:

När ska momsen betalas in 2022?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen betalas in 2022?
 2. Vilka månader skall momsen betalas?
 3. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 4. I vilken period ska moms redovisas?
 5. När ska moms betalas kvartal?
 6. Hur och när ska momsen betalas?
 7. När ska momsen betalas kvartal?
 8. När ska momsen betalas i juni 2023?
 9. Måste man periodisera moms?
 10. När ska företag betala moms?
 11. När betalas moms företag?
 12. Kan man periodisera bakåt i tiden?
 13. När ska man periodisera en faktura?
 14. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 15. Vilka kostnader ska man periodisera?

När ska momsen betalas in 2022?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Vilka månader skall momsen betalas?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

I vilken period ska moms redovisas?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska moms betalas kvartal?

Redovisning av moms ska göras i en särskild momsdeklaration. För den som har kalenderår som redovisningsperiod och som fram till 2 maj 2013 redovisade momsen i inkomstdeklarationen skall nu också redovisa i en särskild momsdeklaration.

Alternativen får tillämpas efter ansökan hos Skatteverket.

Hur och när ska momsen betalas?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska momsen betalas kvartal?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska momsen betalas i juni 2023?

Fyll i uppgifter för ditt företag och se de viktigaste rapporterna som du enligt lag ska lämna till myndigheter*

Måste man periodisera moms?

När du byter räkenskapsår kan det uppstå en hel del olika situationer. Ett exempel på detta är att du har kostnader som du betalt för i år, men som skall gälla nästa år. Du kan också få in pengar i förväg, där intäkten skall ligga nästa år. Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår.

En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår. Enligt K2 regelverket så finns det en förenklingsregel som säger att man inte behöver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kr ex moms. Detta betyder dock inte att man kan dela upp sin fakturering för att understiga beloppet, utan man tittar på varje händelse för sig. Utöver detta måste man även ta hänsyn till väsentlighetsprincipen som säger följande:

När ska företag betala moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

När betalas moms företag?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

Kan man periodisera bakåt i tiden?

Periodisera kostnaderna i din bokföring och få jämnare resultat över året. Här förklarar jag vad det är, hur du gör och vad du ska tänka på!

Jag får ofta frågan vad periodisering är och varför det är bra. Egentligen är det inte så svårt; man fördelar ut bolagets intäkter och kostnader över en period. Och varför gör man det? Jo, för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt under varje period i bokföringen.

När ska man periodisera en faktura?

Periodisering är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då den underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om kassaflödet (betalningen) i praktiken genomförs under en annan period.En utgift eller inkomst på minst 100 000 kr ska periodiseras om den inte blivit bokförd i rätt period. Om den samlade utgiften respektive inkomsten av flera fakturor som motsvarar samma inköp eller försäljning överstiger 100 000 kronor ska samtliga dessa fakturor periodiseras. Göteborgs universitet rapporterar, precis som andra myndigheter, kvartalsvis sin redovisning i resultat- och balansräkningen till Ekonomistyrningsverket, ESV. Dessa uppgifter sammanställs sedan i de så kallade nationalräkenskaperna – ett internationellt system som beskriver samhällsekonomin. Nationalräkenskaperna ligger till grund för bland annat beräkning av bruttonationalprodukten, BNP, som i sin tur är en viktig del av underlaget för regeringens uppföljning av samhällsekonomin.Göteborgs universitet följer dessutom upp den ekonomiska ställningen tertialvis, vilket ska ge viktig information om universitetets ekonomiska utveckling. Denna information ligger sedan till grund för beslut som tas i universitets-, fakultets- och institutionsledningarna. Det är därför viktigt att periodiseringar av inkomster och utgifter sker löpande så att den ekonomiska redovisningen är så korrekt som möjligt.

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

För både privatpersoner och företag finns datum då deklarationen måste vara inlämnad. Vad händer om man glömmer att lämna in deklarationen för enskild firma?

Det är mycket att hålla reda på för dig som driver enskild firma, bland annat att lämna in deklarationen i tid. Här presenteras vad som händer och hur du bör agera om du inser att deklarationen är försenad.

Vilka kostnader ska man periodisera?

Det viktigaste ekonomiska dokumentet i din verksamhet är årsbokslutet. Det visar bland annat alla kostnader och intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

Därför är det av avgörande betydelse att bokföra varje transaktion på rätt period, vilket kallas periodisering. Med andra ord ska du bokföra så att varje kostnad eller intäkt hamnar i perioden den avser. 

Kort sagt ska kostnader bokföras i den period då de förbrukas (oavsett när de betalas) och intäkter i den period då de har intjänats.