:

Vad innebär äktenskapsskillnad och hur går det till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär äktenskapsskillnad och hur går det till?
 2. Vad menas med att äktenskapsskillnad har betänketid?
 3. Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?
 4. När har en make rätt till omedelbar äktenskapsskillnad?
 5. Vilka regler gäller för underhåll efter en äktenskapsskillnad?
 6. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 7. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 8. Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?
 9. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 10. Måste pappan betala underhåll?
 11. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 12. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 13. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 14. Vem får huset när man skiljer sig?
 15. Vad delas inte vid skilsmässa?

Vad innebär äktenskapsskillnad och hur går det till?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Vad menas med att äktenskapsskillnad har betänketid?

Betänketiden löper mellan lägst sex månader och högst 12 månader. Efter betänketiden är det viktigt, om parterna fortfarande önskar skilja sig, att aktivt begära fullföljd. I annat fall kommer giftermålet att fortsätta.

Det är tingsrätten som beslutar om betänketid är nödvändigt eller inte.  Det enda undantaget till betänketid är om makarna bott isär de senaste två åren.

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Exempel 1:Per har giftorättsgods värt 90 000 kr medan Mias giftorättsgods är värt 30 000 kr. Per har skulder på 20 000 kr, Mia är skuldfri. ­Pers nettogiftorättsgods är 90 000 – 20 000 = 70 000 kr. Mias nettogiftorättsgods är 30 000 kr. Det sammanlagda nettogiftorättsgodset är 70 000 + 30 000 = 100 000 kr. Hälften av nettogiftorättsgodset är 50 000 kr.

Eftersom Mias nettogiftorättsgods endast är värt 30 000 kr, har hon rätt att få egendom värd 20 000 kr av Per.

När har en make rätt till omedelbar äktenskapsskillnad?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vilka regler gäller för underhåll efter en äktenskapsskillnad?

Van­ligt­vis ska den för­äl­der som barnet inte bor hos som ska betala un­der­håll efter skils­mäs­sa.

Hur mycket un­der­hål­let är va­ri­e­rar. Det räknas ut ut­gå­en­de från bar­nets behov och er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion.

För­säk­rings­kas­san har ett verk­tyg för att räkna ut un­der­hål­let. Ni kan också själv komma över­ens om en summa som ni tycker att täcker bar­nets behov.

När barnet blir äldre kan det vara bra att ändra summan så att det bättre stäm­mer över­ens med bar­nets behov. Äldre barn har ofta dyrare fri­tids­in­tres­sen och be­hö­ver kanske en te­le­fon och dator.

Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna.

Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna blir det han/hon tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre maken/makan har tillfört bodelningen.

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Hej, ny på forumet.

Frun och jag har glidit isär och vi är nu överens om att skilsmässa är den enda utvägen. Men vi är fortfarande goda vänner, och av olika skäl kommer vi fortsätta bo tillsammans en period, inte minst för barnens skull. Även där är vi just nu överens. Men hur länge orkar man…? Längtan och saknaden finns där hela tiden även om man håller fasaden uppe. Det dagliga pysslet, småpratet, skratten, samspelet med ungarna, allt det sitter fortfarande på plats. Men det är en bräcklig yta och strax under lurar det svarta djupet. Känner att vi måste separera helt innan hon träffar någon ny, det skulle jag inte klara annars. Måhända är det egoistiskt. Hennes känslor för mig är helt borta. Det känns lite som pest eller kolera. Bo tillsammans förenklar den dagliga tillvaron väldigt mycket rent praktiskt, men smärtan finns där och kommer nog aldrig att försvinna när man ser kvinnan i sitt liv varje dag. Varje dag som är fylld med frånvaro av närhet, förtrolighet, beröring, framtidstro, fysisk kontakt. En riktig separation skulle innebära väldigt mycket lidande på flera olika sätt för oss båda, ja för hela familjen givetvis, men åtminstone en riktig nystart.

Vad händer med mina pengar om jag skiljer mig?

– Som ensamstående förälder ärver dina barn dig enligt lag. Detta gäller även om du träffar en ny partner, blir sambo eller gifter om dig mitt i livet, säger Jennifer Jacobsson. Som förälder har du möjlighet att omfördela ditt arv genom att skriva ett testamente.

Viktigt att känna till här är att barnen alltid har rätt till hälften av ditt totala arv. Barnens del kallas för laglott och är alltid öronmärkt för dem. Den andra halvan har du möjlighet att testamentera till vem du vill, exempelvis till din partner.

Skriver du inget testamente ärver barnen dig helt och hållet – även om du och din nya partner köpt en bostad tillsammans. I dagsläget blir det ofta problematiskt att som efterlevande partner lösa ut den avlidnes barn och samtidigt behålla den gemensamma bostaden. I praktiken får många lämna hus och hem. Du behöver tänka till kring hur du vill ha det innan något oförutsett inträffar

– Det finns tyvärr inget utrymme för att vara efterklok, poängterar Jennifer Jacobsson. Mitt i all sorg och förtvivlan är det viktigt att ha så goda förutsättningar som möjligt och att faktiskt få fokusera på det som är viktigt där och då.

I ett testamente kan det också vara klokt att göra arvet till dina barn till så kallad enskild egendom. Det innebär i praktiken att dina barn inte riskerar att behöva dela med sig av ditt arv till sin partner i en eventuell framtida skilsmässa.

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Innan vi går vidare måste vi först redogöra för några grundläggande begrepp och regler vad avser fördelning av egendom mellan makar när de skiljer sig.

Egendom i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

När du skiljer dig måste du och din make göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska dela på den egendom som är giftorättsgods. Det spelar inte någon roll vem av er som äger egendomen. Delningen ska enligt huvudregeln ske så att ni får vardera hälften av nettovärdet av giftorättsgodset. D v s, gifter du dig med en förmögen person som den dag ni skiljer er har hundra miljoner kronor i giftorättsgods samtidigt som du har noll kronor i giftorättsgods kommer ni att erhålla vardera femtio miljoner kronor i bodelningen. Et voilà – du har skiljt dig till en förmögenhet.

Måste pappan betala underhåll?

Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att få till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av Försäkringskassan och Försäkringskassan kräver pengar av pappan. Det finns också en möjlighet till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Här nedanför kan du läsa mer om underhållsbidrag (det pappan betalar) och underhållsstöd (det som Försäkringskassan betalar ut istället för underhållsbidrag).

Rätt till underhåll

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej  Jag har en fråga gällande bodelning. Jag har skilsmässa på gång fast mitt ex bor kvar på nuvarande bostadsrätt men det är jag som betalar alla räkningar såsom bolån, hyra, mm. Måste jag betala allt under skilsmässa beslutet fattas av tingsrätten vilket jag vill inte stå för allt. Tack för svaret!

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

För att handläggningen av en skilsmässoansökan ska påbörjas måste en ansökningsavgift om 900 kr betalas in till domstol. Utöver ansökningsavgiften kan det också uppstå andra kostnader t ex om man behöver juridisk hjälp för upprättande av en skilsmässoansökan. I vissa fall behöver man också vidare juridisk rådgivning eller hjälp att företrädas av ett ombud.

Vem får huset när man skiljer sig?

För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

Vad delas inte vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.