:

Vilka har fått stöd från Tillväxtverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka har fått stöd från Tillväxtverket?
 2. Vilka företag kan söka stöd vid korttidsarbete?
 3. Vad är Korttidsstöd?
 4. Vilka stöd kan man söka?
 5. Vad räknas som stöd?
 6. Vilka typer av bidrag kan man få?
 7. Hur ansöker man om bidrag?
 8. Hur mycket lön får man när man är permitterad?
 9. Kan en anställd neka korttidsarbete?
 10. Kan man leva på bidrag?
 11. Kan man få hjälp med pengar av kyrkan?
 12. Hur söka stöd?
 13. Vilka Personkretsar kan ansöka om stöd enligt lagen?
 14. Vilken ersättning har jag rätt till?
 15. Vad har jag rätt till för bidrag?

Vilka har fått stöd från Tillväxtverket?

Ta del av beslut, uppgifter och statistik om vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller har fått avslag.

I tjänsten Filtrera företagsuppgifter kan du att ta fram information i beslut om korttidsstöd på företags- och organisationsnivå. Du kan även göra sammanställningar på län, kommun och bransch.

Vilka företag kan söka stöd vid korttidsarbete?

Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

För att ta del av vad som gäller för närvarande angående korttidsarbete hänvisar vi till våra arbetsgivarnytt som finns i vår arbetsgivarguide samt Tillväxtverkets hemsida. Notera att reglerna ändrats i vissa delar från och med 1 december 2020, se Tillväxtverkets information här.Texten nedan gäller enbart så som stödet sett ut under 2020.

Vad är Korttidsstöd?

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Korttidsarbete kunde sökas av företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem till följd av corona-pandemin. I praktiken innebar det att anställda gick ner i arbetstid under en period (permittering) med nästan bibehållen lön, samtidigt som staten gick in och gav ekonomiskt stöd. Syftet var företagen att genom permittering, istället för uppsägning, snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder.

Vilka stöd kan man söka?

Klicka här för att söka bidrag & stipendier

Ja, många får pengar och alla pengar du får är skattefria och behöver inte betalas tillbaka. Kvinnor, män, ungdomar och barn kan få pengar. Friska, sjuka, funktionshindrade, fattiga, ensamstående föräldrar, arbetslösa, organisationer, institutioner, skolor, föreningar och företag verksamma inom vård, kultur, utbildning, omsorg, miljö,  kan få stöd.

Vad räknas som stöd?

När offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Reglerna begränsar möjligheterna att stödja företag.

Enligt EU-fördraget (artikel 107.1) gäller ett principförbud mot statsstöd inom den gemensamma marknaden. Det finns dock undantag från detta förbud och Tillväxtverket har möjlighet att besluta om vissa stöd som är tillåtna enligt EU:s statsstödsregelverk.

Vilka typer av bidrag kan man få?

I olika perioder i livet så kommer man av olika skäl vara berättigad till eller få möjlighet till att erhålla eller ansöka om vissa olika typer av bidrag. Det kan handla om bidrag som hjälper en att komma vidare i livet eller bidrag som är ett stöd under en viss period i livet.

Olika bidragsformer:

Hur ansöker man om bidrag?

Uppfattad!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Mer information

Hur mycket lön får man när man är permitterad?

Permittering är ett alternativ till uppsägning när en arbetsgivare inte kan tillhandahålla lika mycket arbete till en anställd under en tid. Som anställd kan du då bli tillfälligt arbetsbefriad tills arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter igen.

Din anställning upphör inte om du blir permitterad. I regel är det enda som skiljer att du inte måste vara på din arbetsplats lika mycket som tidigare.

Permittering kan innebära att arbetsgivaren drar ner på din arbetstid, så att du jobbar mindre än du gör i vanliga fall. Det kan också innebära att du blir helt arbetsbefriad under en tid.

Kan en anställd neka korttidsarbete?

Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa. Men eftersom din arbetsgivare saknar är det dock flera saker du behöver få information om och tänka på innan du accepterar en överenskommelse om korttidsarbete.

Unionen har gjort bedömningen att förhandlingsskyldighet (enligt 13 § MBL) föreligger när korttidsarbete ska införas hos arbetsgivare utan kollektivavtal där vi har medlemmar vilket innebär att arbetsgivaren ska förhandla med Unionen om att införa avtal om korttidsarbete.

Kan man leva på bidrag?

Sadoo Iskandarani berättar att många av de som har invandrat från Mellanöstern kommer till Sverige med stora ambitioner. De har ofta varit företagare i det gamla hemlandet och varit vana vid att arbeta hårt. För dem blir det en kulturkrock när de möts av ett samhälle där det inte lönar sig att arbeta.

– Vi måste inspirera folk att känna sig behövda, inspirera folk att arbeta, speciellt kvinnor. Jag ser min mamma i varje kvinna. De är drottningar i sitt kök därhemma. De borde också vara drottningar i vårt samhälle. De behöver vara förebilder åt nya generationer kvinnor som ska ut på arbetsmarknaden, säger han.

Kan man få hjälp med pengar av kyrkan?

Alla lokalavdelningar som uppfyller kraven på att vara en aktiv lokalavdelning (se längre ner för mer information) kommer att få ett grundbidrag på 1 500 kronor.

Nystartade lokalavdelningar har möjlighet att få ett startbidrag på 2 000 kronor.

Hur söka stöd?

Alla lokalavdelningar som uppfyller kraven på att vara en aktiv lokalavdelning (se längre ner för mer information) kommer att få ett grundbidrag på 1 500 kronor.

Nystartade lokalavdelningar har möjlighet att få ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vilka Personkretsar kan ansöka om stöd enligt lagen?

Lagen om stöd och ser­vice till vissa funk­tions­hind­rade, även kal­lad LSS, regle­rar insat­ser för vissa per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning. LSS syf­tar till att göra det möj­ligt för per­so­ner med omfat­tande och var­ak­tiga funk­tions­hin­der att leva som alla andra.

LSS är en rät­tig­hets­lag. Det inne­bär att de som till­hör lagens per­son­krets har rätt till insat­ser om de behö­ver det i sin livs­fö­ring och om deras behov inte till­go­do­ses på annat sätt. Det är huvud­sak­li­gen kom­mu­nen som har ansvar för insat­serna. LSS ska garan­tera per­so­ner med omfat­tande och var­ak­tiga funk­tions­hin­der goda lev­nads­vill­kor, att de får den hjälp de behö­ver i det dag­liga livet och att de kan påverka vil­ket stöd de får och får möj­lig­het att leva som andra.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vad har jag rätt till för bidrag?

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på

 • din studietakt (100, 75 eller 50 procent)
 • hur många veckor du studerar
 • hur stor inkomst du har.

De pengar du lånar måste du betala tillbaka. Räntan på studielånet är 0,59 procent år 2023. Du kan välja att låna ett mindre belopp om du vill, eller bara ta bidraget.

Den första utbetalningen för terminen får du tidigast i samband med att du börjar studera.

De kommande utbetalningarna betalar vi vanligtvis ut den 25:e varje månad du studerar. Om den 25:e är en helgdag, så får du pengarna före helgdagen. I Mina sidor kan du se exakta datum och belopp.

Studie­medlen betalas ut i förskott. Oftast får du studie­medel för fyra veckor i taget, men i början och slutet av terminen kan utbetalningarna omfatta fler eller färre veckor.