:

Vad innebär ett aktieägartillskott?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ett aktieägartillskott?
  2. Vad gäller vid aktieägartillskott?
  3. Kan man ta ut aktieägartillskott?
  4. När måste man göra aktieägartillskott?
  5. Kan man ta ränta på aktieägartillskott?
  6. Är aktieägartillskott skattefritt?
  7. Kan man få tillbaka aktieägartillskott?

Vad innebär ett aktieägartillskott?

Huvudprincipen är att ett aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagande bolag.

Ett aktieägartillskott tillskjuts vanligtvis efter att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet. Bolaget kan då komma på obestånd och tvångslikvideras (enligt 25 kap. ABL).

Vad gäller vid aktieägartillskott?

Syftet med ett aktieägartillskott är att förbättra ett bolags ekonomiska ställning. Ett aktieägartillskott kan alltså användas när ett bolag är i behov av kapital. Detta kan ske på flera olika sätt. Vanligtvis handlar det om finansiella medel som tillförs till bolaget genom ett aktieägartillskott. Men det kan också vara genom tillgångar eller genom att efterskänka en fordran i bolaget. Är det tillgångar måste dessa vara av nytta för bolaget och värderas korrekt.

Det är viktigt att klargöra att aktieägartillskottet är oåterkalleligt, det vill säga att det inte finns något krav på att tillskottet måste betalas tillbaka. Hade det varit det är det inte ett tillskott utan ett lån för bolaget. Vilket i sin tur skulle vara en skuld och minska kapitalet i bolaget. För att förtydliga att kapitalet inte är ett lån bör man lämna en skriftlig förklaring till bolaget som säger att det är ett aktieägartillskott.

I regel lämnar alla aktieägare tillskott, men det kan också förekomma att den största aktieägaren/arna endast lämnar tillskott. Hur mycket som ska lämnas som aktieägartillskott brukar främst bero på hur stor aktieinnehav aktieägaren har. Dock kan man i aktieägaravtalet avtala hur stort tillskott varje aktieägare ska ge, exempelvis kan alla aktieägare lämna lika stort tillskott oberoende hur stort aktieinnehav var och en har.

Villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet som man har lämnat till aktiebolaget ska betalas tillbaka när förutsättningar uppfylls. Detta sker vanligtvis när bolaget har en stabil och god ekonomi igen. Dock är det inget krav på att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Hade det varit ett krav räknas det som ett lån och blivit en skuld för företaget och inte tillskott i kapital.

När det kommer till återbetalning av villkorat aktieägartillskott röstar man om det på ordinarie eller en extra bolagsstämma. Om det finns villkorat aktieägartillskott går det före eventuell utdelning i bolaget. Man måste alltså vänta till bolagsstämma innan man kan besluta om att betala tillbaka tillskottet. Du kan alltså inte ta pengar från bolaget så fort ekonomin har stabiliserat sig och det går bra för bolaget.

Ett ovillkorat aktieägartillskott har i regel inga villkor som garanterar att man har rätt att få tillbaka pengarna som man har satsat i bolaget. Trots den höjda risken att inte få tillbaka sina satsade pengar väljer många ovillkorat aktieägartillskott. Anledningen till att många väljer utan villkor för återbetalning är möjliga skattefördelar som det kan medföra.

Om man använder sig av huvudregeln (löneregeln) kan ovillkorat aktieägartillskott höja aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna vilket påverkar K10 och utdelningen. För att detta ska gälla måste man alltså använda sig av huvudregeln och inte schablonbelopp.

Nästa möjliga skattemässiga fördel med ovillkorat aktieägartillskott är när man säljer företaget och ska göra en vinstberäkning. Eftersom man som aktieägare får högre omkostnadsbelopp blir vinsten mindre vilket också gör att man får lägre skatt på försäljningen.

Kan man ta ut aktieägartillskott?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Här reder jag ut begreppen och vad som kan vara bra att tänka på.

När ett aktiebolag startas sätter ägarna in ett aktiekapital och får i gengäld aktier i bolaget. Det lägsta aktiekapitalet är idag 25 000 kronor. Som huvudregel begränsas därefter aktieägarnas ansvar för bolagets skulder till det insatta aktiekapitalet.

När måste man göra aktieägartillskott?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Här reder jag ut begreppen och vad som kan vara bra att tänka på.

När ett aktiebolag startas sätter ägarna in ett aktiekapital och får i gengäld aktier i bolaget. Det lägsta aktiekapitalet är idag 25 000 kronor. Som huvudregel begränsas därefter aktieägarnas ansvar för bolagets skulder till det insatta aktiekapitalet.

Kan man ta ränta på aktieägartillskott?

Lämnade aktieägartillskott debiteras normalt konto 1310 Andelar i koncernföretag. Konto 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag krediteras. När aktieägartillskottet betalas debiteras konto 2860 och det krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Erhållna aktieägartillskott krediteras normalt konto 2093 Erhållna aktieägartillskott. Konto 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debiteras. När kontant ersättning för aktieägartillskottet erhålles krediteras konto 1660 och debiteras det likvidkonto dit pengarna betalas.

När förutsättning för återbetalning av erhållna villkorade aktieägartillskott finns, dvs. då bolaget har balanserade vinstmedel, bör beloppet skuldföras efter att bolagsstämman beslutat om återbetalning. Det belopp som ska återbetalas debiteras konto 2093 och krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Vid betalningen debiteras konto 2899 och krediteras det likvidkonto varifrån pengarna betalas.

Är aktieägartillskott skattefritt?

Målet i HFD avser ett överklagat förhandsbesked och rör ett svenskt dotterbolag som hade lånat pengar av sitt tyska moderbolag. Moderbolaget övervägde att tillskjuta dessa fordringar, vars marknadsvärde understeg det nominella beloppet. Enligt förutsättningarna för ansökan var dotterbolaget inte på obestånd eftersom moderbolaget lämnat en kapitaltäckningsgaranti för bolaget. Det svenska dotterbolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om ett tillskott från moderbolaget var att anse som ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande lånens nominella belopp.

Skatterättsnämnden ansåg att innebörden av tillskott måste vara densamma för såväl givaren som mottagaren. Mot denna bakgrund fann Skatterättsnämnden att det var fråga om ett skattefritt tillskott motsvarande fordringarnas marknadsvärde. Eftersom dotterbolaget inte var på obestånd utgjorde mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det nominella beloppet en skattepliktig intäkt för bolaget.

HFD konstaterar att fordringarnas marknadsvärde saknar betydelse för dotterbolaget, eftersom tillskottet innebär att bolagets egna kapital ökar motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett marknadsvärdet. Domstolen kom därför fram till att tillskottet i sin helhet utgjorde ett skattefritt aktieägartillskott för det svenska dotterbolaget.

Kan man få tillbaka aktieägartillskott?

När ett företag gör ett aktieägartillskott är det allra vanligast att göra det villkorat. Det innebär att tillskottet lämnas med villkor att det i framtiden ska betalas tillbaka till aktieägarna – förutsatt att det finns tillräckligt med vinst i företaget igen, vill säga. 

Viktigt att ha med sig är att även om aktieägartillskottet genomförs med villkor om återbetalning, är det inte detsamma som ett krav på återbetalning. Hade det varit ett krav så hade nämligen aktieägartillskottet setts som ett lån och därmed blivit en skuld för företaget – vilket inte stärker det egna kapitalet.

Återbetalning av ett aktieägartillskott sker ofta successivt och kräver en ordinarie eller extra bolagsstämma. Att betala tillbaka aktieägartillskottet går före en eventuell utdelning till aktieägarna vilket i praktiken innebär att det är svårare att få tillbaka ett aktieägartillskott än om det hade varit ett lån.