:

Vad innebär justerat resultat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär justerat resultat?
 2. Varför justeras resultatet?
 3. Vad är skillnaden mellan vinst och justerad vinst?
 4. Vad innebär det att justeras?
 5. Vad är skillnaden mellan justerad och redovisad vinst?
 6. Vad är justerat resultat före skatt?
 7. Vad är justeringsbeloppet?
 8. Varför justeras protokoll?
 9. Vad är en justeringsdebitering?
 10. Vad är en justeringstransaktion?
 11. Vad innebär att vara justerare?
 12. Vad betyder justerare?
 13. Vad är ett omställningsköp?
 14. Vad är justeringsdagbokföring?
 15. Vad är grundinställning?

Vad innebär justerat resultat?

Justerat eget kapital, JEK, beräknas vid nyckeltalsanalys som Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * Obeskattade reserver) för att reflektera tidigare års uppskjutna vinster som kan tillföras det egna kapitalet efter beskattning. Det justerade egna kapitalet måste beräknas för att ge rättvisande Soliditet.

Ett vanligt mått som används för att jämföra aktier är kurs/JEK. Börskursen divideras med justerat eget kapital (JEK). Ju lägre detta nyckeltal är desto bättre är det. Nyckeltalet är extra intressant vid värdering av investmentbolag.

Varför justeras resultatet?

För att räkna ut den summan din preliminärskatt baseras på, kan du göra en enkel uträkning. Låt säga att ditt bolag exempelvis betalar 20 000 kronor i preliminärskatt per månad blir uträkningen för årets preliminärskatt: 

Vad är skillnaden mellan vinst och justerad vinst?

Ett handelsbolag kan avvecklas antingen på grund av att delägarna beslutar om det eller på grund av att olika lagar tvingar bolaget att upphöra, det vill säga likvidation eller konkurs. De olika alternativen är:

 • I bolagsavtalet har det beslutats om att bolaget endast ska finnas under en viss tid.
 • Delägarna beslutar att avveckla handelsbolaget, eftersom det inte längre bedriver någon näringsverksamhet.
 • En bolagsman köper övriga delägares andelar.
 • En bolagsman går i konkurs.
 • En bolagsman avlider.
 • Handelsbolaget går i konkurs.

Vad innebär det att justeras?

Som bekant så ska det vid ett styrelsesammanträde alltid föras ett protokoll. Att det är protokollföraren som upprättar och undertecknar protokollet råder det inga tveksamheter kring. Men vad innebär det egentligen att vara justerare?

Protokollet vid styrelsesammanträdet kan föras antingen som ett så kallat beslutsprotokoll, där de fattade besluten framgår, eller som ett diskussionsprotokoll, där utöver de fattade besluten även själva diskussionerna framgår. Av lag framgår att protokollet ska innehålla de beslut som har fattats samt de reservationer av styrelseledamöter som har gjorts. Protokollet ska alltid innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt vilka som närvarade på sammanträdet. Därutöver är det viktigt att även anteckna för det fall en styrelseledamot har varit jävig och därmed inte deltagit under en viss dagordningspunkt.

Vad är skillnaden mellan justerad och redovisad vinst?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Vad är justerat resultat före skatt?

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Vad är justeringsbeloppet?

Huvudprincipen för justering för säregna förhållanden beskrivs här. Reglerna om justering för säregna förhållanden finns i 7 kap. 5 § FTL.

När obebyggda värderingsenheter inte omedelbart går att bebygga kan det bli aktuellt med en justering av riktvärdet för tomtmarken.

En situation där justering för fördröjd byggnation kan komma i fråga är då tomten omfattas av plan­bestäm­melser enligt 4 kap. 14 § PBL. Detta kan bl.a. innebära att man inte får bygglov förrän vissa trafik-, VA- eller energianläggningar blivit utbyggda.

När obebyggda värderingsenheter har dåliga grundläggningsförhållanden så kan det bli aktuellt att göra en justering. De åtgärder som kan behöva vidtas kan variera mycket, inte minst kostnadsmässigt.

De kostnader som är nödvändiga för att en byggnad ska kunna uppföras bör också antas påverka marknadsvärdet påtagligt – under förutsättning att ortspriserna för tomtmark inte visar på något annat (SKV A 2020:13).

Det finns bl.a. längs Bohuskusten ett flertal byggnader som i strid mot gällande planbestämmelser har inrättats för bostads­ändamål, oftast fritidsbostäder. Förutom ”normala” bostadsbyggnader kan det handla om mindre byggnader såsom sjöbodar.

Fastig­hets­taxering sker med hänsyn till fastighetens användning och beskaffenhet vid taxeringsårets ingång (1 kap. 6 § FTL). Detta innebär att man bortser från planbestämmelserna och att byggnaden åsätts normalt taxeringsvärde och marken indelas som tomtmark.

Varför justeras protokoll?

Övrigt/annat

Hej!  Jag är revisor i en liten vägförening på ca 45 medlemmar.  Problemet är att en justeringsman vägrar underteckna föregående årsstämmoprotokoll.  Denne anser att årsmötet har fattat ett beslut (kostnad ca 20 000 kr) som inte är vägföreningens angelägenhet.  Ordföranden sa till mig häromdagen, att vi får lämna det protokollet och gå vidare. Alla övriga deltagare  på årsmötet godkände punkten, dock inte medlemmen, som alltså dessutom är justeringsman.  Men jag har talat med bekanta som säger att det är allvarligt att ha ett protokoll som  inte är justerat. Och som revisor kan jag inte kan väl inte ge styrelsen ansvarsfrihet som förhållandet nu är?!  Ska vi hålla ett extra årsstämma och återigen gå igenom alla punkterna i föregående års protokoll och välja ny  justeringsman? Eller vad ska vi göra i denna situation? 

Vad är en justeringsdebitering?

Avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning är ett område som påverkas av flera lagar, regler, föreskrifter och principer. Riktlinjerna är ett komplement till dessa och beskriver på vilka grunder förvaltningen tar ut egenavgifter av enskilda och ska leda till en enhetlig och likvärdig handläggning och trygga rättssäkerheten.

Dessa riktlinjer gäller för handläggning av avgifter för biståndsbedömda insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. De är i första hand ett viktigt stöd för avgiftshandläggare,men också ett instrument för information och intern styrning/kontroll.

Bestämmelser om ett högkostnadsskydd (maxtaxa) inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning infördes den 1 juli 2002. Målet var att minska de stora olikheterna mellan kommunerna och stärka skyddet mot orimligt höga avgifter och för låga förbehållsbelopp för den enskilde. Detta gav också en mer enhetlig beräkning av den avgiftsgrundande inkomsten.

Vad är en justeringstransaktion?

< gäller i den här artikeln för Microsoft Dynamics AX för Tjeckien (cz) region. >

Anta att du använder funktionen "Kopiera Exchange rate" i Tjeckien-versionen av Microsoft Dynamics AX 2009 SP1. I processen kan du skapa en ny projektfaktura i utländsk valuta och den bokförs i januari 2015 till exempel. I februari 2015 (till exempel) har transaktionen som ska krediteras. Enligt växelkurs som skiljer sig mellan januari och februari, som du vill använda funktionen "Kopiera Exchange rate" hålla hastigheten på en kreditnota från fakturan. Kreditnotan bokförs. När du kvittar dessa två transaktioner bokförs en transaktion för justering av växelkurs i systemet. Detta är inte korrekt enligt samma skattesats användes för fakturans och kreditnotans. Detta orsakar troubles senare på flera rapporter.

Vad innebär att vara justerare?

Övrigt/annat

Hej! Vi har en förening där sekreteraren skriver protokoll. Men båda justeringsmännen har en annan uppfattning vad som beslutats om vid mötet. Har man då rätt att ändra i protokollet?

Vad betyder justerare?

Röstning med ja-rop.

Om klubbens stadgar tillåter det, kan styrelsen adjungera till sig (bjuda in och uppdra åt) en person med specialkunskaper för att utföra ett viss uppdrag.

Vad är ett omställningsköp?

Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och nyttjanderätt till ett markområde, vilken egendom är föremål för säkerhetsöverlåtelse och därefter överlåtits respektive upplåtits till tredje man.

Genom ett den 25 mars 1990 daterat skriftligt avtal, benämnt "Säkerhetsöverlåtelse" överlät M-L.L. samtliga sina byggnader på markområde vid Asphem till Karlsöner Sverige Krediter Svekre AB. Vidare överlät hon enligt avtalet till samma förvärvare arrenderätten till området i enlighet med ett den 30 maj 1998 upprättat arrendekontrakt. I avtalet angavs att överlåtelsen skedde till säkerhet för M-L.L:s betalningsskyldighet enligt ett skuldebrev å 130 000 kr. M-L.L. skulle äga rätt att som tidigare nyttja byggnaderna och området så länge hon fullgjorde sina skyldigheter enligt reversen och säkerhetsöverlåtelsen. När skulden var till fullo betald, skulle byggnaderna och arrenderätten återgå till henne. Slutligen stadgades i avtalet att vad som inflöt vid en av kreditgivaren verkställd försäljning av byggnaden och nyttjanderätten skulle gottgöras M-L.L. i den mån beloppet ej erfordrades för betalning av hennes förbindelser till kreditgivaren. I en särskild bilaga till avtalet godkände markägaren överlåtelsen av arrenderätten. Markägaren medgav vidare förvärvaren rätt att i sin tur överlåta arrenderätten till person som skäligen kunde godtas. I bilagan anmärktes att överlåtelsen inte innebar att arrendatorns förpliktelser enligt arrendekontraktet skulle övergå till Karlsöner Sverige Krediter Svekre AB. - Enligt ett den 18 april 1990 daterat skuldebrev, förband sig M-L.L. att till Karlsöner Sverige Krediter Svekre AB eller order betala 129 979 kr. Skuldebrevet innehöll bestämmelser om ränta och om annuitetsbetalningar. På skuldebrevet har den 26 april 1990 stämplats en överlåtelse in blanco, undertecknat av Sverige Krediter Finans AB. - Den 8 juni 1994 överlät M-L.L. enligt ett upprättat köpebrev byggnad med beteckningen Kvillinge 1:1, Asphem, Norrköping till M.H. I köpebrevet angavs även att det var fråga om byggnad på fastigheten Toresdal 1:1 i Norrköpings kommun. Ett skriftligt avtal om bostadsarrende upprättades den 15 mars 1995 mellan jordägaren och M.H. Som arrendeställe angavs i kontraktet fritidshus uppfört på en tomt om cirka 1 500 kvm inom fastigheten Toresdal 1:1. Upplåtelsen skulle gälla för en tid av fem år och retroaktivt från den 15 maj 1994. - På ansökan av Wasa Försäkring Kreditmarknad AB (Wasa) meddelade Kronofogdemyndigheten i Östergötlands län ett utslag den 25 september 1995 varigenom M-L.L. förpliktades att till Wasa utge cirka 120 000 kr jämte ränta och kostnader. Som grund för yrkat belopp angav Wasa det ovan nämnda skuldebrevet liksom avtalet om överlåtelse av byggnader och nyttjanderätt. Genom det överklagade beslutet utmätte kronofogdemyndigheten, för M-L.L:s skuld och på begäran av Wasa, fritidshus på fastigheten Asphem Toresdal 1:1, Kvillinge, Norrköpings kommun, samt nyttjanderätten till ett markområde om cirka 1 500 kvm på samma fastighet enligt ett arrendekontrakt mellan M-L.L. och jordägaren.

Vad är justeringsdagbokföring?

SFS nr: 2000:606 Departement/myndighet: Finansdepartementet BA ToT Utfärdad: 2000-05-31 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1490 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 10 kap. 2 § budgetlagen (2011:203).

Vad är grundinställning?

Följande funktioner kan anges om du växlar alternativ. Den här inställningen kan även utföras genom att man väljer [Gemensam inställning] från Användarinställningarna.

Menyalternativ