:

Vad är en reglerad marknad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en reglerad marknad?
 2. Vilka marknadsplatser finns det i Sverige?
 3. Vad krävs för att listas på First North?
 4. Vad är MTF marknad?
 5. Hur vet man om ett företag är börsnoterade?
 6. Vad krävs för att notera ett bolag?
 7. Vad heter Sveriges största marknad?
 8. Vad kostar en marknadsplats?
 9. Vad kostar det att vara börsnoterad?
 10. Hur många bolag är listade på First North?
 11. Vad styr Stockholmsbörsen?
 12. Vem äger Nasdaq Stockholm?
 13. Hur säljer man aktier som inte är börsnoterade?
 14. Kan ett aktiebolag äga aktier i sig själv?
 15. Kan ett bolag äga sig själv?

Vad är en reglerad marknad?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Vilka marknadsplatser finns det i Sverige?

När ett företag vill att dess aktier ska börja handlas på en börs ansöker företaget om att få noteras. Ett börsnoterat företag är alltså ett företag vars aktier handlas på en börs. Förarbetet inför en notering innebär att man går igenom stora delar av företagets verksamhet för att ta reda på om det lever upp till de krav som ställs.

Företaget Nasdaq driver en nordisk börs under namnet Nasdaq Nordic. Den svenska listan på den nordiska börsen kallas oftast enklast för Stockholmsbörsen. Nordic Growth Market driver en börs som heter NGM Equity. Burgundy är en börs som ägs av nordiska banker och aktiemäklarfirmor. Av dessa är Stockholmsbörsen den överlägset största med flest noterade bolag och störst omsättning.

Vad krävs för att listas på First North?

Omkring 300 bolag har noterats på Nasdaq First North under de senaste tre åren. Även småsparare har strömmat till marknadsplatsen och satsat sina pengar mot löften om framtida vinster.

Men det kan vara ett riskfyllt projekt. Fler än 30 av de listade bolagen såg sitt värde minska med mer än 80 procent under förra året.

Vad är MTF marknad?

Med handelsplatser avses system och tjänster, där köp- och säljanbud på flera aktörers värdepapper och/eller derivat sammanförs. Till handelsplatser räknas reglerade marknader (börsen), multilaterala handelsplattformar (MTF) och organiserade handelsplattformar (OTF). Transaktioner med värdepapper kan också utföras i övrigt, exempelvis med systematiska internhandlare (SI) eller utanför en handelsplats (OTC).

I Finland finns för närvarande en reglerad marknad, Helsingforsbörsen och en multilateral handelsplattform, First North Finland. Båda dessa marknader drivs av Nasdaq Helsinki Oy, som är en del av den internationella Nasdaqkoncernen.

Hur vet man om ett företag är börsnoterade?

För att komma fram till ett rättvist värde bör både köpare och säljare värdera bolaget utifrån en eller helst flera värderingsprinciper. Utfallet i samtliga beräkningsprinciper är beroende av de värden man använder och ska inte ses som annat än riktvärden. Vid en förhandling med motpart är det viktigt att förklara vilka antaganden som ligger till grund för den värdering man själv anser vara korrekt.

Vi kommer att gå igenom grunderna i nedan värderingsprinciper, som är de vanligaste metoderna för att värdera ett bolag i Sverige:

 • Likvidationsvärdering
 • Substansvärdering
 • Kassaflödesvärdering
 • Multipelvärdering
 • Relativvärdering
 • Historisk intjäningsförmåga

Vad krävs för att notera ett bolag?

Överväger du och ditt företag en börsnotering? Bolagets styrelse och ledning har mycket att vinna på att vara väl förberedda innan de fattar beslut om att inleda en noteringsprocess, och på att vara väl informerade om de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.

Grant Thornton erbjuder seminarier och utbildningar för styrelse och företagsledning i bolag som överväger att notera sina aktier på en börs eller på en annan marknadsplats. Med våra omfattande erfarenheter som bas kan vi under någon eller några timmar redogöra för processen för börsnotering ur ett styrelse- och företagsledningsperspektiv.

Vad heter Sveriges största marknad?

Kiviks marknad är nuförtiden Sveriges största marknad. Kivik ståtar med runt 1000 marknadsstånd och över 100 000 människor besöker Kivik varje år. För 3 år sedan besökte så många som 150 000 människor marknaden!

Marknaden fanns förmodligen redan under Hansatiden och hölls länge inuti Kivik, men marknadsplatsen återfinns numera mellan Kivik och Vitemölla.

Vad kostar en marknadsplats?

Kiviks marknad är nuförtiden Sveriges största marknad. Kivik ståtar med runt 1000 marknadsstånd och över 100 000 människor besöker Kivik varje år. För 3 år sedan besökte så många som 150 000 människor marknaden!

Marknaden fanns förmodligen redan under Hansatiden och hölls länge inuti Kivik, men marknadsplatsen återfinns numera mellan Kivik och Vitemölla.

Vad kostar det att vara börsnoterad?

En börsintroduktion inleds när ett företag beslutar sig för att sälja sina aktier till allmänheten via en börs. Först måste en revision utföras, där alla aspekter av företagets ekonomi tas i beaktande.

Om allt är i sin ordning måste företaget sedan förbereda all nödvändig dokumentation att lämna in till lämplig börskommission, såsom SEC i USA eller Bolagskommittén i Sverige.

Hur många bolag är listade på First North?

En börsintroduktion inleds när ett företag beslutar sig för att sälja sina aktier till allmänheten via en börs. Först måste en revision utföras, där alla aspekter av företagets ekonomi tas i beaktande.

Om allt är i sin ordning måste företaget sedan förbereda all nödvändig dokumentation att lämna in till lämplig börskommission, såsom SEC i USA eller Bolagskommittén i Sverige.

Vad styr Stockholmsbörsen?

En investerare som vill köpa aktier lägger en köporder, och anger samtidigt hur många aktier och till vilket pris denne är villig att köpa. Befintliga aktieägare som vill sälja sina aktier lägger en säljorder, och anger då hur många aktier och till vilket pris denne kan tänka sig att sälja.

Investerarnas köp- och säljorders läggs in i börsens system i det s.k. orderdjupet/orderboken. I orderdjupet visas hur många aktier som är till salu (och till vilka priset), samt hur många som köparna vill köpa (och till vilka priser).

Det är först när en köpare och en säljare möts på samma pris som det görs affär (och det sker ett s.k avslut). De måste alltså vara överens om priset på aktien. Är de överens får köparen aktierna och säljaren får pengarna.

Det är utbud och efterfrågan som styr priserna på en börs. Vilket gäller i princip vilken annan vara, produkt, eller tjänst, som helst.

När det är många som vill köpa (stor efterfrågan) men få som vill sälja (litet utbud) tenderar priserna att öka. Tvärtom blir det när det är få som vill köpa och många som vill sälja.

Men vad är det som gör att många vill köpa eller sälja, eller kort sagt: vad styr utbud och efterfrågan?

Vem äger Nasdaq Stockholm?

Nasdaq, Inc. är världens största börsföretag. Vi levererar handel, börsteknologi och tjänster till listade bolag på sex kontinenter. Nasdaq har ungefär 3 900 listade bolag. Nasdaq Nordic beskriver erbjudandet från våra börser i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga, och Vilnius. För mer information om Nasdaq, Inc. besök www.nasdaq.com

 Följ Nasdaq på:

Hur säljer man aktier som inte är börsnoterade?

Reglerad marknad. Onoterade aktier handlas inte på en reglerad marknad, till skillnad från noterade aktier och andra värdepapper som handlas på “börsen”, till exempel Stockholmsbörsen. Handel med noterade aktier är nu för tiden väldigt enkel och en rad aktörer erbjuder smidiga plattformar med högautomatiserad handel, men när du ska köpa onoterade aktier är processen krångligare och kräver en högre grad manuell hantering (även om det finns aktörer som underlättar processerna med investeringar i onoterade aktier).

Kan handlas i olika syften. Onoterade aktier kan handlas i olika syften – kanske köper du aktier i ett bolag du avser att driva vidare, förvärvar en liten del i familjeföretaget eller investerar spekulativt i ett bolag där du inte alls avser att vara operativt aktiv – i alla dessa är det onoterade aktier som byter ägare så länge värdepappren inte handlas på en reglerad marknad.

Att skaffa sig rätt information. Det är generellt betydligt svårare att både köpa och skaffa sig utförlig information om aktier i onoterade företag, till skillnad från noterade företag som genomgått diverse granskningar och legala processer för att få handlas på en reglerad marknad. Privata aktiebolag (onoterade bolag) får inte ens försöka annonsera eller sprida sina aktier till allmänheten. När man pratar om onoterade aktier är det ofta mindre bolag som diskuteras, det krävs en del för att lyckas ta ett bolag till börsen, men även stora bolag kan dock ha onoterade aktier – Ikea är ett exempel på ett stort bolag som inte är börsnoterat.

Kan ett aktiebolag äga aktier i sig själv?

Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag.

Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. I samband med Sveriges inträde i dåvarande EG möjliggjordes innehav av egna aktier, särskilt för börsbolag. Det råder dock fortfarande ett generellt förbud mot förvärv av aktier i grunden, men det finns vidsträckta undantag från reglerna, särskilt vad gäller börsbolag.

Syftet med förbudet mot köp och innehav av egna aktier är att motverka skada hos borgenärer och aktieägarna. Köp och innehav av aktier medför risker för spekulation från bolagsledningens sida och olika behandling av aktieägare. Ett köp innebär i praktiken att bolagets likvida medel minskar och ersätts med innehavet av de egna aktierna. Köp av egna aktier innebär en form av värdeöverföring till aktieägare och inskränks därför av de generella reglerna för värdeöverföringar, bland annat Beloppsspärren och Försiktighetsregeln.

Kan ett bolag äga sig själv?

En del vet inte ens om att det faktiskt numera kan vara en möjlighet att låta bolaget köpa bostaden. Detta var tidigare förbjudet i vissa fall enligt särskilda stoppregler för fåmansföretag. Men dessa stoppregler är numera slopade sedan många år. Det är således ett alternativ som är möjligt.

Det finns dock ofta en vanföreställning om att det alltid skulle vara förmånligt skattemässigt att låta bolaget betala inköpet av bostaden. Men det är inte alls säkert. Tvärtom finns det en hel del som man både bör känna till och följa om företagets bostadsköp för ägaren inte ska bli en negativ överraskning. Det gäller både administration och skattekonsekvenser.