:

Vad innebär en myndighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär en myndighet?
 2. Vad finns det för olika myndigheter?
 3. Vad har Sverige för myndigheter?
 4. Vilka är de största myndigheterna?
 5. Är regeringen en myndighet?
 6. Är Försäkringskassan en myndighet?
 7. Vilka styr myndigheter?
 8. Hur granskas myndigheter?
 9. Vem kontrollerar myndigheterna?
 10. Vilken är Sveriges minsta myndighet?
 11. Vem styr över myndigheter?
 12. Vem leder myndigheter?
 13. Vem styr över Försäkringskassan?
 14. Vem står över Försäkringskassan?
 15. Vem kontrollerar myndigheter?
 16. Vilka är de svenska myndigheterna?
 17. Vad är en myndighet i Sverige?
 18. Vilka departement är statliga myndigheter?
 19. Vilka är de svenska myndigheterna?
 20. Vilka myndigheter är Sveriges myndigheter?
 21. Vilka är de statliga myndigheterna?
 22. Vilka departement är statliga myndigheter?

Vad innebär en myndighet?

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen.[1]

Vad finns det för olika myndigheter?

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter som hjälper regeringen att genomföra det som har bestämts. Antalet myndigheter förändras över tid, det exakta antalet myndigheter finns på www.statskontoret.se. Några exempel på svenska myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Det är regeringen som är ansvarig för det myndigheterna gör och regeringen styr myndigheterna genom att fatta olika beslut. Det kan till exempel vara beslut om vad myndigheten ska arbeta med, hur mycket pengar den får använda, eller vem som ska vara myndighetschef.

Vad har Sverige för myndigheter?

Det är regeringen som styr Sverige. Till sin hjälp att genomföra fattade beslut har regeringen olika myndigheter. I myndigheterna arbetar ungefär 250 000 anställda. Antalet myndigheter varierar över tid beroende på vilka politiska beslut som fattas.

På Statskontorets webbplats hittar du siffror och information om antalet myndigheter och statsförvaltningen.

Vilka är de största myndigheterna?

Det är Yougov som intervjuat svenskarnas uppfattning om vilken kvalitet och samhällsnytta de 30 största myndigheterna i Sverige levererar.

Polismyndigheten är den offentliga organisation som flest svenskar anser ger den största samhällsnyttan (40 poäng). Försvarsmakten och Skatteverket hamnar på andra och tredje plats (26 och 23 poäng).

Är regeringen en myndighet?

Det är riksdagen som stiftar lagarna i Sverige. Beslut som riksdagen fattar är beslut som gäller i hela Sverige. Det betyder att riksdagen fattar beslut på den nationella nivån.

Om riksdagen fattar beslut om skolan handlar det exempelvis om hur betygssystemet ska fungera eller om hur statens pengar till skolan ska fördelas. Riksdagen beslutar inte om en skola ska läggas ner eller om en gymnasieskola ska börja ta betalt för skolluncherna. Det gör istället kommunen där skolan ligger.

När väljarna har valt vilka 349 ledamöter som ska sitta i riksdagen utser riksdagen en statsminister. Därefter väljer statsministern vilka ministrar som ska ingå i regeringen.

Regeringen måste accepteras av riksdagen, annars kan den tvingas att avgå. Riksdagen kan, när den vill, pröva om regeringen har stöd av riksdagen. Att regeringen måste ha stöd av tillräckligt många ledamöter i riksdagen kallas parlamentarism.

I grundlagen står det att regeringen styr riket. Det gör den genom att lägga fram förslag, så kallade propositioner, som riksdagen sedan ska ta ställning till. Regeringen ansvarar också för att riksdagens beslut genomförs.  Enkelt uttryckt kan man säga att regeringen föreslår och verkställer medan riksdagen beslutar.

Är Försäkringskassan en myndighet?

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket. Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[9] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.

Vilka styr myndigheter?

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter som hjälper regeringen att genomföra det som har bestämts. Antalet myndigheter förändras över tid, det exakta antalet myndigheter finns på www.statskontoret.se. Några exempel på svenska myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Det är regeringen som är ansvarig för det myndigheterna gör och regeringen styr myndigheterna genom att fatta olika beslut. Det kan till exempel vara beslut om vad myndigheten ska arbeta med, hur mycket pengar den får använda, eller vem som ska vara myndighetschef.

Hur granskas myndigheter?

 • statliga myndigheter (inklusive domstolar),
 • kommunala och regionkommunala myndigheter,
 • tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter,
 • andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande).

Vem kontrollerar myndigheterna?

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

JO:s kontroll initieras både genom anmälningar från allmänheten och genom egna initiativ. JO inspekterar regelbundet olika myndigheter och domstolar runt om i landet.

Vilken är Sveriges minsta myndighet?

En annan sorts skånskt tågstängsel. Foto: Johan Nilsson/TT

Det är ingen nyhet att Sverige har många myndigheter med varierande samhällsnytta. En av de minsta, och därtill mest underhållande, var Stängselnämnden som under sina dryga trettio levnadsår enbart handskades med ett enda ärende. 

Vem styr över myndigheter?

I Sverige finns det cirka 340 myndigheter som hjälper regeringen att genomföra det som har bestämts. Antalet myndigheter förändras över tid, det exakta antalet myndigheter finns på www.statskontoret.se. Några exempel på svenska myndigheter är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

Det är regeringen som är ansvarig för det myndigheterna gör och regeringen styr myndigheterna genom att fatta olika beslut. Det kan till exempel vara beslut om vad myndigheten ska arbeta med, hur mycket pengar den får använda, eller vem som ska vara myndighetschef.

Vem leder myndigheter?

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom området transporter och med körkortsfrågor, där Trafikverket är en av dessa. Vi arbetar tillsammans med Trafikanalys, Transportstyrelsen, LFV och Sjöfartsverket för att underlätta vardagen för dig som reser eller transporterar till sjöss, på väg, med flyg eller järnväg.

Vem styr över Försäkringskassan?

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att ha kontakt med oss och att ansöka om ersättning. Därför har vi e-tjänster, beräkningsverktyg och guider på vår webbplats. Där kan du också läsa om vilka ersättningar du kan ha rätt till i olika livssituationer.

Det finns många sätt att kontakta oss. Du kan till exempel ställa frågor till oss i sociala medier eller få personligt stöd av en handläggare på flera språk – via telefon, chatt eller i ett bokat möte. Du kan också få hjälp om du besöker ett servicekontor.

Vem står över Försäkringskassan?

I de delar av socialförsäkringen som Försäkringskassan administrerar ingår främst försäkringar och bidrag som betalas ut till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan hade tidigare sitt huvudkontor i en värdefull trettiotalsbyggnad vid Adolf Fredriks kyrka ritad av den Svenska arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaden användes tidigare av de forna myndigheterna Riksförsäkringsanstalten och Riksförsäkringsverket. Under många år fanns huvudkontoret på Vasagatan 16, allmänt kallat Esselte-huset.[9] En flyttning av huvudkontoret till gamla LM Ericssons fabrik, Telefonplan genomfördes årsskiftet 2013-14.

Vem kontrollerar myndigheter?

Konstitutionsutskottet granskar årligen att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU genomför två granskningar varje år. Den ena går ut på att kontrollera om ministrarna i vissa särskilda fall följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den kallas för särskild granskning och bygger på KU-anmälningarna som riksdagsledamöterna kan göra om de tycker att en minister gjort något fel och vill att KU tittar närmare på det.

Den andra granskningen kallas för allmän granskning och har administrativ inriktning. KU går då igenom olika handlingar, till exempel från Regeringskansliet, för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Vilka är de svenska myndigheterna?

De svenska myndigheterna är: 1 Regeringen 2 Domstolarna 3 Förvaltningsmyndigheterna

Vad är en myndighet i Sverige?

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. De svenska myndigheterna är: Regeringen. Domstolarna.

Vilka departement är statliga myndigheter?

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Vilka är de svenska myndigheterna?

 • De svenska myndigheterna är: 1 Regeringen 2 Domstolarna 3 Förvaltningsmyndigheterna

Vilka myndigheter är Sveriges myndigheter?

 • Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Domstolarna är statliga, medan förvaltningsmyndigheterna kan vara statliga eller kommunala. Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommunfullmäktige, är inte myndigheter. Även andra organ än myndigheter kan ha förvaltningsuppgifter.

Vilka är de statliga myndigheterna?

 • SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: 1 Statliga förvaltningsmyndigheter (243 stycken) 2 Myndigheter under riksdagen (4 stycken) 3 Statliga affärsverk (3 stycken) 4 AP-fonder (6 stycken) 5 Sveriges domstolar samt Domstolsverket (85 stycken) 6 Svenska utlandsmyndigheter (107 stycken)

Vilka departement är statliga myndigheter?

 • Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.