:

Hur räknar man ut lagervärde?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut lagervärde?
 2. Hur värderas varulagret?
 3. När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?
 4. Hur bokför man värdering av varulager?
 5. Vad är lagervärde?
 6. Vad menas med lagervärde?
 7. Vad ingår i lagervärdet?
 8. Hur påverkar lagervärdet vinsten?
 9. Hur beräknas verkligt värde?
 10. Vad är Varulagervärdering?
 11. Är varulager en tillgång?
 12. Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?
 13. Vad påverkar lagervärdet?
 14. Är lager en tillgång?
 15. Vad är skillnaden på anskaffningsvärde och verkligt värde?
 16. Vad är en lagervärdering?
 17. Vad gäller lagervärderingen vid förenklat årbokslut?
 18. Vad gäller när företaget värderar lagertillgångar?
 19. Vad är en lagervärdering?
 20. Vad gäller lagervärderingen vid förenklat årbokslut?
 21. Vad gäller när företaget värderar lagertillgångar?

Hur räknar man ut lagervärde?

Enkelt beskrivet är lagervärde det bokförda värdet av varulagret i en balansräkning. En verksamhets varulager är en omsättningstillgång och påvisar vilket värde det osålda lagret har i slutet av ett företagets redovisningsperiod.

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster.

Enligt svensk skattelag får företag enbart göra skattemässiga avdrag för utgifter som är förbrukade, det vill säga använda eller sålda. Införskaffade men osålda produkter ska därför flyttas vid årets periodisering från företagets resultaträkning till deras balansräkning.

Hur värderas varulagret?

Bestämmelser om hur man värderar lager vid inkomstbeskattningen finns i 17 kap. IL. Bestämmelserna hänvisar i flera fall till redovisningsreglerna i ÅRL.

Med anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde och återanskaffningsvärde avses detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena ÅRL eller i förekommande fall någon av de övriga årsredovisningslagarna (ÅRKL och ÅRFL) (17 kap. 2 § IL). Det innebär att beräkningen av anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet beror på vilken redovisningsnormgivning som företaget tillämpar. Läs mer om värdering av lager enligt god redovisningssed.

Huvudregeln när företaget skattemässigt värderar en lagertillgång är att den inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL).

När är 97 %- regeln tillåten vid beräkning av lagervärdet?

Om lagret värderas till anskaffningsvärdet får du skattemässigt göra en schablonmässig nedskrivning av varulagret med 3%, vilket innebär att lagret tas upp till 97% av anskaffningsvärdet.

Lager ska värderas enligt FIFU-metoden, först in-först ut. Vid lagervärderingen ska man alltså anta att de varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

Hur bokför man värdering av varulager?

När du fakturerar lagervaror som ska belasta en resultatenhet eller ett projekt i bokföringen är det alltid kalkylpriset som blir kostnad på resultatenheten eller projektet. Detta görs för att kostnaden inte ska påverkas av hur inköpspriset har varit på just den lagerartikel som bokförs bort från lagret. Kalkylpriset hämtas från fliken Inköp i artikelregistret. Vill du ändra kalkylpriset för den aktuella försäljningen gör du det direkt på fakturan i kolumnen Kalkylpris till höger på artikelraden. Skillnaden mellan kalkylpriset och FIFO-priset bokförs på lagerförändringskontot utan resultatenhet eller projekt. I lagerförändringsjournalen kan det se ut så här:

Kalkylpriset på lagervaran är 2 550 kronor och priset enligt FIFO-värderingen 2 139 kronor (inköpspriset för den äldsta artikeln i lagret). Att det är kalkylpriset i stället för FIFO-värderingen som belastar resultatenheten ger många fördelar. Kostnaden varierar inte beroende på hur länge sedan just den artikeln köptes in eller i vilken kvantitet den köptes in. Dessutom kan du lägga materialpålägg eller andra kostnader i kalkylpriset och på så sätt få med det i resultatet på resultatenheten eller projektet. Genom att bokföra mellanskillnaden på lagerförändringskontot, men utan resultatenhet eller projekt, blir själva lageruttaget i bokföringen korrekt enligt FIFO.

Vid resultatuppföljningen vill många ha det senaste inköpspriset i uppföljningen på resultatenheter och projekt eftersom det visar vad det kostar att ersätta den uttagna varan. Det gör du genom att med jämna mellanrum räkna om kalkylpriserna grundat på senaste inköpspris.

Vad är lagervärde?

Att olika företag kräver olika stora lagerytor kan vi säkert vara överens om. Är det till exempel en stortillverkare av möbler eller maskiner krävs det med all sannolikhet en väldigt stor lagerlokal, och förmodligen flera. Är det däremot ett företag som utför olika tjänster, utan att producera några egentliga produkter, krävs förmodligen inget lager alls.

Generellt sett innehåller ett lager produkter, material och varor som producerats av tillverkaren och som ska säljas vidare till konsument alternativt till andra företag. I ett lager ingår därmed färdigproducerade varor samt produkter som ska vara en del av en färdig produkt. Även råvaror, liksom osålda varor som väntar på att bli sålda direkt till kund, tillhör lagret.

Vad menas med lagervärde?

Genom att värdera varje enskild artikel, räkna dem och multiplicera med lagerpriset genomför man en lagervärdering. När man summerar värdet av samtliga varor får man ett uträknat lagervärde. Processen då man räknar varorna kallas för lagerinventering. Varje enskild artikel räknas och sammanställs i ett lagersystem, vilket ger ett lagersaldo som är korrekt.

Det finns olika metoder för att få fram de enskilda artiklarnas värde. Huvudprincipen säger att man ska värdera varje post till anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt Först In Först Ut-principen (FIFU), alternativt genomsnittspriset eller annan likvärdig metod. När man ska få fram en varas anskaffningsvärde räknar man in samtliga kostnader, exempelvis själva inköpet, frakten, eventuell tillverkning och andra kostnader som kan ha kommit i samband med att få varan i nuvarande försäljningsmässiga skick. Vid bokslut och årsredovisningar ska man upplysa om uppgifterna kring värderingen och lagervärdet.

Vad ingår i lagervärdet?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Hur påverkar lagervärdet vinsten?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur beräknas verkligt värde?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Vad är Varulagervärdering?

 • Råvarulager Råvaror och förnödenheter.
 • Produkter i arbete [PIA] Varor under tillverkning.
 • Färdigvarulager Färdiga varor och handelsvaror.

Årets varuinköp får inte påverka företagets resultat utan det ska kostnaden för företagets sålda varor, KSV, göra. Det innebär att du måste räkna fram årets varukostnad.

 • IB lager 1 jan = 150 000 kr.
 • UB lager 31 dec = 95 000 kr.
 • Årets varuinköp = 1 850 000 kr.
 • Årets försäljning = 2 475 000 kr.

varukostnad = Ingående lager + varuinköp − utgående lager. = 150 000 kr + 1 850 000 kr − 95 000 kr. = 1 905 000 kr.

Är varulager en tillgång?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad får ingå i anskaffningsvärdet till lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Vad påverkar lagervärdet?

Varulager är en omsättningstillgång, vilket innebär att avsikten är att det ska omsättas i verksamheten. För att det ska vara varulager krävs även att något av kriterierna nedan är uppfyllt;

 • Det är färdiga varor där avsikten är en försäljning inom den normala verksamheten
 • Omsättningstillgången är under tillverkning för att bli en färdig vara
 • Omsättningstillgången används vid tillverkningen av en färdig vara eller vid tillhandahållandet av en tjänst

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Det finns ett flertal frågor att tänka på vid värdering av varulager. En fråga är om post-för-post-värdering eller kollektiv värdering ska användas. Det är även viktigt att ta hänsyn till lägsta värdets princip. Dessa värderingsfrågor beskrivs närmare nedan.

Huvudregeln är att värdering ska ske post för post - att varje vara i varulagret ska värderas för sig.

Är lager en tillgång?

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

Vad är skillnaden på anskaffningsvärde och verkligt värde?

Värdering innebär enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (K3) att företaget ska fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i en finansiell rapport. Vid värderingen ska företaget utgå från en värderingsgrund, t.ex. anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, försäljningsvärde, nuvärde, verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde (BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20). Dessa värderingsgrunder finns normalt inte lagfästa utan utvecklas genom normgivning och god redovisningssed. I 4 kap. 3 § ÅRL anges dock vad som är anskaffningsvärde för anläggningstillgångar och vad som ska ingå i anskaffningsvärdet. Motsvarande regel för omsättningstillgångar finns i 4 kap. 9 § ÅRL.

Värderingsgrunderna används när en tillgång eller skuld ska värderas under normala förhållanden i en pågående verksamhet. Normgivningen på redovisningsområdet kan innehålla regler som anger vilken värderingsgrund som ska tillämpas i olika situationer och kombinationer.

Att något ska värderas till diskonterade belopp innebär att man vid värderingstillfället beräknar ett nuvärde med hänsyn tagen till en given räntesats. Vid värdering till odiskonterade belopp tas inte någon hänsyn till framtida förändringar av penningvärde eller ränta.

Tillgångar kan värderas till anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två olika sätt:

 • det belopp som vid anskaffningstillfället betalats med likvida medel
 • det verkliga värde av en tillgång som lämnades i byte när tillgången anskaffades.

Skulder kan värderas till anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två olika sätt:

Vad är en lagervärdering?

En lagervärdering innebär att post för post värdera varje artikel i lager genom att multiplicera antalet enheter i lager med lagerpriset per enhet enligt tillämpade värderingsprinciper. Lagervärdet för ett lager beräknas genom att lagervärdet för varje artikel som ingår i lagret summeras.

Vad gäller lagervärderingen vid förenklat årbokslut?

Vid lagervärderingen när ett förenklat årbokslut upprättas finns regler som innebär att vissa utgifter kan dras av direkt vid förvärvet, ... Exempel på sådant lager är hjälpmaterial, förbrukningsmaterial och eventuellt visst byggnadsmaterial som hålls i förråd.

Vad gäller när företaget värderar lagertillgångar?

Huvudregeln när företaget värderar lagertillgångar är att de inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL). Återanskaffningsvärdet får användas i stället för nettoförsäljningsvärdet om det finns särskilda skäl.

Vad är en lagervärdering?

 • En lagervärdering innebär att post för post värdera varje artikel i lager genom att multiplicera antalet enheter i lager med lagerpriset per enhet enligt tillämpade värderingsprinciper. Lagervärdet för ett lager beräknas genom att lagervärdet för varje artikel som ingår i lagret summeras.

Vad gäller lagervärderingen vid förenklat årbokslut?

 • Vid lagervärderingen när ett förenklat årbokslut upprättas finns regler som innebär att vissa utgifter kan dras av direkt vid förvärvet, ... Exempel på sådant lager är hjälpmaterial, förbrukningsmaterial och eventuellt visst byggnadsmaterial som hålls i förråd.

Vad gäller när företaget värderar lagertillgångar?

 • Huvudregeln när företaget värderar lagertillgångar är att de inte får tas upp till ett lägre värde än det som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap. 3 § IL). Återanskaffningsvärdet får användas i stället för nettoförsäljningsvärdet om det finns särskilda skäl.