:

Vad menas med filial?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med filial?
 2. Hur beskattas en filial?
 3. När måste man registrera filial?
 4. Kan en filial ingå avtal?
 5. Måste filial lämna årsredovisning?
 6. Kan en filial äga tillgångar?
 7. Vad händer om man inte lämnar in årsredovisning i tid?
 8. Vem äger tillgångarna i ett enkelt bolag?
 9. Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen?
 10. Vad kostar det att göra en årsredovisning?
 11. Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?
 12. Kan ett bolag äga sig själv?
 13. Måste revisorn vara med på årsmötet?
 14. Vad händer om en styrelseledamot inte skriver under årsredovisningen?
 15. Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Vad menas med filial?

Vi på Azets får ofta frågor om vad det betyder att ha ett dotterbolag i Sverige jämfört med att bedriva verksamhet via en filial. I den här artikeln förklarar vi skillnaderna.

En utländsk huvudman kan bedriva näringsverksamhet i Sverige genom ett aktiebolag eller en filial. En filial är ingen egen juridisk person utan en förlängning av sin huvudman (utländskt bolag), även om filialen får ett eget organisationsnummer. Finansieringen av en filial går direkt via sin huvudman till skillnad från aktiebolaget som har sitt eget egna kapital. Det innebär även att huvudmannen står för samtliga i filialens uppkomna förpliktelser. För den som bedriver verksamhet i ett aktiebolag är risken (i teorin) begränsad till det insatta aktiekapitalet.

Hur beskattas en filial?

De civilrättsliga formerna för näringsverksamhet som utländska företag eller utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare bedriver i Sverige regleras i filiallagen.

Filiallagen stadgar att näringsverksamhet i Sverige ska bedrivas genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning, om företaget inte väljer att etablera ett svenskt dotterbolag eller en agentur (2 § filiallagen). Det utländska företaget ska skriftligen anmäla hos Bolagsverket att det vill registrera en filial (1 § filialförordningen). Skyldigheten att registrera filial gäller utländska företag. Syftet med bestämmelserna är att ge verksamheter som bedrivs i Sverige en viss garanterad anknytning till Sverige och göra det möjligt för domstolar och myndigheter att vid behov kunna nå företaget eller utöva viss kontroll (se prop. 1991/92:88 s. 20).

I filiallagen finns en upplysningsbestämmelse om att det i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring finns bestämmelser om krav som i vissa fall inte gäller för återförsäkringsföretag från USA (2 § fjärde stycket filiallagen).

När måste man registrera filial?

På grund av att konjunkturläget i Sverige är väldigt gynnsamt just nu ser vi ett ökat intresse för utländska bolag att starta upp verksamhet här. Om du driver företag i ett annat land och funderar på att starta upp verksamhet i Sverige finns det flera olika typer av frågeställningar som du måste ta ställning till och ha kontroll över.

För det första behöver du ta ställning till vilken typ av företagsform du ska starta upp. När ett utländskt bolag startar upp en verksamhet i Sverige kan den komma att anses som ett fast driftställe, vilket medför skyldighet att betala inkomstskatt i Sverige. Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i Sverige bör därför registrera en filial i Sverige. Om en filial registreras inkluderas filialens resultat i det utländska bolagets ackumulerade resultat.

Kan en filial ingå avtal?

28 mars 2018

Som obeståndsjurist på Nordbro AB hjälper jag dagligen våra kunder med att kräva in pengar av dåliga betalare. Förr eller senare råkar säkerligen de flesta företagare ut för kundförluster, men det finns åtgärder som kan vidtas för att detta ska undvikas i möjligaste mån.

Måste filial lämna årsredovisning?

Med filial menar man ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är ingen egen juridisk person och att registrera en filial innebär inte att du startar ett aktiebolag. Filialen kommer att få ett eget organisationsnummer i Sverige och det är svenska regler som gäller – men filialen är ändå ingen juridisk person utan en del av det utländska företaget. Det utländska företaget får inte ha mer än en filial i Sverige.

Att starta en filial kan delas upp i fyra steg. Först behöver ett utländskt företag bestämma sig för att starta sin verksamhet i Sverige genom en filial. Därefter ska en vd utses och en särskild fullmakt ordnas. Filialen ska sedan anmälas till Bolagsverket och i samband med det ska även en avgift på 2 000 kr betalas. Processen avslutas med att Bolagsverket registrerar filialen.

Kan en filial äga tillgångar?

28 mars 2018

Som obeståndsjurist på Nordbro AB hjälper jag dagligen våra kunder med att kräva in pengar av dåliga betalare. Förr eller senare råkar säkerligen de flesta företagare ut för kundförluster, men det finns åtgärder som kan vidtas för att detta ska undvikas i möjligaste mån.

Vad händer om man inte lämnar in årsredovisning i tid?

En årsredovisning kan upprättas helt och hållet av er själva, eller så kan ni välja att ta hjälp. Det enda som bolaget själva alltid måste göra är att skriva förvaltningsberättelsen. Om ni väljer att göra den själva är det viktigt att upprätta den helt i enlighet med årsredovisningslagen, vara noggrann och vara uppdaterad kring vad årsredovisningen för just ditt bolag ska innehålla, inte minst när det gäller noter. Det är också bra att fastställa en snygg och prydlig årsredovisning som ger ett bra intryck och kan användas i marknadsföringssyfte för att väcka intresse för företaget. Visst går det att göra årsredovisningen i ett vanligt Excel-dokument, men det ger kanske inte riktigt samma proffsiga intryck.

En professionell redovisningsbyrå upprättar en korrekt årsredovisning enligt årsredovisningslagen och aktuella bestämmelser. När du lämnar in företagets inkomstdeklaration får du frågan om årsredovisningen som ligger till grund för inkomstdeklarationen har upprättats av en redovisningskonsult eller revisor – det blir en typ av kvalitetsstämpel. Har du inte löpande hjälp med företagets redovisning, kan du alltid köpa hjälp med enbart årsredovisningen.

Vem äger tillgångarna i ett enkelt bolag?

Enkla bolag är när två eller fler personer samarbetar och bedriver verksamhet tillsammans utan att starta ett handelsbolag/kommanditbolag eller aktiebolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Personerna som samarbetar i det enkla bolaget kallas för bolagsmän. Varje bolagsman ansvara själva för sin del av tillgångarna och skulderna i det enkla bolaget eftersom bolaget inte är en juridisk person.

Fördelen med enkla bolag är att de inte kostar något, allt som behövs är att man kommer överens om att samarbeta tillsammans. Vilket gör att man kan sätta egna regler kring själva samarbetet. Man kan alltså starta direkt då man inte behöver ansöka om att registrera ett enkelt bolag. 

Största nackdelen med enkelt bolag är att det inte är en juridisk person. Vilket betyder att bolaget inte kan äga några tillgångar eller ansvara för skulder i verksamheten. Driver man enskild firma är ansvaret kvar hos firman och man är då personligen ansvarig för företagets skulder. En annan nackdel kan vara om man vill avbryta samarbetet eller sälja sin del i verksamheten, vilket kan leda till tvister.

Är det en större verksamhet man planerar att bedriva tillsammans finns det bättre företagsformer där bolaget blir en juridisk person istället. Vilket skulle göra bolaget ansvarig för skulder och kunna gå in i avtal med andra. Men har ni en utsatt tid för samarbetet eller tvekar ni på hur länge samarbetet kommer pågå kan enkla bolag vara en bra idé. Man kan alltid vid ett senare tillfälle ändra företagsformen till en annan.

Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad kostar det att göra en årsredovisning?

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!
 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Breda branschkunskaper
 • Marknadens ledande system
 • Enkla och flexibla lösningar
 • God lokalkännedom
 • Ekonomi, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Ja, vad blir kostnaden för löpande redovisning och bokföring? Vi vet att pris är en viktig fråga både för dig som ska anlita en redovisningsbyrå för första gången – och dig på ett stort bolag som lika väl har en budget att förhålla dig till.

Därför vill vi göra det enkelt för dig att få en uppfattning om kostnaden för bokföringen. Redan här kan du beräkna ett ungefärligt pris utifrån en vanlig månad på ditt företag. Och se exempel från olika branscher. När du kontaktar oss för en offert kan vi ge ett exakt pris för just din bokföring.

Räkna ut vad löpande bokföring och redovisning kostar per månad nedan. Kontakta oss för en offert med pris på redovisningstjänster när du är redo.

Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?

Högsta domstolen har genom dom av den 30 december 2019 i NJA 2019 s. 1055 ”Velamsundsfastigheten” prövat frågan om det är möjligt att i viss mån avtala bort 3 § i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (”samäganderättslagen”). Vad innebär Högsta domstolens dom när flera personer äger något tillsammans och vilka effekter domen kan få om det inte sedan tidigare klarlagts om egendomen är samägd enligt samäganderättslagen eller enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

I korthet kan det konstateras att det är samäganderätt när flera personer köper något tillsammans. Har köparna gjort upp i ett avtal att det som har köpts ska användas i en verksamhet, utgör det normalt ett enkelt bolag och då gäller inte samäganderättslagen. Då flera personer tillsammans exempelvis får ett arv eller en gåva är det normalt samäganderätt. Ägarna måste i sådant fall komma överens internt om hur samäganderätten ska ordnas. Om parterna inte gjort upp något avtal gäller samäganderättslagens regler.

Kan ett bolag äga sig själv?

Högsta domstolen har genom dom av den 30 december 2019 i NJA 2019 s. 1055 ”Velamsundsfastigheten” prövat frågan om det är möjligt att i viss mån avtala bort 3 § i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (”samäganderättslagen”). Vad innebär Högsta domstolens dom när flera personer äger något tillsammans och vilka effekter domen kan få om det inte sedan tidigare klarlagts om egendomen är samägd enligt samäganderättslagen eller enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

I korthet kan det konstateras att det är samäganderätt när flera personer köper något tillsammans. Har köparna gjort upp i ett avtal att det som har köpts ska användas i en verksamhet, utgör det normalt ett enkelt bolag och då gäller inte samäganderättslagen. Då flera personer tillsammans exempelvis får ett arv eller en gåva är det normalt samäganderätt. Ägarna måste i sådant fall komma överens internt om hur samäganderätten ska ordnas. Om parterna inte gjort upp något avtal gäller samäganderättslagens regler.

Måste revisorn vara med på årsmötet?

Det är viktigt att inledningsvis poängtera att det inte finns några krav att lokalföreningen måste utse en revisor. Detta är ett beslut som medlemmarna själva fattar på årsmötet. Om föreningen inte har något organisationsnummer eller bankkonto eller en mycket liten ekonomi så behöver i regel inte någon revisor väljas.

Revisorn är medlemmarnas kontrollorgan. En revisor ska granska ekonomin och de beslut som styrelsen fattat under året. I mindre föreningar kan det räcka att revisorn har grundläggande ekonomiska kunskaper, en så kallad lekmannarevisor, medan alla föreningar med mer omfattande verksamhet bör ha en auktoriserad revisor. För riktigt stora föreningar är det ett krav att ha en auktoriserad revisor. Arbetet består i att före årsmötet, uppsöka kassören i föreningen och gå igenom räkenskaperna. Det handlar bland annat om att kontrollera verifikationer (kvitton) och se till att allt är korrekt ifyllt och hopräknat i bokföreningen. Detta sammanfattar man sedan i sin revisionsberättelse och läser upp på årsmötet. Berättelsen ligger till grund för om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte. Att vara revisor är att en ansvarsfylld post, och den enda som inte kräver att man är medlem i föreningen.

Vad händer om en styrelseledamot inte skriver under årsredovisningen?

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och eventuell VD – som har dessa funktioner just vid undertecknandetillfället. En styrelseledamot eller vd kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Detta måste göras av denne personligen, annars godtas inte årsredovisningen hos Bolagsverket. En styrelseledamot kan inte heller vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska ledamoten ändå skriva under årsredovisningen och lämna in den avvikande meningen tillsammans med årsredovisningen. 

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Först och främst behöver man veta när ens företag behöver en redovisningskonsult och när det behöver en revisor. Mer om det finns att läsa här. Sammanfattningsvis behöver företag generellt sett endast en revisor när de uppfyller följande de två senaste räkenskapsåren.

 • Fler än tre anställda
 • Över 3 miljoner i nettoomsättning
 • Över 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Om du inte uppfyller två av dessa kraven rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningskonsult istället för att få hjälp med ditt företags ekonomi. Anledningen är att en revisor oftast är dyrare än en redovisningskonsult, samt att en revisor inte alltid ställer upp och gör bokföring. Oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor så kan vi hjälpa dig.