:

Kan man skilja sig digitalt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skilja sig digitalt?
 2. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 3. Kan man fullfölja skilsmässa online?
 4. Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?
 5. Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?
 6. Kan man skilja sig utan betänketid?
 7. Vad delas inte vid skilsmässa?
 8. Kan man neka att gå med på skilsmässa?
 9. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 10. Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?
 11. När syns skilsmässa på Skatteverket?
 12. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 13. Kan man bli nekad skilsmässa?
 14. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 15. Vem får behålla huset vid skilsmässa?

Kan man skilja sig digitalt?

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för skils­mäs­sa.

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket. 

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Kan man fullfölja skilsmässa online?

Såhär ser tur­ord­ning­en ut för skils­mäs­sa.

Det första steget mot att skilja sig är att göra en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. An­sö­kan kan du enkelt skapa online med Aatos skils­mäs­so­tjänst. An­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad går också att göra med blan­kett som skrivs ut och postas eller genom dom­sto­lens e-tjänst.

Till­sam­mans med an­sö­kan ska per­son­be­vis bi­fo­gas. När du skil­jer dig online med hjälp av Aatos be­stäl­ler vi per­son­be­vis åt dig. Det sker au­to­ma­tiskt och du be­hö­ver då inte själv gå in och be­stäl­la med e-le­gi­ti­ma­tion från Skat­te­ver­ket. 

Skils­mäs­so­an­sö­kan gör du till­sam­mans med din part­ner, men det går också att ansöka om skils­mäs­sa på egen hand. När du gör det själv dröjer det oftast lite längre tills att skils­mäs­san går igenom. En an­sök­nings­av­gift ska be­ta­las till tings­rät­ten innan hand­lägg­ning­en kan på­bör­jas.

Hur vet jag om min skilsmässa gått igenom?

När man skiljer sig ska värdet av makarnas tillgångar minus skulder ingå i bodelningen och hälftendelas mellan parterna. Troligen är det mer regel än undantag att det är svårt att komma överens. Lyckas man inte lösa bodelningen har det uppstått en bodelningstvist. Hur gör man då när man hamnar i den här sitsen? Och hur gör man när man vill skilja sig?

Ni har bestämt er: ni ska skiljas. Eller så vill bara en av er skiljas. I det första fallet lämnar ni in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Vill bara en av er skiljas, ska denne istället ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Har ni inga barn under 16 år som bor med er, går skilsmässan igenom utan betänketid. Har ni hemmaboende barn under 16 år måste ni enligt lag ha en betänketid på sex månader. Därefter måste man begära fullgörande av skilsmässan (äktenskapsskillnad) inom 6 månader för att skilsmässan ska gå igenom.

Från det datum när tingsrätten beslutat om att skilsmässan gått igenom räknas ni som skilda. Ni får hem domen via brev.

Kan man skilja sig utan att den andra skriver på?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring upplösning av äktenskap finner man i 5 kapitlet Äktenskapsbalken.

Kan man skilja sig utan betänketid?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • Vad delas inte vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Kan man neka att gå med på skilsmässa?

  Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

  Regler om hur en skilsmässa ska gå till finns i Äktenskapsbalken. Det finns ingen regel i äktenskapsbalken som hindrar den ena maken att motsäga sig en skilsmässa. Det finns däremot regler som hanterar situationen när bara den ena maken vill skiljas, en sådan regel finns i 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter en betänketid. Detta innebär att den make som vill skiljas kan yrka på skilsmässa, men innan en domstol dömer i frågan löper en betänketid om 6 månader. Först när betänketiden löpt ut kan maken om denna fortfarande skilja sig göra ett särskilt yrkande om skilsmässa vilket framgår av 5 kap 3 § äktenskapsbalken.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

  Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?

  I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • När syns skilsmässa på Skatteverket?

  Det finns inget krav på att en bodelning ska registreras vid skilsmässa utan det är helt upp till er. Vill ni registrera avtalet måste ni först ha lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till Tingsrätten. Vid bodelning under äktenskap måste ni först anmäla det till Skatteverket, därefter ska bodelningsavtalet registreras.

  Även i de fall det inte är ett krav så rekommenderar vi att ni registrerar ert bodelningsavtal. Tidigare makar har rätt att begära bodelning under många år efter att skilsmässan är genomförd, genom att er bodelningshandling är registrerad hos Skatteverket kan ni bevisa att bodelningen är genomförd och vilken egendom som tillhör vem. På så vis undviker ni en eventuell tvist i framtiden och handlingen finns dokumenterad och i säkert förvar.

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  Jag förstår inte hur jag ska kunna gå vidare. Jag ältar detta dagligen och har hamnat i en djup depression. Har även legat inlagd på psyk. Under flera år har jag gått och funderat på att separera och tillslut gjorde jag det. Allt var frid och fröjd till en början men efter en månad träffade mitt ex en ny tjej. Och då slog svartsjukan till och jag ångrade mig. Jag har ångrat mig så sjukt så jag kan inte ta mig vidare. Det här har pågått över ett halvår. Mitt ex vill inte tillbaka och han ville aldrig separera från början men nu har han tydligen insett att vi inte hade det så bra. Vi har en son på 9 år som vi har delad vårdnad av. Och nu får jag bara tillbringa hälften av hans uppväxt med honom och det gör så in det gör så jävla ont. Jag kan inte fatta hur jag tänkte. Hur FAN kunde jag välja bort mitt barn??? Och nu har exet blivit värsta superpappan som han inte riktigt var förrut. På det hela har vi båda blivit bättre föräldrar åt våran son och men jag önskar vi kunde vara bättre föräldrar tillsammans. Jag e så jävla svartsjuk på mitt ex nya så jag går sönder. Jag har konstant ångest och gråter hela tiden. Framtiden känns otrygg och ensam. Har förlorat hans sida av släkt och vänner. Och det enda jag tänker är att varför gjorde jag slut? För att jag trodde gräset var grönare på andra sidan?? Jag skulle vilja slå ihjäl mig själv. Fyfan vad jag hatar mig. Jag kommer aldrig komma över det här…

  dec '18

  Kan man bli nekad skilsmässa?

  Skilsmässans vara och icke vara i samhället har varit olika genom i historien. På Island hade kvinnan under den tidiga medeltiden rätt att skilja sig från sin man. Detta var förmodligen en kvarleva från vikingatiden och det förkristna samhället: redan på 900-talet berättar den handelsresande Al-Tartusi om hur kvinnorna i Hedeby hade rätt att skilja sig från sin män.

  Ett berömt historisk skilsmässofall är Henrik VIII av England och hans skilsmässa från Katarina av Aragonien. Då påven nekade skilsmässan blev det en av anledningarna till att Henrik skilde den engelska kyrkan från den romersk-katolska och gjorde sig själv till överhuvud för kyrkan i England.

  Under Franska revolutionen infördes 1792 Frankrikes första skilsmässolag, Loi autorisant le divorce en France. Den avskaffades snart igen, men utgjorde en tydlig skillnad mot den tidigare lagstiftningen om separation av person, som inte tillät skilsmässa utan enbart att makarna separerade från varandra utan att gifta om sig.

  Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

  Bo­del­ning be­ty­der att ni delar upp er ge­men­sam­ma eko­no­mi till att bli två in­di­vi­du­el­la eko­no­mi­er. Man skulle kunna be­skri­va bo­del­ning­en som den eko­no­mis­ka skils­mäs­san.

  Det är bra att så snart som möj­ligt göra bo­del­ning efter att ni skic­kat in era skils­mäs­so­pap­per till tings­rät­ten. Dels ef­tersom bo­del­ning­en ska utgå från de pengar och egen­dom som ni har dagen då an­sö­kan om skils­mäs­sa lämnas in. Det blir då lät­ta­re att få en över­blick jäm­fört med långt senare.

  Att på­bör­ja bo­del­ning­en är också ett vik­tigt steg mot två en­skil­da eko­no­mi­er och gör det enkla­re att ta beslut och pla­ne­ra inför den nya fram­ti­den. Om du ex­em­pel­vis vill ansöka om lå­nelöf­te för att köpa en ny bostad måste bo­del­ning­en vara klar och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

  Om ni har ge­men­sam­ma lån och skul­der vid skils­mäs­sa har ni ge­men­samt be­tal­nings­an­svar fram tills att lånet blir löst eller skrivs om. Ni är so­li­da­riskt be­tal­nings­an­sva­ri­ga vilket be­ty­der att banken kan kräva vem som helst av er på hela skul­den.

  Det är ex­em­pel­vis van­ligt för huslån och gäller även om ni har valt att bo åt­skil­da. Om en av er har flyt­tat ut ur den ge­men­sam­ma bo­sta­den kan det vara rim­ligt att ni delar upp de totala bo­en­de­kost­na­der­na mellan er på ett skä­ligt sätt.

  Om där­e­mot bara en av er står på ett lån har den per­so­nen ensamt be­tal­nings­an­svar. Det in­ne­bär att ingen av er enligt lag har skyl­dig­het att betala av på den andres lån.  Det gäller även om lånet togs i sam­för­stånd och för ge­men­sam­ma syften. 

  Vem får behålla huset vid skilsmässa?

  Bostad & Fastighet

  Hur bestämmer man vem som får behålla huset vid skilsmässa om båda makarna vill behålla huset och det inte finns några gemensamma barn eller barn sedan tidigare som är skrivna hos makarna?