:

Hur mycket skatt är det på skog?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt är det på skog?
 2. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?
 3. Hur beskattas försäljning av skog?
 4. Vad gäller vid skogsavverkning?
 5. Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?
 6. Hur mycket får man för 1 hektar skog?
 7. Hur mycket skog får man avverka utan tillstånd?
 8. Kan man leva på att äga skog?
 9. Är det värt att investera i skog?
 10. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 11. Hur mycket är 100 hektar skog värt?
 12. Kan man tjäna pengar på att äga skog?
 13. Vad är 10 hektar skog värd?
 14. Hur mycket får man per hektar avverkad skog?

Hur mycket skatt är det på skog?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara detta kommer jag använde mig av inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Skogsbruket har en livscykel som skiljer sig från övriga branscher, med en lång produktionscykel om 70-100 år från plantering till avverkning. Den samlade inkomsten från verksamheten kommer alltså inte årligen, utan istället kanske en gång per generation. Likväl som oförutsedda händelser som storm, brand och insektsangrepp kan uppstå.

Dessa omständigheter har medfört särskilda regler för skatter som är unikt för skogsägare. Dessa kan vara både svåra och krångliga att förstå sig på – men med rätt metoder och experthjälp kan du som skogsägare luta dig tillbaka. Vi har specialister på skatteregler för skog. Skatteplanering handlar om att hitta de bästa förutsättningarna för just din skogsfastighet och därmed ditt företag, så att du inte ska behöva betala mer i skatt än vad lagen kräver.

Med hjälp av exempelvis betalplan, skogskonto och skogsavdrag har du möjlighet att fördela dina inkomster över tiden. Du har även möjlighet flytta delar av din inkomst i näringsverksamheten till inkomst av kapital och därmed betala lägre skatt genom räntefördelning. Om du har fått en skada på din skog och vill köpa ny mark finns det både ersättningsfond och skogsskadekonto att använda sig av. Möjligheterna är många bara man känner till dem!

Hur beskattas försäljning av skog?

Skogsavdrag får göras med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Om du ärver en fastighet med skogsavdrag, följer anskaffningsvärde och avdragsutrymme med fastigheten. Du anses ha gjort de skogsavdrag som hör till fastigheten.

Vad gäller vid skogsavverkning?

SFS nr: 1979:429 Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL Utfärdad: 1979-06-07 Omtryck: SFS 1993:553 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1273 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?

Skogsägarna borde tänka mer ”per hektar”, säger Erik Petré, som är en Sveriges mest erfarna skogsförvaltare. Han räknar snabbt upp tre ”hektarfrågor” som varje skogsägare borde ställa sig då och då: Vilket virkesförråd vill jag ha per hektar? Vad är mitt årliga netto från skogen i kronor per hektar. Och vad kostar förvaltning och administration per hektar?

Erik Petré är jägmästare och tog examen 1980. Han har arbetat i olika skogsägarföreningar och på förvaltningsbolaget Susab i Skåne. I dag är han vd för HäradSkog AB, som bland annat förvaltar ett antal häradsallmänningar i Mellansverige. Han har också varit konsult och bland annat hjälpt större skogsägare och några kommuner att utvärdera sina förvaltningsuppdrag. Han kan alltså skogsförvaltning från alla dess sidor.

Hur mycket får man för 1 hektar skog?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Hur mycket skog får man avverka utan tillstånd?

Det är två delytor i skogen på cirka 1,6 och 0,6 hektar som markägaren har avverkat utan att ha avverkningsanmält innan. Det är ett brott mot skogsvårdslagen och miljöbalken att inte anmäla en avverkning på över 0,5 hektar. Skogen som markägaren avverkade hade mycket höga naturvärden med sällsynta och rödlistade mykorrhizasvampar: Exempelvis blåfotad fagerspindling (VU), granrotspindling (VU), svartgrön spindling (VU), tvillingspindling (VU), violettfläckig spindling (VU), flattoppad klubbsvamp (NT), mjölsvärting (NT), odörspindling (NT), svart taggsvamp (NT) och äggspindling (NT).

lntill den olagliga avverkningen finns en avverkningsanmälan på 36 hektar som är ideellt inventerad. Södra delen av avverkningsanmälan är tyvärr redan kalavverkad och norra delen är underröjd. Skydda Skogen begär att skogsstyrelsen säkerställer att markägaren inte avverkar även den norra delen av den avverkningsanmälda skogen. Även i denna del finns många sällsynta och rödlistade naturvårdsarter. Bland annat knölig taggsvamp (EN), granrotspindling (VU), gul lammticka (VU), gulsträngad fagerspindling (VU), lammticka (VU), svartgrön spindling (VU), tvillingspindling (VU), violettfläckig spindling (VU), vit taggsvamp (VU), duvhök (NT, §4), granticka (NT), mjölsvärting (NT), odörspindling (NT), slåtterfibbla (NT), svart taggsvamp (NT), tallticka (NT), äggspindling (NT) och trollspindling (DD).

Kan man leva på att äga skog?

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Både jag och min fru kommer från skogsägande släkter. Som skogsägare är man egentligen bara en brukare i en oändlig rad av brukare. Men som en röd tråd genom historien har samma talesätt funnits; sälj aldrig skogen! Generation efter generation har ansett att det går an att byta skogsskiften och gärna köpa till mark. Men sälj aldrig. Tanken var att den som äger marken blir vinnare.

Är det värt att investera i skog?

Att göra en ordentlig analys av vad fastigheten klarar av att bära i ränte- och amorteringskostnader är A och O. Avkastningsvärdet är det som är mest intressant ur ett finansieringsperspektiv, det som ger cashflow.

Till din hjälp har du skogsbruksplanen som kan ge värdefull vägledning i bedömningen av fastighetens bärkraftighet. Viktiga nyckeltal att titta på är fastighetens tillväxt, virkesvolymen fördelat per huggningsklass och trädslagsfördelning. Tänk också på begränsningen i skogsvårdslagen för hur mycket som eventuellt kan avverkas, de så kallade ransoneringsreglerna. Därefter kan fastighetens intäkter och kostnader ställas mot varandra.

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Ett hektar skog är naturligtvis lika mycket i kvadratmeter som en hektar åkerareal. Har du svårt att föreställa dig storleken på en hektar? Det är det många som har! Det kan hjälpa om du tänker dig en ordinär fotbollsplan med löparbanor kring planen. En sådan idrottsplan har en yta på ungefär en hektar eller 10 000 kvadratmeter.

Hur mycket är 100 hektar skog värt?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Kan man tjäna pengar på att äga skog?

– Börja med att titta på hur din fastighet ser ut och vilka möjligheter som finns att tillvarata markens fulla potential. Kanske finns det stugor att hyra ut, sjöar med fisk, berg som lämpar sig för bergtäkt, platser som skulle passa för vindkraftverk eller master av olika slag, säger Carl Kling och fortsätter:

– Det enklaste är dock att titta på jaktarrenden. Alla fastigheter har normalt en jakträtt och det finns en väldigt stor efterfrågan på mark att jaga på. Att upplåta nyttjanderätt till jakt är ofta en stabil inkomstkälla då det finns ett stort sug efter denna typ av aktivitet – och folk är villiga att betala för det.

Samma princip gäller fiske; har du som skogsägare mark där det finns sjöar eller vattendrag med fisk eller kräftor kan det finnas stora möjligheter att tjäna pengar, förklarar Carl Kling.

Vad är 10 hektar skog värd?

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

Hur mycket får man per hektar avverkad skog?

Jag vill tipsa om ett exjobb som passar in på dessa sidor: Malin Brämsgården publicerade 2018 sitt exjobb med titeln "Vilka skogliga variabler på fastighetsnivå har störst samband med virkesavkastningsvärdet på skogsfastigheter i norra Sverige?. Umeå: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning Hon skattade avkastningsvärdet med Heureka PlanVis för många skogsfastigheter i norra Sverige, och sökte efter samband mellan mellan avkastningsvärdet och virkesförråd, bonitet med mera. "Eftersom avkastningsvärdet är viktigt för att ta fram ett marknadsvärde, finns det anledning att studera vilka skogliga variabler på fastighetsnivå som har starkast samband med avkastningsvärdet. I studiens användes data från 82 skogsbruksplaner som analyserades i Heureka PlanVis och i statistikprogrammet Minitab. En enskild variabel som förklarar avkastningsvärdet i hög grad är medelvolym per ha, men även bonitet och tillväxt är viktiga variabler. Andel av areal med höjd 20–25 meter, andel volym barr, samt andel slutavverknings- och gallringsskog äldre än lägsta slutavverkningsålder kan förklara avkastningsvärdet." https://stud.epsilon.slu.se/13739/