:

Vad är kvalificerade personaloptioner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är kvalificerade personaloptioner?
 2. Vad innebär personaloptioner?
 3. Är personaloptioner bra?
 4. Hur fungerar KPO?
 5. När är andelar kvalificerade?
 6. Vill man ha kvalificerade andelar?
 7. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 8. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 9. Kan man förlora mer än insatsen i optioner?
 10. Vad innebär det att man innehar en kvalificerad andel?
 11. Varför kvalificerade andelar?
 12. Varför finns kvalificerade andelar?
 13. Är det bra att köpa optioner?
 14. Hur mycket kan man tjäna på optioner?
 15. När slutar en andel vara kvalificerad?

Vad är kvalificerade personaloptioner?

Den 6 mars 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram (dir. 2014:33). Den 15 mars 2016 överlämnade utredningen betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23).1

Utredaren hade i uppdrag att kartlägga olika typer av incitamentsprogram samt belysa i vilken omfattning, i vilka sammanhang samt för vilka ändamål sådana program förekommer. Utredaren hade också till uppgift att granska hur motsvarande instrument beskattas i jämförbara länder och slutligen skulle utredaren lämna förslag på hur små och nystartade bolag bättre skulle kunna behålla och rekrytera nyckelpersoner.2

Vad innebär personaloptioner?

Företag kan knyta viktig personal till företaget genom att använda sig av optioner, vilket är en rätt att i framtiden förvärva en andel i företaget. För mindre, nystartade företag, som inte kan erbjuda en konkurrenskraftig, eller ens marknadsmässig, lön till erfarna medarbetare, kan en option vara en utmärkt idé.

Den 1 januari 2018 trädde reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ikraft. Reglerna innebär att förmånen av en kvalificerad personaloption är skattefri för den anställde och inga arbetsgivaravgifter utgår. Beskattningstidpunkten inträder först vid avyttringen av den andel som förvärvats med stöd av personaloptionen och beskattningen kommer då ske i inkomstslaget kapital. Reglerna är därmed i de flesta fall förmånliga för både den anställde och arbetsgivaren.

Finansdepartementets förslag innebär att fler företag och individer kommer kunna ta del av skattefria personaloptioner.

Är personaloptioner bra?

Förmånsbeskattning sker när du rent faktiskt utnyttjar optionen till köp av aktier enligt den så kallade personaloptionsbestämmelsen. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att beskattningstidpunkten ska inträda. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad du betalar för aktien, lösenpriset.

Försäljning av aktierna redovisar du som vanlig aktieförsäljning under inkomst av kapital och kostnader hänförliga till aktieförsäljningen, exempelvis courtageavgift får dras av på K4-blanketten.  Om förmånen har beskattats under inkomst av tjänst är det beskattade värdet en del av anskaffningsutgiften tillsammans med lösenpriset.

Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna för personaloptioner används på samtliga rättigheter som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt lösenpris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Hur fungerar KPO?

KPO:er ska underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I det aktuella fallet ansåg Skatteverket att ett av Hidden Dreams portföljbolag skulle uttagsbeskattas, något som Hidden Dreams och Unum Tax hävdade skulle strida mot syftet med bestämmelserna kring KPOer. Och nu kom beskedet, Skatterättsnämnden gick på den senare linjen.

De skatterättsliga bestämmelserna kring KPO-program introducerades den 1 januari 2018. Som ett av de länder med världens starkaste startup-miljöer var syftet att underlätta för alla dessa företag att rekrytera samt behålla nyckelpersoner. Ett av problemen är dock att det saknas bolagsrättsliga bestämmelser kring KPO-program vilket har lett till osäkerheter i hur företag ska implementera dessa utan att förmånsbeskatta anställda eller drabbas av en skattesmäll själva. Frågan om huruvida anställda ska beskattas har redan avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2020 ref. 39), där det konstaterades att ingen beskattning ska ske. Men osäkerheten för själva företagen har bestått, fram tills nu.

När är andelar kvalificerade?

En andel på vilken utdelning och kapitalvinst ska beskattas enligt de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag.

Vill man ha kvalificerade andelar?

Särskilda skatteregler. För delägare i fåmansföretag finns särskilda skatteregler, ofta kallade 3:12-reglerna, som bland annat syftar till att arbetsinkomster i aktiebolag inte ska beskattas mer gynnsamt än lön, även om delägarna tar ut inkomsterna som utdelning eller vid en aktieförsäljning (läs om aktieöverlåtelseavtal här). Eftersom lön beskattas progressivt, skattenivån ökar om din lön är hög, och utdelningar och kapitalvinst i regel beskattas med en lägre och platt skattesats, har man skapat ett system som ger en liknande progressiv beskattning även för utdelning och kapitalvinst när en delägare anses ha så kallade kvalificerade andelar. 

Aktiva delägare i fåmansföretag. Den som är operativt aktiv i ett fåmansföretag har i regel “kvalificerade andelar” – lagen anger att en delägare har kvalificerade andelar om delägaren varit “verksam i betydande omfattning”. Det finns en mängd rättsfall som förtydligar när någon anses verksam i betydande omfattning, du som driver verksamhet i ett fåmansföretag bör åtminstone utgå från att du anses ha kvalificerade andelar snarare än tvärtom. Notera att en närståendes verksamhet i aktiebolaget påverkar delägaren i fråga, om en närstående anses verksam i betydande omfattning gör även delägaren i fråga det. 

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Den anställdes beskattning En personaloption ger den anställde (innehavaren av optionen) en möjlighet att i framtiden förvärva aktier till ett förutbestämt pris i det företag som den anställde arbetar i. Det kan också vara ett företag som ingår i samma koncern som detta företag. Personaloption är ett skatterättsligt begrepp och anses inte utgöra ett värdepapper. Beskattningen skiljer sig också beroende på om det är en personaloption eller ett värdepapper.

Oavsett om det är ett värdepapper eller personaloption som förvärvas på förmånliga villkor i tjänsten ska förmånen som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 11 § IL. Förmånen uppgår till skillnaden mellan vad den anställda har betalat för värdepappret eller personaloptionen och dess marknadsvärde. Sedan 2018 finns det bestämmelser i 11 a kap. IL om att förmån av personaloption i vissa fall inte ska tas upp som intäkt.

Enligt 10 kap. 11 § IL första stycket (den s.k. värdepappersregeln) ska förmånen av att förvärva värdepapper i tjänsten tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. För en personaloption sker enligt andra stycket nämnda bestämmelse beskattning först då rätten utnyttjas eller överlåts. Skillnaden mellan ett värdepapper och en personaloption är alltså vid vilken tidpunkt den anställde ska beskattas.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Kan man förlora mer än insatsen i optioner?

Det finns många anledningar till varför man vill handla med optioner. Det finns dessutom väldigt många strategier som optionshandlare brukar investera i. Syftet med handeln av optioner brukar dock vara att man antingen vill öka sin hävstång (och då också sin risk) eller minimera risk genom att skydda (hedga) sina positioner. Dessa strategier är ganska avancerade och bör endast tas då man som investerare har tillräcklig kunskap och förståelse på vilken risk som man faktiskt tar och vad som kan hända vid olika marknadsscenarion.

En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”. För enkelhetens skull är det den benämningen som kommer att användas framöver

Om man utfärdar en option om att ”köpa aktier för 100 kr” måste man sälja aktien för 100 kr oavsett vilket marknadspris aktien har på lösendagen till den som köpt optionen och begärt lösen.

Om aktiens värde är 120 kr på lösendagen har säljaren gjort en kursförlust på 20 kr, eftersom den tvingas sälja till ett lägre pris. Hur ser förhållandet ut om aktiens värde är 80 kr på slutdagen? Om det hade varit en terminsaffär hade terminssäljaren gjort en vinst på 20 kr, eftersom båda parter har en skyldighet att genomföra affären. I detta fall kommer köparen av optionen dock inte vilja utnyttja sin option och köpa aktier för 100 kr när de bara är värda 80 kr. Affären kommer således inte genomföras.

Vad innebär det att man innehar en kvalificerad andel?

Syftet med reglerna i 57 kap. IL är att förhindra att inkomster som egentligen är arbetsinkomster behandlas som kapital­inkomster vid beskattningen. Det innebär att det endast är moti­verat att tillämpa reglerna om andelsägaren eller någon närstående till denna är eller har varit verksam i betydande omfatt­ning i ett fåmansföretag. I så fall benämns andelen i företaget ”kvalifi­cerad andel” (57 kap. 4 § IL).

I 57 kap. 4 § första stycket IL anges under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad. Om kriterierna i någon av följande punkter är uppfyllda anses andelen vara kvalificerad:

 • Andelsägaren eller någon närstående till denna under beskatt­ningsåret eller något av de fem föregående beskattnings­åren varit verksam i betydande omfattning i företaget,
 • En särskild reglering för ägarskiften mellan närstående gäller från den 1 juli 2019 för överlåtelser till närstående som görs efter den 30 juni 2019. Regleringen är gjord genom ett tillägg i 57 kap. 4 och 5 §§ IL samt att en ny paragraf, 57 kap. 4 a IL, införts.

  Syftet med regelförändringarna är att så långt det är möjligt ska avyttringar av kvalificerade andelar beskattas på ett likformigt sätt oberoende av om andelarna säljs till en extern köpare eller till någon inom närståendekretsen. Regelförändringen innebär att det införs ett undantag till regeln om samma eller likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. Med de nya reglerna skapas en möjlighet för de som indirekt säljer sina andelar till närstående att deras andelar efter en karenstid på fem år kan ses som okvalificerade andelar. Detta var tidigare inte möjligt när verksamheten bedrivits vidare av en närstående.

  De nya bestämmelserna tar sikte på situationer när någon annan närstående till andelsägaren än andelsägarens make är verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag andelsägaren äger direkt eller indirekt. För att undantaget ska vara tillämpligt ska ett antal villkor vara uppfyllda och samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt (57 kap. 4 a § IL).

  Varför kvalificerade andelar?

  Särskilda skatteregler. För delägare i fåmansföretag finns särskilda skatteregler, ofta kallade 3:12-reglerna, som bland annat syftar till att arbetsinkomster i aktiebolag inte ska beskattas mer gynnsamt än lön, även om delägarna tar ut inkomsterna som utdelning eller vid en aktieförsäljning (läs om aktieöverlåtelseavtal här). Eftersom lön beskattas progressivt, skattenivån ökar om din lön är hög, och utdelningar och kapitalvinst i regel beskattas med en lägre och platt skattesats, har man skapat ett system som ger en liknande progressiv beskattning även för utdelning och kapitalvinst när en delägare anses ha så kallade kvalificerade andelar. 

  Aktiva delägare i fåmansföretag. Den som är operativt aktiv i ett fåmansföretag har i regel “kvalificerade andelar” – lagen anger att en delägare har kvalificerade andelar om delägaren varit “verksam i betydande omfattning”. Det finns en mängd rättsfall som förtydligar när någon anses verksam i betydande omfattning, du som driver verksamhet i ett fåmansföretag bör åtminstone utgå från att du anses ha kvalificerade andelar snarare än tvärtom. Notera att en närståendes verksamhet i aktiebolaget påverkar delägaren i fråga, om en närstående anses verksam i betydande omfattning gör även delägaren i fråga det. 

  Varför finns kvalificerade andelar?

  I propositionen föreslås tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattningen i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser.

  Två av förslagen innebär att det inte genom olika bolagskonstruktioner skall vara möjligt att kringgå 3:12-reglerna. Det ena förslaget innebär att regelsystemet görs tillämpligt dels om andelsägaren själv eller genom någon närstående är eller har varit verksam i ett fåmanshandelsbolag i vilket fåmansföretaget äger andelar, dels i de fall en andelsägare i ett fåmansföretag är eller har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget. Vid bedömningen av om ett handelsbolag är fåmansägt skall delägarna anses som en enda delägare om de själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i företaget i betydande omfattning.

  Det andra förslaget i denna del innebär att den särskilda definitionen av fåmansföretag som gäller i 3:12-systemet, dvs. att delägare och närstående till delägare som varit verksamma i betydande omfattning i företaget anses som en enda delägare, skall tillämpas även på andelsägarna respektive deras närstående i exempelvis ett moderföretag i de fall verksamheten helt eller delvis bedrivs i ett eller flera dotterföretag.

  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

  Inom Finansdepartementet har utarbetats en promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag (Fi2001/438) och en promemoria med förslag till ändring i reglerna om beskattningen vid underprisöverlåtelser (Fi2001/437). Promemoriornas lagförslag finns i bilagorna 1 och 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilagorna 3 och 4. Sammanställningar av remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendena (dnr Fi2001/437 respektive Fi2001/438).

  Regeringen lämnade den 1 februari 2001 en skrivelse (Skr. 2000/01:64) till riksdagen med meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser. I skrivelsen aviserades tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt en ändring i reglerna om beskattning i inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser. Regeringen föreslog med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen att de kommande förslagen tillämpas på utdelningar på och avyttringar av andelar i fåmansföretag samt på underprisöverlåtelser fr.o.m. dagen efter avlämnande av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2 februari 2001. I denna proposition lämnas förslag till en lagreglering med utgångspunkt i skrivelsen och promemoriorna.

  Riksskatteverket har i januari 2001 hos Finansdepartementet begärt vissa ändringar i skattereglerna om försäljning av värdepapper. Förslagen har utarbetats av en arbetsgrupp inom verket. Denna arbetsgrupp har haft Riksskatteverkets uppdrag att föreslå förändringar av de materiella reglerna för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust. Syftet är att det skall bli enklare för småsparare att deklarera försäljningar av värdepapper. Arbetsgruppen lämnade i januari 2001 en slutrapport (dnr 362–01/100). I detta ärende behandlas ett av förslagen, nämligen att det enhetliga uppskovssystemet vid andelsbyten frångås och ersätts med två parallella regelsystem. Projektets lagförslag i denna del finns i bilaga 5. Förslaget har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2001/208). Synpunkter har härefter under hand inhämtats från Riksskatteverket.

  Är det bra att köpa optioner?

  Det finns många anledningar till varför man vill handla med optioner. Det finns dessutom väldigt många strategier som optionshandlare brukar investera i. Syftet med handeln av optioner brukar dock vara att man antingen vill öka sin hävstång (och då också sin risk) eller minimera risk genom att skydda (hedga) sina positioner. Dessa strategier är ganska avancerade och bör endast tas då man som investerare har tillräcklig kunskap och förståelse på vilken risk som man faktiskt tar och vad som kan hända vid olika marknadsscenarion.

  En option är alltså ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare. Köparen av optionen är den som äger optionen (rättigheten). Köparen får alltså rättigheten (men inte skyldigheten) att genomföra en transaktion till ett visst pris på ett visst datum. Säljaren (utställaren) däremot tar motsatt position i affären. Säljaren säljer rättigheten till köparen och skapar sig en skyldighet att genomföra transaktionen om köparen (optionsinnehavaren) vill. Man kallar ofta säljaren av en option för en ”utfärdare”. För enkelhetens skull är det den benämningen som kommer att användas framöver

  Om man utfärdar en option om att ”köpa aktier för 100 kr” måste man sälja aktien för 100 kr oavsett vilket marknadspris aktien har på lösendagen till den som köpt optionen och begärt lösen.

  Om aktiens värde är 120 kr på lösendagen har säljaren gjort en kursförlust på 20 kr, eftersom den tvingas sälja till ett lägre pris. Hur ser förhållandet ut om aktiens värde är 80 kr på slutdagen? Om det hade varit en terminsaffär hade terminssäljaren gjort en vinst på 20 kr, eftersom båda parter har en skyldighet att genomföra affären. I detta fall kommer köparen av optionen dock inte vilja utnyttja sin option och köpa aktier för 100 kr när de bara är värda 80 kr. Affären kommer således inte genomföras.

  Hur mycket kan man tjäna på optioner?

  Kontrolluppgifter ska lämnas vid utfärdande av option och vid avyttring av en option. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optionen. Det anses också som avyttring när

  • innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning/nettning)
  • innehavaren får betalt utan att den underliggande tillgången överlåts (kontantavräkning)
  • tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall).

  Kontrolluppgift vid kvittning, kontantavräkning eller förfall ska lämnas för det år som transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren kommer kontrolluppgift att lämnas det år optionen utfärdas trots att premieintäkten i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser (se mer under Redovisning i din deklaration). Det framgår alltså inte av kontrolluppgifterna vilket år erhållen premien ska tas upp till beskattning.

  När slutar en andel vara kvalificerad?

  K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är (bland annat) ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

  K10-blanketten kan i vissa situationer vara extra komplicerad och kräva att du tar hjälp av experter för att blanketten ska bli rätt ifylld. Exempelvis kan det röra sig om att det har kommit in nya delägare, att någon delägare har lösts ut eller att bolaget har förvärvat ett annat bolag.

  Låt våra experter hjälpa dig med din deklaration!

  Du som ska fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. Att det ska vara ”kvalificerade” andelar innebär att du själv, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget.

  En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

  Om du INTE är verksam i betydande omfattning i bolaget (och inte heller någon närstående) är andelarna du äger “okvalificerade”.

  Utdelning och vinst vid försäljning av okvalificerade andelar beskattas då med 25%. Observera att det kan finnas situationer då andelarna i bolaget ändå är kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag. 

  Det finns inget krav på att lämna in K12-blanketten om det inte har skett någon försäljning eller utdelning under året.