:

Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
 2. I vilken ordning ska Konkursborgenärer betalas och hur bestäms det?
 3. Är konkurser offentliga?
 4. Var kan man se konkurser?
 5. Var kan jag se konkurser?
 6. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 7. Hur köper man ett konkursbo?
 8. Kan man se nystartade företag?
 9. Vem står för skulder i aktiebolag?
 10. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 11. Vem äger ett konkursbo?
 12. Hur många nystartade företag överlever?
 13. Hur mycket pengar måste man ha för att starta eget företag?
 14. Kan Kronofogden ta pengar från mitt aktiebolag?
 15. Hur mycket får man kvar att leva på vid skuldsanering?

Hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

När tingsrätten har fastställt utdelningen så är konkursen avslutad. Bolaget upphör i och med detta och möjligheterna att få utdelning från konkursen försvinner.

Alla konkursbeslut som avser företag i sverige kan man se på AllaKonkurser.se. Här finns uppgifterna om vem som är utsedd av tingsrätten till konkursförvaltare samt dennes adressuppgifter.

I vilken ordning ska Konkursborgenärer betalas och hur bestäms det?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

En gäldenär som inte kan svara för sina skulder kan försättas i konkurs så som bestäms i denna lag. Domstolen beslutar på ansökan av gäldenären eller en borgenär om huruvida gäldenären skall försättas i konkurs.

Är konkurser offentliga?

Under 2022 fattade Tingsrätterna beslut om att inleda konkurs i 6 849 företag, en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Konkurserna berörde 16 159 anställda, vilket är en ökning med 53 procent från föregående år.

Utöver företagskonkurserna försattes 110 privatpersoner i konkurs, jämfört med 109 föregående år. Antalet konkurser i dödsbon var 340, jämfört med 329 året innan. De offentliga ackorden uppgick i 146 företag som hade 5 827 anställda. Motsvarande siffror 2021 var 165 företag med 4 099 anställda.

Var kan man se konkurser?

Denna tidslinje visar hur processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom.

Var kan jag se konkurser?

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. Konkursstatistiken visar hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser, dels månadsvis och dels i en årsrapport.

I den månadsvisa statistiken redovisas statistiken efter region och bransch. Årsrapporten belyser fler perspektiv, som storleksklass och företagsform. Om inget annat anges täcker statistiken endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

I ett aktiebolag finns det ett antal regler som berör ägares befattningshavares, styrelseledamöter och VD till exempel, ansvar för hur aktiebolagets sköts allmänhet och hur aktiebolagslagens regler om aktiebolagets ekonomi följs i synnerhet.

Huvudregeln i ett aktiebolag är enligt aktiebolagslagen att aktieägarna inte har något personligt ansvar alls för aktiebolagets förpliktelser, aktiebolaget är en egen juridisk person och har bär som sådan allt ansvar för bolagets förpliktelser. Huvudregeln för personligt ansvar för bolagets förpliktelser tas upp i kapitel 1 i aktiebolagslagen.

Det finns dock som så ofta i aktiebolagslagen, och andra lagar, undantag från huvudregeln.

Hur köper man ett konkursbo?

Marknaden för konkursbon växer och ovanligt många kursade bolag sitter på attraktiva värden. Di har pratat med två experter som berättar hur lyckas med köp av företag som är på väg mot – eller redan ramlat ned i – graven.

”Vi ser många konkurser med substans.”

Kan man se nystartade företag?

Syftet med undersökningen är att mäta omfattning och betydelse av nyföretagandet inom olika näringsgrenar och regioner samt att svara på frågor om varför man startar "eget", skillnader i nyföretagande mellan kvinnor och män, betydelsen av tidigare erfarenheter av att driva företag etc.

Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Totalundersökningen grundar sig på de företag som under senaste månaden registrerats som "nya" i SCB:s företagsregister (FDB). FDB är ett register över det totala företagsbeståndet i Sverige. Databasen uppdateras när ny verksamhet startar, men också när ett företag byter ägare eller när ett företag byter juridisk form, t.ex. från handelsbolag till aktiebolag. Svaren i undersökningen hjälper oss att, utifrån alla nyregistrerade företag, sortera bort ägarbyten och ombildningar för att därigenom kunna mäta hur många företag som är genuint nystartade.

Vem står för skulder i aktiebolag?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Skulle du eller ditt företag inte betala en eller flera skulder, kan detta leda till en betalningsanmärkning. Dessa sätts av ett kreditupplysningsföretag som ofta har fått informationen från Kronofogdemyndigheten. Den här informationen är sen synlig för alla som tar en kreditupplysning på en potentiell kund, vilket ofta innebär att kreditmöjligheterna begränsas, eller försvinner helt. 

För en privatperson tas betalningsanmärkningen bort senast efter tre år, men för företag gäller normalt en regel på fem år. 

Viktigt att komma ihåg är att även om du betalar skulden efter att Kronofogden har meddelat ett utslag, registreras ändå anmärkningen. 

Vem äger ett konkursbo?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Hur många nystartade företag överlever?

Statistiken visar tillkomsten av företag med genuint nystartad verksamhet inom olika regioner och näringsgrenar.

Vi redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har ett namnskyddat firmanamn. Kontakta Bolagsverket för uppgifter om ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar.

Hur mycket pengar måste man ha för att starta eget företag?

Det kanske viktigaste av allt för dig som vill starta eget företag är att hitta en bra affärsidé.

Vill du arbeta inom B2C (Business to Consumer), exempelvis inom detaljhandel, eller inom B2B (Business to Business)? Vill du uppfinna en ny produkt eller förbättra en befintlig? Kanske vill du erbjuda en tjänst du tycker fattas eller bara starta en egen webbshop? Fundera över vad du kan erbjuda som kommer att göra andras liv enklare eller bättre.

Det kanske viktigaste av allt för dig som vill starta eget företag är att hitta en bra affärsidé.

Vill du arbeta inom B2C (Business to Consumer), exempelvis inom detaljhandel, eller inom B2B (Business to Business)? Vill du uppfinna en ny produkt eller förbättra en befintlig? Kanske vill du erbjuda en tjänst du tycker fattas eller bara starta en egen webbshop? Fundera över vad du kan erbjuda som kommer att göra andras liv enklare eller bättre.

Vissa har en självklar affärsidé redan från början medan andra har flera. Kom ihåg att det aldrig är bra att ha för många bollar i luften, särskilt inte om du planerar att driva företaget på egen hand till en början (detta kan jag personligen intyga).

En affärsplan är viktig av många anledningar. Framför allt fungerar den som ett hjälpmedel för att konkretisera dina mål med företaget och hur du ska uppnå dem. Den tvingar dig dessutom att granska marknaden och dina främsta konkurrenter, vilket gör det enklare att urskilja företagets viktigaste styrkor och svagheter.

Affärsplanen kan dessutom vara ett viktigt dokument om du planerar att söka finansiering under uppstartsfasen, till exempel i form av ett företagslån eller riskkapital. Detsamma gäller om du är intresserad av att värva nya samarbetspartners.

Nedan kommer några punkter som din affärsplan bör innehålla. Kom ihåg att du alltid kan vända dig till en rådgivare för hjälpsamma tips och råd.

Kan Kronofogden ta pengar från mitt aktiebolag?

Juridik vid dödsfall

Om jag som privatperson äger ett aktiebolag och jag går i personlig konkurs, vad händer då med aktiebolaget?

Hur mycket får man kvar att leva på vid skuldsanering?

När Kronofogden ska räkna ut hur stor din summa blir, tar det med olika faktorer i beräkningen.