:

Hur mycket får man dra av för pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av för pensionssparande?
 2. Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?
 3. Vilka skatteavdrag kan man göra som pensionär?
 4. Hur mycket får man sätta av till pension?
 5. Var i deklarationen gör jag avdrag för pensionssparande?
 6. När togs avdragsrätten för privat pensionssparande bort?
 7. Hur undviker man att skatta bort pensionen?
 8. Hur mycket skatt dras när man är pensionär?
 9. Hur länge räcker 1 miljon i pension?
 10. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 11. Hur redovisa pensionssparande i deklarationen?
 12. Hur mycket skatt dras vid pension?
 13. Kan man ta ut hela sitt privata pensionssparande?
 14. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?
 15. Varför betalar pensionärer mer i skatt?

Hur mycket får man dra av för pensionssparande?

Första januari 2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Det betyder att man inte längre får göra avdrag i deklarationen för de belopp man sätter in i en privat pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS). Tidigare var det möjligt att göra avdrag med 12 000 kronor per år. 

Tar man inte hänsyn till det nya regelverket får man alltså betala skatt två gånger eftersom pengarna redan är beskattade. 

Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Vilka skatteavdrag kan man göra som pensionär?

Är du pensionär? Då är sannolikheten hög att du någon gång kommer behöva betala kvarskatt på din pension. Kanske har du redan råkat ut för denna obehagliga överraskning? Vi ger dig tipsen som gör att du slipper kvarskatt.

Du är inte ensam, drygt fyra av tio pensionärer måste betala restskatt i år enligt en färsk rapport från Nordea och värst brukar det blir för nyblivna pensionärer.

Hur mycket får man sätta av till pension?

I skattelagstiftningen finns två regler för att beräkna hur stort avdrag arbetsgivaren kan få för tryggandekostnaden: huvudregeln och kompletteringsregeln.

För rätt till avdrag krävs bland annat att pensionen tjänats in när en person är anställd. Avdragets storlek beräknas på lönen från arbetsgivaren.

Var i deklarationen gör jag avdrag för pensionssparande?

Det avdrag som görs på deklarationsblanketten NE får vara högst 35 procent av ett särskilt beräknat inkomstunderlag. Inkomstunderlaget är inkomsten av aktiv näringsverksamhet före schablonavdrag och före avdrag för pensionssparande och före avdrag för löneskatt på pensionssparande. Du har då rätt att räkna avdragsutrymmet antingen på årets eller på föregående års inkomstunderlag. Dessutom får avdraget inte överstiga tio prisbasbelopp, en gräns som börjar närma sig en halv miljon kr.

När du gör ett avdrag för pensionssparande på blankett NE ska du också betala löneskatt på det avdragna beloppet. Löneskatten är 24,26 % av avdraget belopp.

Om du använder utbetalningstypen Företagarens pensionssparande när du registrerar en utbetalning av en avdragsgill pensionspremie i programmets kassabok, kommer programmet automatiskt att ange betalda belopp för pensionssparande under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Avdrag för pensionssparande.

Du har möjlighet att ändra programmets förslag på årets betalda belopp för pensionssparande.

Vill du göra avdrag för pensionssparande som allmänt avdrag får du själv ange beloppet som ska dras av.

När togs avdragsrätten för privat pensionssparande bort?

 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande, lagrådsremiss (pdf 279 kB)

I lagrådsremissen föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

I lagrådsremissen lämnas även förslag om återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto. Det föreslås att beloppsgränsen för återköp och förtida avslut utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett prisbasbelopp och att tidsgränsen för förtida avslut ska slopas. Vidare föreslås att de särskilda bestämmelserna om återköp och förtida avslut utan medgivande från Skatteverket ska slopas. Det lämnas även förslag om att dispensbestämmelserna ska ändras så att det framgår att Skatteverket får medge delvis återköp av pensionsförsäkring alternativt delvis utbetalning i förtid från pensionssparkonto.

Hur undviker man att skatta bort pensionen?

Du kan enkelt ansöka om jämkning i vår e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda blanketten:

Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får både lön och pension. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga.

Det beror på att den som betalar ut din huvudinkomst, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell utifrån bara den inkomsten. Dina övriga utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 procent.

Hur mycket skatt dras när man är pensionär?

Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

 • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
 • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
 • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

Hur länge räcker 1 miljon i pension?

Innan du tar ut din allmänna pension är din premiepension är placerad i en fondförsäkring, antingen i statens förvalsalternativ AP7 Såfa eller i de fonder du valt själv. Värdet på fondförsäkringen varierar med värdet på dina fonder. När du går i pension bestäms månadsbeloppets storlek av värdet på fondförsäkringen. Ditt pensionsbelopp räknas sedan om årligen baserat på dina fonders värdeutveckling under året, positiv som negativ.

Väljer du istället att flytta pengarna till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet. Dina pengar är då till största delen placerade i räntebärande värdepapper med låg risk. Värdet på den traditionella försäkringen varierar varje månad med en avkastningsränta som speglar den avkastning som det förvaltade kapitalet haft.

Har du valt fondförsäkring kan du när som helst under pensionstiden flytta till traditionell försäkring. Om du en gång valt traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring.

Pensionsmyndigheten gick i maj 2023 över från återbäringsränta till avkastningsränta. Den första avkastningsräntan är framräknad för maj och var då -3,9 procent.

Avkastningsräntan gäller samtliga tillgångar inom den traditionella försäkringen. Att den blev negativ i maj 2023 beror på effekter vid övergången från återbäringsränta till avkastningsränta.

Framöver kommer avkastningsräntan att vara den avkastning som vi får på tillgångarna inom den traditionell försäkring för en månad, som kan vara positiv eller negativ. Avkastningsräntan kommer att redovisas varje månad på den här sidan.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Hur kan Frida få så hög pension? Jag antar att lönen ökar med 2 procent per år, utöver inflationen, i enlighet med prognosen från finansdepartementet. Då räknar jag inte med att Frida avancerar i karriären och får bättre betalda jobb, utan antar att hon jobbar som butiksbiträde hela livet och bara följer med i den allmänna löneutvecklingen i samhället.

Pensionsmyndighetens rekommenderade pensionsålder, riktålder, för personer födda år 2000 är 70 år. Under sina sista år i arbetslivet kommer hon att ha en månadslön på 63 000 kronor i dagens penningvärde.

För varje år hon jobbar tjänar Frida ihop till sin pension. 15 procent av lönen sätts av till inkomstpensionskontot i orange kuvertet. Det är ett fiktivt sparande som ger henne rätt till pension som betalas av framtidens löntagare. Därför är avkastningen på kontot lika hög som löneutvecklingen i samhället, 2 procent per år. På så sätt har hon tjänat ihop till ett pensionskapital på 5,7 miljoner när hon går i pension.

Hur redovisa pensionssparande i deklarationen?

Det avdrag som görs på deklarationsblanketten NE får vara högst 35 procent av ett särskilt beräknat inkomstunderlag. Inkomstunderlaget är inkomsten av aktiv näringsverksamhet före schablonavdrag och före avdrag för pensionssparande och före avdrag för löneskatt på pensionssparande. Du har då rätt att räkna avdragsutrymmet antingen på årets eller på föregående års inkomstunderlag. Dessutom får avdraget inte överstiga tio prisbasbelopp, en gräns som börjar närma sig en halv miljon kr.

När du gör ett avdrag för pensionssparande på blankett NE ska du också betala löneskatt på det avdragna beloppet. Löneskatten är 24,26 % av avdraget belopp.

Om du använder utbetalningstypen Företagarens pensionssparande när du registrerar en utbetalning av en avdragsgill pensionspremie i programmets kassabok, kommer programmet automatiskt att ange betalda belopp för pensionssparande under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Avdrag för pensionssparande.

Du har möjlighet att ändra programmets förslag på årets betalda belopp för pensionssparande.

Vill du göra avdrag för pensionssparande som allmänt avdrag får du själv ange beloppet som ska dras av.

Hur mycket skatt dras vid pension?

Du kan enkelt ansöka om jämkning i vår e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda blanketten:

Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får både lön och pension. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga.

Det beror på att den som betalar ut din huvudinkomst, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell utifrån bara den inkomsten. Dina övriga utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 procent.

Kan man ta ut hela sitt privata pensionssparande?

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2023?

Det blir en del skattelättnader under det kommande året. Till det bidrar en ny gräns för när den statliga skatten ska tas ut, något som följer av indexeringen.  Det betyder att Pensionärer över 66 år kan tjäna mer inkomst, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor. En annan förändring som kan fylla på pensionärernas plånböcker är att jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. Den maximala skattereduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbetsinkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor.

I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år, meddelar Pensionsmyndigheten.

Varför betalar pensionärer mer i skatt?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det.