:

Vart hittar jag bouppteckningen?

Innehållsförteckning:

 1. Vart hittar jag bouppteckningen?
 2. Är en bouppteckning offentlig?
 3. Hur hittar man ett dödsbo?
 4. Var registreras en bouppteckning?
 5. Hur hitta arvingar?
 6. Hur får man veta att bouppteckningen är klar?
 7. Kan vem som helst se en bouppteckning?
 8. Vem kan bestyrka kopia av bouppteckning?
 9. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 10. Hur får man reda på vem som är dödsbodelägare?
 11. Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?
 12. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 13. Vem får ta del av bouppteckning?
 14. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 15. När betalar banken ut arv?

Vart hittar jag bouppteckningen?

Skatteverket är ansvarig myndighet beträffande bouppteckningar. Det gäller för alla ärenden kring bouppteckningar, alltifrån att beställa en gammal bouppteckning till att skicka in ny bouppteckning. För kontakt och hjälp med bouppteckning – ring nummer 0770 – 33 90 70, maila oss eller fyll i formuläret längre ned.

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket. Det är därför inte möjligt att begära ut bouppteckningar som är under pågående handläggning eller på väg in till Skatteverket. Registrerade bouppteckningar kan därför begäras ut, oavsett om det rör sig om en tilläggsbouppteckning, dödsboanmälan eller en “vanlig” bouppteckning. 

Är en bouppteckning offentlig?

När en anhörig avlidit är det, trots sorgen, en del praktiskt som måste ordnas - planera begravning, säga upp den avlidnes abonnemang och dessutom upprätta en bouppteckning.

Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar (exempelvis pengar, bostad och föremål) samt skulder. Bouppteckningen är en offentlig handling och i den listas även vilka personer som ingår i dödsboet (vilka som har rätt att ta del av tillgångarna, så kallade dödsbodelägare).

Hur hittar man ett dödsbo?

En bouppteckning är en handling där ett dödsbos tillgångar och skulder redovisas. Bouppteckningar har upprättats vid dödsfall (och i vissa fall, när bon måste delas, vid konkurser och äktenskapsskillnader) sedan 1600-talet.

I registret finner du uppgifter om namn på den som bouppteckningen är upprättad efter och anhörigs namn, samt vilket årtal den gjordes. Därutöver framgår personens hemort och vilken häradsrätt som det gäller samt i vilket arkiv och i vilken volym du kan hitta en persons bouppteckning. För en del träffposter finns det även en länk till en digitaliserad bouppteckning. Registret är en sammanslagning av flera olika aktörers registreringar, och kvaliteten på den registrerade informationen kan därför variera.

Var registreras en bouppteckning?

En bouppteckning är en handling där ett dödsbos tillgångar och skulder redovisas. Bouppteckningar har upprättats vid dödsfall (och i vissa fall, när bon måste delas, vid konkurser och äktenskapsskillnader) sedan 1600-talet.

I registret finner du uppgifter om namn på den som bouppteckningen är upprättad efter och anhörigs namn, samt vilket årtal den gjordes. Därutöver framgår personens hemort och vilken häradsrätt som det gäller samt i vilket arkiv och i vilken volym du kan hitta en persons bouppteckning. För en del träffposter finns det även en länk till en digitaliserad bouppteckning. Registret är en sammanslagning av flera olika aktörers registreringar, och kvaliteten på den registrerade informationen kan därför variera.

Hur hitta arvingar?

Då ska överförmyndaren anmäla dödsfall till socialnämnden. När en person avlider och verkar sakna släktarvingar ska överförmyndaren anmäla dödsfallet till socialnämnden.

Då ska socialnämnden göra en släktutredning. Socialnämnden ska göra en släktutredning så snart som möjligt efter att ha tagit emot ett dödsbo. En släktutredning kan beställas på Riksarkivet.se Länk till annan webbplats. och ska göras till och med tredje arvsklassen, det vill säga mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. Ibland är en släktutredning inte fullständig, det kan till exempel bero på att den avlidne eller dennes föräldrar inte var födda i Sverige.

Har den avlidne varit gift bör också bouppteckning efter den först avlidna inhämtas från Skatteverket för kontroll av eventuella efterarvingar. Vid behov ska även en släktutredning avseende denna inhämtas.

Hur får man veta att bouppteckningen är klar?

Skatteverkets handläggningstid för att påbörja ärendet är för närvarande ca 11 veckor (maj 2023). Tiden för handläggning varierar beroende på om det behövs ytterligare kompletteringar eller utredningar. Skatteverket handlägger ärendena i den ordning de inkommer och ger ingen förtur.

När bouppteckningen registrerats godkänns bouppteckningen som en legitimationshandling.

Kan vem som helst se en bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Vem kan bestyrka kopia av bouppteckning?

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre tid än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Hur får man reda på vem som är dödsbodelägare?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Hur lång tid tar det att få arv efter bouppteckningen?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Vem får ta del av bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

När betalar banken ut arv?

Har den avlidna haft tillgångar i banken i form av pengar görs en överföring till dödsbodelägarna. Om det har varit andra tillgångar, exempelvis aktier eller liknande kan dödsbodelägarna välja att sälja aktierna eller fördela aktierna så som de är. Har den avlidna placerat pengar i fondkonto eller ISK behöver du som dödsbodelägare även öppna sådana konton.

För att banken ska kunna göra en utbetalning av arvskifte och fördela pengarna, värdepapper m.m. till dödsbodelägarna behöver du boka tid och besöka ett bankkontor. Du måste även ta med dig vissa handlingar.