:

När börjar den nya budgeten att gälla?

Innehållsförteckning:

 1. När börjar den nya budgeten att gälla?
 2. Vad är en Vårändringsbudget?
 3. När beslutas Vårändringsbudgeten?
 4. Hur ser budgeten ut för 2022?
 5. När kommer budgeten för 2023?
 6. När beslutas budgeten för 2023?
 7. När beslutas Vårändringsbudget 2023?
 8. Vad har regeringen gjort 2023?
 9. Hur mycket pengar får polisen varje år?
 10. Vad lägger staten mest pengar på?
 11. Hur håller man koll på sin ekonomi?
 12. Hur kommer ekonomin se ut 2023?
 13. Hur stor är statsbudgeten 2023?
 14. När röstar riksdagen om vårbudgeten 2023?
 15. Vad kommer nya regeringen införa?

När börjar den nya budgeten att gälla?

Regeringen har lagt fram förslag till utgiftsramar och inkomstberäkningar för statens budget i budgetpropositionen för år 2023. Utgifterna beräknas uppgå till 1 195 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 279 miljarder kronor. Det innebär ett överskott i statens budget på 84 miljarder kronor för 2023. Utgiftstaket för staten är 1 665 miljarder kronor för år 2023, 1 745 miljarder för 2024 och 1 825 miljarder för 2025.

I budgetpropositionen finns också förslag om skatte- och avgiftsregler som bland annat gäller

Vad är en Vårändringsbudget?

Regeringen bedömer att svensk ekonomi 2023 befinner sig i en lågkonjunktur som fördjupas 2024. BNP-tillväxten bedöms bli -1,0 procent 2023 och 1,2 procent 2024.

Samtidigt som konjunkturläget är svagt är inflationen i Sverige den högsta på över 30 år. Inflationstakten enligt KPI bedöms bli 8,8 procent i år. Inflationen drivs i nuläget främst av högre priser på livsmedel och tjänster, medan bidraget från energipriser minskar. Den underliggande inflationen, alltså inflationen rensat för räntekostnader och energipriser, bedöms bli 6,6 procent i år.

Den höga inflationen leder till att reallönerna sjunker och att värdet på sparande minskar. Hög skuldsättning och en hög andel bostadslån med rörliga räntor gör dessutom svenska hushåll och företag särskilt känsliga för de snabbt stigande räntorna som följer av inflationen. Samtidigt är arbetslösheten i Sverige hög jämfört med i andra europeiska länder.

Regeringen avser att möta den svåra ekonomiska situationen med en plan som innehåller tre delar:

 • Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll
 • Återupprätta arbetslinjen
 • Strukturreformer för en högre tillväxt

Utöver arbetet med att hantera den svåra ekonomiska situationen avser regeringen att fortsätta verka på flera områden för att lösa samhällsproblem som Sverige har haft under en längre tid. Det handlar om att:

När beslutas Vårändringsbudgeten?

 • 65 miljoner kronor till forskning och innovation om 6G

  Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation. Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

 • Reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetet mot rasism och diskriminering – Budgetpropositionen för 2024

  I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås satsningar när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetet mot rasism och diskriminering. Dessutom vill regeringen vidta åtgärder för att motverka missbruket inom lönegarantin. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen.

 • Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024

  I samband med regeringens budgetproposition för 2024 föreslås flera reformer inom arbetsmarknad, integration och arbetet mot utanförskap. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen.

 • Regeringen föreslår stora budgetsatsningar på skolan 2024

  Den svenska förskolan och skolan befinner sig fortsatt i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen föreslår därför ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2024

  Regeringen vill att skolan går tillbaka till grunderna med mindre skärmtid och mer fokus på att läsa, skriva och räkna. Det ska också bli mer ordning i skolsystemet men bättre insyn i kommunala och fristående skolor samtidigt som betygsinflationen ska stoppas. Prioriteringar görs för att möjliggöra fler platser på yrkesutbildningar i bristyrken. Sverige ska stärkas som ingenjörsland med satsningar i hela utbildningskedjan. Satsningar görs också på forskning och på Sverige som rymdnation.

 • Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

  Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

 • Försvarsdepartementets budgetsatsningar på det militära området 2024

  Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

 • Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

  I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ett antal åtgärder för att svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Ett arbete påbörjas för att minska antalet myndigheter. Dessutom föreslås en generell besparing i statsförvaltning på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor.

 • Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

  Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.

 • Regeringen satsar på svensk växtförädling för att stärka jordbruksutvecklingen i hela Sverige

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

 • Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

  Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

 • Regeringen satsar på utbyggd vårdutbildning vid Sophiahemmet

  Sverige har ett stort behov av fler utbildade som kan arbeta inom vården. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att Sophiahemmet ska tillföras 18 miljoner kronor permanent för att kunna bibehålla och utöka antalet studenter inom sina vårdutbildningar.

 • Regeringen tillför 1 miljon kronor för att fler ska kunna skriva eAT-provet för läkarlegitimation

  Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en satsning på 1 miljon kronor för att fler ska få möjlighet att genomföra provet under 2024.

 • 40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

  Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

 • Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Sjukvård – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Sjukvård. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialförsäkringar – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialförsäkringar. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialtjänst – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialtjänst. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Hur ser budgeten ut för 2022?

 • 65 miljoner kronor till forskning och innovation om 6G

  Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation. Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

 • Reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetet mot rasism och diskriminering – Budgetpropositionen för 2024

  I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås satsningar när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetet mot rasism och diskriminering. Dessutom vill regeringen vidta åtgärder för att motverka missbruket inom lönegarantin. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen.

 • Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024

  I samband med regeringens budgetproposition för 2024 föreslås flera reformer inom arbetsmarknad, integration och arbetet mot utanförskap. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen.

 • Regeringen föreslår stora budgetsatsningar på skolan 2024

  Den svenska förskolan och skolan befinner sig fortsatt i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen föreslår därför ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2024

  Regeringen vill att skolan går tillbaka till grunderna med mindre skärmtid och mer fokus på att läsa, skriva och räkna. Det ska också bli mer ordning i skolsystemet men bättre insyn i kommunala och fristående skolor samtidigt som betygsinflationen ska stoppas. Prioriteringar görs för att möjliggöra fler platser på yrkesutbildningar i bristyrken. Sverige ska stärkas som ingenjörsland med satsningar i hela utbildningskedjan. Satsningar görs också på forskning och på Sverige som rymdnation.

 • Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

  Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

 • Försvarsdepartementets budgetsatsningar på det militära området 2024

  Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

 • Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

  I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ett antal åtgärder för att svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Ett arbete påbörjas för att minska antalet myndigheter. Dessutom föreslås en generell besparing i statsförvaltning på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor.

 • Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

  Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.

 • Regeringen satsar på svensk växtförädling för att stärka jordbruksutvecklingen i hela Sverige

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

 • Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

  Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

 • Regeringen satsar på utbyggd vårdutbildning vid Sophiahemmet

  Sverige har ett stort behov av fler utbildade som kan arbeta inom vården. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att Sophiahemmet ska tillföras 18 miljoner kronor permanent för att kunna bibehålla och utöka antalet studenter inom sina vårdutbildningar.

 • Regeringen tillför 1 miljon kronor för att fler ska kunna skriva eAT-provet för läkarlegitimation

  Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en satsning på 1 miljon kronor för att fler ska få möjlighet att genomföra provet under 2024.

 • 40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

  Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

 • Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Sjukvård – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Sjukvård. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialförsäkringar – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialförsäkringar. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialtjänst – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialtjänst. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

När kommer budgeten för 2023?

 • 65 miljoner kronor till forskning och innovation om 6G

  Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation. Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

 • Reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetet mot rasism och diskriminering – Budgetpropositionen för 2024

  I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås satsningar när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetet mot rasism och diskriminering. Dessutom vill regeringen vidta åtgärder för att motverka missbruket inom lönegarantin. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen.

 • Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024

  I samband med regeringens budgetproposition för 2024 föreslås flera reformer inom arbetsmarknad, integration och arbetet mot utanförskap. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen.

 • Regeringen föreslår stora budgetsatsningar på skolan 2024

  Den svenska förskolan och skolan befinner sig fortsatt i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen föreslår därför ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2024

  Regeringen vill att skolan går tillbaka till grunderna med mindre skärmtid och mer fokus på att läsa, skriva och räkna. Det ska också bli mer ordning i skolsystemet men bättre insyn i kommunala och fristående skolor samtidigt som betygsinflationen ska stoppas. Prioriteringar görs för att möjliggöra fler platser på yrkesutbildningar i bristyrken. Sverige ska stärkas som ingenjörsland med satsningar i hela utbildningskedjan. Satsningar görs också på forskning och på Sverige som rymdnation.

 • Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

  Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

 • Försvarsdepartementets budgetsatsningar på det militära området 2024

  Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

 • Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

  I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ett antal åtgärder för att svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Ett arbete påbörjas för att minska antalet myndigheter. Dessutom föreslås en generell besparing i statsförvaltning på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor.

 • Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

  Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.

 • Regeringen satsar på svensk växtförädling för att stärka jordbruksutvecklingen i hela Sverige

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor per år.

 • Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

  Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

 • Regeringen satsar på utbyggd vårdutbildning vid Sophiahemmet

  Sverige har ett stort behov av fler utbildade som kan arbeta inom vården. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att Sophiahemmet ska tillföras 18 miljoner kronor permanent för att kunna bibehålla och utöka antalet studenter inom sina vårdutbildningar.

 • Regeringen tillför 1 miljon kronor för att fler ska kunna skriva eAT-provet för läkarlegitimation

  Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en satsning på 1 miljon kronor för att fler ska få möjlighet att genomföra provet under 2024.

 • 40 miljoner kronor för att trygga driften av MAX IV

  Den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund har drabbats av betydande kostnadsökningar. För att inte viktig forskning ska äventyras föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att Vetenskapsrådet får totalt 40 miljoner kronor för ett ökat bidrag till MAX IV.

 • Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Sjukvård – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Sjukvård. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialförsäkringar – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialförsäkringar. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialtjänst – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialtjänst. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

När beslutas budgeten för 2023?

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Ministerierna lämnar årligen sina budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition, varefter det förs budgetförhandlingar med varje ministerium.

Efter de ministeriespecifika förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sina budgetförhandlingar och godkänner budgetpropositionens innehåll. Därefter färdigställs budgetpropositionen och föredras vid statsrådets allmänna sammanträde. Budgeten godkänns av riksdagen och kompletteras vid behov med tilläggsbudgetpropositioner.

När beslutas Vårändringsbudget 2023?

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller inga färdiga lagförslag och få nyheter för företag. Regeringen tar dock upp att Rysslands invasion av Ukraina visar på ”vikten av en trygg tillgång på råvaror för svenska företag och en trygg livsmedelsförsörjning”.

 • Förslag: Råvarugaranti, kreditgarantier för att säkra tillgången till råvaror (genom Exportkreditnämnden, EKN)

Vad har regeringen gjort 2023?

Här kan du läsa på lätt svenska vad Svensk författningssamling är och om hur regeringen publicerar nya lagar och förordningar och ändringar i dem på webben. Regeringskansliet är avsändare av informationen och ansvarar för webbplatsen.

Riksdagen beslutar om lagar. Regeringen beslutar om förordningar. Lagar och förordningar kallas med ett gemensamt ord för författningar.

Hur mycket pengar får polisen varje år?

12 december 2019

Igår sa riksdagen "ja" till regeringens förslag om hur de drygt 51,7 miljarderna ur statens budget ska fördelas mellan rättsväsendets myndigheter år 2020. Mest får Polismyndigheten - drygt 28,5 miljarder kronor, ca 2 miljarder mer än år 2019. Regeringen motiverar att ökade anslag bl a ska bidra till "...att attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor".

Vad lägger staten mest pengar på?

En man, som utbildar sig till domare, får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd bedömer att det var en engångsföreteelse.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Regeringen kommer under mandatperioden inte att inrätta statliga servicekontor på nya orter som efterfrågat sådana kontor.

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Hur håller man koll på sin ekonomi?

StartOm ossVår verksamhetPrivatekonomiBeräknade hushållskostnaderFå pengarna att räcka längre Tips på hur du kan få bättre koll på din privatekonomi och vad du kan göra för att få pengarna att räcka längre. Det är bra både för din plånbok och för miljön.

Se över dina försäkringar. Är du kanske dubbelförsäkrad, eller betalar du för försäkringar du egentligen inte behöver? Det kanske blir billigare med ett annat försäkringsbolag? Läs mer på konsumenternas.seTill konsumenternas.se

Hur kommer ekonomin se ut 2023?

 • Presentationsbilder från pressbriefing med Elisabeth Svantesson den 1 mars 2023 (pdf 877 kB)

– Läget är osäkert och ekonomin pressas från flera olika håll. Det är hög inflation, samtidigt som vi befinner oss i början på en lågkonjunktur, säger Elisabeth Svantesson.

Aktiviteten i svensk ekonomi minskade under fjärde kvartalet och flera indikatorer tyder på en svag utveckling även framöver. Hushållens köpkraft urholkas av höga priser och stigande räntor vilket bidrar till en svag tillväxt i år.

Hur stor är statsbudgeten 2023?

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagsbehandlingen. Riksdagens behandling av budgetförslaget är uppdelad i två olika steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Beslutet om de ekonomiska ramarna - de så kallade utgiftsramarna - är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen på så sätt att utgiftsramarna inte får överskridas. Det här första riksdagsbeslutet brukar kallas för rambeslutet.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

När röstar riksdagen om vårbudgeten 2023?

Vårändringsbudgeten för 2023 innehåller inga nyheter för företagandet. Länken ovan till artikeln leder dig till mer om innehållet.

Vad kommer nya regeringen införa?

Den här sammanställningen innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under första halvåret 2022 eller en tid därefter, såväl nya lagar och förordningar som ändringar i befintliga.

Lagar och förordningar anger spelreglerna för vårt samhälle. En ny lag blir till genom att regeringen lämnar ett förslag, en proposition, till riksdagen. Efter att något av riksdagens utskott har bearbetat propositionen fattar riksdagen beslut om den nya lagen. Därefter utfärdar regeringen lagen, vilket innebär att den publiceras och blir känd. En ny förordning kan regeringen själv besluta om utan att lägga fram den för riksdagen.

Både lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). SFS publiceras elektroniskt på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se. Varje lag och förordning har ett unikt nummer i SFS.

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt för att samordna den svenska EU-politiken.