:

Hur beskattas utdelning från ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas utdelning från ekonomisk förening?
 2. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 3. Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?
 4. Vad är skillnaden mellan insats och avgift i en ekonomisk förening?
 5. Är utdelning skattefritt?
 6. Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?
 7. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?
 8. Får en förening gå med vinst?
 9. Vad är skillnaden mellan aktiebolag och ekonomisk förening?
 10. Vem är ekonomiskt ansvarig i en ekonomisk förening?
 11. Är utdelning bättre än lön?
 12. Hur stor utdelning får man ta ut?
 13. Vem har ekonomiskt ansvar i en ekonomisk förening?
 14. Får en ideell förening gå med vinst?
 15. Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

Hur beskattas utdelning från ekonomisk förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

Hej! Jag undrar vad som kan vara en förklaring på att man väljer att starta en ekonomisk förening istället för ett aktiebolag? Och vad kan ett skäl vara att en kooperativ förening visar intresse för att ombilda sig till aktiebolag och bli börsnoterade?

Hej, olika associationsformer passar till olika typer av verksamhet, beroende på vilka önskemål och förväntningar medlemmarna i associationen har. Eftersom en kooperativ förening är en form av ekonomisk förening tror jag att det bästa sättet att besvara Dina frågor är visa de viktigaste skillnaderna mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar. I ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 100000 kr för ett privat aktiebolag och 500000 kr för ett publikt bolag (ett bolag som skall börsnoteras). Det finns en möjlighet att slippa kravet på aktiekapital genom att registrera ett aktiebolag i t.ex. England och sedan bedriva verksamhet i Sverige. I ekonomiska föreningar finns inget lagstadgat krav på kapital på samma sätt utan föreningens kapital består av de medlemsinsatser och eventuella förlagsinsatser som betalas in. Syftet i ett aktiebolag är att bolaget skall gå med vinst medan en ekonomisk förening är till för medlemmarnas ekonomiska intressen. Syftet är alltså inte att föreningen i sig skall gå med vinst. I en ekonomisk förening krävs att medlemmarna deltar aktivt i verksamheten vilket inte är ett krav i aktiebolag. En aktieägare kan alltså inneha aktier i ett bolag enbart som en "pengaplacering" utan att själv göra någon nytta i bolaget. Det är inte möjligt i en ekonomisk förening. Slutligen är en ekonomisk förening relativt öppen för nya medlemmar. En person får nämligen inte vägras medlemskap i föreningen om det inte finns någon speciell anledning till detta. I ett aktiebolag är däremot rättigheter (t.ex. att närvara och få rösta vid bolagsstämma) knutna till aktien. Antalet medlemmar (aktieägare) kan därför inte ändras utan att aktier byter ägare eller att nya aktier ges ut. Hör gärna av Dig om Du har ytterligare frågor! Vänliga hälsningar

Vilka regler gäller för ekonomiska föreningar?

Medlemmar Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar. Minst tre medlemmar krävs. En viktig princip är det öppna medlemskapet. Medlemmarna betalar medlemsinsats och beslutar om grundläggande regler som ska gälla för föreningen.

I stadgarna kan det öppna medlemskapet begränsas. Godtagbara begränsningar är till exempel anställda hos föreningen, viss yrkesgrupp, konsument av viss tjänst, bosatt inom ett visst område, annan geografisk begränsning eller begränsning av medlemsantalet.

Vad är skillnaden mellan insats och avgift i en ekonomisk förening?

Bestämmelserna om hur en ekonomisk förening bildas finns i 2 kap. EFL, och detaljerad information om hur bildandet går till finns på Bolags­verkets webb­plats. Att bilda en ekonomisk förening är inte lika formbundet som att bilda ett aktiebolag. En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera personer blir medlemmar i föreningen, antar stadgar och väljer styrelse och minst en revisor (2 kap. 1 § EFL). Föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslutet om att bilda den fattades (2 kap. 2 § EFL). Efter att föreningen registrerats blir den en juridisk person som kan förvärva rättig­heter och åta sig skyldigheter.

Om det före registreringen uppkommit en förpliktelse genom en åtgärd på föreningens vägnar, så svarar de som beslutat om eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Om förpliktelsen har till­kommit efter det att föreningen bildades övergår ansvaret på föreningen när föreningen registreras (2 kap. 5 § EFL). En person kan även bli personligt betalnings­­ansvarig för föreningens skatte­skulder. Läs mer under Företrädaransvar.

En ekonomisk förening måste vara öppen för nya medlemmar (4 kap. 1 § EFL). Föreningen får vägra en person att bli medlem om denne inte kan förväntas delta i föreningens verk­sam­het eller inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten eller omfatt­ningen av föreningens verk­sam­het bör ställas på medlemmarna, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för vägran (4 kap. 2 § EFL).

En ekonomisk förening som inte uppfyller kraven i 1 kap. 4 § EFL, kan inte registreras. En sådan förening kan därmed inte förvärva rättig­heter eller åta sig skyldig­heter, om inte någon annan lag medger det. Eftersom föreningen i detta fall inte blir någon juridisk person är den skatte­mässigt att jäm­ställa med ett enkelt bolag.

En ekonomisk förening är öppen och har ett varierande antal medlemmar. Föreningens karaktär av person­samman­slutning innebär att medlemskapet är en personlig rättig­het. Ett medlemskap kan i princip endast beviljas en enskild fysisk eller juridisk person (4 kap. EFL).

En medlems rättigheter gentemot föreningen brukar delas upp i förvalt­nings­befogen­heter, t.ex. rösträtt och rätt att ta del av föreningens verk­sam­het, och direkt ekonomiska rättigheter. Förvalt­nings­befogen­heterna är kopplade till medlemskapet, medan de ekonomiska rättig­heterna brukar benämnas andels­rätt eller andel (10 kap. 1 § EFL). Ett medlemskap kan, till skillnad från andelsrätten, inte över­låtas till någon annan. En överlåtelse av en andel ger dock förvärvaren rätt att inom en viss tid söka medlemskap i föreningen (4 kap. 5 § EFL).

Är utdelning skattefritt?

UNICEF Sverige och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur fördelas vinsten i en ekonomisk förening?

Lagen om ekonomiska föreningar innehåller bestämmelser om vad en värde­över­föring är och vilka former av värde­över­föringar från en ekonomisk förening som är tillåtna (12 kap. 1 § EFL).

Värdeöverföringar från föreningen får enligt 12 kap. 2 § EFL bara göras i form av

 • vinstutdelning
 • gottgörelse
 • minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna
 • gåva.

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Det finns två huvudtyper av föreningar: ekonomiska och ideella föreningar. En ekonomisk förening ska ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet (1 kap. 4 § EFL).

En ideell förening kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. Den kan alltså främja medlemmarnas ekonomiska intressen så länge det inte sker genom ekonomisk verksamhet.

En annan skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar är att en ekonomisk förening, till skillnad mot en ideell förening, blir en juridisk person först när den registrerats hos bolagsverket.

Får en förening gå med vinst?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och ekonomisk förening?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Vem är ekonomiskt ansvarig i en ekonomisk förening?

Övrigt/annat

Vilka möjliga associationsformer finns för en sångkör där en del av inkomsterna från sånguppträdanden delas ut till medlemmarna?

Är utdelning bättre än lön?

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Hur stor utdelning får man ta ut?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Vem har ekonomiskt ansvar i en ekonomisk förening?

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 Lästips!  Så startar du en ekonomisk eller ideell förening

Får en ideell förening gå med vinst?

Det allra vanligaste är att starta en ideell eller en ekonomisk förening. Du kan också starta andra typer av föreningar som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller stiftelse. I den här artikeln får du lära dig mer om ideella föreningar, men om du vill lära dig mer om andra typer av föreningar kan du läsa mer på Bolagsverkets hemsida. 

En ideell förening är en förening som inte har som syfte att tjäna pengar. En ideell förening ska istället verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål, som att motverka fattigdom eller hjälpa människor med psykisk ohälsa. 

En ideell förening får, till skillnad från en ekonomisk förening, inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. 

Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

Men det finns många olika föreningstyper, även om de flesta har det vi nämner ovan gemensamt. Visste du exempelvis att det finns ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar? 

I denna artikel kommer vi att lista de vanligaste föreningsformerna för att lära oss allt om olika föreningstyper och vad som skiljer dem åt.