:

Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?
 2. Kan man skriva över en bostadsrätt på någon annan?
 3. Kan man skriva över sin bostadsrätt?
 4. Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?
 5. Hur ärver man en bostadsrätt?
 6. Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?
 7. Hur byter man ägare på bostadsrätt?
 8. Hur deklarerar man gåva av bostadsrätt?
 9. Vem ärver min bostadsrätt om jag dör?
 10. Hur länge kan ett dödsbo stå som ägare till en bostadsrätt?
 11. Vem betalar Överlåtelseavgift Brf?
 12. Är överlåtelseavtal bindande?
 13. Måste gåvobrev bostadsrätt bevittnas?
 14. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 15. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

Kan man ge bort en bostadsrätt i gåva?

Att ge bort en bostadsrätt till ett omyndigt barn är en process som involverar utomstående aktörer. Först och främst måste du ha överförmyndarens samtycke för att ge ett omyndigt barn en bostadsrätt i gåva, oavsett om bostadsrätten har lån på sig eller inte. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som kontrollerar att förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag på rätt sätt. Ett barns föräldrar är normalt dess förmyndare och de måste förvalta dyra gåvor som barnet får tills barnet är gammalt nog att hantera gåvorna själv.

Vill du ge en bostadsrätt i gåva till ditt eget omyndiga barn behöver du dessutom ansöka om en god man för barnet. En förälder får nämligen inte både vara den som skänker gåvan och samtidigt ta emot den i egenskap av barnets förmyndare. Du ansöker om god man hos överförmyndaren och det är överförmyndaren som utser vem som blir god man för barnet.

Jurios gåvobrev för fastighet och bostadsrätt kan bara användas när du vill ge en bostadsrätt eller en fastighet till myndiga personer – inte till omyndiga barn. Vill du ge en bostadsrätt eller en fastighet till ett omyndigt barn rekommenderar vi dig att vända dig till en advokatbyrå.

När du vill ge bort en bostadsrätt eller en fastighet behöver du upprätta ett gåvobrev. Det är ett skriftligt avtal som är ett bevis på att en överlåtelse är en gåva och inte ett lån, byte eller köp. Gåvobrev används när du vill överlåta saker av större värde och kan antingen skrivas frivilligt, eller för att det krävs enligt lag. När du ska ge bort en fastighet eller en bostadsrätt krävs det ett skriftligt gåvobrev enligt lag, annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Här kan du läsa mer om vad som gäller för gåva av fastighet.

Kan man skriva över en bostadsrätt på någon annan?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din bror eventuellt önskar att överlåta sin bostadsrättslägenhet som han äger till dig, och att du vill veta vilka valmöjligheter ni har. Jag kommer inte att förklara överlåtelseformerna byte, arv och bodelning, därför att dessa former inte verkar vara aktuella i ditt fall. Vid arv gäller exempelvis att din bror ska ha avlidit och vid byte gäller att din bror får något annat av dig i utbyte mot bostadsrätten.  

Kan man skriva över sin bostadsrätt?

När du ger bort, säljer eller byter en bostadsrätt så kallas det för en överlåtelse eftersom bostadsrätten överlåts från en person till en annan. 

En bostadsrätt kan säljas till ett pris som understiger marknadsvärdet. Överlåtelsen består i sådant fall av en del som utgör gåva, och en del som utgör köp. En bostadsrätt kan även ges bort med villkoret att den nya ägaren ska ta över bostadslånet. Även detta betraktas som en slags betalning.

Kan man överlåta en bostadsrätt till sitt barn?

Det går inte bara att ”ge” bort en bostadsrätt till sitt barn, inför en sådan överlåtelse finns det en del att hålla koll på. HSB reder ut vad som gäller.

Det första steget är att upprätta en överlåtelsehandling mellan föräldern och barnet. Den ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken lägenhet det handlar om, vilka parterna är och deras underskrifter. Är det bara en andel av bostadsrätten som ska överlåtas ska även andelens storlek stå med. Det måste framgå tydligt att det rör sig om en gåva och att barnet inte kommer betala något för att få lägenheten. Då är överlåtelsehandlingen ett så kallat gåvobrev.

Hur ärver man en bostadsrätt?

Även om det kan kännas obekvämt kan det vara en klok investering att tala med sin livskamrat om vad som händer med hem och bohag efter döden. Sambos ärver inte varandra. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktingar. Det innebär att den ena sambon kanske inte kan bo kvar i lägenheten om den andre dör. 

Nedan redogörs översiktligt för arvsreglerna när det gäller sambos. Det finns dock många undantag och specialvarianter och vi rekommenderar att ni kontaktar en jurist specialiserad på arvs- och familjerätt för att säkerställa hur just ert förhållande ser ut.

Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?

Hej,

Jag skulle vilja be er reda ut vem som är skyldig att betala överlåtelseavgiften i samband med att jag nyligen sålde en lägenhet.

Hur byter man ägare på bostadsrätt?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Hur deklarerar man gåva av bostadsrätt?

Om en bostadsrätt anses vara en privatbostadsrätt, näringsbostadsrätt eller oäkta bostadsrätt beror både på den faktiska användningen av bostaden och på egenskaperna hos bostadsföretaget (till exempel bostadsrättsföreningen). Det i sin tur påverkar hur eventuell vinst beskattas och hur du ska deklarera försäljningen.

Med privatbostad menas en bostad vars yta till mer än 50 procent används eller är avsedd att användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uppfylls inte kraven är bostaden en så kallad näringsbostadsrätt. Bedömningen av om bostadsrätten är en privatbostad eller inte görs alltid på försäljningsdagen.

En privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt måste vara en del i ett privatbostadsföretag (till exempel en äkta bostadsrättsförening), annars är det en oäkta bostadsrätt, det vill säga en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter- kapitaltillskott- andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ andel av inre reparationsfond vid köpet+ återföring av uppskovsbelopp= vinst eller förlust

Vem ärver min bostadsrätt om jag dör?

Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par. 

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.  

Hur länge kan ett dödsbo stå som ägare till en bostadsrätt?

Normalt ska en bouppteckning registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet. Därefter ska den avlidnes tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna. Om det knappt finns några tillgångar, exempelvis om bostadsrätten saknar marknadsvärde, behöver ingen bouppteckning upprättas. Socialnämnden avgör då om det i stället kan göras en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket.

Bostadsrättsföreningen vill ha en kopia på bouppteckningen eller dödsboanmälan när en sådan har upprättats.

Om det inte finns några efterlevande, och därmed inga dödsbodelägare, kan en god man utses av Kammarkollegiet för att avveckla dödsboet. De efterlämnade tillgångarna tillfaller därefter Allmänna Arvsfonden som då säljer bostadsrätten.

Vem betalar Överlåtelseavgift Brf?

Hej,

Jag skulle vilja be er reda ut vem som är skyldig att betala överlåtelseavgiften i samband med att jag nyligen sålde en lägenhet.

Är överlåtelseavtal bindande?

När man köper ett hus/villa det själva fastigheten som man köper och då skriver man på ett köpekontrakt. Är det däremot en bostadsrätt är det rätten att bo i bostaden som byter ägare. Köpet är då en form av överlåtelse och regleras av ett överlåtelseavtal. Bostadsrätten kan även överlåtas genom arv, testamente eller gåva. 

Funderar du på att sälja? Boka en kostnadsfri värdering och ta reda på vad din bostad är värd! Tillsammans gör vi ditt drömboende till verklighet där vi hjälper dig hela vägen!

Måste gåvobrev bostadsrätt bevittnas?

Använd vår färdiga mall om du känner dig säker på hur ett gåvobrev skall fyllas i. Känner du dig osäker kan du använda den online-tjänst vi tipsar om nedan så får du hjälp att fylla i gåvobrevet så att det blir juridiskt korrekt.

Fastigheter/fast egendom, det vill säga ett markområde med eller utan byggnad, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättas. Är givaren dessutom gift eller sambo krävs även samtycke från givarens partner.

Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren.

Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

25 maj, 2022

En man gav tre organisationer en värdefull gåva några år innan han dog. Hovrätten anser att det inte är visat att syftet med gåvan var att kringgå laglottsreglerna eller att missgynna bröstarvingarna. Organisationerna behöver därför inte ge tillbaka gåvan.