:

Vad är en To?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en To?
 2. När omvandlas to till aktier?
 3. Vad innebär TO2?
 4. Hur funkar to?
 5. Hur deklarerar man tvångsinlösen?
 6. Vad är en spac aktie?
 7. Varför A och B-aktier?
 8. Är det bra att köpa nyemission?
 9. Vad är TO4?
 10. Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?
 11. Vad händer om man inte tecknar nyemission?
 12. Hur lång tid tar tvångsinlösen av aktier?
 13. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?
 14. Varför köpa D aktier?
 15. Vad är fördelen med SPAC?
 16. Was sind die aktienkurse ständig?
 17. What does Aktiengesellschaft stand for?
 18. Was ist Aktien oft gleichzeitig an mehreren Börsen gehandelt?
 19. Was ist der Handel MIT Aktien?

Vad är en To?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande.

Exempel APTA TO 2 ger dig under anmälningsperioden, rätt att teckna en ny aktie i bolaget per en teckningsoption till ett pris om 4 SEK per aktie. Handlas därför Aptahems aktie, under anmälningsperioden, högre än 4 SEK har teckningsoptionen ett realvärde och ligger "in the money". Du kan då välja att nyttja teckningsoptionen för att köpa nya aktier i bolaget till den förutbestämda kursen. 

När omvandlas to till aktier?

Teckningsrätter är en speciell typ av värdepapper som ger dig rätt att teckna nya aktier vid en nyemission i ett bolag. De nya aktierna tecknas och köps sedan av dig till ett förutbestämt pris.

Erbjuds du teckningsrätter meddelas detta dig via din nätmäklare eller bank, exempelvis Avanza eller Nordnet. Till erbjudandet följer också information om antal teckningsrätter du erbjudits samt hur du ska gå vidare med ditt erbjudande. Viktigt är att du agerar på erbjudandet inom den angivna teckningsperioden – annars kommer de teckningsrätter du tilldelats att förlora sitt värde.

Vid ett erbjudande om teckningsrätter ges du vanligen följande två alternativ:

 • Anmäl ditt intresse om att delta i nyemissionen: Önskar du använda dina teckningsrätter till att delta i nyemissionen tackar du ja till det erbjudande du fått enligt instruktion. Tänk på att acceptera erbjudandet innan teckningsperioden förfaller. Inlösen av teckningsrätter mot nya aktier genomförs direkt efter den sista svarsdagen, det vill säga teckningsperiodens förfallodatum, varför du måste se till att du har täckning då på det konto som aktieköpet ska göras från.
 • Avstå erbjudandet och sälj dina teckningsrätter: Ett erbjudande om teckningsrätter är inte på något sätt bindande – du måste inte delta i nyemissionen och köpa nya aktier om du inte vill. Önskar du istället avstå är det dock viktigt att du säljer dina teckningsrätter inom utsatt tid. Teckningsrätter är alltid märkta med “TR” så att du enkelt ska kunna skilja dem från de befintliga aktier du redan har i bolaget, och inte råka sälja dem istället.

Vare sig du önskar delta i nyemissionen och köpa fler aktier eller inte är det alltså viktigt att du agerar inom den teckningsperiod om anges. Även om du väljer att inte delta kan du tjäna pengar på att sälja dina teckningsrätter.

Vad innebär TO2?

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption.

Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

Hur funkar to?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Hur deklarerar man tvångsinlösen?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Vad är en spac aktie?

För dig som aktiesparare ger SPAC bolag spännande möjligheter att investera. Men precis som med alla investeringar finns vissa risker. Därför är målet med den här guiden att ge dig bättre insikt i trenden, så att du kan få de bästa förutsättningarna att minimera dina risker och få upp ögonen för vad SPAC är!

SPAC är en typ av bolag, vars huvudsakliga mål är att få ett annat bolag börsnoterat. Ett SPAC-bolag har som affärsidé att köpa upp ett onoterat bolag, som vid köpet alltså inte finns att handla med på aktiemarknaden ännu. Det innebär att SPAC-bolag tar sig in på börsen med målet att underlätta för ett annat företag att göra samma sak.

Det börsnoterade SPAC-företaget har sällan någon egen verksamhet alls, utan planerar att växa endast genom att låta ett annat företag ta deras plats på börsen.

Förkortningen SPAC står för engelskans Special Purpose Acquisition Company. Översatt till svenska blir det ungefär "förvärvsföretag för särskilt ändamål". Förvärvsföretag betyder att det är ett företag som köper upp andra bolag, och det särskilda ändamålet är att få dessa bolag börsnoterade! Inte så krångligt som det först kan låta.

Varför A och B-aktier?

A-aktier är ofta lite dyrare än B-aktier, eftersom de ger mer röster på stämman. Makt kostar, helt enkelt. B-aktier ger generellt en tiondels röst av A-aktien.

Som vanlig sparare har du ingen nytta av rösterna, eftersom du ändå har för liten andel av dem för att ha något att säga till om. Därför är du inte beredd att betala ett dyrare pris för en mer röststark aktie.

Är det bra att köpa nyemission?

Bland de som nyligen beslutat om nyemission kan nämnas pressade fastighetsbolag såsom Castellum och Balder, men även Securitas, Beijer Ref och Stillfront. 

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare ofta förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna.

Vad är TO4?

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 3:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar teckning till en (1) ny aktie i Dicot.

Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?

För att kunna delta i en företrädesemission och köpa aktier måste du först kvalificera dig genom att inneha en aktieposition i företaget vid slutet av handelsdagen före ex-dagen.

Om du är en kvalificerad aktieägare skapar vi en ny position på ditt konto med namnet ”[bolagsnamn] – företrädesemission” och vårt team för företagshändelser kommer att skicka dig en bekräftelse via e-post med villkoren för emissionen, viktiga datum och de alternativ som finns tillgängliga för dig.

Vad händer om man inte tecknar nyemission?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Hur lång tid tar tvångsinlösen av aktier?

Ett uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna, och antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (även kallat budplikt). Budplikt uppstår när en ägare, ensam eller tillsammans med närstående, har motsvarande 30 % av rösterna eller mer.

När ett bolag vill köpa upp ett annat bolag går ett erbjudande ut till alla aktieägare i det bolaget.

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

När en aktieägare uppnått 90 procent av aktierna i ett bolag så har de rätt att köpa loss de resterande aktieägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande. Men även minoritetsägare har rätt att kräva att det aktierna löses in av majoritetsägaren om de passerat den magiska 90-gränsen. Detta kallas tvångsinlösen och är en del i minoritetsskyddet som syftar till att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare, stor som liten. I just detta innebär det att aktieägare som tvingas att sälja sina aktier med tvång skall få en skälig ersättning. För att komma fram till vad en skälig ersättning är så utser man en mini-domstol (skiljenämnd) där en ordförande slutgiltigt får fastställa priset. Skiljenämnden består av följande personer:

 • En ordförande för skiljenämnden som utses gemensamt av de två skiljemännen.
 • En skiljeman som utses av majoritetsägaren.
 • En skiljeman som representerar minoriteten och som utses av den goda mannen.
 • En god man som utses av tingsrätten efter obligatorisk begäran från styrelsen i det bolag som är under tvångsinlösen.

Varför köpa D aktier?

Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

Vad är fördelen med SPAC?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company), även kända som förvärvsbolag, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att genom börsnotering anskaffa kapital och därefter inom en förutbestämd tid, i detta fall 36 månader, förvärva ett eller flera onoterade bolag som därmed efter en sedvanlig granskningsprocess blir börsnoterade.

SPAC-bolag är också ett alternativ till traditionell börsnotering som kännetecknas av osäker, lång och kostsam process. Genom Spacetts struktur erbjuder vi en större flexibilitet i hur stor andel av bolaget som kan avyttras samt en högre grad av transaktionssäkerhet jämfört med en vanlig börsnotering. Samtidigt får bolaget tillgång till kapitalmarknaden på precis samma sätt som vid en vanlig börsnotering.

Was sind die aktienkurse ständig?

Da sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ständig ändert, sind auch die Aktienkurse ständig in Bewegung, da sie permanent neu berechnet und an die Marktsituation angepasst werden. An den meisten Börsen wird die Berechnung der Aktienkurse mittlerweile von computergestützten Handelssystemen vorgenommen,...

What does Aktiengesellschaft stand for?

Aktiengesellschaft ( German pronunciation: [ˈaktsi̯ənɡəˌzɛlʃaft]; abbreviated AG, pronounced [aːˈgeː]) is a German word for a corporation limited by share ownership (i.e. one which is owned by its shareholders) whose shares may be traded on a stock market.

Was ist Aktien oft gleichzeitig an mehreren Börsen gehandelt?

Dennoch werden Aktien oft gleichzeitig an mehreren Börsen gehandelt, was zur Folge hat, dass es für eine Aktie oft leicht unterschiedliche Aktienkurse gibt, da jede Börse den Aktienkurs auf Basis des dort vorhandenen Angebots und der Nachfrage selbst berechnet.

Was ist der Handel MIT Aktien?

Der Handel mit Aktien findet an bestimmten Handelsplätzen, den Börsen, statt. International und auch innerhalb Deutschlands gibt es mehrere verschiedene Börsen. Eine Börse setzt sich dabei meist als Haupthandelsplatz durch, wird aber von weiteren Regionalbörsen ergänzt, die oft auf den Handel mit bestimmten Wertpapierarten spezialisiert sind.