:

Vad är resultat före avskrivningar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är resultat före avskrivningar?
 2. Är avskrivning och värdeminskning samma sak?
 3. Hur bokför man en avskrivning?
 4. Hur räknar man ut en avskrivning?
 5. Hur påverkar en avskrivning resultatet?
 6. Vad ska ingå i en resultaträkning?
 7. Är det bra med avskrivningar?
 8. Vad är avskrivning exempel?
 9. Hur påverkar avskrivningar resultatet?
 10. Hur redovisar jag avskrivningar?
 11. Vad påverkar resultaträkningen?
 12. Hur tolkar man en resultaträkning?
 13. Vad menas med en avskrivning?
 14. Hur påverkar nedskrivningar resultatet?
 15. Är en avskrivning en kostnad?
 16. Vad är avskrivningar och nedskrivningar?
 17. Vad är huvudregeln för avskrivningar?
 18. Vad innebär Bokföring av avskrivningar?
 19. Vad är avskrivning enligt plan?
 20. Vad är avskrivningar och nedskrivningar?
 21. Vad är huvudregeln för avskrivningar?
 22. Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

Vad är resultat före avskrivningar?

För att vidare inspirera er till att hitta vilka aktier ska man köpa nu så har vi sammanställt en topp 20-lista på aktier att satsa på 2023. Vi rekommenderar att du gör din egna research innan du börjar köpa aktier och inte enbart titta på senaste årets resultat.

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Det är väldigt lätt att komma igång med aktiehandel och kostar vanligtvis ingenting heller att skapa ett konto.

Är avskrivning och värdeminskning samma sak?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur bokför man en avskrivning?

En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring.

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men är däremot föremål för nedskrivningsprövningar. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Hur räknar man ut en avskrivning?

Momsen har du ju redan bokfört på 2641 antar jag så den är klar.

Värdet på lastbilen var satt till 59200 och det bör vara konterat på 1240.

Hur påverkar en avskrivning resultatet?

AvskrivningAvskrivning pekar på att kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och på så vis uppta verksamhetens tillgångar till sitt verkliga värde i bokföringen. Avskrivningar kan även syfta till att dela upp kostnaderna för en tillgång under samma period som denna tillgång bidrar till intäkter.

För att förstå avskrivningars syfte är det av stor vikt att kunna skillnaden på kostnad och utgift. En kostnad uppstår då resurser förbrukas, medans en utgift uppstår då man gör ett inköp, då man ”byter ut” en resurs mot exempelvis en produkt som kommer användas inom företaget. Kostnader påverkar resultaträkningen, utgifter påverkar ej resultaträkningen.

Vad ska ingå i en resultaträkning?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Är det bra med avskrivningar?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Vad är avskrivning exempel?

Avskrivning är ett redovisningstekniskt begrepp som innebär att en anläggningstillgångs anskaffningsutgift fördelas över den tid som motsvarar tillgångens beräknade ekonomiska livslängd.

För att anläggningstillgångens anskaffningsutgift ska fördelas över den ekonomiska livslängden ska två kriterier vara uppfyllda.

 • Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd > 3 år.
 • Utgiften exklusive moms är > ett halvt prisbasbelopp, ca 22 200 kr [2014]. Prisbasbelopet ändras varje år.

  En avskrivning är en, – Periodiserad utgift. – Värdeminskning. – Förbrukning. – Kostnad.

  Exempel på avskrivning. = utgift ÷ ekonomisk livslängd. = 500 000 kr ÷ 5 år. = 100 000 kr.

 • Avskrivning enligt plan. – Utgift ÷ ekonomisk livslängd.
 • Räkenskapsenlig avskrivning. – Huvudregeln, 30 %-regeln. – Kompletteringsregeln, 20 %-regeln.
 • Restvärdesavskrivning. – Avskrivning med max 25 %.

När företaget köper in saker som är beständiga, d v s som har till syfte att finnas kvar i företaget under minst tre år, ska de dela upp värdet över tillgångens ekonomiska livlängd.

En avskrivning på företagets tillgångar är som en värdeminskning på din egen privata bil eller soffa. Eftersom tillgången nyttjas/ förbrukas/förslits sjunker dess värde över åren.

Ekonomisk livslängd är ett redovisningstekniskt begrepp som oftast dyker upp inför ett företags bokslut. Det är den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam.

Ekonomisk livslängd är alltid kortare eller lika lång som teknisk livslängd.

Enligt ÅRL 4 kap 4§ ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjande skrivas av systematiskt över denna period. En avskrivning ska göras under tillgångens ekonomiska livslängd.

En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan.

Ackumulerad betyder gradvis, över tid, öka i mängd. Ackumulerad avskrivning är företagets totala avskrivning över åren.

Om en anläggningstillgång anskaffats för 50 000 kr och ska skrivas av med 10 000 kr i 5 år blir den ackumulerade avskrivningen efter 3 år = 30 000 kr och efter 5 år = 50 000 kr.

Den ackumulerade avskrivningen kan aldrig vara större än tillgångens anskaffningsvärde. I ovan exempel kan den ackumulerade avskrivningen bli maximalt 50 000 kr.

Hur påverkar avskrivningar resultatet?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur redovisar jag avskrivningar?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Vad påverkar resultaträkningen?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Hur tolkar man en resultaträkning?

Nedan så hittar du en grunduppställning för hur en resultaträkning kan se ut. Det är viktigt att förstå att uppställningen kan variera något beroende på vilket företag som redovisar.

Vad menas med en avskrivning?

Det vanligaste är att man använder sig av en så kallad linjär avskrivning. Det betyder att man räknar med att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Det finns också något som kallas för progressiv avskrivning, vilket innebär att man skriver av mindre belopp i början. Ett tredje alternativ är degressiv avskrivning som fungerar precis tvärtom, man gör större avskrivningar i början som sedan blir mindre och mindre.

Hur påverkar nedskrivningar resultatet?

Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet.

Nedskrivning används till exempel när man har en fordring på företag i konkurs, eller efter brand och olyckor.

Är en avskrivning en kostnad?

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Vad är avskrivningar och nedskrivningar?

Avskrivningar och nedskrivningar är redovisningsposter som återfinns på resultaträkningen. De är redovisningsmässiga motsvarigheter till reella värdeminskningar av företagets tillgångar.

Vad är huvudregeln för avskrivningar?

Huvudregeln (30-procentsregeln) Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).

Vad innebär Bokföring av avskrivningar?

Bokföring av avskrivningar. I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen.

Vad är avskrivning enligt plan?

Avskrivning enligt plan är även en bedömning av anläggningstillgångens förbrukning under hela perioden. Bokföring av avskrivningar. I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen.

Vad är avskrivningar och nedskrivningar?

 • Avskrivningar och nedskrivningar är redovisningsposter som återfinns på resultaträkningen. De är redovisningsmässiga motsvarigheter till reella värdeminskningar av företagets tillgångar.

Vad är huvudregeln för avskrivningar?

 • Huvudregeln (30-procentsregeln) Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).

Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

 • Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd.