:

Hur gör man verifikationer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man verifikationer?
 2. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 3. Vilka krav ställer bokföringslagen på en Verifikations utseende?
 4. Måste man kontera på verifikationen?
 5. Vad är en Verifikationslista?
 6. Vad måste finnas i ett kvitto?
 7. Hur bokför man en verifikation?
 8. Vad visar en Verifikationslista?
 9. Hur bokför man verifikationer?
 10. Vilka uppgifter ska anges i den löpande bokföringen?
 11. Hur gör man en verifikation i Visma?
 12. Är en faktura ett kvitto?
 13. Vad räknas som kvitto bokföring?
 14. Kan man sköta bokföringen själv?
 15. Hur länge måste en verifikation sparas?

Hur gör man verifikationer?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Måste man skriva ut alla verifikationer?

En verifikation innehåller uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen (5 kap. 6 och 10 §§ BFL). Verifikationen ska säkerställa att det finns bevis för att affärshändelsen har inträffat och ska dokumentera dess innebörd. Verifikationer ska även finnas för andra bokföringsposter, t.ex. rättelser och bokslutstransaktioner (5 kap. 10 § BFL).

En verifikation kan vara uppgifter som finns i en faktura, följesedel eller andra handlingar som upprättas i samband med en affärshändelse. En verifikation kan antingen tas emot av företaget eller upprättas inom företaget.

Vilka krav ställer bokföringslagen på en Verifikations utseende?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Måste man kontera på verifikationen?

Verifikation, ibland benämnt som verifikat, är någon form av dokumentation som styrker en post i bokföringen. För att post ska gå att bokföra krävs det att det finns en verifikation som styrker affärshändelsen.

Vanliga exempel på verifikationer är kvitton och leverantörsfakturor. Verifikationer behöver sparas även efter att en affärshändelse har bokförts, enligt bokföringslagen ska verifikationer sparas i 7 år.

Vad är en Verifikationslista?

Många delar av ditt företags ekonomi är reglerat av lagen och okunskap kan i värsta fall leda till att du ofrivilligt begår ett ekonomisk brott. Bokföring och redovisning ligger nära varandra men det finns nyansskillnader som är viktiga att ha koll på.

Med bokföring menas det pågående administrativa arbetet av att löpande registrera olika ekonomiska händelser som sker i ditt bolag. Exempel är inköp och försäljning, kvitton, fakturor och andra underlag.

Vad måste finnas i ett kvitto?

Visste du att du som handlar till ditt företag har eget ansvar för att kvittot du får innehåller rätt information? Det kan till och med vara så att du kan förlora rätten att dra av moms för det du köper om kvittot är för magert. 

4 000 kronor är en magisk gräns när det gäller avdragsrätt för ingående moms – om ditt köp överstiger den gränsen måste avdragsrätten styrkas med en fullständig faktura där löpnummer samt köparens namn och adress ska framgå. Det räcker med andra ord oftast inte med ett vanligt kassakvitto. Handlar du för under 4 000 kronor räcker det med en så kallad förenklad faktura. I vissa undantagsfall kan en förenklad faktura räcka även när du har handlat för över 4 000 kronor, det handlar om situationer när det kan vara svårt att få en fullständig faktura, till exempel när du betalar i betalautomater på bensinstationen eller tågstationen. I en sådan situation gör du klokt i att spara ett kontoutdrag tillsammans med kvittot som visar att det faktiskt är du som har gjort inköpet.

Hur bokför man en verifikation?

Välj den Verifikationsserie‍ du vill använda dig av och fyll i en Beskrivning, en text som beskriver vilken typ av transaktion du vill bokföra, exempelvis “dagskassa 2021-04-15”. För att det ska gå snabbare kan du lägga upp de beskrivningar som ofta används under Inställningar - Snabbtexter. Snabbtexterna innebär att du enbart behöver skriva in en kod för den beskrivning du vill använda eller skriva de första bokstäverna i beskrivningen för att få upp förslag på de beskrivningar som matchar.

Om du vill bokföra verifikationen på ett annat än dagens datum skriver du in det i fältet Bokföringsdatum.

Vill du att hela verifikationen ska bokföras på ett kostnadsställe eller projekt skriver du in det i fälten Kostnadsställe och Projekt. Om du däremot vill kontera olika kostnadsställen eller projekt på konteringsraderna gör du det per rad i kolumnerna KS eller PR.

Har du lagt upp en konteringsmall som du vill använda dig utav väljer du den i fältet Konteringsmall och skriver i beloppet som ska fördelas i fältet till höger. 

Vad visar en Verifikationslista?

Med löpande redovisning avses den dagliga bokföringen av företagets ekonomiska transaktioner. Detta regleras i 5 kap. Bokföringslagen. Eftersom redovisningsförfarandet skiljer sig mellan de olika stora företag har vi nedan specificerat på vilket sätt det skiljer sig. Hur redovisningen årligen skall avslutas skiljer sig också , se dokumentet Redovisningens avslutande.

Företagets affärshändelser skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordningen – Grundbokföring – och i systematisk ordning – Huvudbokföring. En utskrift i registreringsordning brukar även kallas för verifikationslista och en utskrift i systematisk ordning huvudbok.

Hur bokför man verifikationer?

Verifikation, ibland benämnt som verifikat, är någon form av dokumentation som styrker en post i bokföringen. För att post ska gå att bokföra krävs det att det finns en verifikation som styrker affärshändelsen.

Vanliga exempel på verifikationer är kvitton och leverantörsfakturor. Verifikationer behöver sparas även efter att en affärshändelse har bokförts, enligt bokföringslagen ska verifikationer sparas i 7 år.

Vilka uppgifter ska anges i den löpande bokföringen?

Genom den löpande bokföringen samlas och sammanställs information om ett företags affärshändelser. Med löpande bokföring menas att bokföringen ska göras på ett sådant sätt att affärshändelserna kan presenteras i såväl den ordning som posterna har registrerats som i systematisk ordning efter art. Den löpande bokföringen ska göras på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera att bokföringsposterna är fullständiga. Det ska även gå att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat (5 kap. 1 § BFL).

Tillsammans ska presentationen i registreringsordning och systematisk ordning göra det möjligt att överblicka verksamhetens förlopp. Med verksamhetens förlopp menas hur företagets ställning och resultat vid ett visst tillfälle har uppstått. Presentationen i registreringsordning och systematisk ordning ska visa när de olika affärshändelserna har inträffat under räkenskapsåret och hur de har påverkat verksamhetens ställning och resultat. Om affärshändelserna bokförs inom rätt tid och hänförs till rätt redovisningsperiod samt om övriga bestämmelser i kapitel 2 och 3 i det allmänna rådet följs, kan förloppet överblickas (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 2.2).

Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Det innebär att det som bokförts inte ska kunna raderas eller på annat sätt göras oläsligt (BFNAR 2013:2 punkt 2.1). För att affärshändelser, rättelser och bokslutstransaktioner ska anses vara bokförda måste bokföringsposterna vara gjorda på ett varaktigt sätt. Det är först när noteringarna i grundboken och huvudboken är gjorda på ett varaktigt sätt som affärshändelserna m.m. är bokförda.

I en manuell bokföring är noteringarna gjorda på ett varaktigt sätt när affärshändelsen t.ex. har noterats med bläck. I ett bokföringsprogram är bokföringen varaktig om registreringarna inte kan ändras eller tas bort. Så länge posten kan ändras eller tas bort är den inte bokförd. En affärshändelse som har noterats med blyerts i en manuell bokföring eller registrerats i ett kalkylprogram är inte bokförd eftersom bokföringsposten inte är varaktig (BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 2.1). Om företaget behöver rätta en bokförd post gäller bestämmelserna om rättelser.

Kravet på varaktighet gäller inte endast bokföringen i registreringsordning och i systematisk ordning utan även i den sidoordnade bokföringen t.ex. ett anläggningsregister.

Hur gör man en verifikation i Visma?

För att vi ska kunna genomföra konverteringen från ditt Visma Administration, Visma Fakturering eller Visma Förening till Fortnox behöver vi få in en säkerhetskopia på det eller de företag som du vill konvertera.För att ta en säkerhetskopia på ditt företag i Visma SPCS program klickar du på Arkiv-Säkerhetskopiera- Aktivt företag, välj bläddra och spara ned på skrivbordet eller på en valfri plats på datorn. Denna fil skickas sedan in till oss på Fortnox så tar vi hand om att konvertera företaget från Visma SCPS till Fortnox.

Är en faktura ett kvitto?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vad räknas som kvitto bokföring?

En leverantörsfaktura är ett dokument som uppkommer i samband med köpet och som anger ett betalningskrav från säljare till köpare. Syftet med fakturan är dels att fungera som ett underlag för Skatteverkets kontroll av transaktionen, men även för att styrka köparens rätt till avdrag för den ingående momsen.

Kan man sköta bokföringen själv?

Om du vill sköta din bokföring själv och ändå ha en bokföringsbyrå att luta dig mot ibland. Då är vi på Angamato Ekonomikonsult ett bra val. Vi har upptäckt att många företagare är riktigt duktiga på att sköta sin egen bokföring, samtidigt som man kan spara några kronor på att sköta pappren själv. Men samtidigt är det skönt att ha någon sakkunnig att luta sig mot ibland.

Vi på Angamato har mer än trettio års erfarenhet från att sköta olika kunders bokföring och andra ekonomiska frågor. Det gör att vi samlat på oss både erfarenhet och kunskap inom det mesta som rör ekonomi. Det är en kunskap som vi gärna delar med av oss av till dig som väljer att sköta din löpande redovisning med hjälp av oss. Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring, Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring

Hur länge måste en verifikation sparas?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.