:

Vad är kvalificerad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kvalificerad?
 2. Vad är skillnaden på enkel och kvalificerad övertid?
 3. När är en andel kvalificerad?
 4. Hur mycket extra får man för kvalificerad övertid?
 5. Hur mycket tjänar man på kvalificerad övertid?
 6. När slutar en andel vara kvalificerad?
 7. Hur beskattas kvalificerade andelar?
 8. Hur fungerar kvalificerad övertid?
 9. Varför finns kvalificerade andelar?
 10. Varför kvalificerade andelar?
 11. Vad menas med kvalificerade andelar?

Vad är kvalificerad?

Är anställd hos ett bemanningsföretag men går dessvärre på garantilön då min arbetsgivare inte har nåt uppdrag åt mig. Såg i en artikel om garantilön då kvalificerade och okvalificerade får olika lön … Vad kännetecknas som kvalificerad samt okvalificerad?

Om du är kvalificerad eller okvalificerad handlar om din yrkeserfarenhet eller utbildning. Är du till exempel inhyrd som svetsare och har jobbat så pass länge att du redan kan dina arbetsuppgifter eller till och med har en svetsarutbildning har du rätt till garantilönen som gäller för kvalificerat arbete.  Den lönen är 108 kronor i timmen. Har du däremot ingen utbildning och ingen tidigare erfarenhet ska du ha lönen som gäller för okvalificerat arbete. Den lönen är 100 kronor i timmen.

Vad är skillnaden på enkel och kvalificerad övertid?

Cookies vi använder på webbplatsen är uppdelade i kategorier och nedan kan du läsa vad de innebär och tacka ja eller nej till alla cookies eller vissa av dem. När du avaktiverar kategorier som tidigare har aktiverats kommer alla cookies i den kategorin tas bort från webbläsaren. Du kan även se en lista över alla cookies i varje kategori tillsammans med detaljerad information i cookie-deklarationen.

Läs mer om hur vi använder cookies (kakor)

När är en andel kvalificerad?

Som timanställd har du rätt till övertidsersättning för de timmar du arbetar efter att du har uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar heltid. Om du har en timanställning på deltid får du mertidsersättning upp till det antal timmar som motsvarar heltid, därefter räknas arbetstiden som övertid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid, upp till arbetstidsmåttet för heltid.

En timanställning är inte en formell anställningsform, utan betyder bara att din lön betalas ut per timme. Som timanställd har du vanligen en kort visstidsanställning där du inte är anställd mellan arbetstillfällena. Detta kallas ibland för intermittent anställning. Du kan också ha en tillsvidareanställning på heltid eller deltid enligt schema med timlön.

Hur mycket extra får man för kvalificerad övertid?

Som timanställd har du rätt till övertidsersättning för de timmar du arbetar efter att du har uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar heltid. Om du har en timanställning på deltid får du mertidsersättning upp till det antal timmar som motsvarar heltid, därefter räknas arbetstiden som övertid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid, upp till arbetstidsmåttet för heltid.

En timanställning är inte en formell anställningsform, utan betyder bara att din lön betalas ut per timme. Som timanställd har du vanligen en kort visstidsanställning där du inte är anställd mellan arbetstillfällena. Detta kallas ibland för intermittent anställning. Du kan också ha en tillsvidareanställning på heltid eller deltid enligt schema med timlön.

Hur mycket tjänar man på kvalificerad övertid?

Övertidskompensationen beror på vilken tid och veckodag det är. Den beror också på om övertidsarbetet utförs i anslutning till ordinarie arbetstid eller inte. 

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat med 94 för varje timme fram till klockan 20.00 på vardagskvällar.

När slutar en andel vara kvalificerad?

Syftet med reglerna i 57 kap. IL är att förhindra att inkomster som rätteligen är arbetsinkomster behandlas som kapital­inkoms­ter vid beskattningen. Det innebär att det endast är moti­verat att tillämpa reglerna om andelsägaren eller någon närstående till denna är eller har varit verksam i betydande omfatt­ning i ett fåmansfö­retag. I så fall benämns andelen i företaget ”kvalifi­cerad andel” (57 kap. 4 § IL).

I 57 kap. 4 § första stycket IL anges under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Om kriterierna i någon av följande punkter är uppfyllda anses andelen vara kvalificerad:

 • Andelsägaren eller någon närstående till denna har under beskatt­ningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfattning i företaget, eller i ett annat få­mansföretag eller i ett fåmanshandels­bolag som bedri­ver samma eller likartad verksam­het.
 • Det kan förekomma att en andelsägare genom utdelning på en ägd kvalificerad andel får en andel i ett annat fåmansföretag som inte är kvalificerad enligt 57 kap. 4 § första stycket IL. Om en sådan utdelning inte beskattas på grund av bestäm­mel­serna i 42 kap. 16 § IL (”lex Asea”) kan även den utdelade andelen bli kvalificerad. När man bedömer om den utdelade andelen är kvalificerad ska den anses vara en aktie i det företag som delat ut aktien (57 kap. 4 § andra stycket IL). Bestämmelsen omfattar även an­del som erhållits genom en sådan utdelning under något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattnings­året.

  Lex Asea avser fallet när ett moderföretag överlåter andelarna i dotter­företaget genom utdelning till andels­ägarna i moder­företaget. Bestäm­melsen innebär att en andel som med tillämpning av lex Asea delas ut på en kvalificerad aktie alltid blir kvalifi­cerad.

  Hur beskattas kvalificerade andelar?

  Särskilda skatteregler. För delägare i fåmansföretag finns särskilda skatteregler, ofta kallade 3:12-reglerna, som bland annat syftar till att arbetsinkomster i aktiebolag inte ska beskattas mer gynnsamt än lön, även om delägarna tar ut inkomsterna som utdelning eller vid en aktieförsäljning (läs om aktieöverlåtelseavtal här). Eftersom lön beskattas progressivt, skattenivån ökar om din lön är hög, och utdelningar och kapitalvinst i regel beskattas med en lägre och platt skattesats, har man skapat ett system som ger en liknande progressiv beskattning även för utdelning och kapitalvinst när en delägare anses ha så kallade kvalificerade andelar.

  Aktiva delägare i fåmansföretag. Den som är operativt aktiv i ett fåmansföretag har i regel “kvalificerade andelar” – lagen anger att en delägare har kvalificerade andelar om delägaren varit “verksam i betydande omfattning”. Det finns en mängd rättsfall som förtydligar när någon anses verksam i betydande omfattning, du som driver verksamhet i ett fåmansföretag bör åtminstone utgå från att du anses ha kvalificerade andelar snarare än tvärtom. Notera att en närståendes verksamhet i aktiebolaget påverkar delägaren i fråga, om en närstående anses verksam i betydande omfattning gör även delägaren i fråga det.

  Hur fungerar kvalificerad övertid?

  Vad gäller när arbetsgivaren vill ändra i mitt schema?

  Ersättningar vid schemaändringar finns reglerade i vårt kollektivavtal (AB – Allmänna bestämmelser).

  Varför finns kvalificerade andelar?

  Särskilda skatteregler. För delägare i fåmansföretag finns särskilda skatteregler, ofta kallade 3:12-reglerna, som bland annat syftar till att arbetsinkomster i aktiebolag inte ska beskattas mer gynnsamt än lön, även om delägarna tar ut inkomsterna som utdelning eller vid en aktieförsäljning (läs om aktieöverlåtelseavtal här). Eftersom lön beskattas progressivt, skattenivån ökar om din lön är hög, och utdelningar och kapitalvinst i regel beskattas med en lägre och platt skattesats, har man skapat ett system som ger en liknande progressiv beskattning även för utdelning och kapitalvinst när en delägare anses ha så kallade kvalificerade andelar.

  Aktiva delägare i fåmansföretag. Den som är operativt aktiv i ett fåmansföretag har i regel “kvalificerade andelar” – lagen anger att en delägare har kvalificerade andelar om delägaren varit “verksam i betydande omfattning”. Det finns en mängd rättsfall som förtydligar när någon anses verksam i betydande omfattning, du som driver verksamhet i ett fåmansföretag bör åtminstone utgå från att du anses ha kvalificerade andelar snarare än tvärtom. Notera att en närståendes verksamhet i aktiebolaget påverkar delägaren i fråga, om en närstående anses verksam i betydande omfattning gör även delägaren i fråga det.

  Varför kvalificerade andelar?

  I ett fåmansbolag är kvalificerade andelar ett viktigt begrepp. Ägare som har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag har nämligen möjlighet att nyttja särskilda skatteregler, exempelvis vid utdelning. Dessa särskilda skatteregler brukar också kallas 3:12-regler.

  De särskilda skattereglerna gäller endast i fåmansbolag och för ägare med kvalificerade andelar. Därför behöver du veta om ditt företag är ett fåmansbolag. Vanligtvis krävs att fyra eller färre delägare äger minst hälften av aktierna i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för att det ska definieras som ett fåmansbolag.

  Vad menas med kvalificerade andelar?

  I ett fåmansbolag är kvalificerade andelar ett viktigt begrepp. Ägare som har kvalificerade andelar i ett fåmansbolag har nämligen möjlighet att nyttja särskilda skatteregler, exempelvis vid utdelning. Dessa särskilda skatteregler brukar också kallas 3:12-regler.

  De särskilda skattereglerna gäller endast i fåmansbolag och för ägare med kvalificerade andelar. Därför behöver du veta om ditt företag är ett fåmansbolag. Vanligtvis krävs att fyra eller färre delägare äger minst hälften av aktierna i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för att det ska definieras som ett fåmansbolag.