:

Vad är nationell rätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är nationell rätt?
 2. Hur skiljer sig internationell rätt från nationell rätt?
 3. Hur förhåller sig EU-rätten till nationell rätt?
 4. Vad menas med EU rätt?
 5. Vilka tre delar består folkrätten av?
 6. Vilka olika rättskällor finns det inom EU-rätten?
 7. Vilka brott kan man dömas för internationellt?
 8. Vad är internationell rätt och hur skapas den?
 9. Vad får EU inte bestämma över?
 10. Vad händer om ett land inte följer EUS regler?
 11. Vad består EU-rätten av?
 12. Vad skiljer en EU-lag från en EU regel?
 13. Vilket land bryter mot folkrätten?
 14. Vad händer om ett land bryter mot folkrätten?
 15. Vilka rättskällor finns i Sverige?

Vad är nationell rätt?

 • Folkrätt: styr förhållandet mellan stater och internationella organisationer när det gäller mänskliga rättigheter, traktaträtt, havsrätt, internationell straffrätt och internationell humanitär rätt.
 • Internationell privaträtt (eller lagvalsregler): en samling processrättsliga regler som avgör vilket vilken rättsordning och vilken jurisdiktions lagstiftning som ska tillämpas på en viss rättstvist. Reglerna tillämpas när en rättstvist har en gränsöverskridande dimension, t.ex. om den gäller ett kontrakt mellan parter i olika stater eller när det finns en gränsöverskridande dimension i ett land med flera jurisdiktioner.

Hur skiljer sig internationell rätt från nationell rätt?

 • ^ ”Europaparlamentet – Universell jurisdiktion”. https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20061122STO00182+0+DOC+PDF+V0//SV&language=SV.
 • Hur förhåller sig EU-rätten till nationell rätt?

  EU-rätt och annan internationell rätt har inte samma rättsliga status, men när det gäller hur förslag till nya eller ändrade regler som berörs av EU- rätt eller annan internationell rätt ska konsekvensutredas, finns det generellt sett inga skillnader.

  I det här avsnittet beskriver vi vad du bör tänka på när du ska redovisa hur förslaget förhåller sig till EU-rätt eller annan internationell rätt. I den första delen beskriver vi vad du ska göra och hur du kan tänka och resonera. Vi visar också exempel som förhoppningsvis kan vara till hjälp vid formuleringarna i konsekvensutredningen. Det finns också information och länkar till Kommerskollegiums webbplatser som kan vara bra att titta på om förslaget innehåller nya eller ändrade tekniska regler, krav på tjänsteverksamhet eller på annat sätt kan påverka EU:s inre marknad.

  Vad menas med EU rätt?

  EU:s lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på lokal nivå i Sverige. Kommunerna är bundna av EU-rätten och skyldiga att se till att den följs i all verksamhet.

  Regering och riksdag å sin sida ansvarar för att den nationella lagstiftningen stämmer överens med EU-rätten. Kommunerna kan därför utgå från att de nationella lagar och regler de använder följer EU-rätten. Om det däremot skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt.

  Vilka tre delar består folkrätten av?

  Internationell rätt är ett område inom juridiken som behandlar förhållandet mellan stater. Internationell rätt delas i sin tur upp i folkrätt och internationell privaträtt.

  Internationell rättInternationell rätt bygger på sedvanerätt och traktatsbaserad rätt. Sedvanerätt är oskrivna regler som är bindande för alla stater, därför att de anses vara både praktiska och moraliskt riktiga. Traktatsbaserad rätt bygger på skrivna avtal eller konventioner. Den så kallade Wienkonventionen från 1969 skapade ett system för hur sedvanerättens politiska avtal ska förvandlas till juridiska dokument, till exempel hur ingångna avtal ska hållas. Internationell rätt delas upp i folkrätt och internationell privaträtt. Den senare reglerar individers tvister över nationsgränser.

  Vilka olika rättskällor finns det inom EU-rätten?

  Europeiska unionen, EU, bygger på överenskommelser mellan dess medlemsstater om att överlämna en viss del av sin beslutskraft, med andra ord lagstiftande makt, till EU. Medlemsstaterna har därefter underkastat sig en lojalitetsplikt mot EU-rätten, det vill säga att deras lagstiftande församlingar, domstolar och myndigheter är skyldiga att följa EU-rätten. Lojalitetsplikten gäller därför också för svenska livsmedelsinspektörer i sin myndighetsutövande roll.

   Inom EU används inte termen författning, utan i stället rättsakt. Dessutom skiljer man på primärrätt och sekundärrätt. För att förstå det EU-rättsliga systemet krävs viss kunskap om dess struktur.

   Livsmedelslagstiftningen utgörs till övervägande del av EU-rätt. EU-rätten bygger till sin struktur mycket på en kontinental rättstradition, men är ett rättssystem i sig, Det innebär att du behöver annan kunskap för att läsa och tolka EU-rätten än för att tolka den svenska rätten.

  Vilka brott kan man dömas för internationellt?

  Sverige har genom att tillträda Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen bl.a. åtagit sig att straffbelägga vissa gärningar och att kunna döma över vissa brott som riktas mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning. I propositionen lämnas förslag till lagstiftning som krävs för att Sverige ska kunna fullgöra dessa förpliktelser.

  Det föreslås att vissa straffbestämmelser i brottsbalken som omfattar gärningar som riktas mot svensk eller viss utländsk rättskipande verksamhet ska utvidgas till att också omfatta gärningar som tar sikte på Internationella brottmålsdomstolens rättskipning. Det gäller osann utsaga inför en internationell domstol (15 kap. 4 b §), störande av förrättning eller av allmän sammankomst (16 kap. 4 §), övergrepp i rättssak (17 kap. 10 §) och skyddande av brottsling (17 kap. 11 §). Straffansvar för våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd (17 kap. 1, 2 och 4 §§) föreslås gälla även när gärningen riktas mot tjänstemän vid domstolen i deras tjänsteutövning.

  Försök, förberedelse, stämpling och medverkan till de brott som redovisats ska vara straffbart i samma utsträckning som i fråga om brott som riktas mot svensk rättskipning.

  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

  Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) antogs vid en diplomatkonferens i Rom den 17 juli 1998. Genom stadgan inrättas en permanent internationell domstol för utredning och lagföring av allvarliga internationella brott (Internationella brottmålsdomstolen).

  Sverige har tillträtt stadgan den 28 juni 2001 (prop. 2000/01:122, bet. 2000/01:JuU30 och 2000/01:KU13y, rskr. 2000/01:284).

  Med ett tillträde till Romstadgan följer olika folkrättsliga förpliktelser för den tillträdande staten. Det gäller i första hand frågor om rättsligt samarbete med Internationella brottmålsdomstolen samt verkställighet av vissa avgöranden som domstolen fattar. Sverige har uppfyllt nämnda förpliktelser genom bl.a. lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224) som har trätt i kraft den 1 juli 2002. Vissa frågor om immunitet och privilegier för personer med anknytning till domstolen såsom bl.a. domare, åklagare, registrator, andra tjänstemän vid domstolen, försvarare och vittnen har behandlats i lagstiftningsärendet om Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen (prop. 2003/04:171, bet. 2004/05:JuU8, rskr. 2004/05:23).

  Vad är internationell rätt och hur skapas den?

  Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

  Vad får EU inte bestämma över?

  Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner påverkas direkt eller indirekt av EU.

  EU påverkar nästan alla verksamhetsområden inom kommun- och regionsektorn, antingen direkt eller indirekt. I egenskap av arbetsgivare, serviceproducent, tillsynsmyndighet och samhällsbyggare är det nödvändigt att ha kunskap om vad som sker i EU.

  Vad händer om ett land inte följer EUS regler?

  EU får bara vidta åtgärder som har stöd i fördragen. Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna och fastställer EU:s mål, reglerna för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas och förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

  Fördragen utgör grunden för EU:s verksamhet och kallas primärrätt.

  Sekundärrätten är den lagstiftning som utgår från fördragens principer och mål och omfattar förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.

  Vad består EU-rätten av?

  EU:s lagstiftning och praxisutveckling har stor påverkan på lokal nivå i Sverige. Kommunerna är bundna av EU-rätten och skyldiga att se till att den följs i all verksamhet.

  Regering och riksdag å sin sida ansvarar för att den nationella lagstiftningen stämmer överens med EU-rätten. Kommunerna kan därför utgå från att de nationella lagar och regler de använder följer EU-rätten. Om det däremot skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom EU-rätten har företräde framför nationell rätt.

  Vad skiljer en EU-lag från en EU regel?

  EU har utfärdat flera direktiv på mätteknikens område.

  I direktiven ställs krav på mätinstrument, färdigförpackningar och vilka måttenheter som får användas. Syftet med EU-direktiven är att underlätta den fria rörligheten av tillförlitliga mätare inom EU.

  I Sverige är det Swedac som utfärdar föreskrifter om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedac utfärdar de föreskrifter som är nödvändiga för att uppfylla kraven från EU.

  Vilket land bryter mot folkrätten?

  Analys. Den ryska invasionen i Ukraina är inte bara ett angrepp på den europeiska säkerhetsordningen, utan även på FN-stadgan som slår fast de grundläggande reglerna för det mellanstatliga umgänget. Att just nu ställa Ryssland eller Vladimir Putin till svars för dessa brott är inte lätt. Likväl finns all anledning att använda alla de juridiska verktyg som står till förfogande, skriver Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

  När Förenta nationerna och dess stadga angrips är det i själva verket hela världens säkerhetsordning som vi känt den sedan 1945 som allvarligt hotas. FN-stadgans regler för fredligt mellanstatligt umgänge och FN:s konventioner rörande mänskliga rättigheter utgör utgångspunkten och den sammanhållande länken för de regionala säkerhetsordningar och människorättsöverenskommelser som också tillkommit under efterkrigstiden. (I Europa finns till exempel Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa [Osse] och Europakonventionen för mänskliga rättigheter med flera överenskommelser inom Europarådet.) Det allra första grundläggande människorättsdokumentet som tillkom i FN efter andra världskriget var den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948.

  Vad händer om ett land bryter mot folkrätten?

  Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

  Vilka rättskällor finns i Sverige?

  • regeringens kommittédirektiv och kommittéregistret
  • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)
  • regeringens förordningsmotiv
  • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen
  • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet
  • riksdagsledamöternas motioner
  • riksdagsutskottens betänkanden och yttranden
  • riksdagsmyndigheternas framställningar och redogörelser
  • riksdagens skrivelser
  • riksdagens protokoll
  • Lagrådets yttranden.