:

Måste en ideell förening ha stadgar?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en ideell förening ha stadgar?
 2. Hur man skriver stadgar för ideell förening?
 3. Vad ska en förenings stadgar innehålla?
 4. Kan styrelse stadgar?
 5. När börjar nya stadgar gälla ideell förening?
 6. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 7. Måste stadgar vara underskrivna?
 8. Vem godkänner föreningens stadgar?
 9. Vem bestämmer i en ideell förening?
 10. Måste man följa stadgarna?
 11. Vem har rösträtt i en ideell förening?
 12. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?
 13. Vem skriver under stadgar?
 14. Vad händer om man inte följer föreningens stadgar?
 15. Vad menas med stadgar?

Måste en ideell förening ha stadgar?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur man skriver stadgar för ideell förening?

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade.

Vad ska en förenings stadgar innehålla?

Det som är en av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna. Vid bildandet av en förening skriver interimsstyrelsen ett förslag till stadgar som diskuteras och beslutas om vid föreningens första stämma.

En förening som tillhör ett nationellt förbund bör kontakta detta då förbundet ofta har normalstadgar som föreningen kan eller bör använda sig av. Tänk på att normalstadgarna ska fungera som en mall. Ni måste anpassa normalstadgarna till föreningens ändamål och verksamhet. Om ert nationella förbund ändrar i sina stadgar så ändras inte stadgarna automatiskt för er förening. Den enskilda föreningen måste själv revidera eller anta nya stadgar om det ska gälla för föreningen.

Kan styrelse stadgar?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

När börjar nya stadgar gälla ideell förening?

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

En förening får bildas för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Syftet får inte strida mot lag eller god sed.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan styrelsen istället kalla till årsmöte på hemsidan?

Måste stadgar vara underskrivna?

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens egna interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen, hur beslut ska fattas m.m.

Det är viktigt att föreningen följer sina egna stadgar oavsett vad som är aktuellt för stunden. Avvikelser från föreningens egna stadgars bestämmelser kan innebära att vi inte kan behandla ditt ärende.

Vem godkänner föreningens stadgar?

Ideella föreningar måste ha stadgar och styrelse. För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha antagit stadgar och valt en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas (NJA 1987 s. 394).

Vem bestämmer i en ideell förening?

Det allra vanligaste är att starta en ideell eller en ekonomisk förening. Du kan också starta andra typer av föreningar som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller stiftelse. I den här artikeln får du lära dig mer om ideella föreningar, men om du vill lära dig mer om andra typer av föreningar kan du läsa mer på Bolagsverkets hemsida. 

En ideell förening är en förening som inte har som syfte att tjäna pengar. En ideell förening ska istället verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål, som att motverka fattigdom eller hjälpa människor med psykisk ohälsa. 

En ideell förening får, till skillnad från en ekonomisk förening, inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. 

Måste man följa stadgarna?

I en bostadsrättsförening behöver du som bostadsrättshavare givetvis följa de lagar som gäller för bostadsrättshavare. Utöver lagarna finns dock även stadgar och ordningsregler som du ofta behöver följa. I den här artikeln kommer vi fokusera på stadgarna för en bostadsrättsförening.

När en bostadsrättsförening ska bildas behöver föreningen skicka in sina stadgar till bolagsverket. Stadgarna i en bostadsrättsförening är dess grundläggande regler. Stadgarna blir allmänna handlingar när de registrerats hos Bolagsverket. I bostadsrättsföreningen faller det på föreningsstämman att besluta om föreningens stadgar.

Vem har rösträtt i en ideell förening?

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig av ombudssystem. Då kan föreningen liknas vid en representativ demokrati. I dessa fall ska dock alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd till ombudet som ska representera dem.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Läs mer under Förtroendevalda.

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Vem skriver under stadgar?

En förening måste ha skrivna stadgar. Stadgarna är föreningens egna interna regler och ska innehålla bland annat föreningens namn, syfte och mål med verksamheten, hur man utser styrelsen, hur beslut ska fattas m.m.

Det är viktigt att föreningen följer sina egna stadgar oavsett vad som är aktuellt för stunden. Avvikelser från föreningens egna stadgars bestämmelser kan innebära att vi inte kan behandla ditt ärende.

Vad händer om man inte följer föreningens stadgar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att det gäller någon sorts förening, men det framgår inte om det till exempel rör en ideell eller ekonomisk förening, om det gäller en bostadsrättsförening eller något annat. Det får betydelse i vissa fall eftersom regler och praxis kan se olika ut i olika föreningstyper. Jag ska försöka ge ett svar om passar i de flesta situationer.

Vad menas med stadgar?

Stadgar är de regler som gäller internt för föreningar eller stiftelser.

För att föreningar, till exempel ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, ska kunna bildas finns krav på att det ska finnas stadgar som antingen har godkänts eller antagits. Detsamma gäller för stiftelser. Enligt svensk lag ska dessa stadgar innehålla följande: