:

Vad är fördelen med kommanditbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fördelen med kommanditbolag?
 2. Är kommanditbolag en form av aktiebolag?
 3. Vad kännetecknar ett kommanditbolag?
 4. Hur ska vinsten fördelas i ett kommanditbolag?
 5. Vem är ansvarig i kommanditbolag?
 6. Får man låna pengar av kommanditbolag?
 7. Hur beskattas vinst i kommanditbolag?
 8. Vilken företagsform betalar minst skatt?
 9. Har kommanditbolag ekonomiskt ansvar?
 10. Hur beskattas ett kommanditbolag?
 11. Måste man ha revisor i kommanditbolag?
 12. Vad händer om en kommanditdelägare dör?
 13. När använder man kommanditbolag?
 14. När är kommanditbolag bra?
 15. Kan man sälja ett kommanditbolag?

Vad är fördelen med kommanditbolag?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Är kommanditbolag en form av aktiebolag?

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 • Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 • Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 
 • Vad kännetecknar ett kommanditbolag?

  Ett kommanditbolag (limited partnership på engelska) är en form av handelsbolag som kräver minst två delägare, även kallade bolagsmän. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ha anställda, teckna avtal och vara delaktiga i rättegångar.

  Till skillnad från ett aktiebolag kräver ett kommanditbolag varken startkapital eller revisor. Företagsformen lämpar sig framför allt för företag som har en drivande bolagsman. Detta eftersom vissa delägares ansvar är begränsat till det de satsat i företaget.

  Ett kommanditbolag (limited partnership på engelska) är en form av handelsbolag som kräver minst två delägare, även kallade bolagsmän. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ha anställda, teckna avtal och vara delaktiga i rättegångar.

  Till skillnad från ett aktiebolag kräver ett kommanditbolag varken startkapital eller revisor. Företagsformen lämpar sig framför allt för företag som har en drivande bolagsman. Detta eftersom vissa delägares ansvar är begränsat till det de satsat i företaget.

  Hur ska vinsten fördelas i ett kommanditbolag?

  Kommanditbolag är en vanlig bolagsform. Kommanditbolagslagformen används om två eller flera vill starta ett företag tillsammans och  samtidigt få möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för någon eller flera delägare. Den som är ekonomiskt ansvarig delägare kallas för Komplementär och övriga delägare benämns kommanditbolags- delägare. Ett kommanditbolag kan liknas vid ett handelsbolag till stora delar.

  Kommanditbolag är en vanlig bolagsform. Kommanditbolagslagformen används om två eller flera vill starta ett företag tillsammans och  samtidigt få möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för någon eller flera delägare. Den som är ekonomiskt ansvarig delägare kallas för Komplementär och övriga delägare benämns kommanditbolags- delägare. Ett kommanditbolag kan liknas vid ett handelsbolag till stora delar.

  När ni driver ett kommanditbolag  behöver ni registrera ett namn på kommanditbolaget. Företagsnamnet ska ni förhoppningsvis leva länge med och det skall helst berätta lite om vad företaget sysslar med. Så det kanske är ett av era viktigaste beslut som ni behöver fatta, redan från början.

  Vem är ansvarig i kommanditbolag?

  Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

  Regler om både handelsbolag och kommanditbolag finns i Handelsbolagslagen (HBL).

  Får man låna pengar av kommanditbolag?

  Om man har både fordringar och skulder på eget bolag, kan det vara klokt att ta bort fordran genom att kvitta mot skulden. På så sätt kan man undvika att det kan bli fråga om skatt för fordran trots att det finns en kvittningsbar skuld.

  Hur beskattas vinst i kommanditbolag?

  Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 • Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 • Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 
 • Vilken företagsform betalar minst skatt?

  En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

  Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

  Har kommanditbolag ekonomiskt ansvar?

  Kommanditbolag är en vanlig bolagsform. Kommanditbolagslagformen används om två eller flera vill starta ett företag tillsammans och  samtidigt få möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för någon eller flera delägare. Den som är ekonomiskt ansvarig delägare kallas för Komplementär och övriga delägare benämns kommanditbolags- delägare. Ett kommanditbolag kan liknas vid ett handelsbolag till stora delar.

  Kommanditbolag är en vanlig bolagsform. Kommanditbolagslagformen används om två eller flera vill starta ett företag tillsammans och  samtidigt få möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för någon eller flera delägare. Den som är ekonomiskt ansvarig delägare kallas för Komplementär och övriga delägare benämns kommanditbolags- delägare. Ett kommanditbolag kan liknas vid ett handelsbolag till stora delar.

  När ni driver ett kommanditbolag  behöver ni registrera ett namn på kommanditbolaget. Företagsnamnet ska ni förhoppningsvis leva länge med och det skall helst berätta lite om vad företaget sysslar med. Så det kanske är ett av era viktigaste beslut som ni behöver fatta, redan från början.

  Hur beskattas ett kommanditbolag?

  Skatter och avgifter i handelsbolaget baseras på verksamhetens överskott under året. Nedan följer ett exempel på hur skatten ska räknas

  Måste man ha revisor i kommanditbolag?

  Vissa handelsbolag behöver ha en auktoriserad revisor. Detsamma gäller vissa kommanditbolag, som är en form av ett handelsbolag, vissa privata aktiebolag samt publika aktiebolag. Däremot behöver de flesta handelsbolag inte ha en revisor. En auktoriserad revisor ska bland annat ha erfarenhet och ha klarat ett prov hos Revisorsinspektionen.

  Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste, vid uppfyllelse av minst två av nedan angivna tre kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, anlita en auktoriserad eller godkänd revisor:  

  Vad händer om en kommanditdelägare dör?

  Juridik vid dödsfall

  Hej, jag behöver hjälp med hur jag ska gå vidare. Min pappa har nyss avlidit och jag och min syster får ärva allt.

  När använder man kommanditbolag?

  Kommanditbolag är en bolagsform i Sverige, bolagsformen förkortas KB. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan liknas vid en särskild typ av handelsbolag. Den egenskap som främst skiljer kommanditbolag från handelsbolag är att det finns två olika typer av delägare:

  • Kommanditdelägare, dessa är inte personligen ansvarig för bolaget skulder, och
  • Komplementärer, vilka är personligen ansvarig för bolaget skulder.

  Ett kommanditbolag måste ha minst en kommanditdelägare och minst en komplementär. Detta eftersom ett kommanditbolag utan komplementär skulle motsvara ett handelsbolag och ett kommanditbolag utan kommanditdelägare skulle motsvara ungefär ett aktiebolag (vilket ju också kräver en betydande kapitalinsats om 25 000 SEK för att starta), men i praktiken om ett kommanditbolag skulle sakna komplementärer så skulle bolaget räknas som handelsbolag och delägarna är personligt ansvariga för bolaget.

  För komplementären finns inget krav på kapitalinsats. Däremot finns krav på kapitalinsats för kommanditdelägaren, men den minsta möjliga kapitalinsatsen är så låg som endast 1 SEK. Kapitalinsatsen är oftast betalad i pengar, men kan även utgöras av kommanditdelägarens arbete, eller tillgångar värdefulla för verksamheten mm.

  I de flesta avseenden är ett kommanditbolag mycket likt ett handelsbolag; förutom vad gäller den avgörande skillnaden i att två olika typer av delägare finns (se rubrik ovan).

  När är kommanditbolag bra?

  I ett kommanditbolag skiljer sig däremot ansvaret åt mellan bolagsmännen. Minst en bolagsman i ett kommanditbolag ska vara komplementär och minst en bolagsman ska vara kommanditdelägare.

  En komplementär är obegränsad ansvarig för bolagets ingångna avtal och skulder. Om komplementären är en fysisk person är denne alltså personligen solidariskt ansvarig för bolagets skulder.

  Kommanditdelägare är endast begränsat ansvarig. Det betyder att hen endast riskerar det kapital som hen har satsat i bolaget.

  Kan man sälja ett kommanditbolag?

  Hej!

  Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du kan sälja din andel i ett handelsbolag. Reglerna om detta finner man i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL).