:

Hur mycket är koldioxidskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är koldioxidskatt?
 2. Hur hög är Sveriges koldioxidskatt?
 3. När kom koldioxidskatten?
 4. Vem betalar koldioxidskatt?
 5. När infördes koldioxidskatten i Sverige?
 6. När infördes koldioxidbaserad fordonsskatt?
 7. Vilken sektor släpper ut mest koldioxid i Sverige?
 8. Hur mycket skatt får staten in på bensin?
 9. Hur länge betalar man Malus?
 10. När upphör fordonsskatt?
 11. Vem kom på bonus malus?
 12. Hur stor del av världens utsläpp står Sverige för?
 13. Vilket land är sämst för miljön?
 14. Vilket land har högst bensinskatt?
 15. Vem tjänar på höga bensinpriser?

Hur mycket är koldioxidskatt?

Det finns flera uppskattningar av hur mycket utsläppen av växthusgaser kostar samhället och hur dessa ska beräknas. Det är avgörande för att bestämma nivån på koldioxidskatten om man vill att skatten ska motsvara de skador som uppstår av utsläppen.[1][2][3]

Trafikverket har i kapitel 12 i rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, även kallad ASEK-rapporten, presenterat de samhällsekonomiska kalkylvärden som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser.[4] ASEK rekommenderar ett kalkylvärde på 1,14 kr per kilo utsläpp av koldioxid, baserat på nivån på koldioxidskatten. I rapporten tar flera värderingsmetoder upp och svårigheterna att värdera utsläpp. Om man använder en skadekostnadsansats så beräknar man värderingen utifrån marginalkostnaden för de långsiktiga skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, beroende på bland annat vilka effekter och vilka etiska val som görs har ekonomer kommit fram till värderingar av kostnaden mellan 10 öre och 12 kr per kilo utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Rapporten tar även upp andra värderingsmetoder som inte är kopplade till skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, det kan till exempel handla om fastställda politiska mål eller marknadspriser.

Värderingen är alltså till stor del beroende på vilken värderingsmodell som används, vilken diskonteringsränta man använder,[5] om man tar med alla risker för större katastrofer och om man värderar mänskligt liv rättvist. Även ackumulerade effekter på ekonomin har uppmärksammats.[6]

Hur hög är Sveriges koldioxidskatt?

Miljöskatterna delas in i energiskatter, transportskatter, skatter på föroreningar och skatt på naturresurser. Störst intäkt kommer från de energirelaterade skatterna till miljöskatteintäkterna, de utgjorde 75 procent av de totala miljöskatterna 2021. Energiskatterna består bland annat av energiskatt på bränslen, koldioxidskatt och elektricitetsskatt. Därefter kommer transportskatter som bland annat består av fordonsskatt, trängselavgift och flygskatt. Transportskatterna utgjorde 22 procent av de totala miljöskatteintäkterna 2021.

Det senaste tillgängliga året för de branschfördelade miljöskatterna är 2020 och då går det att bryta ner skatteintäkterna på vilken sektor som betalat såsom näringsliv, hushåll och offentlig sektor. Inga stora förändringar mellan sektorerna syns mellan 2019 och 2020 för miljöskatteintäkterna.. På totalen var miljöskatteintäkterna ungefär 1 procent lägre 2020 jämfört med 2019.

För hushållen var miljöskatteintäkterna i princip oförändrade 2020 jämför med året innan. Miljöskatteintäkterna från näringslivet minskade med 1 procent. Framförallt minskar intäkterna inom jordbruk, skogsbruk och fiske, tjänstenäringar och transportindustrin. För jordbruk, skogsbruk och fiske syns en nedgång i miljöskatteintäkterna från koldioxidskatten, vilket bland annat sammanfaller med högre skattenedsättningar för viss bränsleanvändning inom denna bransch. Att intäkterna minskar kan också bero på att bränsleanvändningen minskat, vilket bidrar till minskningen inom både jordbruk, skogsbruk och fiske samt transportindustrin.

När kom koldioxidskatten?

Det finns flera uppskattningar av hur mycket utsläppen av växthusgaser kostar samhället och hur dessa ska beräknas. Det är avgörande för att bestämma nivån på koldioxidskatten om man vill att skatten ska motsvara de skador som uppstår av utsläppen.[1][2][3]

Trafikverket har i kapitel 12 i rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”, även kallad ASEK-rapporten, presenterat de samhällsekonomiska kalkylvärden som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser.[4] ASEK rekommenderar ett kalkylvärde på 1,14 kr per kilo utsläpp av koldioxid, baserat på nivån på koldioxidskatten. I rapporten tar flera värderingsmetoder upp och svårigheterna att värdera utsläpp. Om man använder en skadekostnadsansats så beräknar man värderingen utifrån marginalkostnaden för de långsiktiga skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, beroende på bland annat vilka effekter och vilka etiska val som görs har ekonomer kommit fram till värderingar av kostnaden mellan 10 öre och 12 kr per kilo utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. Rapporten tar även upp andra värderingsmetoder som inte är kopplade till skadeverkningarna av koldioxidutsläpp, det kan till exempel handla om fastställda politiska mål eller marknadspriser.

Värderingen är alltså till stor del beroende på vilken värderingsmodell som används, vilken diskonteringsränta man använder,[5] om man tar med alla risker för större katastrofer och om man värderar mänskligt liv rättvist. Även ackumulerade effekter på ekonomin har uppmärksammats.[6]

Vem betalar koldioxidskatt?

Om du förbrukar bränsle i vissa båtar och skepp för annat än privat ändamål, har du rätt att få avdrag för all energiskatt och koldioxidskatt samt eventuell svavelskatt i din deklaration för bränslet. Du kan även få avdrag för skatten om du levererar bränsle till någon som är godkänd skattebefriad förbrukare för bränslet, och som i sin tur förbrukar bränslet i båtar eller skepp. Dessutom har du rätt att få avdrag för skatten om bränslet som du levererar tankas direkt i tanken på en båt eller ett skepp; då behöver inte den som tar emot bränslet vara godkänd som skattebefriad förbrukare för att få ta emot bränslet utan skatt.

För att ett fartyg ska klassas som skepp i lagen om skatt på energi (LSE), måste skrovet vara minst 12 meter långt och 4 meter brett. Alla övriga fartyg är båtar. Definitionen av skepp och båtar i LSE överensstämmer inte med definitionen av skepp och båtar i sjölagen.

När infördes koldioxidskatten i Sverige?

Koldioxidskatt är en skatt som tas ut på icke hållbara bränslen utifrån deras innehåll av kol, som vid förbränning orsakar utsläpp av koldioxid. De skandinaviska länderna, Storbritannien och Nederländerna är några av de länder som har koldioxidskatt. Enligt OECD så är koldioxidskatt och handelssystem för utsläpp de billigaste sätten att minska koldioxidutsläpp.

Koldioxidskatten används i Sverige som ett ekonomiskt styrmedel med syftet att minska användningen av fossil energi och fossila utsläpp. Skatten är en punktskatt som tas ut på bränslen för motordrift och vissa bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, som trädde i kraft 1995-01-01, samtidigt som Sverige anslöt sig till Europeiska unionen. Sverige har dock haft koldioxidavgift sedan 1991.

När infördes koldioxidbaserad fordonsskatt?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Vilken sektor släpper ut mest koldioxid i Sverige?

Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen skapas den genom mänskliga aktiviteter. Andra växthusgaser släpps ut i mindre omfattning, men det absorberar värme effektivare än koldioxid, Metan till exempel, är över 80 gånger mer effektivt än koldioxid över en 20 års period. 

Läs mer om de olika växthusgaserna, deras ursprung och påverkan på klimatet.

Enligt den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är mänskliga aktiviteter ansvariga för att under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet med 1.1°C sedan år 1900. Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk. 

Hur mycket skatt får staten in på bensin?

Vägtransporterna i Sverige betalar årligen ca 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter enligt beräkningar av VTI, baserat på underlag från Trafikanalys (2018). Statliga inkomster för vägtransporter överstiger utgifterna med ca 65 miljarder kronor.

Antalet eldrivna vägfordon, främst personbilar, växer. Dessutom blir fordonen energieffektivare och drivs med biodrivmedel i allt högre utsträckning. Samtidigt står vi för ett teknikskifte när det gäller digitalisering, uppkoppling och automatisering. Gränserna mellan transportslagen suddas ut. Drivmedels- och teknikutvecklingen leder till frågan om hur vi ska beskatta våra fordon i framtiden. I förlängningen behöver diskussion även inkludera hela transportsektorn.

Hur länge betalar man Malus?

För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Koldioxidbeloppet för fordon som tagits i trafik första gången

När upphör fordonsskatt?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Till staten skall i enlighet med denna lag betalas fordonsskatt för fordon som är registrerade i Finland eller används i Finland samt såsom fordonsskatt uppburen fast skatt och konsumtionsskatt för utomlands registrerade fordon som används tillfälligt i Finland.

Vem kom på bonus malus?

Regeringen meddelade i ett pressmedelande från 7 november att klimatbonusen avskaffas. Detta för att kostnaden för att köra och äga en klimatbonusbil (elbil, laddhybrid eller gasbil) börjar bli jämförbar med traditionella bensin- och dieselbilar.

Slopad miljöbonus gäller för alla bilar som beställs efter 8 november 2022.

Regeringen justerade under 2022 gränserna för vad som gäller miljöbonus. Bilar i lyxsegmentet med nypris över 700 000 kr exkluderas helt ur systemet vilket är stora nyheter.

Hur stor del av världens utsläpp står Sverige för?

Ett av problemen är att Kina placerades bland utvecklingsländerna när man slöt det första internationella klimatavtalet, Kyotoprotokollet, 1998. Där har man fortsatt att vara kvar, trots att Kina i dag är världens näst största ekonomi och svarar för 30 procent av världens industriproduktion.

Att vara klassat som u-land innebär att Kina har sluppit kravet på absoluta utsläppsmål som gäller för EU, Japan och USA. I stället har man ställt upp ett relativt mål som är kopplat till den ekonomiska utvecklingen. Det innebär att kvoten mellan utsläppen och BNP ska minska med minst 65 procent fram till 2030 räknat från 2005 års nivå.

Låter det krångligt? Det är precis vad det är, men i korthet kan Kina uppfylla sitt åtagande även om man fortsätter att öka sina reella utsläpp fram till 2030. Vid den tidpunkten är det inte osannolikt att Kina står för en ännu större andel av de globala utsläppen än i dag, enligt Hallding.

Vilket land är sämst för miljön?

Nya klimatmål

År 2050 ska EU bli klimatneutralt och år 2030 ska klimatutsläppen minska med minst 55 procent jämfört med 1990, det målet kommer att höjas till 57 procent. I juli 2021 lade EU-kommissionen fram ett stort paket med förslag på hur dessa mål ska nås. I korthet går förslaget dels ut på att skärpa nuvarande EU-lagstiftning på en rad områden som förnybart och att minska energiförbrukningen, dels på att utvidga EU:s handel med utsläppsrätter så att fler sektorer som byggnader och vägtransport omfattas.

Vilket land har högst bensinskatt?

Prisvariationerna på drivmedel, bensin och diesel, är större utomlands jämfört med i Sverige. Somliga tankställen är betydligt dyrare än andra.

De priser som anges i nedan dokuments tabell är genomsnittspriset i respektive land. Se tabellen i första hand som en jämförelse av bensin och dieselpriser mellan olika länder - snarare än som ett besked om det exakta priset i ett visst land. Saknar du ett lands genomsnittspriser beror det på att vi saknar tillförlitlig källa för detta land. 

Europeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel. 

I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo.

Det som kallas Biodiesel 100 är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel!  

Vem tjänar på höga bensinpriser?

Diesel och bensin höjdes till en ny extrem nivå på tisdagen. Bensinen höjdes med 95 öre och dieseln ökade med 1,50 kronor per literDen stora vinnaren på prisrusningen är staten – jämfört med priserna vid nyår har skatteintäkterna ökat med över 900 miljoner kronor i månaden. 

Råoljan nådde en ny toppnivå på måndagsmorgonen med 128 dollar per fat, på grund av kriget i Ukraina. Det är den högsta nivån sedan 2008 och prisrusningen har fått stor påverkan på drivmedelspriserna. På tisdagsmorgonen höjdes priset igen med 95 öre på bensin och 1,50 kronor på diesel.