:

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
 2. Kan man skriva testamente utan jurist?
 3. Får man testamentera bort allt om man inte har barn?
 4. Vad säger lagen om testamente?
 5. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 6. Måste vi registrera vårt testamente på Skatteverket?
 7. Måste ett testamente vara handskrivet?
 8. Måste personnummer anges i testamente?
 9. Kan man ge bort allt innan man dör?
 10. Vad får man inte testamentera bort?
 11. Måste man registrera ett testamente?
 12. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 13. Måste man ha testamente i original?
 14. Kan man förvara testamente hemma?
 15. Måste testamente registreras hos Skatteverket?
 16. Kan du gå till en jurist för att upprätta ett testamente?
 17. Vad är fördelar med att skriva ett testamente?
 18. Hur ska testamentet förvaras?
 19. Vad är testamente för dödsfall och arv?

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Skriv testamente online via alternativen nedan, eller ber en av våra jurister kontakta dig. Tänk på att förvara testamentet på en säker plats för att undvika framtida problem. Vi erbjuder kostnadsfri förvaring av testamente (värde 1 895 kr) om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

 • Juridiskt korrekt testamente
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt testamente för dig
 • Vi erbjuder alltid kostnadsfri förvaring av testamentet (värde 1 895 kr), om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

Testamentet träder i kraft efter att någon gått bort och fyller då en viktig funktion. Det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet, vilket gör det till ett unikt juridiskt dokument.

De flesta skriver testamente eftersom de vill att deras ägodelar hamnar hos nära, kära eller hos en välgörenhetsorganisation de brinner starkt för. Genom att upprätta dokumentet förvissar man sig om att egendomen hamnar hos den man önskar.

Genom att upprätta ett testamente kan testatorn – med andra ord undertecknaren – bestämma vem som ska ta emot vad, på vilket sätt och ifall egendomen ska ges bort med speciella krav.

Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Skriv testamente online via alternativen nedan, eller ber en av våra jurister kontakta dig. Tänk på att förvara testamentet på en säker plats för att undvika framtida problem. Vi erbjuder kostnadsfri förvaring av testamente (värde 1 895 kr) om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

 • Juridiskt korrekt testamente
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt testamente för dig
 • Vi erbjuder alltid kostnadsfri förvaring av testamentet (värde 1 895 kr), om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

Testamentet träder i kraft efter att någon gått bort och fyller då en viktig funktion. Det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet, vilket gör det till ett unikt juridiskt dokument.

De flesta skriver testamente eftersom de vill att deras ägodelar hamnar hos nära, kära eller hos en välgörenhetsorganisation de brinner starkt för. Genom att upprätta dokumentet förvissar man sig om att egendomen hamnar hos den man önskar.

Genom att upprätta ett testamente kan testatorn – med andra ord undertecknaren – bestämma vem som ska ta emot vad, på vilket sätt och ifall egendomen ska ges bort med speciella krav.

Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Får man testamentera bort allt om man inte har barn?

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Vad säger lagen om testamente?

Skriv testamente online via alternativen nedan, eller ber en av våra jurister kontakta dig. Tänk på att förvara testamentet på en säker plats för att undvika framtida problem. Vi erbjuder kostnadsfri förvaring av testamente (värde 1 895 kr) om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

 • Juridiskt korrekt testamente
 • Välj bland 70 jurister på vår hemsida
 • Få personlig hjälp, digitalt eller fysiskt möte
 • Skräddarsytt testamente för dig
 • Vi erbjuder alltid kostnadsfri förvaring av testamentet (värde 1 895 kr), om Lavendla ordnar bouppteckning och begravning.

Testamentet träder i kraft efter att någon gått bort och fyller då en viktig funktion. Det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet, vilket gör det till ett unikt juridiskt dokument.

De flesta skriver testamente eftersom de vill att deras ägodelar hamnar hos nära, kära eller hos en välgörenhetsorganisation de brinner starkt för. Genom att upprätta dokumentet förvissar man sig om att egendomen hamnar hos den man önskar.

Genom att upprätta ett testamente kan testatorn – med andra ord undertecknaren – bestämma vem som ska ta emot vad, på vilket sätt och ifall egendomen ska ges bort med speciella krav.

Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara dina frågor har jag delat upp dem och besvarat dem en i taget.

Kan din far göra dig arvslös?

Måste vi registrera vårt testamente på Skatteverket?

En person kan i ett testamente bestämma vem eller vilka som ska ärva personen. Det finns bestämmelser om hur man upprättar ett testamente och hur det kan bli bindande. Det finns också bestämmelser som kan inskränka testamentstagarens rättigheter.

Måste ett testamente vara handskrivet?

En av våra läsare har funderingar kring testamenten och undrar om ett handskrivet testamente är giltigt. Julia Engström på Ludvig & Co reder ut svaret på frågan.

Tack för din fråga! Jag har lite svårt att tolka frågan men här kommer information om vad som krävs för att ett testamente ska vara gällande.

Måste personnummer anges i testamente?

Trygga min framtid

Ett testament skrivet 70talet, bevittnat av av två vittnen med namn, titel, adresser, men utan personnummer. Räcker det, eller måste man komplettera med personnummer.

Kan man ge bort allt innan man dör?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill.

Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång.

Vad får man inte testamentera bort?

Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om något av barnen har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn. Den avlidnes bröstarvingar har alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott. Om den avlidne har testamenterat på ett sådant sätt att det inkräktar på en bröstarvinges laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamente.

Jämkning måste begäras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Påkallande av jämkning av testamente gör bröstarvingen antingen genom att tillkännage sitt anspråk till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot testamentstagaren vid domstol.

Måste man registrera ett testamente?

Du ska inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te hos Skat­te­ver­ket eller hos någon annan myn­dig­het. Ingen sär­skild in­stans har ansvar för tes­ta­men­ten. Det finns därför inte heller något hel­täc­kan­de central­re­gis­ter för tes­ta­men­te.

Om du vill kan du välja att för­va­ra ditt tes­ta­men­te hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De be­va­kar och hämtar au­to­ma­tiskt upp­gif­ter från Skat­te­ver­ket om vem som har gått bort. An­hö­ri­ga får sedan med­de­lan­de om att det finns ett tes­ta­men­te. På så sätt kan man ändå säga att det går att re­gi­stre­ra ett tes­ta­men­te.

Där­e­mot finns det andra fa­mil­je­rätts­li­ga do­ku­ment som du ska re­gi­stre­ra hos Skat­te­ver­ket. Ex­em­pel på det är äk­ten­skaps­för­ord och boupp­teck­ning. 

Ef­tersom det inte finns någon möj­lig­het att re­gi­stre­ra tes­ta­men­te är det extra vik­tigt att du för­va­rar tes­ta­men­tet på ett bra sätt. Ett tes­ta­men­te ska så klart för­va­ras säkert, men det är också vik­tigt att de som be­hö­ver komma åt ditt tes­ta­men­te kan göra det. Av den an­led­ning­en ska du till ex­em­pel inte för­va­ra tes­ta­men­te i ett kas­sa­skåp som bara du har koden till.

Här är några för­slag på var du kan för­va­ra ditt tes­ta­men­te:

 • Hemma på en säker plats
 • Där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper
 • I ett bank­fack som någon annan har/kan få till­gång till
 • Hos någon du litar på
 • Hos din ad­vo­kat om du har en sådan
 • Hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund (vår re­kom­men­da­tion)

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

Man behöver inte alltid krångla till det. Gåvor av lägre värde såsom julklappar och födelsedagspresenter behöver man inte skriva gåvobrev på. Om du däremot ger bort gåvor av större värden bör du fundera på om du bör upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev förklarar inte enbart gåvoöverlåtelsen utan kan även ange villkor kopplade till gåvan såsom förskott på arv, att gåvan ska vara enskild egendom eller att gåvan kräver en motprestation som övertagande av lån eller liknande.

Måste man ha testamente i original?

Som framgått av inledningen är det endast testamentet i original som är gällande. Hittar de efterlevande inte originalet men finner en kopia är detta inte till någon hjälp. En kopia av ett testamente är inte gällande som testamente.

Tyvärr förekommer det att personer som finner ett testamente och som ”förlorar” arv genom testamentet, då  förstör eller gömmer testamentet av det enkla skälet att de erhåller mer i arv om något testamente inte finns.

Har t ex en testamentsgivare i sitt testamente angett att en viss person som inte är bröstarvinge ska erhålla viss egendom i arv innebär detta att arvet i motsvarande minskas för eventuella bröstarvingar. En bröstarvinge erhåller mer i arv om något testamente inte finns. Den bröstarvinge som finner testamentet skulle därför rent ekonomiskt “vinna” på om testamentet “försvann” eller förstördes.

Kan man förvara testamente hemma?

Efter ett dödsfall krävs att den avlidnes testamente uppvisas i originalform, eftersom en kopia av testamentet saknar juridiskt värde. Ett testamente skrivs för att åstadkomma en annan fördelning av arvet än den fördelning som lagen bestämt och det är därför ett otroligt viktigt dokument.

När ett testamente av olika skäl inte kommer fram i samband med ett dödsfall fördelas arvet enligt svensk lag istället för enligt det testatorn valt att skriva i testamentet. Det säger sig självt att det kan leda till stora, oönskade konsekvenser. Att testamentet återspeglar en tydlig önskan om arvsfördelningen saknar helt betydelse ifall originalet inte hittas efter dödsfallet. 

Måste testamente registreras hos Skatteverket?

En person kan i ett testamente bestämma vem eller vilka som ska ärva personen. Det finns bestämmelser om hur man upprättar ett testamente och hur det kan bli bindande. Det finns också bestämmelser som kan inskränka testamentstagarens rättigheter.

Kan du gå till en jurist för att upprätta ett testamente?

 • Svar. Det finns inte någon lagstiftning som säger att du måste gå till en jurist för att upprätta ett testamente. Vad som dock är viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav när det kommer till testamenten, dessa måste följas för att testamentet ska vara giltigt.

Vad är fördelar med att skriva ett testamente?

 • Svar. Det finns många fördelar med att skriva ett testamente. För det första så är det din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din vilja. En annan fördel är att ett testamente kan underlätta för dina efterlevande och minska risken för tvister och osämja mellan dina nära och kära.

Hur ska testamentet förvaras?

 • Det finns inga tvingande krav på hur förvaring av ett testamente ska gå till. Eftersom ett testamente bara är giltigt i original är det dock mycket viktigt att det förvaras på säkert sätt. Väljer man att ha testamentet hemma är det klokt att lägga det i ett kassaskåp eller annan brandsäker anordning som ingen obehörig har tillgång till.

Vad är testamente för dödsfall och arv?

 • Dödsfall och arv. Testamente; Dödsfall och arv. Lyssna. Testamente. Den som har fyllt 18 år har rätt att själv bestämma vad som ska hända med sina ägodelar efter döden. ... I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs.