:

Hur beräknar man Efterarv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beräknar man Efterarv?
 2. Hur mycket ärver den efterlevande maka?
 3. Hur stort är Efterarvet?
 4. Vad är ett Efterarv?
 5. Hur mycket arv Får särkullbarn?
 6. Vilka räknas som Efterarvingar?
 7. Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?
 8. Hur fördelas arv mellan maka och barn?
 9. Hur beräknas arv?
 10. Hur stor del av arv Får särkullbarn?
 11. Hur fördelas Efterarv?
 12. Vem ärver först maka eller särkullbarn?
 13. Hur stor del har särkullbarn i Efterarv?
 14. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?
 15. Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?

Hur beräknar man Efterarv?

Rätten till efterarv enligt lag förutsätter att den efterlevande maken eller makan med fri förfoganderätt verkligen har ärvt egendom efter den först avlidna maken eller makan.

Om det vid den först avlidna makens eller makans död inte finns några efterarvingar till den avlidna, ärver den efterlevande maken eller makan hela kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Hur mycket ärver den efterlevande maka?

Juridik vid dödsfall

Vi är gifta och har ett gemensamt barn samt ett särkullbarnet. Vi äger ett hus tillsammans, hälften var. Vi har båt, två bilar och en del pengar i aktier och fonder. Om min make (det är han som har särkullbarnet ) skulle avlida före mig, vad händer då? Jag har hört olika. En del säger att särkullbarnet ärver hälften av min mans del i huset. Sen säger en del att särkullbarnet ärver hälften av likvida medel medan en del säger att särkullbarnet ärver 25% och jag 75%. Vad är sant i detta?

Hur stort är Efterarvet?

Då en person övertar tillgångar med fri förfoganderätt gäller reglerna om efterarv. Fri förfoganderätt uppstår normalt genom reglerna i lag om efterlevande makes arvsrätt, eller en föreskrift i ett testamente att testamentstagaren får tillgångarna med fri förfoganderätt.

Då en efterlevande make avlider är rätten att ärva tillgångar som den efterlevande maken fått med fri förfoganderätt kopplad till bestämmelserna om vem som hade rätt till arv efter den först avlidne maken. Detta kallas efterarv eller sekundosuccession.

Vad är ett Efterarv?

none id="readability-page-1" class="page">

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

Hur mycket arv Får särkullbarn?

Särkullbarn är barn som du inte har tillsammans med din nuvarande partner. Med andra ord är det barn från tidigare förhållanden och inte ett nuvarande förhållande. För särkullbarn gäller särskilda regler vid arv, vilket är viktigt att ha koll på.

Huvudregeln är att en efterlevande make eller maka har rätt att ärva sin avlidne partners egendom med fri förfoganderätt. Det innebär att barn inom äktenskapet får sin del av arvet först när båda föräldrarna har gått bort. Särkullbarn har däremot rätt att få sin arvslott direkt när deras förälder går bort. För den efterlevande styvförälderns skull kan särkullbarnet vänta med att kräva ut sin arvslott direkt, och istället vänta tills även den efterlevande styvföräldern har gått bort.

Särkullbarn är bröstarvingar precis som gemensamma barn och har enligt lag en absolut rätt till laglott. De ärver varken mer eller mindre än en annan bröstarvinge om det inte finns ett testamente. 

Vilka räknas som Efterarvingar?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om barnet har blivit adopterat, jämställs det med biologiskt barn, se 4 kap. 8 § Föräldrabalk (se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1) och har således rätt att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Barnet räknas alltså som legal arvinge. Enligt 3 kap. 1 § (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ärver dock make med fri förfoganderätt framför gemensamma barn, vilket barnet i detta fallet blir. Barnet har dock rätt till arv efter den först avlidne maken, då den efterlevande maken avlidit, så kallat efterarv, enligt 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).

Hur fördelas arv mellan make och särkullbarn?

För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som inte är gemensamma) finns det särskilda regler. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när en förälder går bort. En förälder kan begränsa storleken på arvet genom att fördela egendom i ett testamente men särkullbarnet har alltid rätt till minst halva sin arvslott, det vill säga sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Hur fördelas arv mellan maka och barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB).

Hur beräknas arv?

Juridik vid dödsfall

Testamente anger efterlevande make som arvtagare och de två barnen, bröstarvingarna, ärver sin laglott. Det barnen fått som förtida arv ska avräknas vid arvsskifte.  Hur räknar man ut arvet mellan de tre arvingarna?  Efterlevande makan har begärt att få behålla hela sitt giftorättsgods enligt 12 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Hur stor del av arv Får särkullbarn?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Hur fördelas Efterarv?

Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn – men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt, även om styvföräldern fortfarande lever.

I värsta fall kan det innebära att den efterlevande styvföräldern tvingas att sälja hemmet, säger Monika Selvin.

– I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande makan eller maken har avlidit, förklarar Monika Selvin. Särkullbarnet blir därmed så kallad efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Det innebär att barnet får vänta på en del av sitt arv tills dess att även styvföräldern har avlidit. Särkullbarnet har dock alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten.

Vem ärver först maka eller särkullbarn?

Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Hur stor del har särkullbarn i Efterarv?

Ärver särkullbarn även när den siste föräldern (som inte är deras avlider). Min far hade barn i ett tidigare äktenskap än med min mor. När han avled ärvde de sin del. Bland annat ägde mina föräldrar en bostadsrätt ihop. Mor betalade deras del av arvet på lägenheten och är nu ensam ägare av bostadsrätten. När hon avlider, ärver mina halvsyskon någon del av lägenheten då?

Jag har inga egna barn. Min maka har egna barn. Har hennes barn någon rätt till mina tillgångar när hon dör?

Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, har en person avlidit och efterlämnat en efterlevande maka, två bröstarvingar och ett särkullbarn. Det finns inget testamente. Hans kvarlåtenskap är 1 miljon kr. Du vill veta hur mycket särkullbarnet ska få av arvet. Detta aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.