

Hur lång tid är preskriptionstid?

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla mot gäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Vilka skulder kan preskriberas?

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad eller inte när sökanden skickar en ansökan om att vi ska driva in en skuld (verkställighet). Om du eller ditt företag anser att skulden är preskriberad måste du alltså invända mot kravet.

När gäller inte preskriptionstid?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Hur långt tillbaka i tiden kan man fakturera?

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk.

Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en entreprenör har ett byggbolag på andra sidan, en näringsidkare som beställare, gäller en preskriptionstid om tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Om entreprenören istället har en konsument på andra sidan, det vill säga att fakturan ska ställas ut till en slutkund som är konsument, gäller en preskriptionstid om tre år enligt preskriptionslagen. Detta innebär att entreprenören måste ha ställt ut en faktura inom tio respektive tre år beroende på vem som är beställare för att ens fordran inte ska anses vara preskriberad, om det inte är så att preskriptionen avbrutits dessförinnan. Att en fordran anses vara preskriberad innebär att entreprenören förlorar sin rättighet att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent.

Hur länge får man vänta att fakturera?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Hur gammal kan en faktura vara?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

När börjar preskriptionstiden räknas?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar från vilken tidpunkt preskriptionstiden räknas. Tillämplig lag för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB). Eftersom jag inte vet vilket brott situationen handlar om, kommer jag svara utifrån allmänna utgångspunkter. Jag förutsätter att det handlar om straffrätt och inte civilrätt. 

Vad händer med en skuld efter 10 år?

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för sin fordran (indrivningspreskription). Vad gäller offentligrättsliga fordringar finns det särskilda regler i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m., (SPL). Lagen gäller ifråga om preskription av skatter och andra fordringar som det allmänna har rätt till och som drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (1§ SPL).

Preskriptionstiden beräknas olika beroende på om fordringen påförts enligt skatteförfarandelagen eller om det är en övrig offentligrättslig fordran. Preskriptionstiden kan i vissa fall förlängas.

Hur räknar man preskriptionstid?

Preskriptionstiden för skatte- och avgiftsfordringar börjar löpa först när fordran lämnats för indrivning (restförts). En fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).

En skattefordran förfaller till betalning den 12 november år 1. Den betalas inte så vid avstämningen i början av december skickas ett betalningskrav ut om att den ska vara betald senast den 27 december år 1. Då den förblir obetald lämnas den för indrivning (restförs) i början av januari år 2. Den får då preskriptionstiden 31 december år 7.

Hur länge får man fakturera privatperson?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Hur lång tid efter utfört arbete kan man skicka en faktura?

Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Fråga: Hur lång tid har man på sig att fakturera någon för utfört arbete eller tjänst?

Kan man fakturera retroaktivt?

Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Fråga: Hur lång tid har man på sig att fakturera någon för utfört arbete eller tjänst?

Hur lång tid har en hantverkare på sig att fakturera?

 • Så här säger konsumenttjänstlagen
 • Tre vanliga tvister mellan hantverkare och beställare
 • Bestrida faktura till hantverkare
 • Så undviker du konflikter med hantverkaren
 • Vanliga frågor och svar

När du beställer en tjänst från en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån (din förmån) och gäller när ett företag utför en tjänst. Tillfällen då konsumenttjänstlagen gäller är bland annat vid arbeten på mark, byggnader och fasta saker – som husrenoveringar eller husbyggnationer. Även när du anlitar hantverkare för tapetsering eller målning gäller konsumenttjänstlagen. Vad innebär konsumenttjänstlagen?

 • Reklamationsrätt. Enligt konsumenttjänstlagen har du reklamationsrätt. Om det gäller tjänster utförda på byggnader, till exempel i samband med en renovering, har du hela tio år på dig att upptäcka och reklamera fel.
 • Fackmässigt arbete. Den hantverkare som utför arbetet måste ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. Enligt lagen ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt, med andra ord på ett sätt som kan förväntas av en sakkunnig person.
 • Skyldighet att avråda. Hantverkaren eller byggföretaget är skyldiga att avråda dig från att köpa tjänsten om den inte är nyttig för dig. Har ni inte avtalat om något annat ska hantverkaren även tillhandahålla materialet som krävs för tjänsten. Och om du valt ett annat material är hantverkaren skyldig att avråda om det – om materialet inte är lämpligt för ändamålet.
 • Felaktigheter. Om tjänsten du beställt från hantverkaren inte utförs på rätt sätt eller om det uppstår fel, ska du i första hand kräva att hantverkaren åtgärdar felet kostnadsfritt. Om hantverkaren av någon anledning inte kan rätta till felet inom rimlig tid kan du kräva ett prisavdrag. Hur stort prisavdraget är beror på vad det kostar dig att åtgärda felet. Om det är fel i tjänsten du beställt har du som konsument även rätt att hålla inne med betalningen till hantverkaren. I en del fall går det även att häva avtalet med hantverkaren. Det är dock inte alltid möjligt men kan vara aktuellt om syftet med tjänsten gått förlorad och inte längre är av nytta för dig.
 • Förseningar. Om hantverkaren är försenad och dragit ut på tiden eller inte påbörjat eller avslutat inom avtalad tid, har du också rätt att hålla inne med betalningen. Först bör du dock börja med att kräva att hantverkaren slutför tjänsten. Om förseningen resulterat i oväntade kostnader för dig har du även möjlighet att kräva ersättning.
 • Pris. Priset du ska betala är det du och hantverkaren kommit överens om. Om ni inte avtalat om något exakt pris ska du istället betala ett skäligt pris. Skäligt pris innebär det pris som tjänsten vanligtvis kostar. Ibland lämnar hantverkare ungefärliga priser, om det är fallet ska du aldrig betala mer än 15 % över det ungefärliga priset.
 • Tilläggsarbeten. Vid husbyggen och större renoveringar är det inte helt ovanligt att det förekommer tilläggsarbeten. Det kan hända om hantverkaren exempelvis lägger nytt tak men i samband med det upptäcker en läcka i underlagspappen. Då kan ett tilläggsarbete för att täta underlagspappen krävas. Företaget har då rätt till ett pristillägg för tilläggsarbetet. Dock är grundregeln att hantverkaren alltid ska samråda med dig innan eventuella tilläggsarbeten påbörjas.
 • Avbeställning. Avbeställning är inte riktigt samma sak som reklamation. När du avbeställer en tjänst innebär det att du meddelar hantverkaren att du inte längre är intresserad av att köpa tjänsten. Om du avbeställer en påbörjad tjänst har företaget rätt till ersättning för de redan utförda arbetena. Företaget kan även ha rätt till ersättning för kostnader som gått förlorade i samband med att hantverkaren inte kunnat åta sig andra uppdrag.

Det finns tre vanliga konflikter med hantverkare – hantverkaren har utfört tjänsten på ett felaktigt sätt, hantverkaren drar ut på tiden eller hantverkaren vill ta för mycket betalt. Så här löser du konflikterna:

 • Hantverkaren gör fel. Du har rätt att klaga till hantverkaren om resultatet inte motsvarar det ni avtalat om eller om arbetet inte är utfört på ett fackmässigt sätt. Om du vill lämna in klagomål ska du börja med att dokumentera felet, exempelvis genom att filma eller ta bilder. Hantverkaren måste enligt lag åtgärda felet inom skälig tid, vad som är skälig tid varierar beroende på vilken typ av fel det är (om det är väldigt akut eller inte). Du har även, i vissa fall, rätt till ersättning om felet orsakat dig inkomstförluster (till exempel om du varit tvungen att ta ledigt från jobbet) eller om du varit tvungen att anlita en besiktningsman. Du måste spara kvitton och bevis för utlägget för att du ska få ersättning.
 • Hantverkaren som inte gör klart eller som drar ut på tiden. Som beställare har du rätt att få den beställda tjänsten utförd inom skälig tid. Vad det innebär beror på vilken typ av projekt det rör sig om. Har ni ingen avtalad tid ska tjänsten vara utförd inom en rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning. Det första du bör göra är att kontakta hantverkaren och kräva att han eller hon slutför arbetet. Om hantverkaren vägrar kan du häva avtalet. Du har rätt att häva avtalet om förseningen påverkat din vardag. Ett exempel är att du anlitat en hantverkare för köksrenovering. Om hantverkaren inte är klar i tid kan det innebära att du inte har något kök att använda. Tänk på att alltid kontakta hantverkare skriftligen, då har du bevis i form av e-post eller sms.
 • Hantverkaren vill ta för mycket betalt. Ibland uppstår tvister gällande betalningen. Hantverkaren kanske fakturerar ett högre pris än vad ni avtalat om. Beroende på vad ni avtalat om, exempelvis ett fast pris, ett rörligt pris eller ett ungefärligt pris, kan du lösa konflikten på olika sätt.

Om ni avtalat om ett fast pris är det priset du ska betala, med förutsättning av att inga tilläggsarbeten utförts. Om ni kommit överens om ett ungefärligt pris får slutsumman inte överstiga det ungefärliga priset med mer än 15 %. Om hantverkaren gett dig ett ungefärligt pris på 50 000 – 60 000 kronor, räknas 15 % överskott på den högsta summan (60 000 kronor).

Kan en Bestriden faktura gå till Kronofogden?

I den här artikeln kommer du få läsa om hur du som privatperson eller företagare ska gå till väga för att bestrida en faktura, lösningar på tvister mellan företag, hur du undviker bluffakturor och vad inkassolagen och avtalslagen innebär. Du kommer även få läsa om vad som händer om ditt bestridande går till domstol samt hur mycket rättegångskostnaderna ligger på.

Det första vi ska gå igenom är faktura tvist, ett begrepp många förmodligen inte har hört speciellt mycket om.

Då man har bestämt sig att bestrida en faktura på grund av missnöje, för högt pris etc. Är det första man ska göra att kontakta företaget skriftligen för att därefter kunna bevisa att man har protesterat. Det här kan man göra på olika sätt exempelvis via mejl eller brev, det är viktigt att spara en kopia på protesten för eventuella bevis.

Ange i ditt bestridande dina kontaktuppgifter, pris och såklart anledningen till ditt bestridande. Ifall du har fått en faktura där endast en del av den anses vara felaktig kan du även bestrida just den delen.

Från punkten att du har bestridit fakturan kan det företaget välja att skicka vidare din överklagan, antingen till Inkasso eller Kronofogden.